• نام و نام خانوادگی
  • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای ریاضی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • a.sjanfada@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب در شهرستان ارومیه متولد و تحصیلات ابتدایی، متوسطه، و دبیرستانی خود را در ارومیه به پایان رسانیده است. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس را در دانشگاه تبریز و دکترا را در دانشگاه منچستر انگلستان به پایان رسانیده و هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه ارومیه مشغول خدمت می باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای ریاضی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب در شهرستان ارومیه متولد و تحصیلات ابتدایی، متوسطه، و دبیرستانی خود را در ارومیه به پایان رسانیده است. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس را در دانشگاه تبریز و دکترا را در دانشگاه منچستر انگلستان به پایان رسانیده و هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه ارومیه مشغول خدمت می باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 1376-1380، ریاضی محض (توپولوژی جبری)، عنوان تز: مسئله هیت برای چندجمله ای های متقارن روی جبر استینرود، استاد راهنما: R.M.W. Wood،دانشگاه منچستر انگلستان.

2-فوق لیسانس، 1364-1368، ریاضی محض (جبر)،دانشگاه تبریز.

3-لیسانس، 1357-1364، ریاضی محض،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (15)

1-with H. Shabani-Solt، to appear، A lower bound for the number of solutions of Mordell equation،Kodai Math. J..

2-با حسن شعبانی، 2016، On Diophantine Equation x^4+y^4=2z^4+kw^4 ،Far East J. Math. Sci.، 100 (11)، 1891-1899.

3-with H. Shabani-Solt، to appear، A lower bound for the number of solutions of Mordell equation،Kodai Math. J..

4-with A. Abbaspour, 2015, On Diophantine equations X^6+Z^3=Y^6±6W^3,Int. J. Pure Appl. Math., 105 (4), 709-713.

5-علی سربازجانفدا, 2015, On -congruent number on real quadratic number fields,Kodai Math. Journal.

6-علی سربازجانفدا, 2014, On high rank ?/3 and 2?/3-congruent number elliptic curves,Rocky mountain journal of mathematics.

7-علی سربازجانفدا, 2014, Criteria for a symmetrized monomial in B(3) to be non-hit,Communication of Korean Mathematical Society.

8- 2011, On a conjecture on the Symmetric Hit Problem,Rend. Circ. Mat. Palermo.

9- 2009, Asearch for High Rank Congruent Number Elliptic Curves,Journal of Integer Sequences.

10- 2009, A note on the Symmetric Hit Problem,Journal of Mathematical Extention.

11-علی سربازجانفدا, 2009, A note on the unstability conditions of the Steenrod squares on the polynomial algebra,Journal of Korean Mathematical Society.

12- 2008, A Criterion for a Monomial in (3) to be Hit,Mat proc.camb.phil.soc..

13- 2003, Generating H *(BO(3),F2) as a Module Over the Steenrod Algebra,Mat. Proc. Camb. Phil. Soc. (2003).

14- 2002, The Hit Problem for Symmetric Polynomials Over the Steenrod Algebra,Math. Proc. Camb. Phil. Soc.

15- 1389، مسئله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه های خم های بیضوی،فرهنگ و اندیشه ریاضی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2008, A Link Between the Hit Problem and Young Tableaux,39th Annual Iranian Mathematics Conference.

2- 1385, A Necessary and Sufficienet Condition for a Monomial in P(3) to be Hit,چهارمین سمینار هندسه وتوپولوژی کشور.

3- 1390, A note on the Symmetric Hit Problem,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

4- 1382, Classification of the Hit Elements the Steenrod Algebra,سمینار سراسری جبرایران.

5- 1390, Conjectures on the Hit Problems,5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics and Mathematical Education, آتن,یونان.

6- 2002, Hit and non-hit classes in $H^*(BO(3), F_2)$,American Mathematical Society meeting #976.

7- 2003, Minimal Generating Set for Symmetric polynomials as a Module over the Steenrod Algebra,دومین سمینار هندسه و توپولوژی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر.

8- 2006, On the action of the steenrod operations on polynomial algebra,The 2nd geometry and topology seminar.

9- 1390, On the high rank of theta-congruent number elliptic curves,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

10- 1380, The Action of the Steenrod Algebra on Symmetric Polynomials and the Peterson conjecture,سی ودومین کنفرانشسی ریاضی.

11- 1390، تاثیر توابع مدولی در کاهش زمان اجرایی ساخت خم های بیضوی در رمزنگاری،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.

12- 2006، شمارش نقاط گویای یک منحنی بیضوی با استفاده از خودریختی فروبنیوس،سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران.

13- 2006، طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم گرم کننده،سی وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران.

14- 1390، مسئله اعداد همنهشت و اعداد تتا-همنهشت و نقاط هیگنر،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- 1390، مقدمه ای بر جبر مجرد (Derek J.S. Robinson)،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه.

2- 1388، برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم (کتاب درسی)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

3- 1373، برنامه نویسی و مرجع جامع فرترن 77 (کتاب درسی)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- 1390، ارتباط بین هیت بودن در (n)P و (n)B،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1388، ارتباط بین جدول یانگ و مسئله هیت،دانشگاه ارومیه.

3- 1388، خم های بیضوی اعداد همنهشتی با رتبه های بزرگتر،دانشگاه ارومیه.

4- 1394، اعداد همنشت روی میدان های مربعی حقیقی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

5- 1389، خم های بیضوی اعداد ?- همنهشت با رتبه های بزرگ،دانشگاه ارومیه.

6- 1382، مجموعه مولد مینیمال برای یک جبر چند جمله ای متقارن، به عنوان مدولی روی جبر استینرد،دانشگاه ارومیه.

7- 1388، ناپایایی عملگرهای استینرود،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (28)

1-فاطمه بيگلري، 1394، برخي فرمولهاي عمل توانهاي استينرود روي حلقه كوهومولوژي K(Z_2 2،2)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نگين خوشنام، 1394، نكته اي در مسئله هيت براي جبر چندجمله اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-راضيه مدينه، 1394، ارتفاع پوچتواني عملگر استينرود Sq 2 n، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سميه اكبر قره باغ، 1394، نكته اي در پادخودريختي جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-چنور سلطاني كادرويش، 1394، رتبه ماكسيمال و نقاط صحيح در خانواده اي از خمهاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-تيمور رسولي ورداني، 1394، تك جمله اي هاي پذيرفتني و مجموعه هاي مولد براي جبر چندجمله اي به عنوان مدول روي جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-معصومه خضري، 1393، نماهاي گروههاي رده اي و خمهاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-هادي خليلي وصال، 1394، پايه هاي تك جمله اي در جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-نسيم عبدي كوراني، 1393، خم هاي بيضوي به پيمانه p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرشبه رضازاده، 1393، خم هاي بيضوي y2=x3 pqx با رتبه ماكزيمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هانيه نادري فر، 1393، ساختار گروهي خم بيضوي y 2=x^3-2px، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ليلا افشاري، 1392، تاب خمهاي بيضوي روي ميدانهاي دايره بر مربعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سمانه رمضان زاده، 1391، مربع هاي جادويي، صفحه هاي متناهي و نقاط عطف در خم هاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليدا حمزه زاده، 1392، خواص مقدماتي توزيع تعدادي از نقاط روي خم هاي بيضوي به روي يك ميدان متناهي اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-كبري عزيززاده، 1392، خانواده اعداد ناهمنهشت با عوامل اول زياد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رسول دوراني، 1392، كرانداذر بودن رتبه هاي موزدل-ويل برخي از خم هاي بيضوي و حدسيه لنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فاطمه باقري، 1392، آزمونهاي اول بودن به روش خمهاي بيضوي براي اعداد اول فرما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-محمد حسن عباسپور، 1389، نمايش شبه جايگشتي p-گروه هاي متناهي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

19-عزيزه ابراهيم زاده، 1390، يك روش گرافيكي محاسبه گروه هاي سلمر خم هاي مربوط به اعداد همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-نازيلا موسوي، 1389، اعداد همنهشت روي ميدانهاي درجه دوم حقيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-صادق محمدي خواه، 1389، مثلثهاي قائم الزاويه با اضلاع جبري و خم هاي بيضوي روي ميدانهاي عددي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سميه جلاير سرنقي، 1388، خانواده اي از خم هاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-زكيه اعلايي، 1388، عدد رده اي p-گروه ها از مرتبه داده شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سميه سليماني، 1391، اعداد همنهشت با سه عامل اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رقيه رحيمي، 1391، خمهاي بيضوي با زيرگروه هاي گوياي از مرتبه 3، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-هادي صادقي، 1391، محاسبات رتبه روي يك خانواده از خمهاي درجه 4، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-وحيده رسولي، 1391، تعميمي از مسئله اعداد همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-رباب بايرامي، 1391، مسئله اعداد دوقلو همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.