• نام و نام خانوادگی
  • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.shams@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
پایان نامه ها (36)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-پرویز ارجمندنیا , سعید شمس, "Inequalities Including Ruscheweyh Derivative Operator", Information in Sciences and Computing, 2015, 1,1.

2-Saeid Shams, Ali Ebadian, Mahta Sayadiazar, and Janusz Sokol, "T-neighborhoods in various classes of analytic functions", bulletin of the korean mathematical society, 2014, 49,3.

3-رهروی- عبادیان- شمس, "Applications of the Roper- Suffridge extention operator to the spialike mappings of type beta", Acta universiitstis Apulensis, 2013.

4-سمیرا رهروی-علی عبادیان- سعید شمس, "G-loewner chains and parabolic starlike mappings in several complex variables", general mathematics, 2012.

5- "Approximately cubic double centralizers", Nonlinear functional analysis and applications, 2010.

6- "A Class of Multivalent Analytic Functions Involving the Generalized Jung-Kim-Srivastava Operator", Acta Universitatis Aoulensis, 2009.

7- "Certain Inequalitties for P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operrator", The Australian J.M, 2008.

8- "P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operator", J. of Inequalities in pure and Applied Mathematics, 2008.

9- "Some Properties of Certain functions Concerning Hypergeometric Functions in Some Classes of Univalent Functions", Mathematica, 2006.

10- "Subordination properties of p-valent functions defined by integral operators", International Journal of Mathematics and mathematical Sciences, 2006.

11- "Classes of uniformly starlike and convex functions", Journal of Indian Acad.math, 2005.
پایان نامه ها (36)

1-نازيلا سلماني, "پيروي و ابر پيروي ديفرانسيلي قوي روي توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-بتول رستم زاده, "مسائل اكسترمال مربوط به عملگرهاي انتگرالي كلاسي از توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-مهتا صيادي آذر, "خواص ستاره گوني عملگرهاي انتگرالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-خديجه حسيني, "نامساويهاي آرگماني براي كلاس خاصي از توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-ناصر رحماني, "كلاس هاي توابع تحليلي چندارز شامل عملگر خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-ليلا نعمت الهي, "زير كلاسهاي توابع نزديك به محدب و شبه محدب نسبت به نقاط k -متقارن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-ليلا كفاش ساعي, "شرايط كافي براي توابع قويا كاراتئودوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-مريم عبدالحسيني, "كرانداري عملگرهاي ميانگيني چزاروي تعميم يافته بر فضاهاي توابع خاص", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مهرداد حيدروند جمال آباد, "برخي از زير كلاسهاي توابع چند ارز برخه ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-كبري رجبي, "تك ارزي و ستاره گوني تبديلات انتگرالي غير خطي بر كلاس هاي خاصي از توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-رقيه قليزاده آق بلاغي, "كلاس توابع چند ارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي كاوس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-قربانعلي خالقي, "روابط شمول و پيچش كلاس خاصي از توابع تحليلي وابسته به مشتقات روشويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-فرشته روح پرور, "بررسي خواص پيروي و ابر پيروي توابع چند ارز تعريف شده توسط عملگر انتگرالي خاص", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-هادي شجاعت وكيل كندي, "روابط ما بين زير كلاسهاي گوناگون از نگاشتهاي همساز مسطح شامل توابع فوق هندسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-كري رجبي, "تك ارزي و ستاره گوني تديلات انتگرالي غير خطي بر كلاسهي خاصي از توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-مريم احمدي, "لگاريتم مشتق توابع تك ارز در فضاهاي Q-P", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-سيران مامالي, "توابع فوق هندسي در دامنه سهموي و خواص تحدب و تك ارزي براي تابع فوق هندسي گاوس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 7, استاد راهنما.

18-معصومه سليماني فر, "شرايط روي ضرايب براي ستاره گوني توابع تحليلي و كاربردهاي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 6, استاد راهنما.

19-سامان عزيزي, "معيارهايي براي تك ارزي توابع محدب و ستاره گون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 5, استاد راهنما.

20-زهرا فرهاد توسكي, "خواص كلاس هاي p- ارز از توابع تحليلي و خوش ريخت تعريف شده توسط عملگرهاي انتگرالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 12, استاد راهنما.

21-سيد صلاح رشيدي, "بررسي ناحيه تغييرات رده ي خاصي از توابع تك ارز كه در نامعادلات ديفرانسيلي صدق مي كنند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 5, استاد راهنما.

22-سهيلا مروتي درآباد, "برآورد نرم و معيارهاي تك ارزي براي توابع خوش ريخت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 8, استاد راهنما.

23-معصومه محبي, "حاصلضربهاي بلاشكه با مشتقاتي در فضاهاي برگمن با وزنهاي نرمال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-سميرا رهروي, "نتايج پيروي و فوق پيروي ديفرانسيلي توابع تحليلي", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

25-سارا گل محمدي, "قابليتي براي تبديلات فوق هندسي در خصوص ارتباط با نواحي مخروطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-بهزاد كرمي راستايي, "مرتبه ستاره گوني تابع فوق هندسي گاوس انتقال يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

27-كامران خيري, "ستاره گوني تبديلات انتگرالي و دوگاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

28-سحر الياسي, "نتايج دقيق براي كلاس خاصي از توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

29-الميرا موسي زاده, "كلاس جامع توابع تحليلي تعريف شده توسط عملگر مضروب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

30-زهره پاشازاده, "تخمين ضرائب زيركلاس جامع توابع تحليلي و دو تك ارز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

31-حسين ابوبكري, "زيركلاسي از توابع تحليلي چندارزوابسته به عملگر ديفرانسيلي كسري توسعه يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

32-زهرا اسمي پور, "كاربرد تكنيك هاي دوگاني براي ستاره گوني تبديلات انتگرالي وزن دار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

33-كبري عباسي, "زيركلاس خاصي از توابع چندارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

34-معصومه كاكائي مجد, "نتايج ساندويچ براي كلاسهاي خاصي از توابع چندارزبراساس عملگر سيرواسنوا-عطيه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

35-سيف الله پيري زاده آوانسر, "كلاس توابع تحليلي از مرتبه ي مختلط تعريف شده بر اساس عملگر ديفرانسيلي جديد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

36-سميرا رهروي, "نتايج پيروي و فوق پيروي ديفرانسيلي توابع تحليلي", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.