• نام و نام خانوادگی
  • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • r.sazeedeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (22)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-Reza Sazeedeh, "Monoform objects and localization theory in abelian categories", Journal of Homotopy and Related Structures.

2-Kaivan Ahmadi and Reza Sazeedeh, "Attached atoms in Grothendieck categories", Communications in Algebra, 2017, 44, 2848-2854 .

3-Kaivan Ahmadi and Reza Sazeedeh, "Hereditary Torsion Theories of a Locally noetherian Grothendieck Category", Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2016, 94, 421-430.

4-Reza Sazeedeh and Rasul Rasuli, "Melkersson condition on Serre subcategories", Colloquium Mathematicum, 2016, 144, 289-300.

5-Ismael Akray, Adil Kadir Jabbar and Reza Sazeedeh, "Some conditions under which certain types of modules possess localization property", Journal of Duhok University, 15 (1), 2012, 2012, 15, no. 1, 144-152.

6-Reza Sazeedeh, "Bounds for Regularity and Coregularity of Graded Modules", Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) , 2007, 117, no 4, 429-441.

7-Reza Sazeedeh and Rasul Rasuli, "Some Results in Local cohomology and Serre Subcategory", Romanian Journal of Mathematics and Computer Science, 2013, Vol 3, no. 2, 185-190.

8-Reza Sazeedeh, "GORENSTEIN INJECTIVE MODULES AND A GENERALIZATION OF ISCHEBECK FORMULA", Journal of Algebra and Its Applications, 2013.

9-Ismael Akray, Adil Kadir Jabbar and Reza Sazeedeh, "Some Finiteness Properties of Generalized Graded Local Cohomology Modules", International Journal of Algebra, 2012, Vol 6, no. 11, 539 - 547.

10-Javad Asadollahi, Shorollah Salarian and Reza Sazeedeh, "On the local cohomology and support for triangulated categories", Kyoto Journal of Mathematics, 2011, Vol 51, no. 4, 811-829.

11-Reza Sazeedeh, "Gorenstein Injective, of the Section Functor", Forum. Math, 2010, 22,1117-1127.

12-Reza Sazeedeh, "Finiteness of Graded Local Cohomology Modules", Journal of Pure and Applied Algebra, 2008, 212, 275-280.

13-Reza Sazeedeh, "Upper and Lower Bounds for Finiteness of Graded Local Cohomology Modules", Communications in Algebra, 2009, 37, No. 10, 3487-3499.

14-Reza Sazeedeh, "Artinianess of Graded Local Cohomology Modules", Proceedings of the American Mathematical Society, 2007, 135, 2339-2345.

15-Reza Sazeedeh, "Gorenstein Injective, Gorenstein Flat Modules and the Section Functor", Journal of Pure and Applied Algebra, 2007.

16-M. Brodmann, F. Rohrer, and R. Sazeedeh, "Multiplicities of Graded Components of Local Cohomology Modules", Journal of Pure and Applied Algebra, 2005, 197,249-278.

17-Kamran Divaani-Aazar, Reza Sazeedeh and Masoud Tousi, "On Vanishing of Generalized Local Cohomology Modules", Algebra Colloquium, 2005, 12, no. 2, 213-218.

18-Reza Sazeedeh, "Strongly Torsion-Free Modules and Local Cohomology over Cohen– Macaulay Rings", Communications in Algebra, 2005, 33, no. 4, 1127–1135.

19-Kamran Divaani-Aazar and Reza Sazeedeh, "Cofiniteness of Generalized Local Cohomology Modules", Colloquium Mathematicum, 2004, 99, no. 2, 283–290.

20-Reza Sazeedeh, "Gorenstein Injective Modules and Local Chomology", Proceeding of the American Mathmatical Society, 2004, 132, no. 10, 2885-2891.

21-Reza Sazeedeh, "Gorenstein Injective Dimension and Dual Auslander-Bridger Formula", Communication in Algebra, 2004, 32, no. 10, 3843–3851.

22-Reza Sazeedeh, "Strongly Torsion-Free, Copure Flat and Matlis Reflexive Modules Modules", J. Pure Appl. Algebra, 2004, 192, 265-274.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "Auslander Categories and Local Cohomology Modules", 19th Algebra Seminar, 2008.

2- "Gorenstein Injective, Derived Category and Local Cohomology", The First Iraqi-French Mathematics Conference in Cooperation with College of Science, 2009.

3- "Hilbert-Kirby Polynomial and Graded Local Cohomology Modules Local Cohomology", 2nd Seminar on Commutative Algebra and Related Topics, 2005.

4- "Hilbert-Kirby Polynomials, Multiplicities, and Graded Local Cohomology", International Conference on Commutative Algebra, 2006, Hanoi, Vietnam.

5- "On the Local Cohomology and Support for Triangulated Categories", 5th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics, 2008.

6- "Strongly Torsion Free Module and Local Cohomology Over Cohen-Macaulay Rings", 35th Annual Iranian Mathematics Conference, 2005.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- "تعمیمی از یک حدس باس", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

2- "بعدهای متناهی برای کوهمولوژی مدولهای موضعی", دانشگاه ارومیه, 1387.

3- "کوهمولوژی مدولهای موضعی و کاتگوریهای اوسلاندر", دانشگاه ارومیه, 1388.

4- "مطالعه آرتینی بودن برای کوهمولوژی مدولهای موضعی مدرج تعمیم یافته", دانشگاه ارومیه, 1387.

5- "روی منظمی کاستلنو - مامفورد مدولهای مدرج", دانشگاه ارومیه, 1386.
پایان نامه ها (22)

1-فرشته شايان نيا, "تبصره هايي روي يك فرمول عمق، يك نابرابري درجه اي و يك فرضيه از اوسلندر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-روناك حاتمي, "همولوژي حلقه هاي نوتري و حلقه هاي موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-الناز دادستدي, "پوچساز همبافتها و بعدهاي همولوژي بروي حلقه هاي ديفرانسيل مدرج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-ساعد اصلاني, "بعد گورنشتين مدولها بروي همريختي هاي حلقه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-رمضان كاكاخاني, "فانكتورها روي كاتگوريهاي جمعي متناهي-نمايش موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-هاله حمدي مقدم, "مطالعه مدولهاي سيزيجي با جمعوندهاي نيم دوگان كننده يا G-پروژكتيو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-سميه زينال زاده, "جنبه هاي همولوژيكي مدولهاي نيم دوگان كننده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-كژال غريبي, "ابعادي از كاتگوريهاي مثلثي شده توسط اشيا كزول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مريم دانا علمداري, "زير رسته هاي بطور پادورد حلال متناهي روي حلقه هاي جابجايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-هتاو مرادي, "زير كاتگوري هاي ضخيم مدولها بر روي حلقه هاي نوتري جابجايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-معصومه صاحبي كهنه شهري, "مدولهايي از G-بعد صفر روي حلقه هاي موضعي با مكعب ايده آلهاي ماكسيمال كه صفر مي شوند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-هادي جعفري, "جمعوند مستقيم مدولهاي سيزيجي روي ميدان كلاس مانده ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-سونيا يار احمدي, "ياد داشتهايي بر روي زير كاتگوري مدولهاي آرتيني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-سولماز شيرازي, "جبرهاي گورنشتين و كوهمولوژي هاچيلد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-لعيا مرادي, "پيوند مدولهاي كوهن ماكولي بر روي يك حلقه گورنشتين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-آزاده حشمتي, "كاتگوريهاي به طور مثلثي فشرده شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-محمد آذربرا, "مدولهايي با G-بعد صفر روي حلقه هايي از عمق 2", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-الهام عراقي, "طبق بندي زيركاتگوريهاي سر بر اساس طيف اتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-اسما شيخ, "روكش گورنشتين انژكتيو ميدان مانده ي يك حلقه موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-فاطمه محمد لو, "رسته هاي متعامد با كاربردهاي نمايشها و شيف ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

21-سيد آيدين عظيمي, "بسط در كتگوريهاي آبلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

22-مژگان زاهد زاده, "مدولهاي هم واژگون بروي جبرهاي موروثي رام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.