• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا دادرس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
  • a.dadrass@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا دادرس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-علیرضا دادرس, "CONVERSION OF POLYMERIC", Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2015.

2-علیرضا دادرس, "Synthesis and Structural Characterization of Organophosphorus Ylide", Chinese J. Struct. Chem., 2015.

3-علیرضا دادرس, "Synthesis of some new porphyrins and their metalloderivatives as potential sensitizers in photo-dynamic therapy", Research in Pharmaceutical Sciences, 2015.

4-علیرضا دادرس, "X-Ray, IR, NMR, UV-visible spectra and DFT analysis of 5-aryloxy-(1H)-", Current Chemistry Letters, 2014.

5-علیرضا دادرس, "Synthesis and characterization of labile ylide of 1-(p-tolyl)-2-(tri-ptolylphosphoranylidene)", Current Chemistry Letters, 2014.

6-علیرضا دادرس, "Synthesis and Multinuclear NMR study of", Global Journal of Science, Engineering and Technology, 2013.

7-علیرضا دادرس, "catena-poly chlorido 1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenylphosho..)ethanone", Acta Crystallographica Section E, 2012.

8-علیرضا دادرس, "Preparation and characterization of 1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenyl-phosphoranyidene)ethanone (NBPPY) ylide with its related complexes with mercury (II) salts and silver nitrate", inorganic chemistry, 2012.

9-Ali Souldozi a), Ali Ramazani*b), Ali Reza Dadrassc), KatarzynaS´ lepokurad), and Tadeusz Lisd, "Efficient One-Pot Synthesis of Alkyl 2-(Dialkylamino)-4-phenylthiazole-5-", Helvetica Chimica Acta, 2011.

10- "Synthesis and characterization of new tetrazole ligands", InorganicChemistry:An Indian Journal, 2011.

11- "Synthesis of New Phosphonium Ylides Containing Thiophene and Furan", Helvetica Chimica Acta, 2010.

12- "SILICA-GEL–CATALYZED CONVERSION OF STABILIZED", Phosphorus, Sulfur, and Silicon,, 2010.

13- "Efficient synthesis of highly founctionlized -5-oxo-4,5-dihydo-1H-pyrrolesand 5-oxo-2,5-dihydro-H", Journal of chemical rerearch-s, 2010.

14- "Bis(4-bromobenzoylmethyl) triphenylphosphonium)di -bromido", Acta-crystallography section -E, 2008.

15- "Preparation of 4-bromobenzoylmethylenetriparatolylphosphrane", POlyhedron, 2008.

16- "Synthesis of a new Carbbezyloxymethlenetriphenylphosphorane ylide and the study of its reaction with mercury (II) halides: Spectral and structural characterization", Polyhedron, 2008.

17- "synthesis and mutynuclear nmr study of 4-methylenetriphenylparatolylphosphoraneand itsrelated complexes withmercurryhalides", Aisian journal of chemistry, 2008.

18- "Synthesis of a new benzoylacetatetriparatolylphosphorane ylide and study of its reaction with mercury (II) halides: spectral and structural characterization", journal of organometallic chemistry, 2007.

19- "Synthesis of a New Carbbezyloxymethlenetriphenylphosphorane Ylide and Study of its Reaction with Mercury (II) Halides: Spectral and Structural Characterization", Journal of Organometallic Chemistry, 2007.

20- "4- Bromobenzoylenetriphenylphosphorane", Acta crystallographey section-E, 2007.

21- "Three-component one pot synthesis and multynuclear NMR study some phosphorus ylides", journal of chemical reseach, 2007.

22-علیرضا دادرس, "STUDY OF CONVERSION OF POLYMERIC", Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 1393.

23- "ثثاتفغعاثعغاثقفغا", غفعاثفغعاثفغثفغ, 1389, 54,11.

24- "Synthesis of New phosphonium Ylides Containing Thiophene and Furan Rings and Study of Their Reaction with Mercury (II) Halides: Spectral and Structural Characterization", Helvetica Chimica Acta, 0.

25- "Crystal Structure of Bis (4- methoxybenzoylmethylenetripartolyl- Phosphonium u - Iodo (diiodomercurate) Complex, C30H30HgI3O2P", Analytical Sciences, 0.

26- "4- Bromobenoylmethylene- Triphenyl- Phosphorane Ylide", Acta Crystallographica Section, 0.

27- "Investigation of Reactivity of Phosphorus Ylides as Hard Donar Ligands, with Ag(I), Cu(II), and Pd(II) as Soft Metal Centers: A Multinuclear NMR Study", Indian Journal of Inorganic Chemistry, 0.

28- "Silica - Gel Catalyzed Conversion of Stabilized Phosphorus Ylides to Benzo [e] [1,3] Thiazocin Derivatives", Phosphorus, Sulfur and Silicon, 0.

29- "Synthesis and Spectral Studies of Mercury (II) Complexes of 4- Bromobenzoylmethylenetriphenylphosphorane", Asian Journal of Chemistry, 0.

30- "Efficient synthesis of highly functionalised 5-oxo-4,5- dihydro-1H-pyrroles and 5-oxo-2,5- dihydro-1H-pyrroles derivatives", Journal of Chemical Research, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "Design and synthesis of new targeted porphyrins and evaluation", همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی, 1393, شهر رضا,ایران.

2- "Investigation of reactivity of phosphorus Ylides as Hard Donar Ligands, with Ag(I), Cd(II), and Pd(II) as Soft Metal Centers. A multinuclear NMR study", دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, 1389, رشت,ایران.

3- "preparation and characterization of new schiff base ligand of and its related complexs of mercury(II) halides, mercurry (II) nitrate and silvernitrate, A multinuclear FT-NMR study……………", پانزدهمین کنگره بین المللی شیمی, 1390, همدان,ایران.

4- "Preparation and Multinuclear NMR Study of 4-Bromobenzoylmenthyl-enetriphenylphosphorane and Its Related Complexes with Mercury Halides and Mercury Nitrate", 10th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2008.

5- "Synthesis and characterization of Copper(II), Zinc(II), Cadmium (II) and Nickel (II) complexes with new potentially bidentateschiff base ligand and a multinuclear NMR study", سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران, 1390, کرمانشاه,ایران.

6- "Synthesis and characterization of new tetrazole ligands with their corresponding silver and mercurry complexes", دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, 1389, رشت,ایران.

7- "synthesis and spectral studies of 3- Nitrobenzolymethylenetrophenyl phosphorane (NBPPY) Ylide", دازدهمین همایش شیمی معدنی ایران, 1389, رشت,ایران.

8- "Synthesis and Spectral Studies of new ylide of 3-Nitro-", سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران, 1390, کرمانشاه,ایران.

9- "synthesis of a new earbbenzyloxyloxymethylenetriphenylphosphorane ylide and study of its reaction with mercure (II) halides: Spectral and X-Ray crystal structure determination", 10th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2008.

10- "Three-Component One-Pot Synthesis and Multinuclear NMR Study of Some B-Phosphorus Ylides", 10th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2008.

11- "کاتالیز ایلیدهای پایدار فسفر به مشتقات بنزو[e] [3,1] تیازوسن توسط سیلیکاژل", هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور, 1388.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "انگلیسی تخصصی(1و2)دانشجویان زبان و ادبیات فارسی", 1385.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-علیرضا دادرس, - 2.سیمین خورسند 30%, "تهیه و شناسایی ایلیدهای پایدار فسفر و بررسی کمپلکس های آنها توسط روش های طیف سنجی", دانشگاه ارومیه, 1389.

2- " تهیه و شناسایی شیف باز جدید بنزو(4و5)ایمیدازو(1و2-a)بنزو(4و5)ایمیدازو(2و1-c)کینوکسالین و کمپلکسهای انها با عناصر واسطه نظیر هالیدهای جیوه و نیترات نقره", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-علیرضا دادرس, "Design and synthesis of new targeted porphyrins and evaluation of their activities as phothosentisizers in phothodynamic therapy", دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه, 1393, سازمان ثبت واملاك كشور,ايران.
پایان نامه ها (12)

1-فاطمه ساريخاني, "سنتز كمپلكسهاي جديد فلزات جيوه (1) (11) و نقره (1) با استفاده از ليگندهاي تترازول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

2-ممدوحه زوار خوش سابقه, "سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديد (Ag(I) ,Hg(II),Cd(II با ايليد 3- نيترو بنزوييل منيلن تري فنيل فسفين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

3-حامد مرداي, "سنتز وشناسايي ليگند شيف باز جديد مشتق آن وبررسي ومطالعه كمپلكسهاي آنها با برخي از هاليدهاي جيوه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-حجت اله راهچمني, "سنتز وشناسايي برخي از ايليدهاي اورگانو فسفر كمپلكسهاي آنها با ليگند شيف باز جديد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-حسن نصري كوره, "تهيه وشناسايي ليگندهاي شيف باز جديد ومطالعه واكنشهاي آنها با كمپلكسهايارگانوفسفر هاليدهاي جيوه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-مهسا پور ميزا, "تهيه و شناسايي برخي از ايليدهاي ارگانو فسفر كمپلكسهاي انها با برخي از يونهاي فلزات واسطه....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-شهلا ابراهيم نزاد, "تهيه شناسايي ومطالعه ليكندهاي ارگانوفسفر وشيف باز جديد وكمپلكسهاي انها با برخي يونهاي .....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-فرزانه سيفي, "سنتز شناسايي ومطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با ليگندهاي ارگانو فسفر وكيليت ساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-فرزانه سيفي, "سنتز شناسايي ومطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با عوامل كليت ساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-سهيلا شعبانلويي, "سنتز وشناسايي كمپكسهاي آلي فلزي فسفر با عناصر واسطه و واكنشهاي آنها با عوامل كليت ساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-سليمه قنبرزاده, "تهيه شناسايي و مطالعه كمپلكسهاي عناصر واسطه با ليگندهاي اورگانو فسفر و ليگندهاي دو سر دندانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-ليلا رفيعي, "طراحي و سنتز پورفيرين هاي جديد به منظور بررسي عملكرد آنها در روش درماني فتوديناميك وگيراندازي نوتروني بور به منظور درمان سرطان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.