سعید سهرابی
 • نام و نام خانوادگی
  • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.sohrabi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-حسام الدین دریلی - سعید سهرابی - اصغر ارژنگ, "Two-dimensional wavelets for numerical solution of integral equations", Mathematical Sciences, 2012.

2-سعید سهرابی, "An efficient spectral method for high- order nonlinear integro-differential equations", U.P.B. Sci. Bull., Series A, 2012.

3- "Comparison Chebyshev wavelets method with BPFs method for solving Abel s integral equation", Ain Shams Engineering Journal, 2011.

4- "Study on convergence of hybrid functions method for solution of nonlinear integral equations", Applicable Analysis, 2011.

5- "Legendre Polynomial Solution of Nonlinear Volterra- Fredholm Integral Equations", IUST International Journal of Engineering Science, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "Error Bound of Hybrid Functions Method for Solution of Nonlinear Integral Equations", پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران, 1392, همدان,ایران.

2- "Numerical Solution of Two-Dimensional Integral Equations Using Haar Wavelets", 41th Annual Iranian Mathematics Conference, 1389, ارومیه,ایران.

3- "Numerical Solution of Two-Dimensional Intrgral Equations Using Haar Wavelets", 41th Iranian Conference Mathematics, 2010.

4- "NUMERICAL SOLUTION OF WEAKLY SINGULAR INTEGRAL ALGEBRAIC EQUATIONS OF INDEX-1 USING LEGENDRE SPECTRAL-COLLOCATION METHOD", هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور, 1394, تبریز,ایران.

5- "Periodic Quasi-Wavelets for Nonlinear Integral Equations", 4?th Annual Iranian Mathematics Conference, 1389, ارومیه,ایران.

6- "PQWs Method for Fredholm integral Equations with Convolution Kernel in Complex Plane", 41th Iranian Conference on Applied Mathematics, 2010.

7- "SHIFTED CHEBYSHEV POLYNOMIALS SOLUTION FOR A CLASS OF VOLTERRA-FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS", هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور, 1394, تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید سهرابی, "معادلات دیفرانسیل معمولی با نرم افزار متمتیکا", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "یک روش طیفی موثر در حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیلی غیرخطی", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

2- "کران خطای روش توابع ترکیبی در حل معادلات انتگرال غیرخطی ", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

3- "حل عددی معادلات انتگرالی دوبعدی با استفاده از توابع موجک هار", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.
پایان نامه ها (14)

1-طه معروف زاد, "يك روش انتگرال گيري عددي نيستروم-كلن شاو-كورتيس تعميم يافته براي معادلات انتگرال با هسته هاي تكه اي هموار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مينا آرنر, "روش هاي عددي براي حل دستگاه هاي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-زهرا صادقي, "حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از روش هم محلي لژاندر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-معصومه صمدي, "يك روش عددي موثر براي معادله انتگرال-ديفرانسيل با يك شرط انتگرال كراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-الناز داداشي, "يك روش جديد بر پايه ي موجك هار براي حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-فريبا عبدالله زاده, "كاربرد چند جمله اي هاي برنولي در حل عددي دسته اي از معادلات انتگرال خطي و غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-ابراهيم خليل خليليان, "توسعه يك روش بسطي براي معادلات انتگرال ولتراي خطي با هسته منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-نساء سلماني گزنق, "حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با روش جديد هم محلي بر پايه موجك بي- اسپلاين شبه متعامد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-پيمانه فروغي, "تحليل همگرايي روش هاي طيفي براي معادلات انتگرال-ديفرانسيل ولتراي منفرد ضعيف با جواب هاي هموار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-صبا خضري, "استفاده از عناصر 0-k پترو-گالركين توسعه يافته در حل معادلات انتگرال فردهلم- همرشتاين غير خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-معصومه ساعي, "تحليل همگرايي روش هاي هم محلي طيفي براي دسته اي از معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-حميد رنجبر, "بررسي رفتارهاي عددي معادلات انتگرال- جبري ولتراي نيمه صريح با هسته‎ي منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-حميد شمس, "روش‎هاي هم محلي سينك براي معادلات انتگرال منفرد ضعيف از نوع فردهلم نوع دوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-چنور تركي, "كاربرد روش هم محلي سينك در حل معادلات انتگرال فردهلم غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.