بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (12)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • پرویز دارانیا
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1374-1379، ریاضی کاربردی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1379-1381، ریاضی کاربردی، معادلات دیفرانسیل،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران.

3-دکتی تخصصی، 1386-1390، ریاضی کاربردی، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (22)

1- 2022, Superconvergence and linear stability of multistep collocation method applied to Volterra integral equations with delay function θ (t).,Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS).

2-.

3-P Darania, A Ebadian, 2007, A method for the numerical solution of the integro-differential equations ,Applied Mathematics and Computation .

4-P. Darania, 2021, ON THE DISCRETE GROUP ANALYSIS FOR THE EXACT SOLUTIONS OF SOME CLASSES OF THE NONLINEAR ABEL AND BURGERS EQUATIONS,Khayyam J. Math. , DOI: 10.22034/kjm.2021.224570.1751.

5-.

6-P. Darania S. Pishbin، High-order collocation methods for nonlinear delay integral equation،Journal of Computational and Applied Mathematics 326 (2017) 284–295.

7-P. Darania S. Pishbin، High-order collocation methods for nonlinear delay integral equation،Journal of Computational and Applied Mathematics 326 (2017) 284–295.

8-H. Sadeghi، P. Darania، On the approximate solutions of the fractional neutron point kinetics equations،Annals of Nuclear Energy 148 (2020) 107693.

9- دورة ،8شمارة ،17تابستان ۹۷، حل معادلات سینیتیک نقطه اي راکتور با شش گروه نوترون تأخیري به کمک روش هم محلی،مجلۀ پژوهش سیستمهاي بس ذرهاي.

10- 2011, New computational method for solving some 2-dimensional nonlinear Volterra integro-differential equations,NUMERICAL ALGORITHMS.

11-پرویز دارانیا, 2011, New computational method for solving some2-dimensional nonlinear Volterra integro-differential equations,Numerical Algoriths.

12- 2008, Numerical solution of nonlinear Volterra–Fredholm integro-differential equations,Computers and Mathematics with Applications.

13-پرویز دارانیا, 2008, Numerical solution of nonlinear Volterra–Fredholm integro-differential equationsl,Computers and Mathematics with Applications.

14- 2008, A semi-analytical-numerical technique to nonlinear stochastic differential equations,Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS (MATH 08).

15- 2007, A Method for the Numerical Solution of the Integro-Differential Equations,Applied Mathematics and Computation.

16- 2007, Numerical Solutions of the Nonlear Two-Dimensional Volterra Integral Equations,New Zealand Journal of Mathematics.

17- 2006, The Relation Between the Emden-Fowler Equation and the Nonlinear Heat Conduction Problem with Variable Transfer Coefficient,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation- ELSEVIER.

18- 2006, Development of the Taylor Expansion Approach for Nonlinear Integro-Differnatial Equations,int.J.Contemp.math.Sciences.

19- 2006, Discrete Group Method for Nonlinear Heat Equation,KYUNGPOOK math J.

20- 2005, On the RF-Pair Operations for the Exact Solution of Some Classes of Nonlinear Volterra Integral Equations,Mathematical problems in Engineering.

21-پرویز دارانیا, 1394, CONVERGENCE ANALYSIS OF PRODUCT INTEGRATION METHOD FOR NONLINEAR WEAKLY SINGULAR VOLTERRA-FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS,Sahand Communications in Mathematical Analysis.

22-پرویز دارانیا, 1391, Collocation method for nonlinear Volterra-Fredholm integral equations,Open Journal of Applied Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1389, A semi numerical-analytical method for solving nonlinear Volterra-Fredholm integral equations,کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

2- 2004, Differential Transform Method for Solving the Linear Fredholm Integro-Differential Equation,6th Seminar Differential Equations and Dynamical systems.

3- 1389, Differential transform method for solving nonlinear integro-differential equations,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سعید پیش بین و پرویز دارانیا، ۹۸، مقدمه ای بر نظریه تقریب با کد نویسی Mathematica،تالیف.

2-پرویز دارانیا، جعفر احمدی شالی و عبدالباقی سلطانی، 1397، lمعادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربردهای آن،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1385، توسعه روش بسط تیلر برای حل تقریبی معادلات انتگرو دیفرانسیل غیر خطی ولترا-فردهولم،دانشگاه ارومیه.

2-پرویز دارانیا، - 2.علی عبادیان 30%، 1385، روش تبدیلات دیفرانسیلی برای حل معادلات انتگرو - دیفرانسیل و معادلات انتگرال،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (12)

1-رسول اقبالجو، 1394، آناليز همگرايي روش هاي هم محلي طيفي ژاكوبي براي معادلات انتگرال آبل-ولترا نوع دوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-غزل پيرزاده دشتميان، 1394، شبيه سازي عددي معادلات بلوكي كسري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ابراهيم تيموري هسبستان، 1393، پيرايشي بر روش هاي هم محلي چندگامي براي معادلات انتگرال جبري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرنوش ابوعلي، 1393، روش هاي تيلور ضمني براي معادلات ديفرانسيل تصادفي سخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيران عباس پور، 1393، معادلات ولتراي تصادفي در فضاي باناخ و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي تصادفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فاطمه ستوده مرام، 1394، روش هم محلي چندگامي براي معادلات انتگرال ولتراي تابعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عبدالباقي سلطاني، 1394، تقريب عناصر متناهي براي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي تصادفي خطي با نوفه سفيد خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فريبا رزمجو، 1394، نمايش ماتريسي مسايل اشتورم-ليوويل با شرايط انتقالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-شمسي شمسي، 1394، حل عددي معادلات ديفرانسيل تفاضلي اختلال يافته منفرد مرتبه دوم با تغييرات نامنفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-بهرام مهديون، 1394، حل مسايل مقدار اوليه منفرد از نوع امدن-فاولر و لين-امدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فاطمه بايرام علي پور، 1394، روش لاكرانژ براي دستگاه معادلات جفت شده لين-امدن تعميم يافته و انتگرال هاي جواب هاي اوليه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-كاظم جعفري يادگارلو، 1394، روش هاي تصويري-طيفي گسسته لژاندر براي معادلات انتگرال فردهلم-هامرشتاين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.