• نام و نام خانوادگی
  • سیاوش حسینی سرقین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیاوش حسینی سرقین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-Khadijeh Sadat Moosavi Dolatabadi1, Gholamreza Dehghan2, Siavash Hosseini1, Ali Jahanban Esfahlan, 2015, Effect of five year storage on total phenolic content and antioxidant capacity of almond ( Amygdalus communis L) bull and shell from different genotype.,Avicenna journal of phytomedicine.

2-Nobar Hajihosseinloo Siavash Hosseini Sarghein Rashid Jamei, 2015, Changes in Physiological and Biochemical Parameters of Gourd ( Cucurbita pepo L ) Two Varieties under Drought and UVـ B Radiation,Iranian Journal of Plant Physiology.

3-Farin Nouri, Siavash Hosseini Sarghein, Rashid Jamei, 2015, Effect of UV-B radiation on photosynthetic pigments and UV-absorbing compounds of three different soybean cultivares (Glycine max L. (,Iranian Journal of Plant Physiology.

4-Khadijeh Sadat Moosavi1, Siavash Hosseini1, Gholamreza Dehghan2 , Ali Jahanban-Esfahlan3,4, 2014, The Effect of Gamma Irradiation on Phytochemical Content and Antioxidant Activity of Stored and None Stored Almond (Amygdalus communis L.) Hull,Pharmaceutical Sciences.

5-Fereshte Saboonchian1, Rashid Jamei1 , Siavash Hosseini Sarghein1, 2014, Phenolic and flavonoid content of Elaeagnus angustifolia L. (leaf and flower),Avicenna Journal of Phytomedicine.

6-سیاوش حسینی سرقین, 2013, Biochemical study of some populations of Gundelia tournefortii (L.) in West Azerbaijan,Iranian Journal of Plant Physiology.

7-سیاوش حسینی سرقین, 2012, Antioxidant and antiradical activities of Rosa canina and Rosa pimpinellifolia fruits from West Azerbaijan,Iranian Journal of Plant Physiology.

8-سیاوش حسینی سرقین, 2011, Effects of UV-A and UV-C radiation on some morphological and physiological parameters in Savory (Satureja hortensis L,Annals of Biological Research.

9-Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara, 2011, Effects of UV-Radiation on Some Structural and Ultrastructural Parameters in pepper (Capsicum longum L.),Turkish Journal of Biology.

10- 2008, Anatomical Studies on Subfamily Nepetoideae Species (Lamiaceae) in West Azarbijan in Iran,Medwell Journals.

11- 2008, Comparative Anatomical Studies of Some Genera of Lamiaceae Family in West Azarbijan in Iran,Medwell Journals.

12- 2008, Effects of UV-Radiation on Photosynthetic Pigments and UV Absorbing Compounds in Capsicum longum (L),International Journal of Botany.

13-فضه محمدی، رضا حیدری، سیاوش حسینی، رشید جامعی، 1394، استخراج واندازه گیری آلکالویید های مورفینان از اندام های مختلف سه گونهPapaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا،دوماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران.

14-سیاوش حسینی سرقین، 1392، بررسی اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش بر روی محتوای آلکالوئید تام غدد زیر زمینی دو گونه ترب شیر ( غدد زیر زمینی ترب شیر وترب شیر صغیر) از چهار منطقه مختلف ایران،نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.

15-سیاوش حسینی سرقین، 1392، تغییرات شاخص های فیزیولوژیک وآناتومیک گیاه بامیه(Hibiscus esculentus) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش،مجله زیست شناسی گیاهی ایران.

16-سیاوش حسینی سرقین، 1390، بررسی اثر پرتو فرابنفش روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum)،تولیدات گیاهی (زراعت اصلاح نباتات وباغبانی).

17-سیاوش حسینی سرقین، 1390، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه اعلاء و رودزرداستان خوزستان،تاکسونومی و بیوسیستماتیک.

18- 1389، مطالعات آناتومیکی ساقه، برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia (تیره نعنا) در استان آذربایجان غربی،مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران.

19- 1380، بررسی تاثیز قطع برگ و جوانه بر ریخت زایی و اندام زایی گیاه باقلا(Faba Vulgaris)،مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا.

20- 1379، (Citrus aurantium L)بررسی فراساختاری تکوین عناطر آوند چوبی در ساقه نارنج،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)

1- 1392، 1- تاثیر ذخیره سازی طولانی مدت بر روی فعالیت های بیولوژیکی پوست سبز وداخلی بادام،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- 1 تا 5 شهریور 1392 – دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،ایران.

2- 1392، 2- تاثیر اشعه گاما بر روی محتویات فیتوشیمیایی وفعالیت آنتی اکسیدانی پوست سبز وداخلی ذخیره شده بادام،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز،ایران.

3- 2008, Anatomical Comparison of Stem and Petiole in Several Genus of Lamiaceae Family in W.Azarbijan,15th National&3rd International Conference of Biology.

4- 1390, Assessment of Recent Advances of Biotechnology Application in Medicinal Plants As a Important Continental Factor,همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

5- 1391, Comparisonof antioxidant activity in several Rosa canina in west azarbaijan population,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

6- 1392, DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND SCAVENGING ACTIVITY OF FREE RADICALES IN 4 SPECIES FRUITS OF SOLANACEAE,دومین کنگره ملی گیاهان داروئی, تهران,ایران.

7- 1390, determination three opium alkaloids from different parts of Papaver bracteatum L. using High-performance liquid Chromatography and Spectrophotometric methods,کنگره کشف و آنالیز مواد مخدر, تهران,ایران.

8- 1393, Effect of UV-B radiation on UV- absorbing factors and som biochemical factors in barley (Hordeume vulgare L.) cv bahman,هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران, تهران,ایران.

9- 1392, EVALUATION OF UV-B EFFECTS ON MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERITICS OF TWO CULTIVARS OF CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تبریز,ایران.

10- 1393, Free radical scavenging activity of ethanolic and aqueous extract of two strawberry cultivars in Golestsn province,هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران, هران,ایران.

11- 1394, lklj,ljkhg, kjgh,lkjhg.

12- 1392, RADICAL SCAVENING ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT OF THREE SPECIES OF PEAR (PYRUS L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

13- 1391, Study antioxidant and antiradical activities of fruits of two Diospyros species,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

14- 1390، اثرات باندهای مختلف اشعه ماورای بنفش روی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان فلاوونوئیدها در گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1390، اثرات باندهای مختلف اشعه ی ماورای بنفش روی فعالیت بعضی آنزیم های ضداکسایشی در گیاهک بامیه (Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1390، اثرات پرتوهای ماوراء بنفش روی بیوماس، سطح برگ، محتوای قند محلول و پروتئین محلول در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1390، اثرات پرتوهای ماوراء بنفش روی پارامترهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و پتانسیل آنتی اکسیدانتی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa)،دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

18- 1387، ارایه روش کمی برای براورد مقدار فلز در یک توده گیاهی در مناطق الوده،سومینکنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع الی تجدید شونده در کشاورزی.

19- 1391، ارزیابی میزان فنل وفلاونوئید تام وفعالیت های پاداکسایشی درسه واریته ازترب (Raphanus sativus L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، بررسی اثر اشعه UV-B بر روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه جو Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

21- 1394، بررسی اثر اشعه UV برروی برخی ازفاکتورهای فیزیولوژیکی ورنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت (Zea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیر عتمل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

22- 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunalliela Sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

23- 1394، بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی ورنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرتZea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیر عتمل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

24- 1394، بررسی اثر نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های پاداکسایشی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه ذرت ( Zea mays L. )،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

25- 1394، بررسی اثرات تنش توام شوری و UV – Bروی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

26- 1394، بررسی اثرات غلظت های مختلف شوری بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

27- 1392، بررسی اثراشعه UV-B روی برخی فرآیندهای بیو شیمیایی و آناتومیکی در گیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 1392، بررسی اثراشعه UV-B روی برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی در گیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 1393، بررسی برخی پارامترهای مورفولوژیکی وآناتومیکی دمبرگ دو رقم گیاه توت فرنگی استان گلستان،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

30- 1393، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیب های فنولی در گیاه ازگیل در شرایط آب و هوایی ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1392، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیب های فنولی دو واریته سنجد در خراسان رضوی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست-، ارومیه،ایران.

32- 1386، بررسی خصوصیات اناتومیکی و اکولوژیکی هشت جنس از تیره نعناع در ا.غ،خلاصه مقالات همایش منطقه ی یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور).

33- 1386، بررسی دانه چند گونه مریم گلی در ارومیه بر اساس محتوی روغن و در صد اسیدهای چرب امگا3،سومین همایش گیاهان دارویی.

34- 1394، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری ، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی در ایران، تهران،ایران.

35- 1391، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در چند جمغیت Rosa canina L.) نسترن کوهی) در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

36- 1391، بررسی میزان ترکیبهای فنلی، فلاونوئیدی وفعالیت پاداکسایشی میوه نسترن کوهی Rosa canina L. درآذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1391، تاثیر اشعه UV-B بر روی رنگیزه های فتوسنتزی وترکیبات حاذب UV در سه رقم مختلف از گیاه سویا (Glycine max)،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

38- 1391، تاثیر اشعه UV-B بر فعالیت برخی آنزیم های پاداکسایشیدر سه رقم از گیاه سویا (Glycine max L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1390، تاثیر اشعه UV روی جوانه زنی دو واریته کتان (Linum usitatissimum)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1392، تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر میزان مالون دی آلدئید وبرخی از آنزیم های آنتی اکسیدان درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.)،اولین همایش داخلی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه،ایران.

41- 1391، تاثیر تشعشعات ماورای بنفش B روی تنش خشکی و ترکیب دو تنش بر روی محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، میزان پرولین وآنتوسیانین در دو رقم یونجه (Medicago sativa L.)،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

42- 1391، تغییرات پارامترهای زشدریشه واندام هوایی ومیزان آنتوسیانینبرگ تحت تیمارهای خشکی، تشعشعات UV-B وترکیب دو تنش در دو رقم یونجه (Medicago sativa L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

43- 1392، تغییرات خواص پاد اکسایشی دو رقم گشنیز(Coriandrum sativum L.) در پاسخ به اثرات توام تیمار UV-B و خشکی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

44- 1393، تغییرات ساختاری و فراسا ختاری ناشی از اشعه ماورای بنفش دز سلول های گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

45- 1377، تمایز یابی آوند چوبی اولیه در شاخه های فرعی نارنج(Citrus aurantium L)،هفتمین کنفرانس زیست شناسی سراسری ایران.

46- 1386، طبقه بندی گونه های مریم گلی د رارومیه از نظر مطالعات آناتومیکی میوه،سومین همایش گیاهان دارویی.

47- 1393، علائم ظاهری ایجاد شده در گیاه مرزه ) Satureje Hortensis Lدر اثر اشعه ی ماورائ بنفص،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

48- 1391، مطالعات آناتومیکی برگ ودمبرگ12 جنس از تیره نعناع در استان آذر بایجان غربی،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

49- 1391، مطالعه آناتومیکی برگ، ساقه ودمبرگ چند گونه Nepeta L. در آذربایجان غربی،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

50- 1392، مطالعه آناتومیکی ومرفولوژیکی در سه گونه گلابی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51- 1392، مطالعه ظرفیت پاداکسایشی در چهار گونه از تیره سیب زمینی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1393، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی ومیزان پایداری ترکیبات فنلی حاصل از میوه ی دو رقم گیاه توت فرنگی،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

53- 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ایران،دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

54- 1394، مطالعه ی ظرفیت جمع آوری رادیکالهای آزاد در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری ، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی در ایران، تهران،ایران.

55- 1393، مقایسه صفات آناتومیکی و بیوشیمیایی ازگیل تحت شرایط آب و هوایی ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1392، مقایسه صفات آناتومیکی و مرفولوژیکی دو رقم سنجد تحت شرایط آب و هوایی خراسان رضوی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1390، مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1393، مقایسه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه های Plantago maritima و Plantago lanceolata از جنس بارهنگ در استان آذربایجانغربی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

59- 1391، مقایسه ی بیوشیمیایی جمعیت هایی از گونه کنگر (Gundelia tourneforti) در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1381، مطالعه تغییرات ساختاری و فراساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه باقلا،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (35)

1-ساناز مجدي، 1394، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريز وبررسي هاي آناتوميك در چندين گونه گياهي از محدوده زمين هاي ناحيه مرادبيگ (حنوب همدان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-الناز عليزادگان، 1394، مطالعه اثرات متقابل خشكي وUV-B بربرخي فرايندهاي فيزيولوژيكي بيوشيميايي و آناتوميكي گياه باقلا (vicia faba)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-وجيهه آقايي زاد قوشچي، 1394، بررسي اثرات اسيد ساليسيليك بر روي پارامترهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و آناتوميكي گياه ذرت (Zea mays L) تحت تنش اشعهUV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سهيلا بابايي قوشچي، 1394، بررسي تاثير متقابل تنش شوري و UV – Bروي شاخص هاي فيزيولوژيكي ، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه هميشه بهار (Calendula officinalis )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-نسرين وقار موسوي، 1394، بررسي خصوصيات آناتوميكي و پاداكسايشي شفتالو (Persica vulgaris Miller ) ، شليل (Prunus persica. Nucipersica ) و هلو انجيري ( Prunus persica. Compressa (Loud)Bean ) از خانواده Rosaceae در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رويا وفوري، 1394، بررسي تاثير نانوذرات نقره روي شاخص هاي فيزيولوژيكي ، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه ذرت ( Zea mays L. maxima 524 )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-اطمه عباسي، 1391، مطالعه آناتوميكي وخواص پاداكسايشي تركيبات فنلي در برگ هاي چند واريته انگور اروميه (Vitis vinifera)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-الهام جعفري، 1391، مطاله ي آناتوميكي برگها وفعاتليت هاي ضد راديكالي ميوه هاي سه گونه ي خرمالو (Diospyros)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ثريا گروسي ورجوي، 1391، بررسي مقايسه اي آناتومي و فعاليت هاي پاداكسايشي در چند رقم ترب (Raphanus sativus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرين نوري، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي وآناتوميكي سه رقم سويا (Glycine max L.) تحت تشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-جيران سجادي نسب، 1390، بررسي تاثير آلودگي هيدروكربنهاي پلي آروماتيك (آنتراسن و فنانترن) روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و بيان ژن LacsA در دو گونه جلبك Dunaliella salina و Dunaliella tertiolecta، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سميرا شوكت ياري، 1390، استخراج و مطالعه كمي و كيفي تركيبات آلكالوئيدي موجود در دو گونه گياهي Leontice. leontopetalum و Leontice. armeniaca در دو منطقه متفاوت از ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-نسرين رفيع نيا، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي و آناتوميكي دو رقم يونجه(Medicago sativa L.) تحت تنش هاي خشكي وتشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سميه فتاحي، 1391، مطالعه ي آناتوميكي وخواص ضد اكسايشي دو گونه Rosa canina و Rosa pimpinellifolia درچندجمعيت استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-آرزو فتحعلي وند، 1391، بررسي مقايسه اي آناتوميكي وبيوشيميايي جمعيت هايي از گونه كنگر(Gundelia tourneforti L.) در سطح استان آذربايچان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فضه محمدي آلاگوز، 1390، استخراج و مقايسه كمي و كيفي تركيبات آلكالوئيدي سه گونه خشخاش (Papaver fugax Pior. Papaver oriental L. ،Papave bracteatum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سروش كارگر خرمي، 1390، مطالعه تاثيرات طيف هاي مختلف اشعه فرابنفش در برخي فرايند هاي بيوشيميايي،فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه باميه (Hibiscus esculentus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مصيب رضايي، 1390، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ و الكتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر در چند رقم پرتقال Citrus sinensis (L). Osbeck در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميه محمدپور، 1390، بررسي فيتوشيميايي و آناتومي برگ در ريزگونه هاي Pistacia atlantica Desf. در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا قندالي دوست، 1390، تاثير باندهاي مختلف اشعه ماوراء بنفش بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي و ريخت شناسي در گياه شاهدانه (Cannabis sativa)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر (trifolium) از طريق بررسي صفات آناتوميكي،مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-ندا مهياد، 1393، بررسي تنوع خصوصيات مورفولوژيك وميزان روغن در 30 ژنوتيپ كنجد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-حسن رحماني، 1393، بررسي خواص پاداكسايشي تركيبات فنلي ومطالعه آناتوميكي چند گونه گياه بارهنگ (Plantago L.) در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-الهام جليل زاده، 1393، بررسي اثر ميدان مغناطيسي ونانو ذرات نقره روي شاخص هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي وآناتوميكي گياه هميشه بهار (Calendula officinalis L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مريم حاجي لري، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ وفعاليت پاداكسايشي تركيبات فنلي ميوه ي دو رقم گياه توت فرنگي (selva and diamante) استان گلستان (منطقه فندرسك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-وريشه محمدي، 1393، تاثير اشعه UV-Bروي ساختار آناتوميكي وبرخي پارامترهاي فيزيولوؤيكي دو رقم جو (Hordeum vulgare L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سميه قرباني، 1393، بررسي ساختار آناتوميكي وفعاليت پاداكسايشي در گياه پنيرك (Malva neglecta)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-رقيه امامي فر، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ وفعاليت پاداكسايشي برگ وميوه ازگيل (Mespilus germanica L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فرشته صابونچيان، 1392، مطالعه آناتوميكي وعملكرد پاداكسايشي عصاره هاي اتانولي ومتانولي دورقم سنجد (Elaeagnus angustifolia)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سميه محمدزاده، 1392، مطالعه اثرات متقابل اشعه UV-B و خشكي بر برخي فرآيندهاي فيزيولوژيكي، بيو شيميايي وريخت زايي دو رقم گشنيز (Coriandrum sativum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-رحيمه اميني، 1392، بررسي مقايسه اي آناتومي وفعاليت بيوشيميايي در چند گونه از تيره سيب زميني(Solanaceae)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-جواد خرمي، 1392، تاثير اشعه UV-Bبر روي آناتومي، ريخت شناسي وبرخي از ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي گياه خشخاش (Papaver somniferum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-خديجه سادات موسوي دولت آبادي، 1392، فعاليت آنتي اكسيداني وآنتي راديكالي پوست سبز وداخلي ذخيره شده در ژنوتيپ هاي مختلف بادام اهلي (Amygdalus communis L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-نوبر حاجي حسينلو، 1392، مطالعه اثرات متقابل اشعه UV-B و خشكي بر برخي فرآيندهاي فيزيولوژيكي، بيو شيميايي و آناتوميكي دو رقم كدو(Cucurbita pepo)-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-نسيبه دهقان، 1392، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ وفعاليت پاداكسايشي در چند گونه گلابي (Pyrus L.)-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.