• نام و نام خانوادگی
  • جلیل خارا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (66)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (90)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (61)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جلیل خارا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکترای فیزیولوژی گیاهی،دانشیار.

2-عنوان رساله دکترا، بررسی اکوفیزیولوژیک گسترش میکوریز آربوسکولار در جزایر حفاظت شده و مناطق ساحلی دریاچه ارومیه،Ecophysiological Survey on Arbuscular Mycorrhizal Distribution in Conserved Islands and Coastal Lands of Lake Urmia.

3-عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی اکوفیزیولوژیک بخشی از رویش های شورپسند ساحل دریاچه ارومیه،Ecophysiological Survey on Some of Halophytic Vegetation of Lake Urmia Coast.

4-عنوان پایان نامه کارشناسی ، اثرات آللوپاتیکی بیدگیاه (Agropyrum repens) و قیاق (Sorghum halepense) بر رشد سویا و نخود،Allelopathic Effects of Common Couch (Agropyrum repens) and Johnsons Grass (Sorghum halepense) on Growth of Soybean and Chickpea.
مقالات ژورنال (66)

1-جلیل خارا، فاروق سلیمانی و معصومه ربیعی، 1400، همزیستی قارچ‌های‌ میکوریز با گونه مرتعی جعفری معطر (Chaerophyllum macrospermum) در فصل‌های بهار و تابستان و ارتباط آن با عناصر معدنی خاک در مراتع منطقه آبشار سلوک ارومیه،تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، سال دوازدهم شماره 35 پیاپی صفحات 15 تا 25.

2-رقیه حلقومی، سیاوش حسینی سرقین، جلیل خارا و بهمن حسینی، 1400، اثر تیمار با نانولوله کربنی چندلایه به عنوان الیسیتور در افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)،فرایند و کارکرد گیاهی، جلد 10 شماره 42 ص 267 تا 282.

3-Roghaieh Holghoomi, Siavash Hosseini Sarghein, Jalil Khara and Bahman Hosseini, 2021, Effect of functionalized-carbon nanotube on growth indices in Ocimum basilicum L. grown in vitro,Russian Journal of Plant Physiology, 68(5): 958-972.

4-Zahra Karimi, Jalil Khara and Ghader Habibi, 2020, Combined hydrogen peroxide and nitric oxide priming modulate salt stress tolerance in acclimated and non-acclimated colza plants,Journal of Plant Physiology and Breeding, 10(2): 27-43.

5-Samaneh Kahromi and Jalil Khara, 2021, https://doi.org/10.1002/jsfa.11030, Chitosan stimulate secondary metabolites production and nutrient uptake in medicinal plant Dracocephalum kotschyi,Journal of the Science of Food and Agriculture, 101: 3898-3907.

6-Zahra Karimi, Jalil Khara and Ghader Habibi, 2020, Photosystem II efficiency of primed canola under salt stress ,Iranian Journal of Plant Physiology, (Under Publication).

7-Zeinab Dehghan and Jalil Khara, 2021, AcetylCoA carboxylase and antioxidant enzymes activity of sunflower under influence of Supergallant herbicide by magnetic water,Iranian Journal of Plant Physiology, 12(1): 3847-3854.

8-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Mohammad Reza Husaindokht, Hamid Reza Sadeghnia, SedighehEsmaeilzadehBahabadi, Mohammad Sadegh Amiri, Majid Darroudi, 2020, Assessment of phytochemical components and antioxidant activity of Rheum turkestanicum Janisch,Studies in Medical Sciences, 31(2): 75-81.

9-زینب دهقان و جلیل خارا، 1399، تاثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف کش هالوکسی فوپ - آر متیل استر در آفتابگردان ،مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، سال دوازدهم، شماره 43 صفحات 46 تا 57.

10-گلناز خزانی، جلیل خارا و زهره جبارزاده، 1398، تاثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه‌فرنگی تحت تنش شوری،مجله زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره 40، صفحات 23 تا 36.

11-نسرین اسمعیل نژاد، جلیل خارا و مهرداد اخگری، 1398، تاثیر آب مغناطیسی بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی در گیاه کدو خورشتی (Cucurbita pepo) تحت سمیت علف کش تریفلورالین،یافته های نوین در علوم زیستی (دانشگاه خوارزمی)، جلد 6، شماره 4، صفحات 478 تا 486.

12-نسرین اسمعیل نژاد و جلیل خارا، 1399، تاثیر گاما آمینو بوتیریک اسید بر ویژگی های هورمونی و بیوشیمیایی کدو خورشتی (Cucurbita pepo) تحت سمیت علف کش تریفلورالین،مجله پژوهش های گیاهی، جلد 33 شماره 1 صفحات 179 تا 188.

13-فاروق سلیمانی و جلیل خارا، 1397، بررسي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافیايي عناصر گیاهي منطقه حفاظت شده جنگلي میرآباد ،نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، سال دهم؛ شماره 34؛ صفحات 73 تا 90.

14-فاروق سلیمانی و جلیل خارا، 1397، تعیین ساختار و نقشه پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده میرآباد با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین (DEM) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،رستنیها، جلد 1 شماره 10 صفحات 33 تا 55.

15-شراره شیعتی، جلیل خارا و عبدالله حسن زاده قورت تپه، 1395، بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش،دوماهنامه علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 32 شماره 5 صفحات 880 تا 899.

16-شعله ده پهلوان، جلیل خارا، مریم موسیوند و مریم هاشمی، 1395، تعیین و مدل سازی شرایط بهینه کاتالیتیکی آنزیم بتا گلوکاناز باسیلوس سابتیلیس B5d،فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها، سال پنجم؛ شماره 17؛ صفحات 1 تا 14.

17-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Mohammad Housaindokht, Hamid Reza Sadeghnia, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi, Mohammad Sadegh Amiri, Majid Darroudi, 2018, Bio-components and antioxidant activity of Ribes khorasanicum,International Journal of Basic Science in Medicine, 3(3): 99-103.

18-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Mohammad Housaindokht, Hamid Reza Sadeghnia, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi, Mohammad Sadegh Amiri, Danial Taherzadeh, Hasan Mosawee and Majid Darroudi, 2018, Role of Ribes khorasanicum in the biosynthesis of silver nanoparticles and their antibacterial properties,IET Nanobiotechnology, DOI: 10.1049/iet-nbt.2018.5215.

19-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Hamid Reza Sadeghnia, Sedigheh Esmailzadeh Bahabadi and Majid Darroudi, 2017, Biosynthesis, characterization and antimicrobial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoot extract,Research on chemical intermediates, 43: 1-10.

20-Praviz Malekzadeh, Jalil Khara and Reza Heidari, 2013, Mitigation of chilling stress in wheat seedlings by Gama Amino Butyric Acid,American Journal of Research Communication.

21-Mohamad Pirigharnaei, Samad Zare, Reza Heidary, Jalil Khara and Reza EmamaliSabzi, 2012, Determination and comparing of the essential oil components in wild and cultivated populations of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen,African Journal of Plant Science, 6(2): 89-95.

22-Arghavan Golbaz Hagh, Jalil Khara and Reza Darvishzadeh, 2012, Effect of UV-B radiation on activity of antioxidant enzymes in four sunflower cultivars,International Journal of Agriculture: Research and Review , 2(5): 528-534.

23-Kobra Norouzi, Jalil Khara and Youbert Ghosta, 2009 , Effects of three Glomus species as biocontrol agents against Verticillium-induced wilt in cotton,Journal of Plant Protection Research , 49(2): 185-189.

24-Seyed Moosa Moosavi Koohi, Jalil Khara and Reza Heidari, 2009, Effects of salicylic acid on photosynthetic pigment content in Ocimum basilicum L. under UV-C radiation stress,Ferdowsi University International Journal of Biological Sciences, 1(1): 57-60.

25-Rashid Jamei, Reza Heidari, Jalil Khara and Samad Zare, 2008, The interaction effects of flooding and kinetin on growth criteria, chlorophyll content, and 5-aminolevulinic acid dehydratase activity in corn seedlings,Turkish Journal of Biology, 32: 253-257.

26-Rashid Jamei, Reza Heidari, Jalil Khara and Samad Zare, 2009, Hypoxia induced changes in the lipid peroxidation, membrane permeability, reactive oxygen species generation, and antioxidative response systems in Zea mays leaves,Turkish Journal of Biology, 33: 45-52.

27-Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara, 2008, Effect of UV-radiation on photosynthetic pigments and UV absorbing compounds in Capsicum longum (L.),International Journal of Botany, 4(4): 486-490.

28-مه لقا قربانلي، رضا حيدري و جليل خارا، 1375، بررسي مقدماتي رفتار اكوفيزيولوژيكي Salicornia europaea وHalimione verruciferum دو هالوفيت ساحل درياچه اروميه ،نشريه پژوهش و سازندگي ، سال 9 جلد 1 شماره 30 صفحات 86 تا 89.

29-مه لقا قربانلي، رضا حيدري و جليل خارا ، 1372، بررسي مقدماتي رفتار اكوفيزيولوژيكي Halocnemum strobilaceum و Limonium meyeri دو هالوفيت ساحل درياچه اروميه ،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد پنجم شماره های اول و دوم صفحات 18 تا 24.

30-Latifeh Pourakbar, Masoud Khayami, Jalil Khara and Tayabeh Farboodnia, 2007, Copper induced change in antioxidative system in maize (Zea mays L),Pakistan Journal of Biological Sciences , 10(20): 3662-3667.

31-Ghorbanli M., Heydari R., Khara Dj., 1993, Variations saisonnieres des teneures en proteines et en acides amines chez deux especes halophytes fourrageres ,Revue du Réseau pour lamélioration de la productivité agricole en milieu aride, 5: 81-86.

32-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا و علیرضا فرخزاد، 1394، پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی،مجله علوم باغبانی ایران، دوره 46 شماره 2 صفحات 213 تا 223.

33-Parviz Malekzadeh, Jalil Khara and Reza Heydari, 2014, Alleviating effects of exogenous gamma aminobutiric acid on tomato seedling under chilling stress,Physiology and Molecular Biology of Plants.

34-Samaneh Rahmatzadeh, Jalil Khara and Seyyed Kamal Kazemitabar, 2014, The Study of in vitro regeneration and growth parameters in Catharanthus roseus L. under application of tryptophan,Journal of Science of Kharazmi University, 14(3): 249-260.

35-Leila Zeinali Yadegari, Jalil Khara and Reza Heidari, 2013, Comparative effects of abscisic acid and two sulfonamide compounds on tomato under drought conditions,Iranian Journal of Plant Physiology, 3(3): 757-763.

36-Mohammad Piri Gharnaei, Reza Heidari, Samad Zare, Jalil Khara and Reza Emamali Sabzi, 2012, Comparison of essential oil composition in wild and cultivated populations of Thymus pubescence Boiss. & Kotcshy ex Celak. from Iran,International Journal of Plant Physiology and Biochemistry, 4(4): 92-98.

37-Olfat Khakpour and Jalil Khara, 2012, Spore density and root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi in some species in the northwest of Iran,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(7): 977-982.

38-Samaneh Rahmatzadeh, Jalil Khara and Seyed Kamal Kazemitabar, 2012, Arbuscular mycorrhizal fungi and precursors feeding improve protein and tryptophan decarboxylase enzyme content in Catharanthus roseue L,Iranian Journal of Plant Physiology, 2(3): 455-459.

39-Parviz Malekzadeh, Jalil Khara and Reza Heidari, 2012, Effect of exogenous gamma- aminobutyric acid on physiological tolerance of wheat seedlings exposed to chilling stress,Iranian Journal of Plant Physiology, 3(1): 611-617.

40-Mahmood Ghorbany, Jalil Khara , Nasser Abbaspour, 2012, Effects of season and soil conditions on the mycorrhizal status and colonization of seven grass species,Iranian Journal of Plant Physiology, 2(2): 387-393.

41-Samaneh Rahmatzadeh, Jalil Khara, Seyed Kamal Kazemitabar, 2012, Effects of tryptophan on growth and some physiological parameters in mycorrhizal inoculated plants of Cathranthus roseus (L.) G.Don.,International Journal of Agriculture: Research and Review.

42-Mahmood Ghorbani, Jalil Khara and Nasser Abbaspour, 2012, Vesicular arbuscular mycorrhizal symbioses in some plants and their relationships with soil factors and seasons,Iranian Journal of Plant Physiology, 3(1): 589-594.

43-Mahmood Ghorbany, Jalil Khara and Nasser Abbaspoor, 2012, Vesicular-arbuscular mycorrhizal symbioses in 7 plants and its relationship with soil factors and seasons,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(12): 2381-2386.

44-Mohamad Pirigharnaei, Smad Zare, Reza Heidari, Jalil Khara, Reza Emamali Sabzi and Farshad Kheiry, 2011, The essential oil composition of Iranian oregano (Origanum vulgare L.) populations in field and provenance from Piranshahr district, west Azerbaijan province, Iran,Journal of food, agriculture and environment, 9(3 & 4): 132- 136.

45-Raziyeh Rahmaty and Jalil Khara, 2011, Effects of vesicular arbuscular mycorrhiza Glomus intraradices on photosynthetic pigments antioxidant enzymes lipid peroxidation and chromium accumulation in maize plants treated with chromium,Turkish Journal of Biology, 35(1): 51-58.

46-Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara, 2011, The effects of UV radiation on some structural and ultrstructural parameters in pepper (Capsicum longum A. DC.),Turkish Journal of Biology, 35(1): 69-77.

47-Parviz Malekzadeh, Jalil Khara, Shadi Farshian, Azam Khalighi Jamal-Abad and Samaneh Rahmatzadeh, 2007, Cadmium toxicity in maize seedlings: changes in antioxidant enzyme activities and root growth,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(1): 127-131.

48-Latifeh Pourakbar, Masoud Khayami, Jalil Khara and Tayebeh Farbodnia, 2007, Physiological effects of copper on some biochemical parameters in Zea mays L. seedlings,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(22): 4092-4096.

49-Samaneh Rahmatzadeh and Jalil Khara, 2007, Anatomical and morphological changes caused by interaction between UV-C radiation and colonized wheat by some species of arbuscular mycorrhizas,Journal of Biological Sciences, 7(6): 1001-1004.

50-Azam Khalighi Jamal Abad and Jalil Khara, 2007 , Effect of cadmium toxicity on the level of lipid peroxidation and antioxidative enzymes activity in wheat plants colonized by arbuscular mycorrhizal fungi,Pakistan Journal of Biological Sciences , 10(14): 2413-2417.

51-Azam Khalighi Jamal Abad and Jalil Khara, 2007, Effects of arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus veruciforme) on changes of some physiological parameters in cadmium treated wheat plants ,Pakistan Journal of Biological Sciences , 10(23): 4279-4282.

52-Samaneh Rahmatzadeh and Jalil Khara, 2007, Influence of ultraviolet-C radiation on some growth parameters of mycorrhizal wheat plants,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(23): 4275-4278.

53-Parviz Malekzadeh, Jalil Khara and Shadi Farshian, 2007, Copper toxicity influence on antioxidant enzymes activity in tomato plants and role of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus etunicatum in the tolerance of toxicity,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(12): 2008-2013.

54-Parviz Malekzadeh, Jalil Khara and Shadi Farshian, 2007, Effect of arbuscular mycorrhiza (Glomus etunicatum) on some physiological and growth parameters of tomato plant under copper toxicity in solution,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(8): 1326-1330.

55-Shadi Farshian, Jalil Khara and Parviz Malekzadeh , 2007, Effect of arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus etunicatum) on antioxidant enzymes activity under zinc toxicity in lettuce plants,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(11): 1865-1869.

56-Shadi Farshian, Jalil Khara and Parviz Malekzadeh, 2007, Influence of arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus etunicatum) with lettuce plants under zinc toxicity in nutrient solution,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(14): 2363-2367.

57-نسرین اسمعیل نژاد خیاوی و جلیل خارا، 1393، تاثیر قارچ میکوریز اربوسکولار Glomus etunicatum بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت متری بوزین،مجله پژوهش‌های گیاهی (زیست شناسی ایران سابق)، جلد 27 شماره 1 صفحات 52 تا 60.

58-شکیبا عزیزبیگی و جلیل خارا، 1392، اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جعفری (Petroselinum sativum) تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme،فرایند و کارکرد گیاهی، جلد 2 شماره 6 صفحات 65 تا 76.

59-سمانه رحمت زاده، جلیل خارا و سید کمال کاظمی تبار، 1392، ارزیابی اثر قارچ میکوریزای Glomus etunicatum بر رنگیزه های فتوسنتزی و خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاهچه های Catharanthus roseus باززایی شده طی شرایط سازگاری،نشریه پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران، جلد 32 شماره 4 صفحات 12 تا 20.

60-سمانه رحمت زاده، جلیل خارا، سید کمال کاظمی تبار، 1392، تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر بهبود رشد و شاخصهای بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرایند سازگاری،زیست شناسی گیاهی، سال پنجم شماره 16 صفحات 27 تا 40.

61-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1390، ارزیابی تغییر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی حاصل از تعامل علف کش تریفلورالین و همزیستی میکوریزی با قارچ در گیاه آفتابگردان (رقم لاکومکا)،زیست شناسی گیاهی ایران، سال سوم شماره 10 صفحات 59 تا 70.

62-سیاوش حسینی، ژیرایر کاراپتیان و جلیل خارا، 1390، بررسی اثر پرتو فرابنفش روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum)،تولیدات کشاورزی (مجله علمی کشاورزی)، جلد 34 شماره 2 صفحات 27 تا 40.

63-سمانه رحمت زاده و جلیل خارا، 1387، تاثیر پرتو UV-C بر روی رشد و برخی از فاکتورهای ریخت شناختی و فیزیولوژیک در گیاهان گندم همزیست با سه گونه از قارچهای میکوریز،مجله زیست شناسی ایران، جلد 21 شماره 1 صفحات 52 تا 63.

64-اعظم خلیقی جمال آباد و جلیل خارا، 1387، تاثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار Glomus intraradices بر روی تنش اکسیداتیو و برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی در گیاه گندم رقم آذر 2 تحت سمیت کادمیوم،مجله زیست شناسی ایران، جلد 21 شماره 5 صفحات 1 تا 15.

65-لطیفه پوراکبر، مسعود خیامی و جلیل خارا، 1387، بررسی اثرات متقابل مس و EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد 8 شماره 2 صفحات 121 تا 132.

66-جلیل خارا و حسن زارع مایوان، 1383، ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آریوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شده پارک ملی دریاچه ارومیه و سواحل این دریاچه،مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 30 شماره 3 صفحات 425 تا 440.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (90)

1-سرور عارفی و جلیل خارا، 1400، بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر بامیه تحت تنش سولفات مس،اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، گنبد کاووس؛ 14 بهمن.

2-زینب دهقان، جلیل خارا، رفیده دهقان و سیدمهدی امامی، 1398، کاهش آسیب علف کش سوپرگالانت بر روی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L) تحت تیمار با نانونقره،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، 1 و 2 آبان.

3-رقیه حلقومی، سیاوش حسینی سرقین، جلیل خارا و بهمن حسینی ، 1398، اثر نانوتیوب کربنی چند دیواره بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، 1 و 2 آبان.

4-زهرا الماسی، جلیل خارا و منصور افشار محمدیان، 1398، تاثیر محیط کشت های مختلف بر برخی پارامترهای جوانه زنی گیاه چوبک (Acanthophyllum sordidum) ،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، 1 و 2 آبان.

5-سمانه کهرمی و جلیل خارا، 1398، اثر نانولوله‌های کربنی بر برخی صفات فیزیولوژیکی درگیاه زرین گیاه تحت تنش خشکی،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، 1 و 2 آبان.

6-زینب دهقان، جلیل خارا، رفیده دهقان و سیدمهدی امامی، 1398، کاهش آسیب علف‌کش سوپرگالانت بر روی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) تحت تیمار با آب مغناطیسی،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ارومیه – 4 تا 7 شهریور.

7-رقیه حلقومی، سیاوش حسینی سرقین، جلیل خارا و بهمن حسینی، 1398، تاثیر غلظت‌های تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس زایی ریزنمونه‌های مختلف گیاه ریحان،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ارومیه – 4 تا 7 شهریور.

8-سارا زینالی و جلیل خارا، 1398، ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات همزیستی میکوریزی با سه گونه قارچی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی مریم گلی،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ارومیه – 4 تا 7 شهریور.

9-سحر مجدی و جلیل خارا، 1398، رشد و فیزیولوژی گیاه دارویی Thymus vulgaris تحت تاثیر تیمار آب مغناطیسی و تلقیح میکوریزی،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ارومیه – 4 تا 7 شهریور.

10-Zeinab Dehghan, Jalil Khara, Seyyed Mehdi Emami and Rofrydeh Dehghan, 2018, Protective effects of nanosilver particles on sunflower (Helianthus annuus L.) under super gallant herbicide stress,8th International Congress on Biology.

11-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Mohammad Housaindokht, Hamid Reza Sadeghnia, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi, Hasan Mosawee and Majid Darroudi, Aug 2017, Nanotechnology and its applications in food industry,1st international NLRCS congress. Nutrition: from laboratory research to clinical studies.

12-Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi, Jalil Khara, Mohammad Housaindokht, Hamid Reza Sadeghnia, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi, Hasan Mosawee and Majid Darroudi, Aug 2017, Plant mediated synthesis of silver nanoparticles and investigation of its antimicrobial effects against foodborne pathogens,1st international NLRCS congress. Nutrition: from laboratory research to clinical studies.

13-Zahra Alizadeh and Jalil Khara, Aug. 2013, An evaluation of mycorrhizal status in Yeddi Goz region near Naqadeh (West Azerbaijan, Iran) at two different seasons,14th International Iranian Congress of Microbiology, Tehran, iran.

14-Sakineh Alizadeh and Jalil Khara, 2012, An evaluation of mycorrhizal status and its relationship with soil available phosphorus in Soltan Yaghoub region near Naqadeh (West Azerbaijan, Iran) at two different seasons,14th International Iranian Congress of Microbiology, Tehran, Iran.

15-Azam Khaliqi Jamal Abad and Jalil Khara, 2007, Effect of Arbuscular Mycorrhizal fungus(Glomus Veruciforme ) on Lipid Peroxidation and Oxidative stress Under Cadmium Toxicity in Wheat Plants,The 1st National Ianian Conference of Applied Microbiology.

16-Samaneh Rahmatzadeh and Jalil Khara, 2007, Effect of UV-C on Growth and Some Morphological Factors of Colonized Whaet Plants by Three Species of Arbuscular Mycorrhizan Fungi,The 1th National Iranain Conference of Applied Microbiology.

17-Samaneh Rahmatzadeh and Jalil Khara, 2007, Effect of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Physiology and Some Growth Parameters of Wheat Plants Under UV-C Radiaition,the 1th National Iranain Conference of Applied Microbiology.

18-Samaneh Rahmatzadeh and Jalil Khara, 2008, Effects Due to UV-C Radiation on Malone Dialdehyde Content and Antioxidant Enzymes Activities in Wheat Plants by Three Species of Mycorrhiza,XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology.

19-Raziyeh Rahmaty and Jalil Khara, 1387, The Effect of Arbuscular Mycorrizal Fungus Glomus versiforme on Pigman Content and Antioxidant Enzymes Activities of Chromium Treated Maize Plants,پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

20-Azam Khaliqi Jamal Abad and Jalil Khara, 2007, The effect of arbuscullar mycorrhizal fungus Glomus intraradices on some growth and physiological parameters in wheat plants under cadmium toxicity,دانشگاه الزهرا.

21-ساناز مجدی و جلیل خارا، 1394، ارزیابی اکوفیزیولوژیکی همزیستی میکوریز در چندین گونه گیاهی از محدوده زمین های مرادبیگ (جنوب همدان)،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

22-ساناز مجدی و جلیل خارا، 1394، بررسی آناتومیکی در چندین گونه گیاهی از محدوده زمین های مرادبیگ (جنوب همدان)،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

23-وجیهه آقائی زاد قوشچی، سیاوش حسینی و جلیل خارا، 1394، بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت (Zea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

24-وجیهه آقائی زاد قوشچی، سیاوش حسینی و جلیل خارا، 1394، بررسی اثر اشعه UV بر برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت (Zea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

25-شیما خوشدل و جلیل خارا، 1394، بررسی تاثیرات همزیستی سه گونه قارچ جنس گلوموس بر سه گونه گیاهی اسپند، کبر و ترشک و مطالعه امکان استفاده از این گیاهان در راستای تثبیت نمک و ایجاد کمربند سبز دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، بابلسر،ایران.

26-شیما خوشدل و جلیل خارا، 1394، مقایسه شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ناشی از همزیستی سه گونه قارچ از جنس گلوموس بر سه گونه گیاهی اسپند، کبر و ترشک،اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، بابلسر،ایران.

27-فریبا اسفندیاری و جلیل خارا، 1394، تاثیر همزیستی سه گونه مختلف قارچ میکوریزی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)،اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، بابلسر،ایران.

28-فریبا اسفندیاری و جلیل خارا، 1394، مقایسه تاثیرات همزیستی گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربوسکولار بر دو گونه گیاهی شیرین بیان و خارشتر و امکان مطالعه کشت این گیاهان در زمین های بایر اطراف دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، بابلسر،ایران.

29-اکرم عربلوی ثانی، جلیل خارا و عبدالله حسن زاده قورت تپه، 1393، اثر تنش شوری و قارچ میکوریزا (Glomus etunicatum) بر سامانه آنزیماتیک و پایداری غشای سیتوپلاسمی در گیاه چاودار (Secale cereal)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

30-اکرم عربلوی ثانی، جلیل خارا و عبدالله حسن زاده قورت تپه، 1393، اثر تنش شوری و قارچ میکوریزا (Glomus etunicatum) بر فاکتورهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه چاودار (Secale cereale)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31-شراره شیعتی، جلیل خارا و عبدالله حسن زاده قورت تپه، 1393، تاثیرات همزیستی میکوریز بر تحمل تنش تابش فرابنفش د رگیاه کتان (Linum usitatissimum)،ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

32-شراره شیعتی، جلیل خارا و عبدالله حسن زاده قورت تپه، 1393، مطالعه تاثیرات اشعه فرابنفش بر برخی فرایندهای بیوشیمیایی گیاه کتان (Linum usitatissimum)،ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

33-نسرین اسمعیل نژاد خیاوی و جلیل خارا، 1393، تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus versiforme بر روی برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علف کش متری بوزین،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

34-پرویز ملک زاده و جلیل خارا، 1392، ارزیابی تأثیرات گاما آمینوبوتیریک اسید روی مقاوم‌سازی دانه‌رست‌های لوبیای چیتی به سرما،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

35-زهرا علیزاده و جلیل خارا، 1392، ارزیابی شدت آغشتگی ریشه و جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در منطقه یئدی گؤز شهرستان نقده (آذربایجان غربی)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

36-معصومه ربیعی و جلیل خارا، 1392، بررسی ارتباط تعداد اسپور قارچهای میکوریز وزیکولار آربوسکولار با برخی ویژگی های خاک در منطقه آبشار سلوک ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

37-معصومه ربیعی و جلیل خارا، 1392، بررسی وضعیت میکوریزایی در دو فصل مختلف در منطقه آبشار سلوک واقع در شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

38-سکینه علیزاده و جلیل خارا، 1392، بررسی وضعیت میکوریزی و ارتباط برخی خصوصیات خاک با تعداد اسپور قارچ های اندومیکوریز در منطقه سلطان یعقوب در شهرستان نقده،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

39-سکینه علیزاده و جلیل خارا، 1392، مطالعه همزیستی قارچ‌های میکوریز و ارتباط آن با میزان فسفر قابل جذب خاک در برخی گونه‌های منطقه سلطان یعقوب در شهرستان نقده،دومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

40-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1391، اثر شوری بر توازن یونی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی در گیاه بامیه،هفدهمین کنفرانس زیست شناسی، کرمان،ایران.

41-پرویز ملک زاده و جلیل خارا، 1391، اثر گاما امینوبوتیریک اسید روی برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاهچه های گندم تحت استرس سرما،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شماسی ایران، کرمان،ایران.

42-سحاد نوری و جلیل خارا، 1391، اهمیت طبقه بندی قارچهای میکوریز آربسکولار در درک تنوع زیستی این گروه قارچی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

43-عزیز عذار، عباس صیامی، جلیل خارا، اروج ولیزادگان، مژگان لارتی و مهدی قیاسی، 1391، بررسی تنوع درختان و درختچه های شهرستان سولدوز (نقده) استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

44-عزیز عذار، عباس صیامی، جلیل خارا، مهناز حیدری ریکان، اروج ولیزادگان، اسماعیل رضائی چیانه، 1391، بررسی تنوع و شکل زیستی گونه های گیاهان دارویی شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

45-عزیز عذار، عباس صیامی، جلیل خارا، اروج ولیزادگان، مهدی تاجبخش و اسماعیل رضائی چیانه، 1391، بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب بین المللی شورگل حسنلو در شهرستان نقده (سولدوز) واقع در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

46-عزیز عذار، عباس صیامی، جلیل خارا، مهدی تاجبخش، اروج ولیزادگان، اسماعیل رضائی چیانه، 1391، بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی ذخیره گاه و پارک جنگلی حفاظت شده سلطان یعقوب در شهرستان نقده (سولدوز) واقع در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

47-سمانه رحمت زاده، جلیل خارا و سید کمال کاظمی تبار، 1391، تاثیر ریز نمونه ها و هورمون های گیاهی مختلف بر باززایی گیاه Catharanthus roseus،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

48-معصومه عظیمی و جلیل خارا، 1390، بررسی تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر روی گیاه گوجه فرنگی تحت پرتو UV-B،همایش ملی کشاورزی پایدار، ورامین،ایران.

49-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1389، اثرات سمیت تریفلورالین بر روی برخی پارامترهای رشدی و همزیستی ریشه در گیاهان آفتابگردان همزیست با قارچ Glomus etunicatum،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

50-الفت خاکپور و جلیل خارا، 1389، ارتباط تعداد اسپور قارچ های میکوریزای وزیکولار آربوسکولار با برخی ویژگی های خاک در اطراف شهرستان مراغه،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51-الفت خاکپور و جلیل خارا، 1389، ارزیابی جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار آربوسکولار و شدت کلونیزاسیون ریشه در اطراف مراغه،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

52-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1389، بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی از برهمکنش علفکش تریفلورالین و قارچ میکوریز ( Glomus intraradices) در گیاه آفتابگردان،شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

53-الفت خاکپور و جلیل خارا، 1389، بررسی وضعیت میکوریزایی در دو فصل مختلف در منطقه خراجو واقع در اطراف شهرستان مراغه،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54-اعظم خلیقی جمال آباد و جلیل خارا، 1387، اثر قارچ آربوسکولار Glomus veruciforme روی پراکسیداسیون لیپیدها و تنش اکسیداتیو تحت سمیت کادمیوم در گیاه گندم،پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

55-راضیه رحمتی و جلیل خارا، 1387، بررسی اثرات سمی فلز کروم بر روی گیاه ذرت،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور.

56-سمانه رحمت زاده، جلیل خارا و سید کمال کاظمی تبار، 1391، مطالعه اثر تیمار تریپتوفان بر میزان آنزیم تریپتوفان دکربوکسیلاز در گیاهان باززایی شده Catharanthus roseus تحت شرایط درون شیشه،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

57-راضیه رحمتی و جلیل خارا، 1387، بررسی اثرات قارچ میکوریزایی Glomus versiforme بر روی میزان رنگیزه ها و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ذرت آلوده به فلز کروم،پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

58-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا و علیرضا فرخزاد، 1391، پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

59-فاطمه قدسی اشکوری و جلیل خارا، 1389، پوشش گیاهی منطقه امام کندی ارومیه و ضرورت توجه به آن،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

60-الفت خاکپور، جلیل خارا، سروش کارگر خرمی و عبدالله حسن زاده، 1389، تاثیر پرتو UV-B روی برخی پارامترهای رشد و قند محلول در گیاه کتان ( Linum usitatissimum) واریته TN-97-2،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1386، تاثیر پرتو UV-C بر روی رشد و برخی از شاخص های ریخت شناختی در گیاهان گندم همزیست با سه گونه از قارچهای میکوریز،نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران.

62-جلیل خارا، 1382، ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آریوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شده پارک ملی دریاچه ارومیه و سواحل این دریاچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران.

63-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا و علیرضا فرخزاد، 1391، تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های فیریولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم میشن،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

64-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا، پریسا اسدی و اسلام نوروزی، 1391، تاثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ، میزان فنل کل و آنتوسیانین در زیتون رقم میشن،دومین همایش تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

65-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی، جلیل خارا و پریسا اسدی، 1391، تاثیر تنش خشکی بر پرولین، قندهای محلول و محتوای نسبی آب در زیتون رقم ماری،دومین همایش تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

66-هوشنگ نظری کیا، رسول جلیلی مرندی، عباس حسنی، جلیل خارا و فواد فاتحی، 1391، تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در دو رقم زیتون تحت تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسر زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

67-معصومه عظیمی و جلیل خارا، 1391، تاثیر سمیت منگنر بر برخی پارامترهای رشد و آنزیم های آنتی اکسیدانت د رگیاهان گوجه فرنگی همزیست با سه نوع قارچ میکوریز آربوسکولار،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

68-جلیل خارا و معصومه عظیمی، 1391، تاثیر سمیت منگنز بر روی گیاه گوجه فرنگی همزیست شده با قارچ میکوریزای آربوسکولار،همایش ملی کشاورزی در شرایط دشوار، رامهرمز،ایران.

69-سجاد نوری، جلیل خارا و یوبرت قوستا، 1391، تاثیر صنعت اکوتوریسم بر روند رو به کاهش تنوع زیستی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

70-معصومه عظیمی و جلیل خارا، 1391، تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus intraradices بر روی رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک در گیاه گوجه فرنگی تحت سمیت منگنز،هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، کرمان،ایران.

71-ارغوان گلباز حق، جلیل خارا و رضا درویش زاده، 1389، تأثیر اشعه ماورای بنفش ( UV-A) بر رشد گیاهچه 4 رقم از بذور آفتابگردان،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیز آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

72-اعظم خلیقی جمال آباد و جلیل خارا، دانشگاه الزهرا، 1386، تاثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار Glomus intraradices بر روی برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیک در گیاه گندم تحت سمیت کادمیوم،نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران.

73-پرویز ملک زاده، جلیل خارا، شادی فرشیان و مرتضی سلیمانی اقدم، شیراز، 1386، تاثیر سمیت مس بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه گوجه فرنگی و نقش قارچ میکوریزایی Glomus intraradices در تحمل این سمیت،پنجمین کنگره علوم باغبانی.

74-شادی فرشیان، جلیل خارا، پرویز ملک زاده و لطیفه پوراکبر، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، تاثیر قارچ میکوریزای آربوسکولارGlomus Etunicatum بر روی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و محتوای پروتئین کل در گیاه کاهوLacttuca Sativa تحت سمیت فلز روی(Zn)،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

75- 1386، تاثیر قارچهای میکوریزای وزیکولار-آربوسکولار بر برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی گیاه گندم تحت پرتو UV-C،نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران.

76-اعظم خلیقی جمال آباد و جلیل خارا، 1386، تاثیر کادمیوم بر روی رشد ریشه و اندام هوایی گیاهان گندم 7 روزه،سمینارملی زیست شناسی.

77- 1389، تأثیر اشعه UV روی جوانه زنی دو واریته از کتان ( Linum usitatissimum)،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

78- 1389، تأثیر پرتو UV-B بر روی گیاهان گوجه فرنگی همزیست با سه گونه از قارچ های میکوریزای آربوسکولار،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79-الفت خاکپور، جلیل خارا، سروش کارگر خرمی و عبدالله حسن زاده، 1390، تأثیر پرتو UV-B روی برخی پارامترهای رشد و قند محلول در گیاه کتان ( Linum usitatissimum) واریته TN-97-2،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

80-معصومه عظیمی و جلیل خارا، 1391، تأثیر سمیت منگنز بر گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) همزیست شده با قارچ میکوریزای آربوسکولار،همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز،ایران.

81-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1389، تأثیر علف کش تریفلورالین بر روی برخی فاکتورهای رویشی و درصد همزیستی در گیاهان آفتابگردان تلقیح شده با قارچ میکوریز Glomus intraradices،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

82-هانیه مرادبیگی و جلیل خارا، 1389، تأثیر علف کش تریفلورالین بر روی رشد، مورفولوژی و میزان رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه آفتابگردان و برهمکنش آن با قارچ میکوریزا ( Glomus versiforme)،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

83-نسرین اسمعیل نژاد و جلیل خارا، 1389، تأثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار Glomus etunicatum بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علفکش متری بوزین،شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، مشهد،ایران.

84- 1386، تعیین آستانه سمیت کادمیوم برای ممانعت از جوانه زنی دانه های گندم و تاثیر آن بررشد ریشه چه،سمینار ملی زیست شناسی.

85-پرویز ملک زاده، شادی فرشیان، جلیل خارا، اعظم خلیقی و سمانه رحمت زاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، سمیت کادمیوم در گیاهچه های ذرت :تغییر در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و رشد ریشه،چهاردمین کنفرانس سراسر ی و دومین کنفرانس بین الملی زیست شناسی ایران.

86- 1387، کاهش علائم سمیت کروم به وسیله قارچ میکوریزایی Glomus intraradicesدر گیاه ذرت،هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

87-سمانه رحمت زاده، جلیل خارا و اعظم خلیقی جمال آباد، 1387، مقایسه عملکردی سه گونه از قارچ های میکوریز بر روی تاثیرات ناشی از پرتو UV-C،پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

88-جلیل خارا، 1389، نقش میکوریزای آربوسکولار در تنوع زیستی گیاهان و کاربردهای زراعی آن،همایش ملی تنوع زیستی و کاربردهای آن در کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

89-شادی فرشیان، جلیل خارا و پرویز ملک زاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، نقش قارچ میکوریزای آربوسکولارGlomus Etunicatum در تحمل سمیت فلز روی و تاثیر آن بر برخی پارامتر های رشد و ویژگیهای بیوشیمیایی در گیاه کاهو،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

90-پرویز ملک زاده، جلیل خارا، شادی فرشیان و ناصر علی اصغرزاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، همکاری قارچ میکوریزای آربوسکولار با گیاه گوجه فرنگی در تحمل سمیت فلز مس،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1385، کمبود و سمیت عناصر غذایی در گیاهان زراعی، تالیف ویلیام اف بنت، ترجمه جلیل خارا،انتشارات مهد تمدن.

2- 1390، آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1380، بررسی اثر چند پیش تیمار محرک بر رویش دانه های نخود و ذرت در شرایط شوری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (61)

1-رقیه حلقومی، اسفند 1399، مطالعه تاثیرات نانوتیوب کربنی چنددیواره بر روی تغییرات متابولیتهای ثانویه گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)، رساله دکترا.

2-سمانه کهرمی، اسفند 1399، اثر الیسیتورهای نانوتیوب کربنی و کیتوزان بر برخی تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه گیاه دارویی زرین گیاه تحت تنش خشکی، رساله دکترا.

3-زهرا کریمی میاندوآب، مهر 1399، اثر کاربرد مولکول های علامت دهنده نیتریک اکسید و پراکسید هیدروژن بر فرایندهای سازش به شوری در کلزا (رقم گابریلا)، رساله دکترا (پردیس دانشگاهی).

4-پرستو قلی نژاد، بهمن 1398، ارزیابی اکوفیزیولوژیکی همزیستی میکوریز چندین گونه گیاهی و بررسی‌های خاک در منطقه نوشان سفلی (ناحیه بند ارومیه)، پایان نامه کارشناسی ارشد.

5-سارا زینالی، دی 1398، بررسی تاثیر همزیستی با قارچ‌های میکوریز Glomus versiforme ، G.etunicatum و G.intraradices بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مریم گلی (Salvia officinalis L.)، پایان نامه کارشناسی ارشد.

6-سحر مجدی، دی 1398، ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات فیزیولوژیک آب مغناطیسی و همزیستی میکوریزی بر گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)، پایان نامه کارشناسی ارشد.

7-زینب دهقان، دی 1398، مقایسه اثرات حفاظتی تیمارهای آب مغناطیسی، قارچ میکوریز و نانو نقره بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آفتابگردان به دنبال القای سمیت با علف کش سوپرگالانت، رساله دکترا (پردیس دانشگاهی).

8-گلناز خزانی، شهریور 1398، استفاده از قارچ میکوریز و آب مغناطیسی در تخفیف اثرات تنش شوری روی گوجه فرنگی رقم Delvar1، رساله دکترا (پردیس دانشگاهی).

9-فاروق سلیمانی، بهمن 1397، بررسی فلور ،شکل زیستی ، کورولوژی و تیپولوژی (در محیط ArcGIS) عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده میر آباد، آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

10-نسرین اسمعیل نژاد خیاوی، دی 1397، اثرات حفاظتی قارچ میکوریزا، گاما آمینوبوتیریک اسید و آب مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کدو خورشتی به دنبال القاي سمیت با علف کش تریفلورالین، رساله دکترا.

11-حبیبه نجف زاده، شهریور 1397، بررسی مقایسه‌ای ترکیبات پاداکسایشی و ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در جمعیت‌های هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia europaea L.) در دو رویشگاه واقع در غرب دریاچه ارومیه (کوه زنبیل و ساحل رشکان)، پایان نامه کارشناسی ارشد.

12-محمد احسان تقوی زاده یزدی، بهمن 1396، بررسی و مقایسه ترکیبات احیا کننده دو گیاه بومی ایران (Ribes khorasanicum و Rheum turkestanicum) در فصول مختلف رویشی و تاثیر آنها بر تولید نانوذرات، رساله دکترا.

13-سولماز حمداللهی سعیدآباد، مهر 1396، بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی ناشی از برهمکنش علف کش سوپرگالانت (هالوکسی فوپ آر متیل) و سه گونه قارچ میکوریز در گیاه سویا، کارشناسی ارشد.

14-نرمین لاله عباسی، اسفند 1395، تاثیر همزیستی قارچهای میکوریز آربوسکولار بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش UV-B ، کارشناسی ارشد.

15-اکرم الهویردیان حمیدی، بهمن 1395، تاثیرات متقابل همزیستی با سه گونه میکوریز آربوسکولار و علف کش سوپرگالانت بر روی رشد و فیزیولوژی گیاه کلزا (Brassica napus L.)، کارشناسی ارشد.

16-مریم فرامرز گزنق، شهریور 1395، بررسی تاثیر همزیستی قارچهای میکوریز آربوسکولار بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)، کارشناسی ارشد.

17-فرشته قادری، شهریور 1395، اثرات پرتو UV-B بر روی برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توتون و تاثیر سالیسیلیک اسید در تنش زدایی پرتو فرابنفش ،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

18-وجيهه آقائي زاد قوشچي، اسفند 1394، بررسي اثرات اسيد ساليسيليك بر روي پارامترهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و آناتوميكي گياه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش اشعه UV-B،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم كشي، اسفند 1394، ارزيابي همزيستي ميكوريز بر عملكرد و ويژگي‌هاي فيزيولوژيك گياهان تلخه و ارزني (گياهان بومي ساحل درياچه اروميه) در مقايسه با گندم براي توصيه در برنامه‌هاي بازيابي پوشش گياهي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-شيما خوشدل، بهمن 1394، تاثيرات همزيستي قارچ ميكوريز بر سه گونه گياهي اسپند (Peganum harmala L.)، كَبَر (Capparis spinosa L.) و ترشك (Rumex crispus L.) بومي حوزه درياچه اروميه (منطقه كاظم داشي) و مطالعه امكان استفاده از اين گياهان در راستاي تثبيت نمك و ايجاد كمربند سبز.،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فريبا اسفندياري، بهمن 1394، مقايسه تاثيرات همزيستي گونه‌هاي مختلف قارچهاي ميكوريز آربوسكولار بر سه گياه بومي اطراف درياچه اروميه (شيرين‌بيان، خارشتر و موچه) جهت مطالعه امكان كشت اين گياهان در زمين‌هاي باير اطراف درياچه،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-ساناز مجدي، آبان 1394، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريز و بررسي‌هاي آناتوميك در چندين گونه گياهي از ناحيه مراد¬بيگ (جنوب همدان)،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الناز مريخي فرتاشي، مهر 1393، مطالعه اثر قارچهاي وزيكولار آربوسكولار بر روي گياه فلفل (Capsicum annuum) تحت تنش سرما،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شراره شيعتي، شهریور 1393، تاثيرات همزيستي ميكوريز بر تحمل تابش فرابنفش در دو رقم زراعي گياه كتان (Linum usitatissimum)،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-اكرم عربلوي ثاني، شهریور 1393، بررسي تاثير شوري بر شاخص‌هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيك گياه چاودار (Secale cereale) تحت همزيستي سه گونه قارچ ميكوريز،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-ليلا زينالي يادگاري، اردیبهشت 1393، بررسي اثرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي غلظت‌هاي مختلف آبسيزيك اسيد روي گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill. Cv. Super Chief)،پایان نامه دكترا، رساله دکترا.

27-طهمورث دباغي آذر، اسفند 1392، مطالعه برخي از ويژگي‌هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي مختلف ساليكورنيا در سواحل درياچه اروميه،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-زبير محمدي، بهمن 1392، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزا در برخي از گونه‌هاي گياهي منطقه پردانان (اطراف شهرستان پيرانشهر) واقع در استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-جواد خرمي، بهمن 1392، تاثير اشعه UV-B بر روي آناتومي ريخت شناسي و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيك گياه خشخاش (Papaver somniferum)،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-معصومه ربيعي، دی 1392، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزا در برخي از گونه‌هاي گياهي آبشار سلوك (واقع در اروميه) استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-پرويز ملك زاده، آذر 1392، بررسي مقايسه‌اي تاثير گاما آمينو بوتيريك اسيد روي تحمل تنش سرما در گياهچه هاي گندم و گوجه فرنگي،پایان نامه دكترا، رساله دکترا.

32-شكيبا عزيزبيگي، آذر 1392، بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره برگ گردو بر شاخص‌هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي گياه جعفري (Petroselinum crispum Mill.) تحت همزيستي با سه گونه قارچ ميكوريز وزيكولار آربوسكولار،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-شعله ده پهلوان، آذر 1392، بررسي تنوع ژن‌هاي كدكننده آنزيم بتاگلوكاناز در سويه‌هاي‌ بومي باسيلوس جدا شده از محصولات زراعي و باغي كشور،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سجاد نوري، مهر 1392، ريخت شناسي دانه گرده برخي سرده هاي فوق راسته سوسنيان،پایان نامه كارشناسي ارشد.

35-زهرا عليزاده، مهر 1392، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريز در برخي از گونه هاي گياهي منطقه يئدي گؤز (هفت چشمه) شهرستان نقده (سولدوز) استان آذربايچان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سكينه عليزاده، مهر 1392، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريز در برخي از گونه هاي گياهي منطقه حفاظت شده سلطان يعقوب شهرستان نقده (سولدوز) استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-سمانه رحمت زاده، اسفند 1391، بررسي اثر قارچهاي ميكوريز و تيمار تريپتوفان بر خصوصيات رشدي و بيوشيميايي و محتواي آلكالوئيدهاي ايندولي در گياهان Catharanthus roseus رشد يافته در in vivo و in vitro،پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

38-سيد محسن هاشمی بهمن آباد، بهمن 1391، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزا در برخي گونه هاي گياهي دره شهدا استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محمود قرباني، بهمن 1391، ارزيابي اكوفيزيولوژيك همزيستي ميكوريزايي در برخي گونه هاي گياهي منطقه كوهستاني قلعه بابك واقع در جنگل هاي ارسباران،پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

40-وحيد اكبري، مهر 1391، تاثير تيمار سايكوسل بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم زيتون (ماري و ميشن) تحت شرايط خشكي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-هوشنگ نظري كيا، مهر 1391، تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر روي برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال زيتون (كورونايكي و دزفولي) تحت شرايط خشكي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

42-معصومه عظيمي، شهریور 1391، بررسي تاثير همزيستي ميكوريز آربوسكولار بر شاخص هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دانه رستهاي گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum) تحت سميت منگنز،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-حبيب حسيني، تیر 1391، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزا در برخي از گونه هاي گياهي مراتع بخش سيلوانا (اطراف شهرستان اروميه) واقع در استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-محمد پيري قارنايي، فروردین 1391، استخراج، شناسايي و مقايسه‌ي تركيب‌هاي اسانس سه گونه‌ي مهم دارويي و غذايي تيره‌ي نعناع در جمعيت‌هاي رويشگاه طبيعي و مزرعه،پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

45-الهام كمركي، بهمن 1390، بررسي برخي شاخص هاي مورفولوژيك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي ناشي از تاثيرات متقابل پرتو و برخي گونه هاي قارچ ميكوريز در گياه گوجه فرنگي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-الفت خاكپور، مهر 1390، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزا در برخي از گونه هاي گياهي مراتع بخش خراجو (اطراف شهرستان مراغه) در استان آذربايجان شرقي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-فاطمه قدسي اشكوري، مرداد 1390، بررسي اكولوژيكي و فلوريستيكي پوشش گياهي منطقه امام كندي اروميه،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-ارغوان گل باز حق، تیر 1390، مطالعه تأثير اشعه ماوراي بنفش بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي آفتابگردان ( Helinathus annuus L.)،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-علي سلامت، فروردین 1390، بررسي اثر شوري خاك بر پوشش گياهي شوره زارهاي ساحل غربي درياچه اروميه،پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

50-عزيز عذار، اسفند 1389، مطالعه فلوريستيك شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربايجان غربي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-نسرين اسمعيل نژاد، بهمن 1389، كنترل سميت علف كش متري بوزين با تلقيح گونه هاي مختلف قارچ ميكوريزاي آربوسكولار در گياه كدوي خورشتي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-مجتبي حجتي، بهمن 1389، بررسي تأثيرات متقابل اسيد سالسيليك برون زاد و همزيستي ميكوريزاي آربوسكولار بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گياه نخود ( Ciser arietinum )،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-هانيه مرادبيگي، مهر 1389، بررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيك، مورفولوژيك و بيوشيميايي ناشي از برهمكنش علف كش تريفلورالين و سه گونه قارچ ميكوريز Glomus در گياه آفتابگردان ( Helianthus annuus L)،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-راضیه رحمتی، بهمن 1387، بررسی میانکنش بین برخی گونه های قارچ میکوریزای آربو.سکولار و فلز کروم روی برخی از پارامترهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دانه رست‌های ذرت،پایان نامه کارشناسی ارشد.

55-کبرا نوروزی، بهمن 1387، بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی ناشی از برهمکنش قارچ بیماریزای ورتیسیلیوم و سه گونه میکوریز در گیاه پنبه،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

56-سید موسی موسوی کوهی، بهمن 1387، اثرات پرتو فرابنفش بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان و تاثیر سالیسیلیک اسید بر تنش زدایی پرتو فرابنفش،پایان نامه کارشناسی ارشد.

57-سمانه رحمت زاده، تیر 1386، بررسی برخی شاخصهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ناشی از تأثیرات متقابل پرتو UV-C و برخی گونه های قارچ‌های میکوریز در گیاه گندم (Triticum aestivum) ،پایان نامه کارشناسی ارشد.

58-اعظم خلیقی جمال آباد، تیر 1386، بررسی اثرات کادمیوم بر روی گیاه گندم (Triticum aestivum) در تعامل با شماری از گونه های قارچی میکوریزای آربوسکولار Glomus،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

59-شادی فرشیان، آذر 1385، برهمکنش تنش فلز سنگین روی (Zn) و همزیستی میکوریزایی قارچهای جنس Glomus بر رشد و نمو گیاه کاهو (Lactuca sativa)،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

60-پرویز ملک زاده، آذر 1385، ارزیابی تاثیرات متقابل همزیستی میکوریزایی و تنش فلز مس بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum )،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

61-نسرین فلاح قوی بنیه، 1384، ارزیابی آلودگی میکوریزی در مزراع کشت سبزیجات در اطراف شهرستان ارومیه،پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد.
دروس تدریس شده (3)

1-دوره دکترا:، تنظیم کنندگان رشد؛ مباحث جدید؛ فیزیولوژی تنش ها.

2-دوره کارشناسی ارشد:، رشد و نمو گیاهی پیشرفته؛ جذب و انتقال؛ فیزیولوژی هالوفیت ها.

3-دوره کارشناسی، فیزیولوژی گیاهی 3؛ رابطه آب و خاک با گیاه؛ زبان تخصصی؛ مبانی فیزیولوژی گیاهی.