• نام و نام خانوادگی
  • بهمن رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پروژه های تحقیقاتی (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (20)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهمن رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- 2008، دوره تحقیقاتی 6 ماهه در دانشکده هندسه،دانشگاه دبرسن - مجارستان.

2-دکتری، 1383-1387، ریاضی محض - هندسه ریمانی و فینسلری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ).

3-کارشناسی ارشد، 1381-1383، ریاضی محض - هندسه دیفرانسیل،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ).

4-کارشناسی، 1377-1381، ریاضی محض،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (26)

1-Gabrani, M. Rezaei, B. Sengelen, E.S., 2021, General spherically symmetric Finsler metrics with constant Ricci and flag curvature,Differential Geometry and its Applications, 76.

2-Gabrani, M. Rezaei, B. Sengelen, E.S., 2021, On Landsberg Warped product Finsler metrics,J. mathematical physics, Analysis and geometry.

3-Gabrani, M. Rezaei, B. Sengelen, E.S., 2021, A Class of Finsler Metrics with Almost Vanishing H- and Ξ-curvatures,Results in mathematics.

4-Gabrani, M. Rezaei, B. Sengelen, E.S., 2021, On warped product Finsler metrics of isotropic E-curvature,Mathematical Researches.

5-S. Saberali, B. Rezaei,, 2021, On Concircular Transformations in Finsler Spaces,Mathematical Researches.

6-M. Gabrani, B. Rezaei, A. Tayebi, 2021, On Projective Ricci Curvature of ‎Matsumoto‎ ‎Metrics,Acta Mathematica Universitatis Comenianae.

7-S. Saberali, B. Rezaei,, 2020, On Conformal Transformations of General ( α , β ) -Metrics,Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 1-13.

8-M. Gabrani and B. Rezaei, 2020, , A Class of Finsler Metrics with Quadratic Curvatures, ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 46 (1), 53-65.

9-L. Ghasemnezhad , B. Rezaei and M. Gabrani, (2019),, On isotropic projective Ricci curvature of C-reducible Finsler metrics,Turkish J. Math, 43, 1730-1741.

10-L. Ghasemnezhad and B. Rezaei, 2020, , On conformal transformation of special curvature of Kropina metrics, accepted to Mathematical Researches., 6(2): 295-304.

11-L. Ghasemnezhad, B. Rezaei , 2019 , Conformal ‎T‎ransformation of ‎L‎ocally ‎D‎ually ‎F‎lat‎‎‎ Finsler ‎metrics,Bull. Korean Math. Soc. , Vol. 56, No. 2, 407—418.

12-X. Cheng, B. Rezaei, 2018, Erratum and addendum to the paper: "On a class of projective Ricci at Finsler metrics",Publ. Math. Debrecen, 8123.

13-B.Rezaei, S. Esmaelpour and M. Gabrani, 2018, , On Randers metrics of reversible projective Ricci curvature,Mathematical Researches, 3(2): 105-112.

14-M. Gabrani, B.Rezaei , 2018, , On general $(\alpha,\beta)$-metrics with isotropic $E$-‎curvature,Journal of the Korean Mathematical Society, Vol. 55, No. 2, 415—424.

15-SM. Samaee, H. Nikkhah, ZM. Varga and B. Rezaei, 2017, A Simple and Inexpensive Microinjection System for Zebrafish Embryos and Larvae,Zebrafish.

16-B. Rezaei, M. Gabrani, 2017, A Class of Berwaldian Finsler Metrics,Acta Matematica Academie Paedagogiace Nyíregyháziensis.

17-B. Rezaei, M. Rafie-Rad, 2013, On the projective algebra of some (\alpha, \beta)- metrics of isotropic S-curvature,International Journal of Geometric Methods in Modern Physics.

18-M. Rafie-rad, B. Rezaei, 2012, Matsumoto Metrics of Constant Flag Curvature: A Puny Class of Finsler Metrics with Constant Curvature,Results in Mathematics.

19-M. Rafie-Rad, B. Rezaei, 2012, On the projective Randers metrics,C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I.

20-M. Rafie-Rad, B. Rezaei, 2012, On Einstein Matsumoto metrics,Nonlinear Analysis: Real World Applications.

21-M. Rafie-Rad, B. Rezaei, 2011, On the Projective Algebra of Randers Metrics of Constant Flag Curvature,Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA).

22-B. Rezaei, M. Rafie-Rad, 2011, On Matsumoto metrics of special Ricci tensor,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science.

23-N. Sadeghzadeh, A. Razavi and B. Rezaei, 2010, Einstein Landsberg Metrics,Publ. Math. Debrecen.

24-S. Bacso, B. Rezaei, 2009, On R- Quadratic Einstein Finsler Space,Publ. Math. Debrecen.

25-N. Sadeghzadeh, A. Razavi and B. Rezaei, 2008, Projectively Related Einstein Finsler Spaces,Iranian Journal of Science& Technology, Transcation A.

26-B. Rezaei, A. Razavi and N. Sadeghzadeh, 2007, On Einstein (\alpha, \beta) - Metrics,Iranian Journal of Science& Technology, Transcation A.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 1396, On Projective Ricci Flat Kropina Metrics,دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ), تهران - ایران.

2- 1396, projectively flat general (a,b) metrics with isotropic E-curvature,9th International Seminar on Geometry and Topology (GT9).

3- 1396, On Randers Metrics of Reversible Projective Ricci curvature,9th International Seminar on Geometry and Topology (GT9).

4- 1396, Conformal Transformation of Projective Ricci Curvature,9th International Seminar on Geometry and Topology (GT9).

5- 1390, Characterization of Randers metrics of constant S-curvature via projective algebra,The 6th Seminar on Geometry and Topology, Bonab,Iran.

6- 1394, On conformal transformations of locally dually,8th International Seminar on Geometry and Topology (GT8), تهران,ایران.

7- 2009, On Projective Vector Fields on Randers Spaces of Isotropic S-Curvature,Extended Abstracts of the 5th Seminar on Geometry and Topology.

8- 1394, On Ricci quadratic Finsler spaces,دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن, ملایر,ایران.

9- 1390, On the S-curvature of Matsumoto metrics,6th seminar on Geometry and Topology, بناب,ایران.

10- 2009, On the Weyl Tensor of Einstein Finsler Spaces,5th Seminar on Geometry and Topology.

11- 1394, Reversible curvatures on Randers spaces,8th International Seminar on Geometry and Topology (GT8), تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1394، بررسی کمیت های غیر ریمانی در مورد مترهای فینسلری از نوع ریشه m -ام.

2- 1391، جبر میدان های تصویری مترهای مربعی فینسلری از انحنای S ایزوتروپیک،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1390، مطالعه هندسی تصویری مترهای راندرزی از انحنای S ایزوتروپیک،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

4- 1389، مترهای بروالدی با انحنای ریچی موازی با متر ریمانی a،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1- 1389، متر و تراز دیجیتالی،ایران.
پایان نامه ها (20)

1-رقيه دادمنش، 1393، مترهاي راندرزي با ويژگي انحنايي خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهديه فورقونچي نوجوان، 1393، برخي از ساختارهاي متر به طور تصويري مسطح، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سليمان آرمند، 1393، بررسي (b،a) مترهاي به طور همديس مسطح، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مرحمت مظفري، 1393، يك كميت جديد در هندسه ريمان فينسلر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فريبا غريب، 1392، برخي كميت هاي غيرريماني در هندسه فينسلري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بهناز لجميري، 1392، معادله شار ريچي روي مترهاي C كاهش پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سويل فريدنيا، 1393، بررسي انحناي پرچمي فضاهاي فينسلري از انحناي S ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نيشتمان زندي، 1392، تبديل هاي فينسلري همديس و انحناهاي پايا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سميه سيد قادري كاني سهراب، 1393، بررسي مترهاي فينسلري از انحناي S ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-لعيا قاسم نژاد، 1392، بررسي كميت غير ريماني H در منيفلدهاي فينسلري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-زينب حسنوند، 1393، بررسي متر كروپينا با انحناي پرچمي اسكالر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-علي بهرامي پويا، 1394، وجود ويكتايي جواب معادله شار ريچي روي منيفلدهاي فينسلري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرانك جوانبخت، 1392، ميدان هاي برداري همديس روي منيفلد هاي فينسلري راندرزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-جعفر ابراهيمي، 1393، ميدان هاي برداري همديس در فضاهاي فينسلري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ملاحت گلستاني، 1392، مترهاي راندرزي از انحناي ريمان مربعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-اكبر خسروي قره قشلاقي، 1392، (a،b) مترهاي فينسلري به طور تصويري مسطح، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سما ستاري، 1392، مطالعه (a، b) مترهاي از انحناي اسكالر و S ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ژيلا مجيدي، 1392، مترهاي اينشتيني تعميم يافته روي منيفلدهاي فينسلري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-نسرين عابديني، 1392، بررسي كلاسي از مترهاي فينسلري از S انحناي ايزوتروپيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-نادره جازر، 1392، تبديل تصويري بين (a،b) متر هاي خاص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (1)

1-هندسه دیفرانسیل پیشرفته- هندسه منیفلد 1- هندسه ریمانی- مباحثی در هندسه- مبانی هندسه- هندسه دیفرانسیل موضعی- ریاضی عمومی- معادلات دیفرانسیل- ریاضیات مهندسی ، دکتری - کارشناسی ارشد و کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1386، فارغ التحصیل نمونه دوره دکتری،ایران.

2- 1382، رتبه دوم کنکور دکتری دانشگاه امیرکبیر،ایران.

3- 1381، رتبه 46 کنکور سراسری کارشناسی ارشد،ایران.