• نام و نام خانوادگی
  • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (35)
دروس تدریس شده (18)
جوایز و افتخارات (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- فرصت مطالعاتی شش ماهه در National Institute of Informatics، توکیو، ژاپن، ۲۰۰۹.

2- دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، معدل کل: 18.86.

3- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، معدل کل: 17.81 (فارغ التحصیل رتبه اول).

4- کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، معدل کل: 16.23.
مقالات ژورنال (16)

1-S. Sohrabi, A. Moradinejad, A new study on some Vandermonde matrices and systems, Computational and Applied Mathematics, 39 (4), Article number: 258, 2020 (ISI).

2-L. Allahyari, S. Sohrabi, E. Najafi, A new image watermarking scheme using contourlet transform, singular values‎ and chaos, (In Persian), Journal of Machine Vision and Image Processing, 6 (2), 15-26, 2020 (ISC).

3-S. Sohrabi, H. Ranjbar, On Sinc Discretization for Systems of Volterra Integral-Algebraic Equations, Applied Mathematics & Computation, 346, 193–204, 2019 (ISI) .

4-S. Sohrabi, H. Ranjbar, M. Saei, Convergence analysis of the ‎Jacobi-collocation method for ‎nonlinear weakly singular ‎Volterra ‎integral equations, Applied Mathematics & Computation, 299, 141–152, 2017 (ISI)‎.

5-‎S. Sohrabi, Study on Convergence of Hybrid Functions Method for Solution of Nonlinear Integral ‎Equations, Applicable Analysis , 92(4), 690-702, 2013 (ISI)‎ .

6-S. Sohrabi, An efficient spectral method for high- order nonlinear integro-differential equations, ‎U.P.B. Sci. Bull., Series A, 74 (3), 75-88, 2012 (ISI)‎.

7-S. Sohrabi, Comparison Chebyshev Wavelets Method with BPFs Method for Solving Abels ‎Integral Equation, ‎ Ain Shams Engineering Journal, 2 (3-4), 249-254, 2011‎ (ISI) .

8-‎H. Derili, S. Sohrabi and A. Arzhang, Two- Dimensional Wavelets for Numerical Solution of Integral Equations, ‎Mathematical Science Quarterly Journal, 6 (5), 1-4, 2012 (ISI)‎.

9-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and B. Baranji, Application of 2D-BPFs to Nonlinear Integral Equations, ‎Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15, 527- 535, ‎‎2010 (ISI)‎ .

10-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and H. Derili, A New Computational Method for Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integro-‎Differential Equations, International Journal of Computer Mathematics, 87 (2), 327-338, 2010 (ISI)‎ .

11-‎K. Maleknejad, H. Derili and S. Sohrabi, The Discrete Collocation Method for Weakly Singular Urysohn Equations, International Journal of Computer Mathematics, 87 (2), 404-413, 2010 (ISI)‎ .

12-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and Y. Rostami, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind by ‎Using Chebyshev Polynomials, Applied Mathematics & Computation, 188, 123–128, ‎‎2007 (ISI)‎.

13-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi, Legendre Polynomial Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integarl Equations,‎ IUST International Journal of Engineering Science, No. 5-2, Vol. 19, 2008 (ISC)‎ .

14-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and Y. Rostami, Application of Wavelet Transform Analysis in Medical Frames Compression, Kybernetes: The International Journal of Systems, Cybernetics and Management, 37 ‎‎(2), 343-351, 2008 (ISI)‎ .

15-‎K. Maleknejad, H. Derili and S. Sohrabi, Numerical Solution of Urysohn Integral Equations Using the Iterated Collocation ‎Method, International Journal of Computer Mathematics, 85, 143-154, 2008 (ISI)‎ .

16-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, Numerical Solution of Fredholm Integral Equations of the First Kind by Using ‎Legendre Wavelets, Applied Mathematics & Computation, 186, 836-843, 2007 (ISI)‎ .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1-K. Mozdgir, S. Sohrabi, April 6-9, 2021, Development of wavelets method for numerical treatment of two-dimensional nonlinear Volterra integral equations,8ᵗʰ Seminar on Numerical Analysis and its Applications, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2-S. Sohrabi, A. Moradinejad, March 4-5, 2021, Efficient algorithms for sorting geometrical shapes using trees,11ᵗʰ Conference on Graph Theory and Algebraic Combinatorics, Urmia University, Urmia, Iran.

3-S. Sohrabi, R. Azimi, August 23-26, 2018, Error analysis of a spectral-collocation method for systems of Volterra integral equations ,49th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

4-S. Gorgani, S. Sohrabi, J. Shokri, August 22-25, 2017, Convergence analysis of a quadrature method for solution of nonlinear Hammerstein fuzzy integral equations,48th Annual Iranian Mathematics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

5-S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, An accurate wavelet-collocation method for integral algebraic equations of index-3, ‎‎47th Annual Iranian Mathematics Conference, 28 – 31 August 2016, Karaj, Iran‎.

6-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, Numerical Solutions for the System of Volterra ‎Integral Equations with Variable ‎Coefficients ‎Using Wavelets, The 6th Seminar on Numerical Analysis and Its ‎Applications, 20-21 July 2016, Maragheh, Iran‎.

7-‎S. Sohrabi, L. Allahyari, Security images using watermarking based on ‎Contourlet, 3rd National Industrial ‎Mathematics Conference, 26 May 2016, Tabriz, Iran‎.

8-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, Numerical solution of weakly singular integral ‎algebraic equations of index-1 ‎using ‎‎Legendre ‎spectral-collocation method, The 7th National Conference on ‎Mathematics ‎of Payame ‎Noor University, 28-29 October 2015, Tabriz, Iran‎.

9-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, Shifted Chebyshev polynomials solution for a‎ class of Volterra-Fredholm integral ‎equations, The 7th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, ‎‎28-29 October 2015, Tabriz, Iran‎.

10-‎S. Sohrabi‎, Error Bound of Hybrid Functions Method for Solution of Nonlinear Integral Equations, 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, 8- 10 September 2013, Hamadan, Iran‎ .

11-‎K. Maleknejad, H. Beiglo and S. Sohrabi‎, Periodic Quasi-Wavelets for Nonlinear Integral Equations, 41th Annual Iranian ‎Mathematics Conference, 12- 15 September 2010, Urmia, Iran‎.

12-‎S. Sohrabi, H. Derili and B. Baranji‎, Numerical Solution of Two-Dimensional Integral Equations Using Haar Wavelets, ‎‎41th Annual Iranian Mathematics Conference, 12- 15 September 2010, Urmia, Iran‎.

13-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and H. Beiglo‎, PQWs method for Fredholm integral equations with convolution kernel in complex ‎plane, 4th Iranian Conference on Applied Mathematics, 10- 12 March 2010, ‎Zahedan, Iran‎.

14-‎S. Sohrabi, K. Maleknejad, An Approximation Method for the Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integral ‎Equations,‎ 38th Numerical Analysis Symposium (NAS2009), 15-17 June 2009, Atagawa, Japan‎ .

15-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and B. Baranji, Two-Dimensional PCBFs : Application to Nonlinear Volterra Integral Equations,‎ World Congress on Engineering (WCE2009), 1- 3 July, 2009, London, U. K .

16-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and K. Nedaiasl, The Galerkin and Discrete Galerkin Methods for Urysohn Integral Equation,‎ 40th Annual Iranian Mathematics Conference, 17- 20 August 2009, Tehran, Iran‎ .

17-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, Numerical Solution of Nonlinear Fredholm Integral Equations by Using the Iterated ‎Collocation Method, World Conference on Nonlinear Analysis (WCNA2008), USA .

18-‎K. Maleknejad , S. Sohrabi and N. Ebrahimi, A Direct Method for Solving Nonlinear Two-Dimensional Volterra Integral Equation ‎Using PCOFs,‎ ‎39th Annual Iranian Mathematics Conference, 24-27 August 2008, Kerman, Iran‎ .

19-‎K. Maleknejad , S. Sohrabi and M. Nosrati, Computational Method of Moments for the Solution of Second Kind Fredholm ‎Integral Equations Using B-Spline Wavelets, ‎38th Annual Iranian Mathematics Conference, 3-6 September, 2007, Zanjan, Iran‎ .

20-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, Numerical Method For Solution of Volterra Integral Equations Via A Non-‎Polynominal Interpolation, ‎37th Annual Iranian Mathematics Conference, 2-5 September, 2006, Tabriz, Iran‎ .

21-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, An Algorithm For Nonlinear Inverse Problem, ‎7th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, 9-11 November 2005, ‎Tabriz University, Tabriz, Iran‎ .
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید سهرابی، معادلات دیفرانسیل معمولی با نرم افزار متمتیکا، انتشارات دانشگاه ارومیه، 1392‏.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-سعید سهرابی، ۱۳۹۴، تحليل همگرايي روش هاي هم محلي طيفي براي دسته اي از معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف،بنیادی.

2-سعید سهرابی، ۱۳۹۰، ‏حل عددی معادله انتگرالی منفرد آبل با استفاده از توابع موجک چبیشف و مقایسه آن با روش توابع بلاک پالس،ارتباط با صنعت ( این طرح با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان کشور انجام یافته است)‏.

3-سعید سهرابی، ۱۳۹۲، کران خطای روش توابع ترکیبی در حل معادلات انتگرال غیرخطی ، بنیادی.

4-سعید سهرابی، ۱۳۹۱، یک روش طیفی موثر در حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیلی غیرخطی، بنیادی.

5-سعید سهرابی، ۱۳۹۰، حل عددی معادلات انتگرالی دوبعدی با استفاده از توابع موجک هار، بنیادی.
پایان نامه ها (35)

1-لیلا آذرخش، ۱۴۰۰، استاد راهنما، تحلیل همگرایی توابع اسپلاین غیرچندجمله اي براي معادله انتگرال فردهلم، پایان نامه کارشناسی ارشد.

2-محسن زمان زاده، ۱۴۰۰، استاد راهنما، تحليل همگرايی روشهای هم محلی چند گامی برای معادلات جبری-انتگرال از انديس يک، پایان نامه کارشناسی ارشد .

3-کلثوم مزدگیر، ۱۳۹۹، استاد راهنما، روش توابع ترکیبی و تحلیل همگرایی آن برای معادلات انتگرال غیرخطی دوبعدی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

4-میثم حسینی، ۱۳۹۸، استاد راهنما، یک روش کارآمد برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا بر اساس موجک های چندگانه آلپرت در روش گالرکین، پایان نامه کارشناسی ارشد.

5-لیلی امیر رضائیه، ۱۳۹۸، استاد راهنما، حل دستگاه معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با چندجمله ای های برنشتاین و توابع ترکیبی بلاک-پالس برنشتاین، پایان نامه کارشناسی ارشد.

6-مهتا برجیسی، ۱۳۹۸، استاد راهنما، استفاده از ماتریسهای عملیاتی توابع ترکیبی در حل معادلات انتگرال غیرخطی دوبعدی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

7-حسن محمدی، ۱۳۹۸، استاد راهنما، تحلیل همگرایی یک روش عددی تطبیقی مبتنی بر بردار عملیاتی چبیشف برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

8-فهیمه حسن پور، ۱۳۹۷، استاد راهنما، روش ماتریس عملیاتی مبتنی بر توابع بلاک پالس برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیر خطی دو بعدی از مرتبه کسری، پایان نامه کارشناسی ارشد.

9-کاوه محمودی، ۱۳۹۷، استاد راهنما، حل عددی معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته تاپلیتز با استفاده از پیش حالت سازها، پایان نامه کارشناسی ارشد.

10-معصو مه اکبری، ۱۳۹۷، استاد راهنما، تقریب عددی برای برخی معادلات انتگرال ولترای غیر استاندارد، پایان نامه كارشناسي ارشد.

11-سعدی قربانی، ۱۳۹۶، استاد راهنما، حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم مراتب بالا با استفاده از چند جمله ای های اویلر، پایان نامه كارشناسي ارشد.

12-سهیلا گرگانی، ۱۳۹۶، استاد راهنما، جواب تقریبی معادلات انتگرال فازی همرشتاین غیرخطی، پایان نامه كارشناسي ارشد.

13-نادر عسکر اوغلی، 1395، استاد راهنما، روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ‏ولترا،پایان نامه كارشناسي ارشد.

14-سارا عباسی، 1395، استاد راهنما، حل عددی معادلات انتگرال فردهلم غیرخطی با استفاده از موجک های چند گانه در روش پترو-‏گالرکین،پایان نامه كارشناسي ارشد.

15-زهرا مروئی میلان، 1395، استاد راهنما، روش پوزت-رونگه-کوتا-چبیشف برای معادلات انتگرال ولترای نوع دوم،پایان نامه كارشناسي ارشد.

16-سحر یزدان نیا، 1395، استاد راهنما، حل عددی دستگاه معادلات انتگرال فردهلم-همرشتاین غیر خطی با استفاده از توابع ترکیبی ‏لژاندر بلاک-پالس،پایان نامه كارشناسي ارشد.

17-سرگل طه‎زاده، 1395، استاد راهنما، روش موجک های لژاندر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل انتگرال کسری با هسته منفرد ‏ضعیف،پایان نامه كارشناسي ارشد.

18-لیلا اللهیاری، 1395، استاد راهنما، روشی جدید برای نهان نگاری طیف گسترده ‏تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت،پایان نامه كارشناسي ارشد.

19-معصومه فتحی ‏کوزه ‏گران، 1395، استاد راهنما، شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه ‏مقادیر تکین والگوریتم های بهینه سازی،پایان نامه كارشناسي ارشد.

20-حامد جودکی، 1395، استاد راهنما، توسعه عناصر پتروگالرکین از طریق چند ‏جمله‌ای‌های چبیشف و حل معادله انتگرال ‏فردهلم نوع ‏دوم به وسیله آنها،پایان نامه كارشناسي ارشد.

21-افشین مصطفوی ‏‏گنبدی، 1395، استاد راهنما، حل عددی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم ‏براساس روش ‏‎ 𝛜-SVR،پایان نامه كارشناسي ارشد.

22-طه معروف زاد، 1394، يك روش انتگرال گيري عددي نيستروم-كلن شاو-كورتيس تعميم يافته براي معادلات انتگرال با هسته هاي تكه اي هموار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مينا آرنر، 1394، روش هاي عددي براي حل دستگاه هاي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-زهرا صادقي، 1394، حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از روش هم محلي لژاندر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-معصومه صمدي، 1394، يك روش عددي موثر براي معادله انتگرال-ديفرانسيل با يك شرط انتگرال كراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-الناز داداشي، 1394، يك روش جديد بر پايه ي موجك هار براي حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي غيرخطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-فريبا عبدالله زاده، 1394، كاربرد چند جمله اي هاي برنولي در حل عددي دسته اي از معادلات انتگرال خطي و غيرخطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نساء سلماني گزنق، 1394، حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با روش جديد هم محلي بر پايه موجك بي- اسپلاين شبه متعامد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-پيمانه فروغي، 1394، تحليل همگرايي روش هاي طيفي براي معادلات انتگرال-ديفرانسيل ولتراي منفرد ضعيف با جواب هاي هموار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-صبا خضري، 1394، استفاده از عناصر 0-k پترو-گالركين توسعه يافته در حل معادلات انتگرال فردهلم- همرشتاين غير خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-معصومه ساعي، 1394، تحليل همگرايي روش هاي هم محلي طيفي براي دسته اي از معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ابراهيم خليل خليليان، 1393، توسعه يك روش بسطي براي معادلات انتگرال ولتراي خطي با هسته منفرد ضعيف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-حميد شمس، 1393، روش‎هاي هم محلي سينك براي معادلات انتگرال منفرد ضعيف از نوع فردهلم نوع دوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-چنور تركي، 1393، كاربرد روش هم محلي سينك در حل معادلات انتگرال فردهلم غيرخطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-حميد رنجبر، 1393، بررسي رفتارهاي عددي معادلات انتگرال- جبري ولتراي نيمه صريح با هسته‎ي منفرد ضعيف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (18)

1- روشهای طیفی (دکتری).

2- حل عددی معادلات انتگرال (ارشد).

3- روشهای عددی در جبرخطی (ارشد) .

4- آنالیز عددی پیشرفته (ارشد).

5- بهینه سازی خطی پیشرفته (ارشد).

6- ریاضیات مهندسی (ارشد).

7- جبرخطی عددی (آنالیز عددی ۲).

8- مبانی آنالیز عددی (آنالیز عددی ۱).

9- بهینه سازی خطی (تحقیق در عملیات ۱).

10- مبانی ماتریسها و جبر خطی (جبر خطی).

11- نرم افزارهای ریاضی.

12- مباحثی در ریاضیات و کاربردها.

13- محاسبات عددی.

14- ریاضی مهندسی.

15- معادلات دیفرانسیل.

16- ریاضی عمومی ۱ .

17- ریاضی عمومی ۲.

18- آمار و احتمالات مهندسی.
جوایز و افتخارات (7)

1-راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی) در دانشگاه ارومیه.

2-دریافت اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی نخبگان کشور در سال 1389‏.

3-دانشجوی نمونه کشوری مقطع دکتری در سال 1388‏ و دریافت لوح تقدیر از نهاد ریاست جمهوری.

4-دریافت جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان کشور جهت تحصیل در دوره دکتری در سال 1387، ‏.

5-کسب افتخار مورد تایید بنياد ملي نخبگان در سال 1387 و دریافت لوح از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

6-دانشجوی نمونه‎ی دانشگاه علم و صنعت ايران در مقطع دکتری.

7-فارغ التحصيل رتبة اول دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1379.