علی سرباز جانفدا
 • نام و نام خانوادگی
  • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • a.sjanfada@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (28)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-علی سربازجانفدا، علیرضا عباسپور, "On Diophantine equations X 6 6Z 3=Y 6±6W^3", International journal of pure and applied mathematics, 2015.

2-علی سربازجانفدا, "On -congruent number on real quadratic number fields", Kodai Math. Journal, 2015.

3-علی سربازجانفدا, "On high rank ?/3 and 2?/3-congruent number elliptic curves", Rocky mountain journal of mathematics, 2014.

4-علی سربازجانفدا, "Criteria for a symmetrized monomial in B(3) to be non-hit", Communication of Korean Mathematical Society, 2014.

5- "On a conjecture on the Symmetric Hit Problem", Rend. Circ. Mat. Palermo, 2011.

6- "Asearch for High Rank Congruent Number Elliptic Curves", Journal of Integer Sequences, 2009.

7- "A note on the Symmetric Hit Problem", Journal of Mathematical Extention, 2009.

8-علی سربازجانفدا, "A note on the unstability conditions of the Steenrod squares on the polynomial algebra", Journal of Korean Mathematical Society, 2009.

9- "A Criterion for a Monomial in (3) to be Hit", Mat proc.camb.phil.soc., 2008.

10- "Generating H *(BO(3),F2) as a Module Over the Steenrod Algebra", Mat. Proc. Camb. Phil. Soc. (2003), 2003.

11- "The Hit Problem for Symmetric Polynomials Over the Steenrod Algebra", Math. Proc. Camb. Phil. Soc, 2002.

12- "مسئله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه های خم های بیضوی", فرهنگ و اندیشه ریاضی, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "A Link Between the Hit Problem and Young Tableaux", 39th Annual Iranian Mathematics Conference, 2008.

2- "A Necessary and Sufficienet Condition for a Monomial in P(3) to be Hit", چهارمین سمینار هندسه وتوپولوژی کشور, 1385.

3- "A note on the Symmetric Hit Problem", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, ارومیه,ایران.

4- "Classification of the Hit Elements the Steenrod Algebra", سمینار سراسری جبرایران, 1382.

5- "Conjectures on the Hit Problems", 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics and Mathematical Education, 1390, آتن,یونان.

6- "Hit and non-hit classes in $H^*(BO(3), F_2)$", American Mathematical Society meeting #976, 2002.

7- "Minimal Generating Set for Symmetric polynomials as a Module over the Steenrod Algebra", دومین سمینار هندسه و توپولوژی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر, 2003.

8- "On the action of the steenrod operations on polynomial algebra", The 2nd geometry and topology seminar, 2006.

9- "On the high rank of theta-congruent number elliptic curves", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, ارومیه,ایران.

10- "The Action of the Steenrod Algebra on Symmetric Polynomials and the Peterson conjecture", سی ودومین کنفرانشسی ریاضی, 1380.

11- "تاثیر توابع مدولی در کاهش زمان اجرایی ساخت خم های بیضوی در رمزنگاری", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, ارومیه,ایران.

12- "شمارش نقاط گویای یک منحنی بیضوی با استفاده از خودریختی فروبنیوس", سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران, 2006.

13- "طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم گرم کننده", سی وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران, 2006.

14- "مسئله اعداد همنهشت و اعداد تتا-همنهشت و نقاط هیگنر", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- "مقدمه ای بر جبر مجرد", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2- "برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم (کتاب درسی)", 1388.

3- "برنامه نویسی و مرجع جامع فرترن 77 (کتاب درسی)", 1373.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- "ارتباط بین هیت بودن در (n)P و (n)B", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.

2- "ارتباط بین جدول یانگ و مسئله هیت", دانشگاه ارومیه, 1388.

3- "خم های بیضوی اعداد همنهشتی با رتبه های بزرگتر", دانشگاه ارومیه, 1388.

4- "اعداد همنشت روی میدان های مربعی حقیقی", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.

5- "خم های بیضوی اعداد ?- همنهشت با رتبه های بزرگ", دانشگاه ارومیه, 1389.

6- "مجموعه مولد مینیمال برای یک جبر چند جمله ای متقارن، به عنوان مدولی روی جبر استینرد", دانشگاه ارومیه, 1382.

7- "ناپایایی عملگرهای استینرود", دانشگاه ارومیه, 1388.
پایان نامه ها (28)

1-فاطمه بيگلري, "برخي فرمولهاي عمل توانهاي استينرود روي حلقه كوهومولوژي K(Z_2 2,2)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-نگين خوشنام, "نكته اي در مسئله هيت براي جبر چندجمله اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-راضيه مدينه, "ارتفاع پوچتواني عملگر استينرود Sq 2 n", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سميه اكبر قره باغ, "نكته اي در پادخودريختي جبر استينرود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-چنور سلطاني كادرويش, "رتبه ماكسيمال و نقاط صحيح در خانواده اي از خمهاي بيضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-تيمور رسولي ورداني, "تك جمله اي هاي پذيرفتني و مجموعه هاي مولد براي جبر چندجمله اي به عنوان مدول روي جبر استينرود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-معصومه خضري, "نماهاي گروههاي رده اي و خمهاي بيضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-هادي خليلي وصال, "پايه هاي تك جمله اي در جبر استينرود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-نسيم عبدي كوراني, "خم هاي بيضوي به پيمانه p", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-فرشبه رضازاده, "خم هاي بيضوي y2=x3 pqx با رتبه ماكزيمال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-هانيه نادري فر, "ساختار گروهي خم بيضوي y 2=x^3-2px", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-ليلا افشاري, "تاب خمهاي بيضوي روي ميدانهاي دايره بر مربعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-سمانه رمضان زاده, "مربع هاي جادويي، صفحه هاي متناهي و نقاط عطف در خم هاي بيضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-ليدا حمزه زاده, "خواص مقدماتي توزيع تعدادي از نقاط روي خم هاي بيضوي به روي يك ميدان متناهي اول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-كبري عزيززاده, "خانواده اعداد ناهمنهشت با عوامل اول زياد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-رسول دوراني, "كرانداذر بودن رتبه هاي موزدل-ويل برخي از خم هاي بيضوي و حدسيه لنگ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-فاطمه باقري, "آزمونهاي اول بودن به روش خمهاي بيضوي براي اعداد اول فرما", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-محمد حسن عباسپور, "نمايش شبه جايگشتي p-گروه هاي متناهي", پایان نامه دكترا, 1389, استاد مشاوره.

19-عزيزه ابراهيم زاده, "يك روش گرافيكي محاسبه گروه هاي سلمر خم هاي مربوط به اعداد همنهشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-نازيلا موسوي, "اعداد همنهشت روي ميدانهاي درجه دوم حقيقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-صادق محمدي خواه, "مثلثهاي قائم الزاويه با اضلاع جبري و خم هاي بيضوي روي ميدانهاي عددي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-سميه جلاير سرنقي, "خانواده اي از خم هاي بيضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

23-زكيه اعلايي, "عدد رده اي p-گروه ها از مرتبه داده شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

24-سميه سليماني, "اعداد همنهشت با سه عامل اول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-رقيه رحيمي, "خمهاي بيضوي با زيرگروه هاي گوياي از مرتبه 3", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-هادي صادقي, "محاسبات رتبه روي يك خانواده از خمهاي درجه 4", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-وحيده رسولي, "تعميمي از مسئله اعداد همنهشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-رباب بايرامي, "مسئله اعداد دوقلو همنهشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.