• نام و نام خانوادگی
  • جواد جهانگیرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد جهانگیرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1363-1368، علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1376-1378، جامعه شناسی،دانشگاه شیراز.

3-دکتری، 1385-1390، جامعه شناسی- جامعه شناسی سیاسی،دانشگاه علامه طیاطبایی.
دروس تدریس شده (1)

1-جامعه شناسی عمومی، کارشناسی،1390.