• نام و نام خانوادگی
  • رسول خدابخش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول خدابخش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (27)

1-A. Naghidokht. R. KhodabakhshM. GhorannevissA. Salar Elahi, 2015, Feedback System Design for Plasma Horizontal Position Control in IR-T1 Tokamak,J Fusion Energ.

2-A. Naghidokht. R. Khodabakhsh. M. Ghoranneviss. A. Salar Elahi, 2015, Magnetic System and Equilibrium Reconstruction for ITER using the GSE Solution and TEQ Code,J Inorg Organomet Polym.

3-Ahmad Reza Pourjamali1 , Rasoul Khoda-Bakhsh2, Hassangholi Mohammadi3, 2015, Bathymetry and Computed Tomography Using Compton Scattering,Int. J. Rev. Life. Sci., 5(8), 2015, 1698-1705.

4-lمسعود صیدی ،سهراب بهنیا،رسول خدابخش, 2014, Generalization of the analytical solution of neutron point kinetics equations with time-dependent external source,J Theor Appl Phys.

5- 2009, A Noel Lyapunov Exponent Approach for Stability Analysis of the Simple Niclear Reactor,Iranian Physical Journal.

6- 2008, The Influence of Neutron Irradiation on the Critical Temperature and Normal Phase Resistance of YBa2Cu3O7-8 High Temperature Superconductors,J. Supercond NOV. Magn.

7- 2002, Deuterium -Tritium Fusion with Different Tritium Content,International J.of Eng.Iust.

8- 1997, effect of fusion reaction products,j.sci.i.r.iran.

9- 1996, Laser Interaction and Related Plasma Phenomena,AM.Inst.Phys.AIP press.

10- 1993, Application of dense plasma beams to the development of a high-efficiency lateral injection laser amplifier,Laser and Particle Beams.

11- 1993, Effect of D-D reactions on the volume ignition of laser-driven D-3HE fusion pellets,Fusion Technology.

12- 1993, Volume Ignition of DT Micro Spheres,International Journal of Engineering.

13- 1992, volume ignition of inertial confinement fusion of deuterium-helium(3) and hydrogen-boron(11)clean fusion fuel,Laser and Particle Beams.

14- 1991, High Power Laser Amplifier of High Efficiency with Lateral Injection of Dense Plasma Beams,Drivers for Intertial Confinement Fusion.

15- 1991, Reasons that Laser Fusion provides a physics solution for clean energy production which is less expensive than light water reactors,American Institute of Physics New York.

16- 1982, Hydrogen site Occupation in the …. By inelsstic neutron scatteting,J.Phys.F.Met.Phts.

17- 1979, inelastic neutron scattering measurements of optical vibration frequency distributions in hydrogen-metal systems,z.phys.chem.

18-رسول خدابخش ، سهراب بهنیا ، مسعود صیدی، 1394، بررسی چگالی نوترون در حالت زیر بحرانی با چشمه ی تپی نوترون،علوم و فنون هسته ای، 1،1.

19-رسول خدابخش ، سهراب بهنیا ، مسعود صیدی، 1393، بررسی تاثیر عوامل دینامیکی بر روی دمای قلب راکتور،پژوهش فیزیک ایران، 4،14.

20-رسول خدابخش، سهراب بهنیا، مسعود صیدی، 1393، حل تحلیلی معادله سنتیک نقطه ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه ی نوترون خارجی نوسانی،علوم و فنون هسته ای، 3،3.

21-رسول خدابخش، 1391، شبیه سازی شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود،علوم وفنون هسته ای.

22- 1387، تعیین ضخامت حفاظ سربی محفظه نگهداری خشک سوختهای مصرف شده،کنفرانس فیزیک.

23- 1386، بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در شرایط ورودی و بهره انرژی برای سوختی 3he،مجله علوم و فنون هسته ای.

24- 1385، محاسبه بهره انرژی جوش و گداخت پیشرفته هیدروژن بوربا استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی،مجله علمی پژوهشی علوم پایه(JSIAU).

25- 1380، خواص ساختاری و پاشندگی فونونهادر بلور nacl،مجله پژوهش فیزیک ایران.

26- 1379، بررسی خاکهای اردبیل از نظر مواد رادیواکتیو،ماهنامه زیتون.

27- 0، The Effect of Fast Neutron and Gamma Irradiation on Thermal، Structural and Colorant Properties of 2،6-Diaminopyridine،Applied Radiation and Isotopes.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 1991, Advanced Fusion Fuel for Inertial Confinement Fusion,18 th Ainse Plasma Physics Conference.

2- 1386, coating radioactive nickel with MOCVD process (to designing and structure of unclear battery),دومین همایش تخصصی فیزیک.

3- 2004, Effect of Gamma and Beta Irradiation on Improving Reproductive Avtivitivs of Artemia From Lack Urmia,دومین کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران.

4- 2001, Effects of Direct - Current Electrical Stimulation on Surgically Created Nerve Injuries in Rabbits,26th World Small Animal Congress.

5- 2013, Intellectual Capital Management and Boundaryless Interformation Flow,International Conference on Intellectual Capital Management, زنجان,Iran.

6- 2014, Responce of K562 cells to ?-particle irradiation,6th International and 18th Iranian Congress Of Nuclear Medicine, تهران,Iran.

7- 2014, Survey effect of gamma radation on K562 cells,18th Iranian Congress ofNuclear Medicine, تهران,ایران.

8- 1389، اثر تابش بتا بر خواص ساختاری و حرارتی مولکول 2و 6 - دی امینو پریدین،کنفرانس فیزیک ایران.

9- 1383، اثر تابش ذرات بتا بر روی مقاومت و دمای گذار ابر رسانایYBa2Cu3O7-a y123،هفتمین همایش ماده چگال-کنفرانس هسته ای ایران.

10- 1390، ارائه یک الگوی مدیریت سوخت برای راکتورهای استوانه ای آزمایشگاهی نا همگن با غنای سوخت متغیر،کنفرانس فیزیک ایران 1390، ارومیه،ایران.

11- 1391، امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو(0vBB)با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع (n، p)،نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران، مشهد،ایران.

12- 1386، بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی بر شرایط همجوشی ساچمه های سوختی3He در مدل گداخت حجمی،کنفرانس فیزیک ایران.

13- 1393، بررسی تاثیر نانو ذرات کربنی برای مقاصد آشکارسازی تابشهای هسته ای،بیست ویکمین کنفرانس هسته ای ایران، اصفهان،ایران.

14- 1391، بررسی جرم نوترینو مایورانا در واپاشی دو بتایی،نخستین کنفرانس سراسری فیزیک وکاربرد های آن، بابلسر،ایران.

15- 1385، بررسی معادلات پخش نوترون با استفاده از روش المانهای محدود،کنفرانس هسته ای ایران.

16- 1386، بررسی نظری وابستگی ایزوتوپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی 90،96Zr+48Ca،کنفرانس هسته ای ایران.

17- 1386، روش رسوب شیمیایی بخار برای لایه نشانی مواد رادیواکتیو،دومین همایش علمی تخصصی فیزیک.

18- 1383، سهم انرژی هسته ای در کاهش گسیل گازهای گلخانه ای و تولید انرژی دراز مدت،دومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته ای.

19- 1384، شتابدهی مستقیم به الکترون ها توسط جهش فازی stochastic (تصادفی) میدان های لیزری.

20- 1382، گداخت حجمی ساچمه های هیدروژن بور،کنفرانس فیزیک.

21- 1382، مدلی برای توضیح همجوشی سرد،دهمین گردهمایی فیزیکدانان و متخصصین هسته ای کشور.

22- 1393، مطالعه اثر تابش پرتوهای بتا بر روی خواص اپتیکی غیر خطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، تهران،ایران.

23- 1387، مطالعه نقش ارتعاشات سطحی هسته ها،کنفرانس فیزیک.

24- 1383، معرفی ساچمه های He3 به عنوان منابع سوختی،کنفرانس هسته ای ایران.

25- 1391، معرفی طرح جدیدی از قرص های سوخت برای استفاده در میله سوخت راکتور VVER 1000 و مقایسه بکار گیری این قرص ها با حالت عادی،فیزیک ایران، یزد،ایران.

26- 1385، ناپایداری نوکلئونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی،کنفرانس هسته ای ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1379، بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از جوش هسته ای و درصد ایزوتوپهای سوختی در شرایط جوش و گداخت ساچمه های سوختی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (21)

1-احمدرضا پورجمالي، 1394، عمق سنجي و پرتو نگاري مقطعي كامپيوتري با استفاده از پراكندگي كمپتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-احمد نقي دخت، 1394، طراحي سيستم موقعيت پلاسما (فيدبك)در توكامك IR-T1، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-مينا رسولي، 1390، اي به روش محصور سازي لختي (ICF) و نقش آن در تراكم سوخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مينا مطلب زاده، 1390، تعيين بستگي نرخ نيمه رسانايي ژرمانيم با ميزان دز تابشي نوترون و مطالعه ساختار بلوري ان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شيرين شيخي گرجان، 1390، ساخت ابر رساناي( Bi(2 x)pb(0.4)sr(2-x)ca(2)cu(3)oO(y و تاثير تابش نوترون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مينا رسولي، 1390، توليد امواج ضربه و كاربرد آن در همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي (ICF) و نقش آن در تراكم سوخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حمزه دليلي، 1391، برهمكنش هاي ضعيف ونقضCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-امير موحدي فر، 1391، واپاشي بتاي معكوس نوترون وتصحيحات زاويه كابيبو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-شيسما غربي، 1390، بررسي اثرات تابش دهي بر نمونه كوارتز و محاسبه اثرات تابش دهي بر نمونه و مقايسه نتايج تجربي و تئوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سيد مصطفي محمدي، 1391، شبيه سازي قلب رآكتور VVER-1000 و محاسبه ضريب تكثير قلب با استفاده از كد محاسباتي MCNPX، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حسين رشيدي، 1391، واپاشي نوترون در ميدان مغناطيسي مدل فرمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فرشاد حسينقلي زاده، 1394، محاسبه انرژي بستگي هسته اي از طريق مدل اسكيرم .، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رحمان نجفي، 1393، بررسي تاثير تابش بتا بر روي خواص اپتيكي غير خطي مرتبه ي سوم نانو نقطه هاي AgO و FeO، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رضا منظري، 1393، lمطالعه ناهمسانگردي توزيع زاويه اي پاره ها ي شكافت هسته هاي اكتينيد پلوتونيوم 240، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-زينب عليزاده، 1393، بررسي بيو فيزيكي ناهنجاريهاي سيتو زنتيكي القا شده توسط پرتوهاي بتا در سلولهاي سرطاني رده K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مسعود صيدي، 1393، بررسي معادلات سنتيك نقطه اي نوترون به كمك تيوري آشوب، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

17-توفيق همايون، 1393، چگالي سنجي و توموگرافي كامپيوتري با استفاده از فوتونهاي پراكندگي كامپتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-طاهره كرمي، 1393، ررسي بيو فيزيكي ناهنجاريهاي سيتو زنتيكي القا شده توسط پرتوهاي گاما در سلولهاي سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-بهنام عبداله پور، 1392، مدل محرك جريان و گرمايش پلاسما با تزريق باريكه خنثي در توكامك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-اصغر علي ليواري، 1392، محاسبه بهره انرژي ساچمه هاي سوختي ليتيم-پروتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليلا يوسفي تازه كند، 1391، حذف آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از تشعشعات هسته اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.