• نام و نام خانوادگی
  • اکرم علی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • ak.alizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکرم علی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-راضیه صفری- اکرم علی زاده, 2015, Appraisal of Active Tectonics in the Salmas Region (Northwestern Iran): Insights from Geomorphic Indices,Geoinformatics and Geostatistics: An Overview.

2-اکرم علی زاده- خلیل سرکاری نژاد- یوسف ستارزاده, 2013, Kinematic vorticity analysis within the Zagros hinterland involved-basement window, Tutak gneiss dome, southwestern Iran,Journal of Tethys.

3-اکرم علی زاده, 2011, Active faults on the satellite image of Azerbaijan Province, northwestern Iran,Geoinformatics and Geoistatistics.

4-Akram Alizadeh, Margarita Lopez Martinez, Khalil Sarkarinejad, 2010, 40Ar-39Ar GeochronologyinagneissdomewithintheZagrosOroge´ nic Belt,Comptes Rendus Geoscience.

5- 2010, سن سنجی به روش ارگون ارگون در دیاپیر گنیسی کمربند کوهزائی زاگرس,علوم زمین فرانسه.

6-صدف موسوی نسب- علی کدخدایی- اکرم علی زاده- محمد براتی، 1394، ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل های میدان نفتی سلمان،فصلنامه پژوهش نفت.

7-اکرم علی زاده- راضیه صفری، 1394، پارامترهای لرزه خیزی فرکتالی-زمانی زلزله اهر-ورزقان، شمال باختری ایران،علوم زمین.

8-اکرم علی زاده- راضیه صفری، 1394، پارامترهای لرزه خیزی زلزله اهر،علوم زمین.

9-اکرم علی زاده، 1394، فعالیت های لرزه زمین ساختی در منطقه ارومیه،زمین پویا.

10-اکرم علی زاده، 1392، زمین شیمی و ژنز نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران،زمین شناسی اقتصادی.

11-اکرم علی زاده، 1391، سیماهای کانیشناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب باختر چالوس- استان مازندران)،زمین شناسی اقتصادی.

12-علی عابدینی، مرتضی چشمه سری، اکرم علی زاده، 1391، زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران،رسوب شناسی کاربردی.

13-علی عابدینی، شه پول مرادی و اکرم علی زاده، 1391، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، جزئی، فرعی و نادر خاکی در نهشته لاتریت داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

14-علی عابدینی، مرتضی چشمه سری، اکرم علی زاده، 1391، نهشته فسفاتی دلیر،رسوب شناسی کاربردی.

15-علی عابدینی، شه ول مرادی، اکرم علی زاده، 1391، نهشته لاتریت داش آغل،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

16- 0، 40Ar- 39Ar Geochronology in a Gneiss dome within the Zagros Orogenic belt Geochronologie 40Ar-39Ar dans un dome gneissique de la ceinture orogenic du zagros،comptes rendus Geoscience.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)

1- 1391, Satellite image interpretation for tectonic analysis of the Urmia region, northwestern,IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich,Germany.

2- 1392، ارزیابی فعالیت های نوزمینساختی و پارامترهای a و b زلزله 21 مرداد منطقه اهر، شمالغرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

3- 1394، ارزیابی فعالیت های نوزمینساختی و لرزه زمینساختی منطقه خوی،اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، بریز،ایران.

4- 1389، بررسی عوامل پسروی اب دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

5- 1389، بررسی عوامل پسروی آب دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

6- 1394، بررسی عوامل کنترل کننده ساختاری در شکل گیری رگه های سیلیسی مطالعه موردی منطقه اهر،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

7- 1391، بررسی کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی نهشته لاتریت غنی از آهن داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

8- 1394، تحلیل چگالی و ساختاری شکستگی¬های مرتبط با گسل¬های اصلی منطقه تسوج، شمال باختر ایران،سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

9- 1393، تعیین سیستم تنش در محدوده ی گسل شمال تبریز،همایش ملی پژوهشهای کارردی، تهران،ایران.

10- 1389، جایگیری گرانیت گنیس در هسته تاقدیس کوه سفید در پهنه چین-تراست زاگرس، شرق بوانات،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

11- 1392، داده های رقومی به منظور ارزیابی تکتونیک فعال منطقه خوی، شمال باختری ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

12- 1391، زمین شیمی عناصر جزئی نهشته های فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

13- 1391، زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق لاتریت رسی داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

14- 1393، ساختار بالازدگی متقارن در شبه جزیره اسلامی، شمال باختری ایران،همایش ملی پژوهشهای کاربردی، تهران،ایران.

15- 1390، سن جایگیری آمیزه های رنگین در جنوب باختری ارومیه،سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

16- 1389، شکل گیری دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

17- 1389، شکل گیری دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

18- 1391، علایم وجود فعالیت های نوزمینساختی در منطقه ارومیه،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

19- 1391، فاکتورهای کنترل کننده توزیع و رفتار اورانیوم در نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

20- 1393، مدلسازی تجربی و ارزیابی فعالیت های نوزمینساختی برای گسل سیلوانا، باختر ارومیه،همایش ملی پژوهشهای کاربردی، تهران،ایران.

21- 1389، معرفی دیاپیرهای گنیسی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

22- 1389، معرفی دیاپیرهای گنیسی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1391، تهیه نقشه تکتونیکی دیجیتالی منطقه ارومیه با مقیاس 1:250000،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1389، تکتونیک دریاچه ارومیه،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (9)

1-فاطمه وجداني، 1394، ارزيابي فعاليت هاي لرزه زمين ساختي و نوزمين ساختي در منطقه ي زيوه-سيلوانا، جنوب غرب اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عليرضا توكلي، 1394، ارزيابي فعاليت هاي لرزه زمين ساختي و نو زمين ساختي منطقه خوي، شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهران نوروزيان جونقاني، 1394، تعيين جايگاه زمين ساختي كانسار سرب و روي فيض آباد (جنوب غرب نايين) و نقش كنترل¬هاي ساختاري در تشكيل تنه¬هاي معدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-زهرا حسين عليزاده قاضي كندي، 1393، بررسي لرزه زمين ساختي غرب تبريز و عوامل ساختاري تاثير گذار بر نفوذ ذخاير هيدروكربني در آب هاي زيرزميني در اثر نشت از مخازن نفت خام (مطالعه موردي شركت پالايشگاه نفت تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا حسين عليزاده، 1393، : بررسي هاي لرزه زمين ساختي غرب تبريز و عوامل ساختاري تأثيرگذار بر نفوذ مواد هيدروكربني در لايه هاي زيرزميني در اثر نشت از مخازن ذخيره نفت خام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-راضيه صفري، 1393، ارزيابي فعاليت هاي لرزه زمين ساختي و نوزمين ساختي منطقه سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مرتضي چشمه سري، 1391، سيماهاي كاني شناسي و ژئوشيميايي انديس فسفات دلير (جنوب غرب چالوس - استان مازندران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-شه پول مرادي، 1391، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسنگ هاي لاتريتي داش آغل (شرق بوكان - استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-صدف موسوي نسب، 1393، بررسي شرايط پايداري ديواره چاهها در ميدان نفتي سلمان و مدل سازي سه بعدي ساختاري براي گسل‌ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.