• نام و نام خانوادگی
  • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (22)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-Malyha Nazari · Reza Sazeedeh، 2018، Cofiniteness with Respect to Two Ideals and Local Cohomology"، ،Algebr Represent Theor.

2-R. Sazeedeh، N. Noroozi Pesyan:، 2018، A Mathematical Characterization of Monosaccharides،MATCH Commun. Math. Comput. Chem، 80، 345-354.

3-Reza Sazeedeh, Monoform objects and localization theory in abelian categories,Journal of Homotopy and Related Structures.

4-Kaivan Ahmadi and Reza Sazeedeh, 2017, Attached atoms in Grothendieck categories,Communications in Algebra, 44, 2848-2854 .

5-Kaivan Ahmadi and Reza Sazeedeh, 2016, Hereditary Torsion Theories of a Locally noetherian Grothendieck Category,Bulletin of the Australian Mathematical Society, 94, 421-430.

6-Reza Sazeedeh and Rasul Rasuli, 2016, Melkersson condition on Serre subcategories,Colloquium Mathematicum, 144, 289-300.

7-Ismael Akray, Adil Kadir Jabbar and Reza Sazeedeh, 2012, Some conditions under which certain types of modules possess localization property,Journal of Duhok University, 15 (1), 2012, 15, no. 1, 144-152.

8-Reza Sazeedeh, 2007, Bounds for Regularity and Coregularity of Graded Modules,Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) , 117, no 4, 429-441.

9-Reza Sazeedeh and Rasul Rasuli, 2013, Some Results in Local cohomology and Serre Subcategory,Romanian Journal of Mathematics and Computer Science, Vol 3, no. 2, 185-190.

10-Reza Sazeedeh, 2013, GORENSTEIN INJECTIVE MODULES AND A GENERALIZATION OF ISCHEBECK FORMULA,Journal of Algebra and Its Applications.

11-Ismael Akray, Adil Kadir Jabbar and Reza Sazeedeh, 2012, Some Finiteness Properties of Generalized Graded Local Cohomology Modules,International Journal of Algebra, Vol 6, no. 11, 539 - 547.

12-Javad Asadollahi, Shorollah Salarian and Reza Sazeedeh, 2011, On the local cohomology and support for triangulated categories,Kyoto Journal of Mathematics, Vol 51, no. 4, 811-829.

13-Reza Sazeedeh, 2010, Gorenstein Injective, of the Section Functor,Forum. Math, 22,1117-1127.

14-Reza Sazeedeh, 2008, Finiteness of Graded Local Cohomology Modules,Journal of Pure and Applied Algebra, 212, 275-280.

15-Reza Sazeedeh, 2009, Upper and Lower Bounds for Finiteness of Graded Local Cohomology Modules,Communications in Algebra, 37, No. 10, 3487-3499.

16-Reza Sazeedeh, 2007, Artinianess of Graded Local Cohomology Modules,Proceedings of the American Mathematical Society, 135, 2339-2345.

17-Reza Sazeedeh, 2007, Gorenstein Injective, Gorenstein Flat Modules and the Section Functor,Journal of Pure and Applied Algebra.

18-M. Brodmann, F. Rohrer, and R. Sazeedeh, 2005, Multiplicities of Graded Components of Local Cohomology Modules,Journal of Pure and Applied Algebra, 197,249-278.

19-Kamran Divaani-Aazar, Reza Sazeedeh and Masoud Tousi, 2005, On Vanishing of Generalized Local Cohomology Modules,Algebra Colloquium, 12, no. 2, 213-218.

20-Reza Sazeedeh, 2005, Strongly Torsion-Free Modules and Local Cohomology over Cohen– Macaulay Rings,Communications in Algebra, 33, no. 4, 1127–1135.

21-Kamran Divaani-Aazar and Reza Sazeedeh, 2004, Cofiniteness of Generalized Local Cohomology Modules,Colloquium Mathematicum, 99, no. 2, 283–290.

22-Reza Sazeedeh, 2004, Gorenstein Injective Modules and Local Chomology,Proceeding of the American Mathmatical Society, 132, no. 10, 2885-2891.

23-Reza Sazeedeh, 2004, Gorenstein Injective Dimension and Dual Auslander-Bridger Formula,Communication in Algebra, 32, no. 10, 3843–3851.

24-Reza Sazeedeh, 2004, Strongly Torsion-Free, Copure Flat and Matlis Reflexive Modules Modules,J. Pure Appl. Algebra, 192, 265-274.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 2008, Auslander Categories and Local Cohomology Modules,19th Algebra Seminar.

2- 2009, Gorenstein Injective, Derived Category and Local Cohomology,The First Iraqi-French Mathematics Conference in Cooperation with College of Science.

3- 2005, Hilbert-Kirby Polynomial and Graded Local Cohomology Modules Local Cohomology,2nd Seminar on Commutative Algebra and Related Topics.

4- 2006, Hilbert-Kirby Polynomials, Multiplicities, and Graded Local Cohomology,International Conference on Commutative Algebra, Hanoi, Vietnam.

5- 2008, On the Local Cohomology and Support for Triangulated Categories,5th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics.

6- 2005, Strongly Torsion Free Module and Local Cohomology Over Cohen-Macaulay Rings,35th Annual Iranian Mathematics Conference.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1392، تعمیمی از یک حدس باس،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1387، بعدهای متناهی برای کوهمولوژی مدولهای موضعی،دانشگاه ارومیه.

3- 1388، کوهمولوژی مدولهای موضعی و کاتگوریهای اوسلاندر،دانشگاه ارومیه.

4- 1387، مطالعه آرتینی بودن برای کوهمولوژی مدولهای موضعی مدرج تعمیم یافته،دانشگاه ارومیه.

5- 1386، روی منظمی کاستلنو - مامفورد مدولهای مدرج،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (22)

1-فرشته شايان نيا، 1391، تبصره هايي روي يك فرمول عمق، يك نابرابري درجه اي و يك فرضيه از اوسلندر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-روناك حاتمي، 1391، همولوژي حلقه هاي نوتري و حلقه هاي موضعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الناز دادستدي، 1390، پوچساز همبافتها و بعدهاي همولوژي بروي حلقه هاي ديفرانسيل مدرج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ساعد اصلاني، 1390، بعد گورنشتين مدولها بروي همريختي هاي حلقه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رمضان كاكاخاني، 1392، فانكتورها روي كاتگوريهاي جمعي متناهي-نمايش موضعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هاله حمدي مقدم، 1392، مطالعه مدولهاي سيزيجي با جمعوندهاي نيم دوگان كننده يا G-پروژكتيو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سميه زينال زاده، 1392، جنبه هاي همولوژيكي مدولهاي نيم دوگان كننده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-كژال غريبي، 1391، ابعادي از كاتگوريهاي مثلثي شده توسط اشيا كزول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مريم دانا علمداري، 1391، زير رسته هاي بطور پادورد حلال متناهي روي حلقه هاي جابجايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-هتاو مرادي، 1391، زير كاتگوري هاي ضخيم مدولها بر روي حلقه هاي نوتري جابجايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-معصومه صاحبي كهنه شهري، 1391، مدولهايي از G-بعد صفر روي حلقه هاي موضعي با مكعب ايده آلهاي ماكسيمال كه صفر مي شوند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-هادي جعفري، 1392، جمعوند مستقيم مدولهاي سيزيجي روي ميدان كلاس مانده ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سونيا يار احمدي، 1393، ياد داشتهايي بر روي زير كاتگوري مدولهاي آرتيني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سولماز شيرازي، 1390، جبرهاي گورنشتين و كوهمولوژي هاچيلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-لعيا مرادي، 1390، پيوند مدولهاي كوهن ماكولي بر روي يك حلقه گورنشتين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-آزاده حشمتي، 1390، كاتگوريهاي به طور مثلثي فشرده شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد آذربرا، 1391، مدولهايي با G-بعد صفر روي حلقه هايي از عمق 2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-الهام عراقي، 1393، طبق بندي زيركاتگوريهاي سر بر اساس طيف اتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-اسما شيخ، 1393، روكش گورنشتين انژكتيو ميدان مانده ي يك حلقه موضعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فاطمه محمد لو، 1394، رسته هاي متعامد با كاربردهاي نمايشها و شيف ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سيد آيدين عظيمي، 1394، بسط در كتگوريهاي آبلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مژگان زاهد زاده، 1394، مدولهاي هم واژگون بروي جبرهاي موروثي رام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.