• نام و نام خانوادگی
  • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.shams@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
پایان نامه ها (36)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-پرویز ارجمندنیا , سعید شمس, 2015, Inequalities Including Ruscheweyh Derivative Operator,Information in Sciences and Computing, 1,1.

2-Saeid Shams, Ali Ebadian, Mahta Sayadiazar, and Janusz Sokol, 2014, T-neighborhoods in various classes of analytic functions,bulletin of the korean mathematical society, 49,3.

3-رهروی- عبادیان- شمس, 2013, Applications of the Roper- Suffridge extention operator to the spialike mappings of type beta,Acta universiitstis Apulensis.

4-سمیرا رهروی-علی عبادیان- سعید شمس, 2012, G-loewner chains and parabolic starlike mappings in several complex variables,general mathematics.

5- 2010, Approximately cubic double centralizers,Nonlinear functional analysis and applications.

6- 2009, A Class of Multivalent Analytic Functions Involving the Generalized Jung-Kim-Srivastava Operator,Acta Universitatis Aoulensis.

7- 2008, Certain Inequalitties for P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operrator,The Australian J.M.

8- 2008, P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operator,J. of Inequalities in pure and Applied Mathematics.

9- 2006, Some Properties of Certain functions Concerning Hypergeometric Functions in Some Classes of Univalent Functions,Mathematica.

10- 2006, Subordination properties of p-valent functions defined by integral operators,International Journal of Mathematics and mathematical Sciences.

11- 2005, Classes of uniformly starlike and convex functions,Journal of Indian Acad.math.
پایان نامه ها (36)

1-نازيلا سلماني، 1391، پيروي و ابر پيروي ديفرانسيلي قوي روي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-بتول رستم زاده، 1390، مسائل اكسترمال مربوط به عملگرهاي انتگرالي كلاسي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهتا صيادي آذر، 1390، خواص ستاره گوني عملگرهاي انتگرالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-خديجه حسيني، 1391، نامساويهاي آرگماني براي كلاس خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ناصر رحماني، 1391، كلاس هاي توابع تحليلي چندارز شامل عملگر خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا نعمت الهي، 1391، زير كلاسهاي توابع نزديك به محدب و شبه محدب نسبت به نقاط k -متقارن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ليلا كفاش ساعي، 1391، شرايط كافي براي توابع قويا كاراتئودوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مريم عبدالحسيني، 1391، كرانداري عملگرهاي ميانگيني چزاروي تعميم يافته بر فضاهاي توابع خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهرداد حيدروند جمال آباد، 1390، برخي از زير كلاسهاي توابع چند ارز برخه ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-كبري رجبي، 1390، تك ارزي و ستاره گوني تبديلات انتگرالي غير خطي بر كلاس هاي خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رقيه قليزاده آق بلاغي، 1390، كلاس توابع چند ارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي كاوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-قربانعلي خالقي، 1390، روابط شمول و پيچش كلاس خاصي از توابع تحليلي وابسته به مشتقات روشويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرشته روح پرور، 1390، بررسي خواص پيروي و ابر پيروي توابع چند ارز تعريف شده توسط عملگر انتگرالي خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-هادي شجاعت وكيل كندي، 1390، روابط ما بين زير كلاسهاي گوناگون از نگاشتهاي همساز مسطح شامل توابع فوق هندسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-كري رجبي، 1390، تك ارزي و ستاره گوني تديلات انتگرالي غير خطي بر كلاسهي خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مريم احمدي، 1390، لگاريتم مشتق توابع تك ارز در فضاهاي Q-P، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سيران مامالي، 7، توابع فوق هندسي در دامنه سهموي و خواص تحدب و تك ارزي براي تابع فوق هندسي گاوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-معصومه سليماني فر، 6، شرايط روي ضرايب براي ستاره گوني توابع تحليلي و كاربردهاي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سامان عزيزي، 5، معيارهايي براي تك ارزي توابع محدب و ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا فرهاد توسكي، 12، خواص كلاس هاي p- ارز از توابع تحليلي و خوش ريخت تعريف شده توسط عملگرهاي انتگرالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سيد صلاح رشيدي، 5، بررسي ناحيه تغييرات رده ي خاصي از توابع تك ارز كه در نامعادلات ديفرانسيلي صدق مي كنند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سهيلا مروتي درآباد، 8، برآورد نرم و معيارهاي تك ارزي براي توابع خوش ريخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-معصومه محبي، 1392، حاصلضربهاي بلاشكه با مشتقاتي در فضاهاي برگمن با وزنهاي نرمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سميرا رهروي، 1393، نتايج پيروي و فوق پيروي ديفرانسيلي توابع تحليلي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

25-سارا گل محمدي، 1392، قابليتي براي تبديلات فوق هندسي در خصوص ارتباط با نواحي مخروطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-بهزاد كرمي راستايي، 1392، مرتبه ستاره گوني تابع فوق هندسي گاوس انتقال يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-كامران خيري، 1392، ستاره گوني تبديلات انتگرالي و دوگاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-سحر الياسي، 1392، نتايج دقيق براي كلاس خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-الميرا موسي زاده، 1392، كلاس جامع توابع تحليلي تعريف شده توسط عملگر مضروب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-زهره پاشازاده، 1393، تخمين ضرائب زيركلاس جامع توابع تحليلي و دو تك ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-حسين ابوبكري، 1393، زيركلاسي از توابع تحليلي چندارزوابسته به عملگر ديفرانسيلي كسري توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زهرا اسمي پور، 1393، كاربرد تكنيك هاي دوگاني براي ستاره گوني تبديلات انتگرالي وزن دار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-كبري عباسي، 1393، زيركلاس خاصي از توابع چندارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-معصومه كاكائي مجد، 1393، نتايج ساندويچ براي كلاسهاي خاصي از توابع چندارزبراساس عملگر سيرواسنوا-عطيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سيف الله پيري زاده آوانسر، 1393، كلاس توابع تحليلي از مرتبه ي مختلط تعريف شده بر اساس عملگر ديفرانسيلي جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سميرا رهروي، 1393، نتايج پيروي و فوق پيروي ديفرانسيلي توابع تحليلي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.