• نام و نام خانوادگی
  • صمد زارع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صمد زارع
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (35)

1-صمد زارع, 2014, sulpirid intuced hyperprolactinia in mature female rat Evidance for alterations in the reproductive system pituitary and ovarian hormone,interrnational journal of fertility and sterility.

2-صمد زارع, 2014, preventive effect of aqueous extract of berberies integerrima root on liver injury induced by diabetes mellitus in rat,iranian joyurnal of pharmaceutical research.

3-صمد زارع, 2012, cardioprotective effect of cornus mas fruit extract against carbon tetrachloride induced cardiotoxicity in albino rats,j.basic.appl.sci.res.

4-صمد زارع, 2011, sediment cores from lake urmia suggest the inhabitation by pathenogenetic artemia around 5000years ago,hydrobiologia.

5-صمد زارع, 2011, the essential oils compositions of iranian oregano (origanum vulgare L.) populations in field and provenance from piranshahr district,west azarbaijan province iran,avicenna journal of phytomedicine.

6- 2009, A Comparison of the Effects of ABVD and ChIVPP Chemotherapeutic Protocols for Hodgkin,s Disease on the Spermatozoa Fertility Indices of Male Rats,Iranian Journal of Reproductive Medicine.

7- 2008, The Interaction Effects of Flooding and Kinetin on Growth Criteria Chlorophyll Content ,and 5 - Aminolevulinic Acid Dehydratase Activity in Cron Seedlings,Turk J Biol.

8- 2008, Prevalence of eimeria infection in sheep of Tabriz suburb, Iran,Iranian Journal of Veterinary Research.

9- 2007, Effects of Lead Nitrate (PbNO3)on the Glucose and Cortisol Hormone Levels in Common Carp, Cyprinus Carpio,Pakistan Journal of Biological Sciences.

10- 2007, Concentration of Heavy Metals in Different Tissues of Astacus Leptodactylus from Aras Dam of Iran,Pakistan Journal of Biological Sciences.

11- 2007, Histological Studies of the Low Frequency Electromagnetic fileds Effect on Liver, Testes and Kidney in Guinea Pig,World Applied Sciences Journal.

12- 2006, The Effect of light ,Temperature,PH and Species on Stability of Anthocyanin pigments in four Berberis Species,Pakistan Journal of Nutrition.

13- 2005, Measurement of Otganophosphorus pesticide in Fish from the Tajan River,Pakistan Journal of Biological Sciences.

14- 2005, Blood Lead Levels and Relation to Body Iron Quality in Children,Chemistry an Indian Journal.

15- 2005, Electrocalytic Oxidation of Dopamine at Sol-Gel Carbon Composite Electrode Chemically Modified with Copper Hexacyanoferrate,Journal of the Chinese Chemical Society.

16- 2005, Study and Measurement of Pb, Cd, Cr and Zn in Green Leaf of Tea Cultivated in Gillan Province of Iran,Pakistan Journal of Nutrition.

17- 2005, Measurement of Heavvy Metals in Fish from the Tajan River,Pakistan Journal of Biological Sciences.

18- 2005, Introduction Antioxidant Enzymes and Their Implications in Pathophysiologic Processes: A Review Article,International journal of Biology and Biotechnology.

19- 2005, Measurement and Survey of Organochlorine Pesticides (OCPS) Level in Milk Samples of Agricultural Workers (MAZANDARAN-IRAN),International journal of Biology and Biotechnology.

20- 2005, Qualitative Analysis and Study of Pb, Cd, Cr and Zn in Cultivated Shrub and Non-Shrub Cucumber (Cucumis Sativus L.) of Mazandaran ( IRAN),J. of Environmental Sciences.

21- 2005, The Study and Measurement of Residues of Heptachlor (Organochlorine Pesticides) in the Four Fish Species in Caspian Sea,Pakistan Journal of Biological Sciences.

22-صمد زارع، 1393، اثر روغن حیوانی روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت تر بالغ،مجله علوم پزشکی مازندران.

23-صمد زارع، 1393، کاربرد روش DGGE در بررسی تنوع ژنتیکی ژن NAKATPase در جمعیت های ارتمیا،فصلنامه ژنتیک نوین.

24-صمد زارع، 1392، اثر عصاره ابی ریشه زرشک زر افشانی بر تغییرات قند و انسولین خون و مورفولوژی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،پزشکی ارومیه.

25-صمد زارع، 1392، اثر عصاره ابی میوه زرشک زرافشانی بر اسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوژوتوسین،پزشکی شهر کرد.

26-صمد زارع، 1392، اثر عصاره ه ابی میوه زرشک بر اسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین،مجله علوم پزشکی شهر کرد.

27-صمد زارع، 1391، اثر تزریق مزمن مرفین در دوره نوزادی بر تشنج حاصل از پنتیلن تترازول در دوره قبل از بلوغ موش های صحرایی،مجله پزشکی ارومیه.

28-صمد زارع، 1391، گزارش وجود artmia franciscana در دریاچه طشک ایران،نشریه محیط زیست طبیعی.

29-صمد زارع، 1391، برسی اثر تجویز مکرر مرفین و ترامادول در دوره نوزادی بر رفتار حرکتی موش صحرایی نا بالغ،فیزیولوژی و فارموکولوژی.

30-صمد زارع، 1390، بررسی اثر تورین بر اسیب کلیوی ناشی از سیس پلاتین و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر،فیزیولوژی و فارموکولوژی.

31-صمد زارع، 1390، سازگاری مولکولی در Artemia franciscana، kellog 1906 پس از 10 سال حضور در ریستگاه جدید (دریاچه مهارلو استان فارس)،زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس.

32-صمد زارع، 1390، تاثیر میدان الکترو مغناطیسی پالس دار با فرکانس بسیار پایین بر لیپیدهای سرمی خرگوش نر با و بدن تغذیه پر جرب،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

33- 1385، اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیارپایین بر میزان آنزیم های کبدی در خوکچه هندی،مجله علوم و فنون هسته ای.

34- 1383، پتانسیل دگرآسیبی کافئین و چگونگی عمل آن درذرت . Zea mays L،مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز.

35- 1382، اثر حرارت مرطوب بر روی فعالیت مهارکننده های تریپسین در نخود معمولی ، لوبیای سفید و باقلا،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 2008, Bupropion can Abolishes eEvoked Population Spike(PS) of Rat Hippocampal Slices,15th National&3th International Conference of Biology.

2- 2008, Bupropion Remove Population Spike(PS) but can not Change Fast Excitatory Post Synaptic Potential(fEPSP) of LTP in Rat Hippocampal Slices,15th National&3th International Conference of Biology.

3- 2009, Comparative Study on the Biometry and Stress Tolerance of the Introduced and Original Populations of Artemia Franciscana(Kellogg, 1906) Males,Artemia 2009.

4- 2008, Effects of Kinetin Application on Flooding - Induced Alterations in Growth Criteria,Chlorophylls Contents and & Aminolevulinic Acid Dehydratase Activity in Zea Mays Seedlings,proceeddings of the 15 th National & Third International Conference of Biology.

5- 2008, Evaluation of the Toxic Effect of Echium Amoenum Apueous Extract as Compared with Diazepam on Lliver and Kidney Tissues During Chronic Treatment in Rat,15th National & 3th International Conference of biology.

6- 2008, Heavy Metal Concentrations in the Muscle Tissues of Aras Crayfish (Astacus Leptodactylus) and Pike Perch (Stizostedion Lucioperca),15th National&3rd International Conference of Biology.

7- 2006، اثرات بیولوژیک میدانهای الکترومغناطیس غیر یونیزان بر روی میزان هورمون های تیروئیدی و پلاکتها،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

8- 1386، اثرات ضد باکتریایی گاو زبان ایرانی (Echium Amoenum) به عنوان گیاه دارویی علیه برخی باکتریهای بیمارگر،سومین همایش گیاهان دارویی.

9- 1386، بررسی اثر آرامبخشی عصاره آبی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) در مقایسه با داروی دیازپام،سومین همایش گیاهان دارویی.

10- 1388، بررسی اثر تزریق حاد بوپروپیون در هیپوکارپ بر روی حافظه احترازی فعال در موش صحرایی،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

11- 1386، بررسی اثر خونخواری کنه اورنیتودوروس لاهور نسیس بر برخی از فاکتورهای خونی ،انزیم های کبدی و عضلانی رت نر،دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری.

12- 1388، بررسی اثرات تزریق بوپروپیون در هستهVTA برروی رخداد رفتار ایستاده (عدم اعتماد به کف) در خشونت حاصل از شوک الکتریکی کف پا،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

13- 1000، بررسی اثرات تزریق بوپروپیون در هستهVTA برروی رفتار پرش (Jumping) حاصل از محرومیت مورفین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی.

14- 1388، بررسی اثرات تزریق بوپروپیون در هستهVTA برروی رفتار دندان قروچه (Teeth Chattering) حاصل از محرومیت مورفین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

15- 1388، بررسی اثرات تزریق موضعی بوپروپیون در هستهVTA برروی کاهش رفتارجستن راه فرار در خشونت حاصل از شوک الکتریکی کف پا،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

16- 1386، تاثیر سولفات مس (CuSO4) بر میزان کلسترول و پروتئین کل پلاسما در ماهی کپور معمولی،دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری.

17- 1388، تاثیر طولانی مدت پیش از تولد بوپروپیون بر اسپایکهای دسته جمعی در برشهای زنده هیپوکارپ موشهای تازه تولد یافته آزمایشگاهی،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

18- 2006، تغییرات اریتروسیت و هماتوکریت تحت تأثیر اثرات میدانهای الکترومغناطیس در خوکچه هندی،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

19- 1387، تغییرات پروتیین های فاز حاد در خونخواری کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس در رات آزمایشگاهی،ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی.

20- 2006، مقایسه تجمع زیستی نیترات سرب در بافتها و ارگانهای مختلف خرچنگ دراز آب شیرین پشت سد ارس (Astacus leptodactylus)،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، اثر پیشگیری کننده ی عصاره آبی ریشه و میوه زرشک زرافشانی در آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از دیابت ملیتوس در موش های صحرایی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، تعیین اثرات محافظت عصاره گیاه زغال اخته بر روی سمیت قلبی ناشی از تزریق CCl4 در موش صحرایی نر،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (19)

1-سپيده شفايي، 1391، بررسي مورفولوژيك و مولكولي جمعيتهي ارتمياي پارتنوزنز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرزاد مرادپور، 1390، بررسي نقش گيرندههاي الفا ادرنرژيك روي اثر بوپروپيون در داخل هسته vta روي سندرم محروميت از مرفين در موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سارا مصطفي پور، 1390، ايجاد پرولكتتمي تجربي در موش رت با استفاده از تجويز داروي سولپرايد و بررسي اپر افزايش پرولاكتين سرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ليلا حاجيپور، 1392، مطالعه اثر ورزش متوسط منظم بر تعداد سلولهاي استيوبلاست و استيوكلاست در بافت استخواني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-طيبه سپهوند، 1390، نقش اناستروزل در كمپلكس بازولتروال اميگدال در فرامشي ناشي از ديسيكومين در مراحل مختلف حافظه اجتنابي غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد پيري قارنايي، 1391، استخراج شناسايي و مقايسهي تركيب هاي اسانس سه گونه مهم دارويي و غذايي تيره نعناع، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

7-گيتي نسودي، 1391، بررسي اثرات فلفل سياه و قرمز بر درد و بي دردي ناشي از مرفين در موشهاي كوچك ازمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نسيم رستمخاني، 1390، بررسي تاثير افزودن اسيد امينه در غذا بر رشد و تغييرات سطوح اسيدهاي امينه و هورمون igf-i در پلاسماي ماهي قزل الا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مسعود اسحقي، 1391، اثرات محافظت عصاره ميوه گياه زغال اخته بر روي سميت كليوي ناشي از تزريق ccl4 در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهرا زماني، 1390، ايجاد پرولاكتينمي تجربي در موش رت ماده سالم با استفاده از تجويز داروي ضد سايكوزي كلرومازين و بررسي اثر افزايش سطح پرولاكتين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-نسيم رستمخاني، 1390، بررسي تاثير افزودن مكمل هاي اسيد آمينه اي در غذا بر رشد و تغييرات سطوح اسيدهاي آمينه و هورمون IGF-I در پلاسماي ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-طيبه سپوند، 1390، نقش آناستروزل (مهاركننده آنزيم آروماتاز) در كمپلكس بازولترال آميگدال در فراموشي ناشي از دي سيكلومين (آنتاگونيست انتخابي زير گونه M1 گيرنده موسكاريني) در مراحل مختلف حافظه اجتنابي غير فعال (اكتساب، تثبيت، بيادآوري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-زهرا زماني، 1390، ايجاد پرولاكتينمي تجربي در موش رت ماده سالم با استفاده از تجويز داروي ضد سايكوزي كلرپرومازين و بررسي اثر افزايش سطح پرولاكتين سرم در ساختار مورفولوژيكي دستگاه تناسلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نفيسه بني حبيب، 1390، اثرات حاد و مزمن تجويز دهاني متيل فنيديت (ريتالين) در موش هاي نوجوان و بالغ نر بر روي حافظه فضايي، اضطراب و افسردگي، اثرات قطع مصرف و تاثير مصرف مزمن روي نوروژنز هيپوكمپي و هورمونهاي جنسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سارا مصطفي پور، 1390، ايجاد پرولاكتنمي تجربي در موش رت ماده سالم با استفاده از تجويز داروي سولپرايد و بررسي اثر افزايش پرولاكتين سرم در ساختار مورفولوژيكي دستگاه تناسلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فرزاد مرادپور، 1390، بررسي نقش گيرنده هاي الفا آدرنرژيك روي بوپروپيون در داخل هسته روي سندروم محروميت از مرفين در موشهاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد پيري قارنائي، 1391، استخراج ، شناسايي و مقايسه تركيب هاي اسانس سه گونه مهم دارويي و غذايي تيره ي نعنا در جمعيت هاي رويشگاه طبيعي و زراعي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-سپيده شفائي، 1391، بررسي مورفولوژيك ، فيزيولوژيك و مولكولي جمعيت هاي آرتمياي پارتنوژنز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-گيتي نسودي، 1391، بررسي اثرات فلفل سياه و فلفل قرمز بر درد و بي دردي ناشي مورفين در موشهاي كوچك آزميشگاهي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.