• نام و نام خانوادگی
  • شیوا خضری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • sh.khezri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شیوا خضری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (18)

1-سپیده تربالی، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی ویتامین 3 Dبر بهبود افسردگی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس،مجله علوم پزشکی سبزوار، 22،5.

2-سپیده تربالی، شیوا خضری، 1394، مطالعه حافظه کاری و مرجع فضایی در مدل‌ تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس پس از درمان با ویتامین D3،مجله علوم پزشکی رازی (ایران)، 136،22.

3-ندا دشت بزرگی، شیوا خضری، 1393، اثر کافئین بر بر روند یادگیری و حافظه متعاقب القای دمیلیناسیون با لیزولستین در موش صحرایی نر،مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران).

4-نجمه کیامرثیان، شیوا خضری ، مینو ایلخانی پور، 1393، اثر اپی گالو کاتچین-3- گالات بر حافظه فضایی پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی،مجله علوم پزشکی تبریز.

5-الهام حاجی زاده، شیوا خضری، مرتضی پیری، 1393، تاثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامین در موش سوری نر،فصلنامه زیست شناسی جانوری، 6،4.

6-سپیده تربالی، شیوا خضری ، رضا حیدری، 1392، اثر ویتامین D3 بر بهبود یادگیری و حافظه فضایی به دنبال دمیلیناسیون ناحیه CA1 هیپوکمپ موش صحرایی،مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی.

7- 1390، اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.

8- 1390، پاسخ سلول های بنیادی درونزاد ناحیه زیر بطنی مغز موش به القای مدل EAE بیماری ام اس،فیزیولوژی و فارماکولوژی.

9- 1384، تاثیر فاکتور رشد فیبروبلاستی در تمایز سلولهای بنیادی جنینی به کاردیومیوسیتها،یاخته.

10- 1383، بررسی خصوصیات کرونوتروپی کاردیومیوسیتهای مشتق از سلولهای بنیادی جنینی موش پس از تیمار با فاکتور رشد فیبروبلاستی،مجله علوم تشریح ایران.

11-سپیده تربالی، شیوا خضری, 2016, Vitamin D3 Attenuate Oxidative Stress and Cognitive Deficits in a Model of Toxic Demyelination.,Iranian journal of basic neuroscience..

12-سپیده تربالی، شیوا خضری, 2015, Protective Effects of Vitamin D3 on Anxiety-like Behavior and the Total Antioxidant Power Following the Local Injection of Lysophosphatidylcholine in the Adult Rat Dorsal Hippocampus.,Journal of Neurological Sciences (Turkish).

13-Khezri S, Javan M, Goudarzvand M, Semnanian S, Baharvand H, 2013, Dibutyryl cyclic AMP inhibits the progression of experimental autoimmune encephalomyelitis and potentiates recruitment of endogenous neural stem cells.,journal of molecular neuroscience.

14- 2007, ffect of basic fibroblast growth factor on cardiomyocyte differentiation from mouse embryonic stem cell,Saudi Med J.

15-الهام احمدی ، وحید نجاتی ، غلامرضا نجفی ، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی روغن‌جوانه‌گندم بر اختلالات هورمون‌های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپین در موش‌های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول،مجله علوم پزشکی فسا، 5،1.

16-شیوا خضریT ????ه صمدی ،فاطمه رحمانی، سپیده تربالی، 1394، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر کیاسمای بینایی موش صحرایی نر پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید،مجله علوم پزشکی مازندران، 26،133.

17-فرانک نجاتی ، شیوا خضری ، حمیرا حاتمی ، علیرضا علی همتی، 1394، بررسی اثر تزریق استروژن به قشر مخچه موش صحرایی بر رفتارهای شبه اضطراب و پارامترهای سیستم آنتی اکسیدانی به دنبال تزریق اتیدیوم بروماید،مجله علوم پزشکی فسا، 5،2.

18-صلاح الدین فیض اله، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی تستوسترون بر بهبود نقایص شناختی القا شده توسط اتیدیوم بروماید در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس،مجله علوم پزشکی تهران، 73،8.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- 1392, Antioxidative effect of vitamin D3 on rat hippocampus following lysolecithin induced demyelination,دهمین کنگره بین المللی MS ایران, اصفهان,ایران.

2- 1391, Caffeine stimulates remyelination in rat hippocampus following demyelination induction by lysolecithin,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

3- 2015, Combined mesenchymal stem cell and chlorpromazine alleviated experimental autoimmune encephalomyelitis severity more favorable than either agent a,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

4- 1391, Knocking down of myelin inhibitory proteins receptor potentiates remyelination and attenuates the symptoms in EAE-induced mice,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

5- 2015, Mesenchymal stem cell and Phenytoin in combination lessened experimental autoimmune encephalomyelitis severity more favorable than either agent alone,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

6- 1391, Molecular study of green tea catechin effect on remyelination of rat hippocampal formation following lysolecithin- induced demyelination,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

7- 2011, Nogo receptor knockdown in EAE-mice potentiates myelin repair by mobilizing endogenous neural stem cells,8th IBRO World Congress of Neuroscience, فلورانس,ایتالیا.

8- 2011, Studying the effect of cyclic AMP on the symptoms of EAE model of multiple sclerosis and myelin repair by neural stem cells in mice,8th IBRO World Congress of Neuroscience, فلورانس,ایتالیا.

9- 2010, Studying the effect of dbcAMP signaling on migration of BrdU positive cells in EAE model of multiple sclerosis in mice,6th International Heinrich F. C. Behr-symposium on Stem cells and Cancer, Heidelberg,آلمان.

10- 2015, Synergic effects of mesenchymal stem cell and nicotinic in ameliorating animal model of multiple sclerosis,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

11- 2005, The effect of fibroblast growth factor on differentiation of mouse embryonic stem cells-derived cardiomyocytes,21th Annual meeting of ESHRE, کوپنهاگ,دانمارک.

12- 1392, The effect of ICV infusion of progesterone on LPC induced Multiple Sclerosis in Rat,دهمین کنفرانس بین المللی MS ایران, اصفهان,ایران.

13- 2005, The evaluation of chronotropic properties of mouse embryonic stem cells-derived cardiomyocytes after fibroblast growth factor treatment,13th world congress on in vitro fertilization, استانبول,ترکیه.

14- 2013, The optimal time for effect of ICV infusion of progesterone to myelin repairing in the rat model of Multiple Sclerosis,Basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

15- 1394، اثر تستوسترون بر بهبود حافظه فضایی به دنبال دمیلیناسیون در رتهای نر گنادکتومی شده،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

16- 1394، اثر تستوسترون بر میزان بیان ژن NOGO در کورپوس کالوزوم به دنبال دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

17- 1394، اثر درمانی فنی توئین در آنسفالومیلیت تجربی خودایمن و نقش آن در پاسخهای لنفوسیتهای T کمکی،بیست و دومین کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

18- 1394، اثرات ایمونومدولاتوری ترکیب نیکوتین و سلولهای بنیادی مزانشیمال در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

19- 1391، اثرکاتچین بر روند بازسازی میلین در هیپوکمپ و بهبود حافظه فضایی موش صحرایی پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

20- 1388، استفاده ازsiRNA برای کاهش بیان ژن NgR و القای ترمیم عصبی در موش C57BL/ 6،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، تهران،ایران.

21- 1386، بررسی اثر bFGF بر بیان ژنها و خصوصیات فارماکولوژیکی کاردیومیوسیتهای متمایز شده از سلولهای بنیادی جنینی موش،هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد،ایران.

22- 1384، بررسی اثر فاکتور رشد فیبروبلاستی بر کاردیومیوسیتها در محیط کشت،هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان،ایران.

23- 1383، بررسی کاردیومیوسیتها ی مشتق از سلولهای بنیادی موش پس از تیمار با bFGF،دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی، همدان،ایران.

24- 1394، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر بیان ژن OLIG2 در ناحیه کیاسمای بینایی دمیلینه شده،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

25- 1392، بررسی یادگیری و حافظه فضایی کوتاه مدت در موشهای صحرایی تحت درمان با وینامین D3 پس از القای دملیناسیون با لیزولستین،کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی، اردبیل،ایران.

26- 1394، تاثیر هم افزایی حفاظت عصبی توسط درمان ترکیبی سلولهای بنیادی مزانشیمی و کلرپرومازین در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

27- 1391، مطالعه اثرکافئین بر یادگیری فضایی و بازسازی میلین در تشکیلات هیپوکمپ پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در موش صحرایی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

28- 1390، مهار بیان NgR در موشهای مدل آزمایشگاهی انسفالومیلیت خودایمن (EAE)،بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، همدان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-شیوا خضری،دکتر شیوا خضری، 1390، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر کیاسمای بینایی موش صحرایی بالغ پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید،شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی.
پایان نامه ها (13)

1-ندا دشت بزرگي، 1391، مطالعه مولكولي و رفتاري اثر كافيئن بر روند بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكامپ موش صحرايي پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نجمه كيامرثيان، 1391، مطالعه مولكولي و رفتاري اثر اپي گالوكاتچين گالات (EGCG) بر روند بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكامپ موش صحرايي پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الهام حاجي زاده نياري، 1392، يادگيري وابسته به وضعيت متقابل بين اتانول و اسكوپولامين در موش كوچك آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرانك نجاتي، 1392، بررسي اثر تزريق استروژن به قشر مخچه موش صحرايي نر بالغ بر استرس اكسيداتيو و رفتارهاي شبه اضطراب به دنبال القاي دميليناسيون با اتيديوم برومايد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سپيده صمدي، 1392، اثر پروژستروژن بر روند بازسازي ميلين در كياسماي بينايي موش صحرايي بالغ پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين: يك مطالعه الكتروفيزيولوژيك در پاسخ برانگيخته بينايي و ارزيابي بافتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سپيده تربالي، 1392، اثر ويتامين D بر استرس اكسيداتيو و يادگيري فضايي در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي نر به دنبال القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ويدا رحيم پور، 1393، بررسي اثر روغن جوانه گندم بر عوارض توليد مثلي ناشي از داروي كاربامازپين روي موشهاي نر سوري صرعي شده با پنتيلن تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-الهام احمدي، 1393، بررسي اثر روغن جوانه گندم بر عوارض توليد مثلي ناشي از داروي كاربامازپين روي موشهاي ماده سوري صرعي شده با پنتيلن تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-صلاح¬الدين فيض¬اله هاشم آباد، 1393، اثر حفاظتي تستوسترون بر بهبود نقايص شناختي القا شده توسط اتيديوم برومايد در مدل تجربي MS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مژگان عابدي، 1394، اثر ارزيابي تجويز همزمان كلرپرومازين و سلول¬هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان بر روند بيماري آنسفالوميليت تجربي خود ايمن در موش هاي صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هاشم شيري، 1394، بررسي مولكولي اثر تستوسترون بر ترميم ميلين جسم پينه اي به دنبال القاي دميليناسيون در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مژگان شاهمرادي، 1394، اثر تجويز همزمان نيكوتين و سلول¬هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان بر سيماي باليني و هيستوپاتولوژيك در مدل تجربي بيماري ام اس روي موشهاي صحرايي رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رضوان منصوري، 1394، بررسي تاثير سلولهاي بنيادي و فني تويين بر برخي از شاخصهاي هيستولوژيكي و باليني در مدل موشي بيماري انسفالوميليت خود ايمن تجربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.