• نام و نام خانوادگی
  • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (48)
دروس تدریس شده (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید شمس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1380 الی 1383، انالیز مختلط،دانشگاه پونا - هندوستان.

2-کارشناسی ارشد، 1365 الی 1368، ریاضی محض-انالیز،ذانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1358 الی 1365، ریاضیات محض،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (17)

1-S.Shams, N.Ghaderi, 2018, stability for comprehensive classes of analytic functions,international journal of nonlinear analysis and applications.

2-S.Shamas, R.Asadi, A.Ebadian, 2016, ON A CERTAIN CLASSES OF MEROMORPHIC FUNCTIONS WITH POSITIVE COEFFICIENTS,journal of mathematical analysis.

3-A.Ebadian, S.Rahrovi, S.Shams, J.Sokol, 2011, polynomially bounded solutions of the Loewner diffrential equation in several complex variables,Bulletin of the Iranian Mathematical Society.

4-S.Shams, R.Aghalari, A.Ebadian, 2010, Application of duality techniques to starlikeness of weighted integral transforms,Bulletin of the Belgian Mathematival Society.

5-S.Shams, A.Ebadian, M.Ghaemi, M.Eshaghi, 2010, On the Stability of J- Derivations,Journal of Geometry and Physics.

6-S.Shams, 2010, Approximately Left Derivations: AnAlternative Fixed Point Approach,Journal of Computational Analysis and Applications.

7-S.Shams, P.Arjomandnia, 2015, Inequalities Including Ruscheweyh Derivative Operator,Information in Sciences and Computing, 1,1.

8-Saeid Shams, Ali Ebadian, Mahta Sayadiazar, and Janusz Sokol, 2014, T-neighborhoods in various classes of analytic functions,bulletin of the korean mathematical society, 49,3.

9-S.Shams, A.Ebadian, S.Rahrovi, 2013, Applications of the Roper- Suffridge extention operator to the spialike mappings of type beta,Acta universiitstis Apulensis.

10-S.Shams, A.Ebadian, S.Rahrovi, 2012, G-loewner chains and parabolic starlike mappings in several complex variables,general mathematics.

11-M.Eshaghi, S.Shams, M.Ramazani, A.Ebadian,, 2010, Approximately cubic double centralizers,Nonlinear functional analysis and applications.

12-A.Ebadian,S.Shams, Z.G. Wang, Yong Sun, 2009, A Class of Multivalent Analytic Functions Involving the Generalized Jung-Kim-Srivastava Operator,Acta Universitatis Aoulensis.

13-A.Ebadiani, S.Shams, Sh.Najafzadeh, 2008, Certain Inequalitties for P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operrator,The Australian J.M.

14-Sh.Najafzade,A.Ebadian,S.Shams, 2008, P-Valent Meromorphic Functions with Alternating Coefficients Based on Integral Operator,J. of Inequalities in pure and Applied Mathematics.

15-S.Ostadbashi, S.Shams, 2006, Some Properties of Certain functions Concerning Hypergeometric Functions in Some Classes of Univalent Functions,Mathematica.

16-S.Shams, S.R.Kulkarni, Jay. M.Jahangiri, 2006, Subordination properties of p-valent functions defined by integral operators,International Journal of Mathematics and mathematical Sciences.

17-S.Shams, S.R.Kulkarni, Jay. M.Jahangiri, 2005, Classes of uniformly starlike and convex functions,Journal of Indian Acad.math.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-سعید شمس، 2007، applications of a linear operator on p-valent meromorphic functions،istanbul university- ترکیه.

2-سعید شمس، 2009، argument properties for the certain class of meromorphically p-valent functions،international symposium and workshop on geometric functions theory and applications- urmia university.

3-سعید شمس، 1391، fekete-sezgo problem for the certain class of analytic functions،دانشگاه پیام نور.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید شمس، 1375، توابع مختلط و تئوری توابع تحلیلی،گردآوری.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سعید شمس- علی عبادیان، 1382، compact endomorphisme of real banach algebras and real lipschitz algebras،تحقیقاتی.
پایان نامه ها (48)

1-نصیره قادری(دکتری)، 1397، مشخصه سازی همسایگی های زیر کلاسهائی از توابع تحلیلی بر دیسک واحد صفحه مختلط، سعید شمس- علی عبادیان.

2-پرنیان موبد، 1397، شرایط لازم و کافی برای توابع تک ارز.

3-بهزاد فرهادی، 1397، برخی خواص زیر کلاسهایی از توابع خوش ریخت چند ارز توسط پیروی.

4-شیرین حبیبی ساریبگلو، 1397، خواص کلاس خاصی از توابع چند ارز شامل مشتقات راشویه.

5-زهرا اسدی، 1397، اثبات حدس یاماشیتا روی ناحیه ی انتگرال گیری.

6-زهرا قبادی، 1397، شعاع تک ارزی ترکیبات خاصی از توابع تحلیلی و تک ارز.

7-لیلا باحور، 1396، زیر کلاسهایی از توابع چند ارز شامل عملگر خطی خاص.

8-یونس سیدی، 1396، تخمین های ضرایب چندجمله ای های فابر برای توابع دوتک ارز تعریف شده بر اساس پیروها.

9-فاطمه آنت، 1396، امساوی های ضرایب برای توابع ستاره گون تک ارز.

10-ناصر غفاری، 1386، پیروی دیفرانسیلی قوی و ابر پیروی توابع تحلیلی وابسته به عملگر کوماتو.

11-جلیل یوسفی، 1395، مشخصه های ضرائب و نواحی برای برخی توابع تک ارز.

12-فاطمه اکبری، 1395، مروری بر توابع مرزی کراندار و تابی کراندار.

13-نازيلا سلماني، 1391، پيروي و ابر پيروي ديفرانسيلي قوي روي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-بتول رستم زاده، 1390، مسائل اكسترمال مربوط به عملگرهاي انتگرالي كلاسي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مهتا صيادي آذر، 1390، خواص ستاره گوني عملگرهاي انتگرالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-خديجه حسيني، 1391، نامساويهاي آرگماني براي كلاس خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ناصر رحماني، 1391، كلاس هاي توابع تحليلي چندارز شامل عملگر خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ليلا نعمت الهي، 1391، زير كلاسهاي توابع نزديك به محدب و شبه محدب نسبت به نقاط k -متقارن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ليلا كفاش ساعي، 1391، شرايط كافي براي توابع قويا كاراتئودوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم عبدالحسيني، 1391، كرانداري عملگرهاي ميانگيني چزاروي تعميم يافته بر فضاهاي توابع خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مهرداد حيدروند جمال آباد، 1390، برخي از زير كلاسهاي توابع چند ارز برخه ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-نازیلا عرفان نیا، 1395، خواص کلاس u از توابع تحلیلی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-رقيه قليزاده آق بلاغي، 1390، كلاس توابع چند ارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي كاوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-قربانعلي خالقي، 1390، روابط شمول و پيچش كلاس خاصي از توابع تحليلي وابسته به مشتقات روشويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فرشته روح پرور، 1390، بررسي خواص پيروي و ابر پيروي توابع چند ارز تعريف شده توسط عملگر انتگرالي خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-هادي شجاعت وكيل كندي، 1390، روابط ما بين زير كلاسهاي گوناگون از نگاشتهاي همساز مسطح شامل توابع فوق هندسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-كبري رجبي، 1390، تك ارزي و ستاره گوني تديلات انتگرالي غير خطي بر كلاسهي خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مريم احمدي، 1390، لگاريتم مشتق توابع تك ارز در فضاهاي Q-P، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سيران مامالي، 7، توابع فوق هندسي در دامنه سهموي و خواص تحدب و تك ارزي براي تابع فوق هندسي گاوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-معصومه سليماني فر، 6، شرايط روي ضرايب براي ستاره گوني توابع تحليلي و كاربردهاي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سامان عزيزي، 5، معيارهايي براي تك ارزي توابع محدب و ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زهرا فرهاد توسكي، 12، خواص كلاس هاي p- ارز از توابع تحليلي و خوش ريخت تعريف شده توسط عملگرهاي انتگرالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سيد صلاح رشيدي، 5، بررسي ناحيه تغييرات رده ي خاصي از توابع تك ارز كه در نامعادلات ديفرانسيلي صدق مي كنند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سهيلا مروتي درآباد، 8، برآورد نرم و معيارهاي تك ارزي براي توابع خوش ريخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-معصومه محبي، 1392، حاصلضربهاي بلاشكه با مشتقاتي در فضاهاي برگمن با وزنهاي نرمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-رضا اسدی، 1395، مطالعه خواص هندسی توابع برخه ریخت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

37-سارا گل محمدي، 1392، قابليتي براي تبديلات فوق هندسي در خصوص ارتباط با نواحي مخروطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-بهزاد كرمي راستايي، 1392، مرتبه ستاره گوني تابع فوق هندسي گاوس انتقال يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-كامران خيري، 1392، ستاره گوني تبديلات انتگرالي و دوگاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سحر الياسي، 1392، نتايج دقيق براي كلاس خاصي از توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-الميرا موسي زاده، 1392، كلاس جامع توابع تحليلي تعريف شده توسط عملگر مضروب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-زهره پاشازاده، 1393، تخمين ضرائب زيركلاس جامع توابع تحليلي و دو تك ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-حسين ابوبكري، 1393، زيركلاسي از توابع تحليلي چندارزوابسته به عملگر ديفرانسيلي كسري توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-زهرا اسمي پور، 1393، كاربرد تكنيك هاي دوگاني براي ستاره گوني تبديلات انتگرالي وزن دار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-كبري عباسي، 1393، زيركلاس خاصي از توابع چندارز خوش ريخت وابسته به تابع فوق هندسي تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-معصومه كاكائي مجد، 1393، نتايج ساندويچ براي كلاسهاي خاصي از توابع چندارزبراساس عملگر سيرواسنوا-عطيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سيف الله پيري زاده آوانسر، 1393، كلاس توابع تحليلي از مرتبه ي مختلط تعريف شده بر اساس عملگر ديفرانسيلي جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-سميرا رهروي، 1393، نتايج پيروي و فوق پيروي ديفرانسيلي توابع تحليلي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (19)

1-مبانی هندسه، کارشناسی،1375.

2-مبانی ریاضیات، کارشناسی،1372.

3-ریاضیات عمومی3، کارشناسی،1374.

4-ریاضیات عمومی2، کارشناسی،1372.

5-ریاضیات عمومی1، کارشناسی،1371.

6-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی،1372.

7-نظریه اعداد، کارشناسی،1372.

8-امار2، کارشناسی،1374.

9-امار1، کارشناسی،1373.

10-توابع مختلط، کارشناسی،1376.

11-انالیز 1، کارشناسی،1374.

12-انالیز 2، کارشناسی،1375.

13-انالیز تابعی، کارشناسی ارشد،1388.

14-فضاهای هاردی، کارشناسی ارشد،1387.

15-انالیز مختلط، کارشناسی ارشد،1385.

16-انالیز حقیقی2، کارشناسی ارشد،1396.

17-انالیز حقیقی1، کارشناسی ارشد،1386.

18-نظریه عملگرها، دکتری،1392.

19-نظریه توابع تک ارز، دکتری،1391.