• نام و نام خانوادگی
  • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.sohrabi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید سهرابی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "فرصت مطالعاتی شش ماهه در انستیتوی ملی انفورماتیک، توکیو، ژاپن، 2009 ".

2- "دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1388".

3- "کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1379".

4- "کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، سال 1376".
مقالات ژورنال (13)

1-S. Sohrabi, H. Ranjbar, M. Saei, "Convergence analysis of the ‎Jacobi-collocation method for ‎nonlinear weakly singular ‎Volterra ‎integral equations, Applied Mathematics & Computation, 299 (2017), 141–152. (ISI)‎".

2-‎S. Sohrabi, "Study on Convergence of Hybrid Functions Method for Solution of Nonlinear Integral ‎Equations, Applicable Analysis , 92(4), 690-702, 2013 (ISI)‎ ".

3-S. Sohrabi, "An efficient spectral method for high- order nonlinear integro-differential equations, ‎U.P.B. Sci. Bull., Series A, 74 (3), 75-88, 2012 (ISI)‎".

4-S. Sohrabi, "Comparison Chebyshev Wavelets Method with BPFs Method for Solving Abels ‎Integral Equation, ‎ Ain Shams Engineering Journal, 2 (3-4), 249-254, 2011‎ (Scopus) ".

5-‎H. Derili, S. Sohrabi and A. Arzhang, "Two- Dimensional Wavelets for Numerical Solution of Integral Equations, ‎Mathematical Science Quarterly Journal, 6 (5), 1-4, 2012 (ISI)‎".

6-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and B. Baranji, "Application of 2D-BPFs to Nonlinear Integral Equations, ‎Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15, 527- 535, ‎‎2010. (ISI)‎ ".

7-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and H. Derili, "A New Computational Method for Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integro-‎Differential Equations, International Journal of Computer Mathematics, 87 (2), 327-338, 2010. (ISI)‎ ".

8-‎K. Maleknejad, H. Derili and S. Sohrabi, "The Discrete Collocation Method for Weakly Singular Urysohn Equations, International Journal of Computer Mathematics, 87 (2), 404-413, 2010. (ISI)‎ ".

9-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and Y. Rostami, "Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind by ‎Using Chebyshev Polynomials, Applied Mathematics & Computation, 188, 123–128, ‎‎2007.(ISI)‎".

10-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi, "Legendre Polynomial Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integarl Equations,‎ IUST International Journal of Engineering Science,No. 5-2, Vol. 19, 2008. (ISC)‎ ".

11-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and Y. Rostami, "Application of Wavelet Transform Analysis in Medical Frames Compression, Kybernetes: The International Journal of Systems, Cybernetics and Management, 37 ‎‎(2), 343-351, 2008. (ISI)‎ ".

12-‎K. Maleknejad, H. Derili and S. Sohrabi, "Numerical Solution of Urysohn Integral Equations Using the Iterated Collocation ‎Method, International Journal of Computer Mathematics, 85, 143-154, 2008. (ISI)‎ ".

13-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, "Numerical Solution of Fredholm Integral Equations of the First Kind by Using ‎Legendre Wavelets, Applied Mathematics & Computation, 186, 836-843, 2007. (ISI)‎ ".
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, "An accurate wavelet-collocation method for integral algebraic equations of index-3, ‎‎47th Annual Iranian Mathematics Conference, 28 – 31 August 2016, Karaj, Iran‎".

2-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, "Numerical Solutions for the System of Volterra ‎Integral Equations with Variable ‎Coefficients ‎Using Wavelets, The 6th Seminar on Numerical Analysis and Its ‎Applications, 20-21 July 2016, Maragheh, Iran‎".

3-‎S. Sohrabi, L. Allahyari, "Security images using watermarking based on ‎Contourlet, 3rd National Industrial ‎Mathematics Conference, 26 May 2016, Tabriz, Iran‎".

4-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, "Numerical solution of weakly singular integral ‎algebraic equations of index-1 ‎using ‎‎Legendre ‎spectral-collocation method, The 7th National Conference on ‎Mathematics ‎of Payame ‎Noor University, 28-29 October 2015, Tabriz, Iran‎".

5-‎S. Sohrabi, H. Ranjbar‎, "Shifted Chebyshev polynomials solution for a‎ class of Volterra-Fredholm integral ‎equations, The 7th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, ‎‎28-29 October 2015, Tabriz, Iran‎".

6-‎S. Sohrabi‎, "Error Bound of Hybrid Functions Method for Solution of Nonlinear Integral Equations, 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, 8- 10 September 2013, Hamadan, Iran‎ ".

7-‎K. Maleknejad, H. Beiglo and S. Sohrabi‎, "Periodic Quasi-Wavelets for Nonlinear Integral Equations, 41th Annual Iranian ‎Mathematics Conference, 12- 15 September 2010, Urmia, Iran‎".

8-‎S. Sohrabi, H. Derili and B. Baranji‎, "Numerical Solution of Two-Dimensional Integral Equations Using Haar Wavelets, ‎‎41th Annual Iranian Mathematics Conference, 12- 15 September 2010, Urmia, Iran‎".

9-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and H. Beiglo‎, "PQWs method for Fredholm integral equations with convolution kernel in complex ‎plane, 4th Iranian Conference on Applied Mathematics, 10- 12 March 2010, ‎Zahedan, Iran‎".

10-‎S. Sohrabi, K. Maleknejad, "An Approximation Method for the Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm Integral ‎Equations,‎ 38th Numerical Analysis Symposium (NAS2009), 15-17 June 2009, Atagawa, Japan‎ ".

11-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and B. Baranji, "Two-Dimensional PCBFs : Application to Nonlinear Volterra Integral Equations,‎ World Congress on Engineering (WCE2009), 1- 3 July, 2009, London, U. K ".

12-‎K. Maleknejad, S. Sohrabi and K. Nedaiasl, "The Galerkin and Discrete Galerkin Methods for Urysohn Integral Equation,‎ 40th Annual Iranian Mathematics Conference, 17- 20 August 2009, Tehran, Iran‎ ".

13-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, "Numerical Solution of Nonlinear Fredholm Integral Equations by Using the Iterated ‎Collocation Method, World Conference on Nonlinear Analysis (WCNA2008), USA ".

14-‎K. Maleknejad , S. Sohrabi and N. Ebrahimi, "A Direct Method for Solving Nonlinear Two-Dimensional Volterra Integral Equation ‎Using PCOFs,‎ ‎39th Annual Iranian Mathematics Conference, 24-27 August 2008, Kerman, Iran‎ ".

15-‎K. Maleknejad , S. Sohrabi and M. Nosrati, "Computational Method of Moments for the Solution of Second Kind Fredholm ‎Integral Equations Using B-Spline Wavelets, ‎38th Annual Iranian Mathematics Conference, 3-6 September, 2007, Zanjan, Iran‎ ".

16-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, "Numerical Method For Solution of Volterra Integral Equations Via A Non-‎Polynominal Interpolation, ‎37th Annual Iranian Mathematics Conference, 2-5 September, 2006, Tabriz, Iran‎ ".

17-‎K. Maleknejad and S. Sohrabi, "An Algorithm For Nonlinear Inverse Problem, ‎7th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, 9-11 November 2005, ‎Tabriz University, Tabriz, Iran‎ ".
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید سهرابی, "معادلات دیفرانسیل معمولی با نرم افزار متمتیکا، انتشارات دانشگاه ارومیه، 1392‏".
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "‏حل عددی معادله انتگرالی منفرد آبل با استفاده از توابع موجک چبیشف و مقایسه آن با روش توابع بلاک پالس، دانشگاه ‏ارومیه، (1390-1389) ( این طرح با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان کشور انجام یافته است)‏", ارتباط با صنعت.

2- "کران خطای روش توابع ترکیبی در حل معادلات انتگرال غیرخطی ", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

3- "یک روش طیفی موثر در حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیلی غیرخطی", دانشگاه ارومیه, 1391, بنیادی.

4- "حل عددی معادلات انتگرالی دوبعدی با استفاده از توابع موجک هار", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.
پایان نامه ها (23)

1-نادر عسکر اوغلی, "روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ‏ولترا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

2-سارا عباسی, "حل عددی معادلات انتگرال فردهلم غیرخطی با استفاده از موجک های چند گانه در روش پترو-‏گالرکین", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

3-زهرا مروئی میلان, "روش پوزت-رونگه-کوتا-چبیشف برای معادلات انتگرال ولترای نوع دوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

4-سحر یزدان نیا, "حل عددی دستگاه معادلات انتگرال فردهلم-همرشتاین غیر خطی با استفاده از توابع ترکیبی ‏لژاندر بلاک-پالس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

5-سرگل طه‎زاده, "روش موجک های لژاندر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل انتگرال کسری با هسته منفرد ‏ضعیف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

6-لیلا اللهیاری, "روشی جدید برای نهان نگاری طیف گسترده ‏تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

7-معصومه فتحی ‏کوزه ‏گران, "شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه ‏مقادیر تکین والگوریتم های بهینه سازی", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

8-حامد جودکی, "توسعه عناصر پتروگالرکین از طریق چند ‏جمله‌ای‌های چبیشف و حل معادله انتگرال ‏فردهلم نوع ‏دوم به وسیله آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

9-افشین مصطفوی ‏‏گنبدی, "حل عددی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم ‏براساس روش ‏‎ 𝛜-SVR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395، استاد راهنما.

10-طه معروف زاد, "يك روش انتگرال گيري عددي نيستروم-كلن شاو-كورتيس تعميم يافته براي معادلات انتگرال با هسته هاي تكه اي هموار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-مينا آرنر, "روش هاي عددي براي حل دستگاه هاي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-زهرا صادقي, "حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از روش هم محلي لژاندر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-معصومه صمدي, "يك روش عددي موثر براي معادله انتگرال-ديفرانسيل با يك شرط انتگرال كراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-الناز داداشي, "يك روش جديد بر پايه ي موجك هار براي حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

15-فريبا عبدالله زاده, "كاربرد چند جمله اي هاي برنولي در حل عددي دسته اي از معادلات انتگرال خطي و غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

16-ابراهيم خليل خليليان, "توسعه يك روش بسطي براي معادلات انتگرال ولتراي خطي با هسته منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-نساء سلماني گزنق, "حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با روش جديد هم محلي بر پايه موجك بي- اسپلاين شبه متعامد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

18-پيمانه فروغي, "تحليل همگرايي روش هاي طيفي براي معادلات انتگرال-ديفرانسيل ولتراي منفرد ضعيف با جواب هاي هموار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

19-صبا خضري, "استفاده از عناصر 0-k پترو-گالركين توسعه يافته در حل معادلات انتگرال فردهلم- همرشتاين غير خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

20-معصومه ساعي, "تحليل همگرايي روش هاي هم محلي طيفي براي دسته اي از معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

21-حميد رنجبر, "بررسي رفتارهاي عددي معادلات انتگرال- جبري ولتراي نيمه صريح با هسته‎ي منفرد ضعيف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-حميد شمس, "روش‎هاي هم محلي سينك براي معادلات انتگرال منفرد ضعيف از نوع فردهلم نوع دوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-چنور تركي, "كاربرد روش هم محلي سينك در حل معادلات انتگرال فردهلم غيرخطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1- کارشناسی ارشد: آنالیز عددی پیشرفته - روشهای عددی در جبرخطی - حل عددی معادلات انتگرال- تحقیق در عملیات پیشرفته..

2- کارشناسی: جبرخطی عددی (آنالیز عددی 2)- مبانی آنالیز عددی (آنالیز عددی 1)- بهینه سازی خطی (تحقیق در عملیات 1)- مبانی ماتریسها و جبر خطی (جبر خطی)- نرم افزارهای ریاضی- مباحثی در ریاضیات و کاربردها- محاسبات عددی- ریاضی مهندسی- معادلات دیفرانسیل- ریاضی عمومی 1 - ریاضی عمومی 2- آمار و احتمالات مهندسی.
جوایز و افتخارات (6)

1- "دریافت اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی نخبگان کشور در سال 1389‏".

2- "دانشجوی نمونه کشوری مقطع دکتری در سال 1388‏".

3- "کسب افتخار مورد تایید بنياد ملي نخبگان در سال 1387".

4- "دریافت جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان کشور جهت تحصیل در دوره دکتری در سال 1387‏".

5- "دانشجوی نمونه‎ی دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 1387‏".

6- "فارغ التحصيل رتبة اول دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1379".