• نام و نام خانوادگی
  • رسول خدابخش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • r.khodabakhsh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول خدابخش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (27)

1-A. Naghidokht. R. KhodabakhshM. GhorannevissA. Salar Elahi, "Feedback System Design for Plasma Horizontal Position Control in IR-T1 Tokamak", J Fusion Energ, 2015.

2-A. Naghidokht. R. Khodabakhsh. M. Ghoranneviss. A. Salar Elahi, "Magnetic System and Equilibrium Reconstruction for ITER using the GSE Solution and TEQ Code", J Inorg Organomet Polym, 2015.

3-Ahmad Reza Pourjamali1 , Rasoul Khoda-Bakhsh2, Hassangholi Mohammadi3, "Bathymetry and Computed Tomography Using Compton Scattering", Int. J. Rev. Life. Sci., 5(8), 2015, 1698-1705, 2015.

4-lمسعود صیدی ،سهراب بهنیا،رسول خدابخش, "Generalization of the analytical solution of neutron point kinetics equations with time-dependent external source", J Theor Appl Phys, 2014.

5- "A Noel Lyapunov Exponent Approach for Stability Analysis of the Simple Niclear Reactor", Iranian Physical Journal, 2009.

6- "The Influence of Neutron Irradiation on the Critical Temperature and Normal Phase Resistance of YBa2Cu3O7-8 High Temperature Superconductors", J. Supercond NOV. Magn, 2008.

7- "Deuterium -Tritium Fusion with Different Tritium Content", International J.of Eng.Iust, 2002.

8- "effect of fusion reaction products", j.sci.i.r.iran, 1997.

9- "Laser Interaction and Related Plasma Phenomena", AM.Inst.Phys.AIP press, 1996.

10- "Application of dense plasma beams to the development of a high-efficiency lateral injection laser amplifier", Laser and Particle Beams, 1993.

11- "Effect of D-D reactions on the volume ignition of laser-driven D-3HE fusion pellets", Fusion Technology, 1993.

12- "Volume Ignition of DT Micro Spheres", International Journal of Engineering, 1993.

13- "volume ignition of inertial confinement fusion of deuterium-helium(3) and hydrogen-boron(11)clean fusion fuel", Laser and Particle Beams, 1992.

14- "High Power Laser Amplifier of High Efficiency with Lateral Injection of Dense Plasma Beams", Drivers for Intertial Confinement Fusion, 1991.

15- "Reasons that Laser Fusion provides a physics solution for clean energy production which is less expensive than light water reactors", American Institute of Physics New York, 1991.

16- "Hydrogen site Occupation in the …. By inelsstic neutron scatteting", J.Phys.F.Met.Phts, 1982.

17- "inelastic neutron scattering measurements of optical vibration frequency distributions in hydrogen-metal systems", z.phys.chem, 1979.

18-رسول خدابخش ، سهراب بهنیا ، مسعود صیدی, "بررسی چگالی نوترون در حالت زیر بحرانی با چشمه ی تپی نوترون", علوم و فنون هسته ای, 1394, 1,1.

19-رسول خدابخش ، سهراب بهنیا ، مسعود صیدی, "بررسی تاثیر عوامل دینامیکی بر روی دمای قلب راکتور", پژوهش فیزیک ایران, 1393, 4,14.

20-رسول خدابخش، سهراب بهنیا، مسعود صیدی, "حل تحلیلی معادله سنتیک نقطه ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه ی نوترون خارجی نوسانی", علوم و فنون هسته ای, 1393, 3,3.

21-رسول خدابخش, "شبیه سازی شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود", علوم وفنون هسته ای, 1391.

22- "تعیین ضخامت حفاظ سربی محفظه نگهداری خشک سوختهای مصرف شده", کنفرانس فیزیک, 1387.

23- "بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در شرایط ورودی و بهره انرژی برای سوختی 3he", مجله علوم و فنون هسته ای, 1386.

24- "محاسبه بهره انرژی جوش و گداخت پیشرفته هیدروژن بوربا استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی", مجله علمی پژوهشی علوم پایه(JSIAU), 1385.

25- "خواص ساختاری و پاشندگی فونونهادر بلور nacl", مجله پژوهش فیزیک ایران, 1380.

26- "بررسی خاکهای اردبیل از نظر مواد رادیواکتیو", ماهنامه زیتون, 1379.

27- "The Effect of Fast Neutron and Gamma Irradiation on Thermal, Structural and Colorant Properties of 2,6-Diaminopyridine", Applied Radiation and Isotopes, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- "Advanced Fusion Fuel for Inertial Confinement Fusion", 18 th Ainse Plasma Physics Conference, 1991.

2- "coating radioactive nickel with MOCVD process (to designing and structure of unclear battery)", دومین همایش تخصصی فیزیک, 1386.

3- "Effect of Gamma and Beta Irradiation on Improving Reproductive Avtivitivs of Artemia From Lack Urmia", دومین کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران, 2004.

4- "Effects of Direct - Current Electrical Stimulation on Surgically Created Nerve Injuries in Rabbits", 26th World Small Animal Congress, 2001.

5- "Intellectual Capital Management and Boundaryless Interformation Flow", International Conference on Intellectual Capital Management, 2013, زنجان,Iran.

6- "Responce of K562 cells to ?-particle irradiation", 6th International and 18th Iranian Congress Of Nuclear Medicine, 2014, تهران,Iran.

7- "Survey effect of gamma radation on K562 cells", 18th Iranian Congress ofNuclear Medicine, 2014, تهران,ایران.

8- "اثر تابش بتا بر خواص ساختاری و حرارتی مولکول 2و 6 - دی امینو پریدین", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

9- "اثر تابش ذرات بتا بر روی مقاومت و دمای گذار ابر رسانایYBa2Cu3O7-a y123", هفتمین همایش ماده چگال-کنفرانس هسته ای ایران, 1383.

10- "ارائه یک الگوی مدیریت سوخت برای راکتورهای استوانه ای آزمایشگاهی نا همگن با غنای سوخت متغیر", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, ارومیه,ایران.

11- "امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو(0vBB)با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع (n, p)", نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران, 1391, مشهد,ایران.

12- "بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی بر شرایط همجوشی ساچمه های سوختی3He در مدل گداخت حجمی", کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

13- "بررسی تاثیر نانو ذرات کربنی برای مقاصد آشکارسازی تابشهای هسته ای", بیست ویکمین کنفرانس هسته ای ایران, 1393, اصفهان,ایران.

14- "بررسی جرم نوترینو مایورانا در واپاشی دو بتایی", نخستین کنفرانس سراسری فیزیک وکاربرد های آن, 1391, بابلسر,ایران.

15- "بررسی معادلات پخش نوترون با استفاده از روش المانهای محدود", کنفرانس هسته ای ایران, 1385.

16- "بررسی نظری وابستگی ایزوتوپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی 90,96Zr+48Ca", کنفرانس هسته ای ایران, 1386.

17- "روش رسوب شیمیایی بخار برای لایه نشانی مواد رادیواکتیو", دومین همایش علمی تخصصی فیزیک, 1386.

18- "سهم انرژی هسته ای در کاهش گسیل گازهای گلخانه ای و تولید انرژی دراز مدت", دومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته ای, 1383.

19- "شتابدهی مستقیم به الکترون ها توسط جهش فازی stochastic (تصادفی) میدان های لیزری", 1384.

20- "گداخت حجمی ساچمه های هیدروژن بور", کنفرانس فیزیک, 1382.

21- "مدلی برای توضیح همجوشی سرد", دهمین گردهمایی فیزیکدانان و متخصصین هسته ای کشور, 1382.

22- "مطالعه اثر تابش پرتوهای بتا بر روی خواص اپتیکی غیر خطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

23- "مطالعه نقش ارتعاشات سطحی هسته ها", کنفرانس فیزیک, 1387.

24- "معرفی ساچمه های He3 به عنوان منابع سوختی", کنفرانس هسته ای ایران, 1383.

25- "معرفی طرح جدیدی از قرص های سوخت برای استفاده در میله سوخت راکتور VVER 1000 و مقایسه بکار گیری این قرص ها با حالت عادی", فیزیک ایران, 1391, یزد,ایران.

26- "ناپایداری نوکلئونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی", کنفرانس هسته ای ایران, 1385.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از جوش هسته ای و درصد ایزوتوپهای سوختی در شرایط جوش و گداخت ساچمه های سوختی", دانشگاه ارومیه, 1379, کاربردی.
پایان نامه ها (21)

1-احمدرضا پورجمالي, "عمق سنجي و پرتو نگاري مقطعي كامپيوتري با استفاده از پراكندگي كمپتون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-احمد نقي دخت, "طراحي سيستم موقعيت پلاسما (فيدبك)در توكامك IR-T1", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

3-مينا رسولي, "اي به روش محصور سازي لختي (ICF) و نقش آن در تراكم سوخت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-مينا مطلب زاده, "تعيين بستگي نرخ نيمه رسانايي ژرمانيم با ميزان دز تابشي نوترون و مطالعه ساختار بلوري ان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-شيرين شيخي گرجان, "ساخت ابر رساناي( Bi(2 x)pb(0.4)sr(2-x)ca(2)cu(3)oO(y و تاثير تابش نوترون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-مينا رسولي, "توليد امواج ضربه و كاربرد آن در همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي (ICF) و نقش آن در تراكم سوخت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-حمزه دليلي, "برهمكنش هاي ضعيف ونقضCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-امير موحدي فر, "واپاشي بتاي معكوس نوترون وتصحيحات زاويه كابيبو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-شيسما غربي, "بررسي اثرات تابش دهي بر نمونه كوارتز و محاسبه اثرات تابش دهي بر نمونه و مقايسه نتايج تجربي و تئوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-سيد مصطفي محمدي, "شبيه سازي قلب رآكتور VVER-1000 و محاسبه ضريب تكثير قلب با استفاده از كد محاسباتي MCNPX", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-حسين رشيدي, "واپاشي نوترون در ميدان مغناطيسي مدل فرمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-فرشاد حسينقلي زاده, "محاسبه انرژي بستگي هسته اي از طريق مدل اسكيرم .", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-رحمان نجفي, "بررسي تاثير تابش بتا بر روي خواص اپتيكي غير خطي مرتبه ي سوم نانو نقطه هاي AgO و FeO", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-رضا منظري, "lمطالعه ناهمسانگردي توزيع زاويه اي پاره ها ي شكافت هسته هاي اكتينيد پلوتونيوم 240", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-زينب عليزاده, "بررسي بيو فيزيكي ناهنجاريهاي سيتو زنتيكي القا شده توسط پرتوهاي بتا در سلولهاي سرطاني رده K562", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

16-مسعود صيدي, "بررسي معادلات سنتيك نقطه اي نوترون به كمك تيوري آشوب", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

17-توفيق همايون, "چگالي سنجي و توموگرافي كامپيوتري با استفاده از فوتونهاي پراكندگي كامپتون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-طاهره كرمي, "ررسي بيو فيزيكي ناهنجاريهاي سيتو زنتيكي القا شده توسط پرتوهاي گاما در سلولهاي سرطاني K562", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-بهنام عبداله پور, "مدل محرك جريان و گرمايش پلاسما با تزريق باريكه خنثي در توكامك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-اصغر علي ليواري, "محاسبه بهره انرژي ساچمه هاي سوختي ليتيم-پروتون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-ليلا يوسفي تازه كند, "حذف آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از تشعشعات هسته اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.