• نام و نام خانوادگی
  • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • r.sazeedeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (22)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-رضا سزیده و رسول رسولی, "SOME RESULTS IN LOCAL COHOMOLOGY AND SERRE SUBCATEGORY", Romanian Journal of Mathematics and Computer Scienc, 2013.

2-رضا سزیده, "GORENSTEIN INJECTIVE MODULES AND A GENERALIZATION OF ISCHEBECK FORMULA", Journal of Algebra and Its Applications, 2013.

3-رضا سزیده- عادل جبار - اسماعیل اکری, "Some Finiteness Properties of Generalized Graded Local Cohomology Modules", International Journal of Algebra, 2012, 1,6.

4- "On the local cohomology and support for triangulated categories", Kyoto Journal of Mathematics,, 2011.

5- "GORENSTEIN INJECTIVITY OF THE SECTION FUNCTOR", Forum Mathematicum, 2010.

6- "Upper and Lower Bounds for Finiteness og Graded Local Cohomology Modules", Communications in Algebra, 2009.

7- "Artinianess of Graded Local Cohomology Modules", Proceedings of the American Mathematical Society, 2007.

8- "Finiteness of Graded Local Cohomology Modules", Journal of Pure and Applied Algebra, 2007.

9- "Gorenstein Injective, Gorenstein Flat Modules and the Section Functor", Journal of Pure and Applied Algebra, 2007.

10- "Multiplicities of Graded Components of Local Cohomology Modules", Journal of Pure and Applied Algebra, 2005.

11- "On Vanishing of Generalized Local Cohomology Modules", Algebra Colloquium, 2005.

12- "Strongly Torsion-Free Modules and Local Cohomology over Cohen– Macaulay Rings", Communications in Algebra, 2005.

13- "Cofiniteness of Generalized Local Cohomology Modules", colloquium Mathematical, 2004.

14- "Gorenstein Injective Modules and Local Chomology", Proceeding of the American Mathmatical Society, 2004.

15- "Gorenstein Injective Dimension and Dual Auslander-Bridger Formula", Communication in Algebra, 2004.

16- "Strongly Torsion-Free, Copure Flat and Matlis Reflexive Modules Modules", J. Pure Appl. Algebra, 2004.

17- "Gorenstein Injective, of the Section Functor", Forum Math, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "Auslander Categories and Local Cohomology Modules", 19th Algebra Seminar, 2008.

2- "Gorenstein Injective, Derived Category and Local Cohomology", The First Iraqi-French Mathematics Conference in Cooperation with College of Science, 2009.

3- "Hilbert-Kirby Polynomial and Graded Local Cohomology Modules Local Cohomology", 2nd Seminar on Commutative Algebra and Related Topics, 2005.

4- "Hilbert-Kirby Polynomials, Multiplicities, and Graded Local Cohomology", International Conference on Commutative Algebra, 2006, Hanoi, Vietnam.

5- "On the Local Cohomology and Support for Triangulated Categories", 5th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics, 2008.

6- "Strongly Torsion Free Module and Local Cohomology Over Cohen-Macaulay Rings", 35th Annual Iranian Mathematics Conference, 2005.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- "تعمیمی از یک حدس باس", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

2- "بعدهای متناهی برای کوهمولوژی مدولهای موضعی", دانشگاه ارومیه, 1387.

3- "کوهمولوژی مدولهای موضعی و کاتگوریهای اوسلاندر", دانشگاه ارومیه, 1388.

4- "مطالعه آرتینی بودن برای کوهمولوژی مدولهای موضعی مدرج تعمیم یافته", دانشگاه ارومیه, 1387.

5- "روی منظمی کاستلنو - مامفورد مدولهای مدرج", دانشگاه ارومیه, 1386.
پایان نامه ها (22)

1-فرشته شايان نيا, "تبصره هايي روي يك فرمول عمق، يك نابرابري درجه اي و يك فرضيه از اوسلندر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-روناك حاتمي, "همولوژي حلقه هاي نوتري و حلقه هاي موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-الناز دادستدي, "پوچساز همبافتها و بعدهاي همولوژي بروي حلقه هاي ديفرانسيل مدرج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-ساعد اصلاني, "بعد گورنشتين مدولها بروي همريختي هاي حلقه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-رمضان كاكاخاني, "فانكتورها روي كاتگوريهاي جمعي متناهي-نمايش موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-هاله حمدي مقدم, "مطالعه مدولهاي سيزيجي با جمعوندهاي نيم دوگان كننده يا G-پروژكتيو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-سميه زينال زاده, "جنبه هاي همولوژيكي مدولهاي نيم دوگان كننده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-كژال غريبي, "ابعادي از كاتگوريهاي مثلثي شده توسط اشيا كزول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مريم دانا علمداري, "زير رسته هاي بطور پادورد حلال متناهي روي حلقه هاي جابجايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-هتاو مرادي, "زير كاتگوري هاي ضخيم مدولها بر روي حلقه هاي نوتري جابجايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-معصومه صاحبي كهنه شهري, "مدولهايي از G-بعد صفر روي حلقه هاي موضعي با مكعب ايده آلهاي ماكسيمال كه صفر مي شوند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-هادي جعفري, "جمعوند مستقيم مدولهاي سيزيجي روي ميدان كلاس مانده ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-سونيا يار احمدي, "ياد داشتهايي بر روي زير كاتگوري مدولهاي آرتيني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-سولماز شيرازي, "جبرهاي گورنشتين و كوهمولوژي هاچيلد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-لعيا مرادي, "پيوند مدولهاي كوهن ماكولي بر روي يك حلقه گورنشتين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-آزاده حشمتي, "كاتگوريهاي به طور مثلثي فشرده شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-محمد آذربرا, "مدولهايي با G-بعد صفر روي حلقه هايي از عمق 2", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-الهام عراقي, "طبق بندي زيركاتگوريهاي سر بر اساس طيف اتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-اسما شيخ, "روكش گورنشتين انژكتيو ميدان مانده ي يك حلقه موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-فاطمه محمد لو, "رسته هاي متعامد با كاربردهاي نمايشها و شيف ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

21-سيد آيدين عظيمي, "بسط در كتگوريهاي آبلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

22-مژگان زاهد زاده, "مدولهاي هم واژگون بروي جبرهاي موروثي رام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.