• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا دادرس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا دادرس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-علیرضا دادرس, 2015, CONVERSION OF POLYMERIC,Phosphorus, Sulfur, and Silicon.

2-علیرضا دادرس, 2015, Synthesis and Structural Characterization of Organophosphorus Ylide,Chinese J. Struct. Chem..

3-علیرضا دادرس, 2015, Synthesis of some new porphyrins and their metalloderivatives as potential sensitizers in photo-dynamic therapy,Research in Pharmaceutical Sciences.

4-علیرضا دادرس, 2014, X-Ray, IR, NMR, UV-visible spectra and DFT analysis of 5-aryloxy-(1H)-,Current Chemistry Letters.

5-علیرضا دادرس, 2014, Synthesis and characterization of labile ylide of 1-(p-tolyl)-2-(tri-ptolylphosphoranylidene),Current Chemistry Letters.

6-علیرضا دادرس, 2013, Synthesis and Multinuclear NMR study of,Global Journal of Science, Engineering and Technology.

7-علیرضا دادرس, 2012, catena-poly chlorido 1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenylphosho..)ethanone,Acta Crystallographica Section E.

8-علیرضا دادرس, 2012, Preparation and characterization of 1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenyl-phosphoranyidene)ethanone (NBPPY) ylide with its related complexes with mercury (II) salts and silver nitrate,inorganic chemistry.

9-Ali Souldozi a), Ali Ramazani*b), Ali Reza Dadrassc), KatarzynaS´ lepokurad), and Tadeusz Lisd, 2011, Efficient One-Pot Synthesis of Alkyl 2-(Dialkylamino)-4-phenylthiazole-5-,Helvetica Chimica Acta.

10- 2011, Synthesis and characterization of new tetrazole ligands,InorganicChemistry:An Indian Journal.

11- 2010, Synthesis of New Phosphonium Ylides Containing Thiophene and Furan,Helvetica Chimica Acta.

12- 2010, SILICA-GEL–CATALYZED CONVERSION OF STABILIZED,Phosphorus, Sulfur, and Silicon,.

13- 2010, Efficient synthesis of highly founctionlized -5-oxo-4,5-dihydo-1H-pyrrolesand 5-oxo-2,5-dihydro-H,Journal of chemical rerearch-s.

14- 2008, Bis(4-bromobenzoylmethyl) triphenylphosphonium)di -bromido,Acta-crystallography section -E.

15- 2008, Preparation of 4-bromobenzoylmethylenetriparatolylphosphrane,POlyhedron.

16- 2008, Synthesis of a new Carbbezyloxymethlenetriphenylphosphorane ylide and the study of its reaction with mercury (II) halides: Spectral and structural characterization,Polyhedron.

17- 2008, synthesis and mutynuclear nmr study of 4-methylenetriphenylparatolylphosphoraneand itsrelated complexes withmercurryhalides,Aisian journal of chemistry.

18- 2007, Synthesis of a new benzoylacetatetriparatolylphosphorane ylide and study of its reaction with mercury (II) halides: spectral and structural characterization,journal of organometallic chemistry.

19- 2007, Synthesis of a New Carbbezyloxymethlenetriphenylphosphorane Ylide and Study of its Reaction with Mercury (II) Halides: Spectral and Structural Characterization,Journal of Organometallic Chemistry.

20- 2007, 4- Bromobenzoylenetriphenylphosphorane,Acta crystallographey section-E.

21- 2007, Three-component one pot synthesis and multynuclear NMR study some phosphorus ylides,journal of chemical reseach.

22-علیرضا دادرس, 1393, STUDY OF CONVERSION OF POLYMERIC,Phosphorus, Sulfur, and Silicon.

23- 1389, ثثاتفغعاثعغاثقفغا,غفعاثفغعاثفغثفغ, 54,11.

24- 0، Synthesis of New phosphonium Ylides Containing Thiophene and Furan Rings and Study of Their Reaction with Mercury (II) Halides: Spectral and Structural Characterization،Helvetica Chimica Acta.

25- 0، Crystal Structure of Bis (4- methoxybenzoylmethylenetripartolyl- Phosphonium u - Iodo (diiodomercurate) Complex، C30H30HgI3O2P،Analytical Sciences.

26- 0، 4- Bromobenoylmethylene- Triphenyl- Phosphorane Ylide،Acta Crystallographica Section.

27- 0, Investigation of Reactivity of Phosphorus Ylides as Hard Donar Ligands, with Ag(I), Cu(II), and Pd(II) as Soft Metal Centers: A Multinuclear NMR Study,Indian Journal of Inorganic Chemistry.

28- 0، Silica - Gel Catalyzed Conversion of Stabilized Phosphorus Ylides to Benzo [e] [1،3] Thiazocin Derivatives،Phosphorus، Sulfur and Silicon.

29- 0، Synthesis and Spectral Studies of Mercury (II) Complexes of 4- Bromobenzoylmethylenetriphenylphosphorane،Asian Journal of Chemistry.

30- 0، Efficient synthesis of highly functionalised 5-oxo-4،5- dihydro-1H-pyrroles and 5-oxo-2،5- dihydro-1H-pyrroles derivatives،Journal of Chemical Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 1393, Design and synthesis of new targeted porphyrins and evaluation,همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی, شهر رضا,ایران.

2- 1389, Investigation of reactivity of phosphorus Ylides as Hard Donar Ligands, with Ag(I), Cd(II), and Pd(II) as Soft Metal Centers. A multinuclear NMR study,دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, رشت,ایران.

3- 1390, preparation and characterization of new schiff base ligand of and its related complexs of mercury(II) halides, mercurry (II) nitrate and silvernitrate, A multinuclear FT-NMR study……………,پانزدهمین کنگره بین المللی شیمی, همدان,ایران.

4- 2008, Preparation and Multinuclear NMR Study of 4-Bromobenzoylmenthyl-enetriphenylphosphorane and Its Related Complexes with Mercury Halides and Mercury Nitrate,10th Iranian Inorganic Chemistry Conference.

5- 1390, Synthesis and characterization of Copper(II), Zinc(II), Cadmium (II) and Nickel (II) complexes with new potentially bidentateschiff base ligand and a multinuclear NMR study,سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران, کرمانشاه,ایران.

6- 1389, Synthesis and characterization of new tetrazole ligands with their corresponding silver and mercurry complexes,دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, رشت,ایران.

7- 1389, synthesis and spectral studies of 3- Nitrobenzolymethylenetrophenyl phosphorane (NBPPY) Ylide,دازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, رشت,ایران.

8- 1390, Synthesis and Spectral Studies of new ylide of 3-Nitro-,سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران, کرمانشاه,ایران.

9- 2008, synthesis of a new earbbenzyloxyloxymethylenetriphenylphosphorane ylide and study of its reaction with mercure (II) halides: Spectral and X-Ray crystal structure determination,10th Iranian Inorganic Chemistry Conference.

10- 2008, Three-Component One-Pot Synthesis and Multinuclear NMR Study of Some B-Phosphorus Ylides,10th Iranian Inorganic Chemistry Conference.

11- 1388، کاتالیز ایلیدهای پایدار فسفر به مشتقات بنزو[e] [3،1] تیازوسن توسط سیلیکاژل،هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1385، انگلیسی تخصصی(1و2)دانشجویان زبان و ادبیات فارسی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-علیرضا دادرس، - 2.سیمین خورسند 30%، 1389، تهیه و شناسایی ایلیدهای پایدار فسفر و بررسی کمپلکس های آنها توسط روش های طیف سنجی،دانشگاه ارومیه.

2- 1392، تهیه و شناسایی شیف باز جدید بنزو(4و5)ایمیدازو(1و2-a)بنزو(4و5)ایمیدازو(2و1-c)کینوکسالین و کمپلکسهای انها با عناصر واسطه نظیر هالیدهای جیوه و نیترات نقره،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-علیرضا دادرس، 1393، Design and synthesis of new targeted porphyrins and evaluation of their activities as phothosentisizers in phothodynamic therapy،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه، سازمان ثبت واملاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (12)

1-فاطمه ساريخاني، 1389، سنتز كمپلكسهاي جديد فلزات جيوه (1) (11) و نقره (1) با استفاده از ليگندهاي تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ممدوحه زوار خوش سابقه، 1389، سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديد (Ag(I) ،Hg(II)،Cd(II با ايليد 3- نيترو بنزوييل منيلن تري فنيل فسفين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حامد مرداي، 1391، سنتز وشناسايي ليگند شيف باز جديد مشتق آن وبررسي ومطالعه كمپلكسهاي آنها با برخي از هاليدهاي جيوه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حجت اله راهچمني، 1391، سنتز وشناسايي برخي از ايليدهاي اورگانو فسفر كمپلكسهاي آنها با ليگند شيف باز جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حسن نصري كوره، 1391، تهيه وشناسايي ليگندهاي شيف باز جديد ومطالعه واكنشهاي آنها با كمپلكسهايارگانوفسفر هاليدهاي جيوه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مهسا پور ميزا، 1393، تهيه و شناسايي برخي از ايليدهاي ارگانو فسفر كمپلكسهاي انها با برخي از يونهاي فلزات واسطه....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شهلا ابراهيم نزاد، 1392، تهيه شناسايي ومطالعه ليكندهاي ارگانوفسفر وشيف باز جديد وكمپلكسهاي انها با برخي يونهاي .....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فرزانه سيفي، 1393، سنتز شناسايي ومطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با ليگندهاي ارگانو فسفر وكيليت ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فرزانه سيفي، 1393، سنتز شناسايي ومطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با عوامل كليت ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سهيلا شعبانلويي، 1393، سنتز وشناسايي كمپكسهاي آلي فلزي فسفر با عناصر واسطه و واكنشهاي آنها با عوامل كليت ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سليمه قنبرزاده، 1393، تهيه شناسايي و مطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با ليگندهاي اورگانو فسفر و ليگندهاي دو سر دندانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ليلا رفيعي، 1393، طراحي و سنتز پورفيرين هاي جديد به منظور بررسي عملكرد آنها در روش درماني فتوديناميك وگيراندازي نوتروني بور به منظور درمان سرطان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.