• نام و نام خانوادگی
  • سید علی حسینی
 • مدرک تحصیلی
  • Applied Chemistry
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

آقای دکتر سیدعلی حسینی در حال حاضر دانشیار شیمی کاربردی در دانشگاه ارومیه می باشند.

سوابق اجرایی:

- سرپرست گروه شیمی کاربردی 1394-1392

- معاون گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی 1398-1396

- مدیرگروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی تاکنون-1398

زمینه های تحقیقاتی:

- سنتز و شناسایی نانومواد و نانوکاتالیست 

- فرایندهای کاتالیستی در فرایندهای نفتی نظیر حذف ترکیبات گوگردی، تولید بیودیزل و بیوفیولها و...

- رهایش دارو 

- طراحی آزمایش و مدلسازی و بهینه سازی

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (80)
کتاب های چاپ شده (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید علی حسینی
 • مدرک تحصیلی
 • Applied Chemistry
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
        بیوگرافی کوتاه

آقای دکتر سیدعلی حسینی در حال حاضر دانشیار شیمی کاربردی در دانشگاه ارومیه می باشند.

سوابق اجرایی:

- سرپرست گروه شیمی کاربردی 1394-1392

- معاون گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی 1398-1396

- مدیرگروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی تاکنون-1398

زمینه های تحقیقاتی:

- سنتز و شناسایی نانومواد و نانوکاتالیست 

- فرایندهای کاتالیستی در فرایندهای نفتی نظیر حذف ترکیبات گوگردی، تولید بیودیزل و بیوفیولها و...

- رهایش دارو 

- طراحی آزمایش و مدلسازی و بهینه سازی

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-sabbatical leave، 2011-2012، Chemical Engineering،Norwegian University of Science and Technology (NTNU) .

2-کارشناسی، 1380-1384، شیمی کاربردی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی ارشد، 1384-1386، شیمی کاربردی،دانشگاه تبریز.

4-دکتری تخصصی، 1387-1391، شیمی کاربردی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (80)

1-علیقلی نیایی، داریوش سالاری، سیدعلی حسینی، 1387، مقایسه روشهای کاهش آلاینده های فرار از هوا،فرایند نو (ماهنامه تخصصی علمی، ترویجی).

2-علیقلی نیایی، داریوش سالاری، سید علی حسینی، 1386، روشهای فیزیکی و شیمیایی حذف فلزات از پسماندهای نفت خام،فرایند نو (ماهنامه تخصصی علمی، ترویجی).

3-سيد علي حسيني، مهران چيتان، تابستان 1395، آلومينا، روش هاي تهيه و خواص سطحي آن،نشریه سرامیک، شماره 46.

4-سیدعلی حسینی و سپیده ناقل دانایی، 1398، بررسی عملکرد کاتالیستی نانو اسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیزوریNO با استفاده ازCO،مجله پژوهش های کاربردی در شیمی.

5-محمد جواد تقوی زاد، سیدعلی حسینی، حبیب مهری زاده، 1400، سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده،مجله شیمی کاربردی، 59.

6-Ozra Gholipoor, Seyed Ali Hosseini, 2021, Phenol Removal from Wastewater by CWPO process over Cu-MOF nanocatalyst- Process Modeling by Response Surface methodology (RSM) and kinetic and Isothermal Studies,New J. Chem .

7-Taleb Eidy, Seyed Ali Hosseini, Ghasem Marandi, 2020, Application of SnO2/Alumina Nanocatalyst in Removal of Naphthenic Acids from Crude Oil,Iran J. Oil Gas Sci. Technol, 4, 120–130.

8-Mohsen Nazari, Seyed Ali Hosseini, 2021, Mixed oxides derived from layered double hydroxides of Ni and Co 3 as photocatalysts for desulfurization of dibenzothiophene,J. Chem. Sci, doi.org/10.1007/s12039-020-01878-y .

9-Hamid Soleimanzadeh, Aligholi Niaei, Dariush Salari, Ali Tarjomannejad, Simon Penner, Matthias Grünbacherc, Seyed Ali Hosseini, Seyed Mahdi Mousavi, 2019, Modeling and optimization of V2O5/TiO2 nanocatalysts for NH3-Selective catalytic reduction (SCR) of NOx by RSM and ANN techniques,Journal of Environmental Management , 238 , 360–367.

10-Seyed Ali Hosseini, Zahra Shokri, Shiva Karami, 2019, Adsorption of Cu(II) to mGO@Urea and its application for the catalytic reduction of 4-NP,Journal of Industrial and Engineering Chemistry , 75,52–60.

11-Seyed Ali Hosseini, Rogayeh Hagjoo & Maryam Baninaam, 2019, Adsorption of asphaltenes onto CaO, Co3O4, Fe3O4 and ZnO supported on 13X zeolite - An isothermal study,PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2330–2337.

12-S. A. Hosseini, 2017, A Study of Catalytic Performance of Co3O4 and Cu-Co Nano Metal Oxides in Combustion of Aromatics ,Iranian Journal of Chemical Engineering, 83-90.

13-S. A. Hosseini , M. Baninaam, 2018, Adsorption of Asphaltenes onto 4A, ZSM-5 and clinoptilolite Zeolites and Phoslock,J. Petroleum Chemistry.

14-S.A. Hosseini, M .Davodian, A.R. Abbasian, 2017, Remediation of phenol and phenolic derivatives by catalytic wet peroxide oxidation over Co-Ni layered double nano hydroxides,Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 97-104.

15-S.A. Hosseini, S. Nouri , S. Hashemi M. Akbari, 2017, Investigation of performance of Ni / Clinoptilolite nano adsorbents in desulfurization of gas oil,Iranian journal of Oil and gas, science and Technology, 6, 13-25.

16-Bahram Bagheri، Seyed Ali Hosseini، Habib Mehrizadeh، 2020، A Comparison of the Catalytic Activity of Cu-X2 (X=Mn، Co) Nano Mixed Oxides toward Phenol Remediation from Wastewater by Catalytic Wet Peroxide Oxidation،J. Water Environ. Nanotechnol، https://10.22090/jwent.2020.02.004.

17-Sepideh Naghel-Danaei ، Seyed Ali Hosseini، Aligholi Niaei، 2020، Layered double hydroxides: Novel nanocatalysts for combustion of gaseous toluene from polluted air،Iranian Journal of Catalysis ، http://ijc.iaush.ac.ir/article_674754.html.

18-Shahin Masoumi، Seyed Ali Hosseini، 2020، Desulfurization of di-benzothiophene from gasoil model using Ni-Co2، NiFe2 and Co-Fe2 nano layered-double hydroxides as photocatalysts under visible light،Fuel، https://doi.org/10.1007/s13204-019-01245-5.

19-Hosseini SA، Salari D، Niaei A، Chitsaz P، 2020، CFD Simulation of Catalytic Cracking of n-Heptane in a Fixed Bed Reactor،Petroleum & Petrochemical Engineering Journal، https://doi.org/10.1007/s13204-019-01245-5.

20-Maryam Baninaam، Seyed Ali Hosseini، Ahmad Reza Abbasian، 2020، Isothermal study of asphaltene adsorption over 4A، 13X، ZSM‑5، clinoptilolite zeolites، and phoslock،Applied Petrochemical Research ، https://doi.org/10.1007/s13204-019-01245-5.

21-- Sousan Salehi، Aligholi Niaei،· Seyed Ali Hosseini،· Dariush Salari،· Javad Raeisipour، · Azam Seifi، 2020، Chromite spinel nanocatalysts: promising photocatalysts for CO pollutant removal from the air،Applied Nanoscience، https://doi.org/10.1007/s13204-019-01245-5.

22-- S. A. Hosseini، A. R. Abbasian، O. Gholipoor، S. Ranjan، N. Dasgupta، 2019، Adsorptive removal of arsenic from real sample of polluted water using magnetic GO/ZnFe2O4 nanocomposite and ZnFe2O4 nanospinel،International Journal of Environmental Science and Technology، https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-018-2140-x.

23-زهرا سلیمی، سیدعلی حسینی، 1399، تولید و برسی خواص بیودیزل حاصل از روغن پسماند در حضور کاتالیست مغناطیسی باریم فریت تلقیح شده با پتاسیم هیدروکسید،مجله علمی پژوهشی "پژوهش نفت"، https://pr.ripi.ir/article_1065.html.

24-Zahra Salimi، Seyed Ali Hosseini، 2019، Study and optimization of conditions of biodiesel production from edible oils using ZnO/BiFeO3 nano magnetic catalyst ،Fuel، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236118320210.

25-Seyed Ali Hosseini · Sahar Talebipour · Mahmoud Reza Neyestani · Shivendu Ranjan · Nandita Dasgupta، 2018، Graphene oxide MgFe2O4 nanocomposites for Cr(VI) remediation: a comparative modeling study،Nanotechnology for Environmental Engineering، 3، 10-20.

26-Seyed Ali Hosseini ● Behrouz Mehri ● Aligholi Niaei ● Behrang Izadkhah ● Consuelo Alvarez-Galvan ● Jose G. Luis Fierro، 2018، Selective catalytic reduction of NOx by CO over LaMnO3 nano perovskites prepared by microwave and ultrasound assisted sol–gel method،Journal of Sol-Gel Science and Technology، 85، 647-656.

27-Fahime Abedini، Seyed Ali Hosseini، Aligholi Niaei، Dariush Salari، Milad Abbasi، Shiva Marmarshahi، 2017، Design and optimization of new La1−xCexNi1−yFeyO3 (x، y = 0–0.4) nano catalysts in dry reforming of methane،INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY.

28-Seyed Ali Hosseini، Ozra Gholipoor، 2017، Removal of arsenic from aqueous solutions using MgFe2O4 nano spinel and GO/MgFe2O4 nanocomposite: an application of response surface methodology،Desalination and Water Treatment، 89، 162-170.

29-Seyed Ali Hosseini، Vahid Majidi ، A. R. Abbasian، 2018، Photocatalytic desulfurization of dibenzothiophene by NiCo2O4 nanospinel obtained by an oxidative precipitation process modeling and optimization،Journal of Sulfur Chemistry، 39، 119–129.

30-Seyed Ali Hosseini، Mansor Akbari، Jalil Nikbakht، 2018، Adsorptive desulfurization of oil derivatives using nanostructured Mg-Al layered double hydroxides: Experimental design and modeling،Iranian Journal of Catalysis، 17-27، 8.

31-سيد علي حسيني، سيروس نوري، شبنم بابايي، 1395، گرافن و کاربردهاي فوتوکاتاليستي، 87، 14-27.

32- 1396، سنتز و شناسایی نانوپروسکیتهاي لانتانیم منگنیت اصلاح شده با آهن، مس و کبالت و کاربرد کاتالیستی آن در اکسایش ترکیبات آلی فرار،سید علی حسینی و بهرنگ ایزدخواه، 31، 213-222.

33-Behzad Zeynizadeh، Iman Mohammadzadeh، Zahra Shokri ، Seyed Ali Hosseini، 2017، Synthesis and characterization of NiFe2O4@Cu nanoparticles as a magnetically recoverable catalyst for reduction of nitroarenes to arylamines with NaBH4،Journal of Colloid and Interface Science ، 500، 285–293.

34-M. Abbasi ، A. Niaei، D. Salari ، S.A. Hosseini، F. Abedini ، S. Marmarshahi، 2017، Modeling and optimization of synthesis parameters in nanostructure La 1 −x Ba x Ni 1 −y Cu y O 3 catalysts used in the reforming of methane with CO 2،Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers، 74، 187-195.

35-Seyed Ali Hosseini، Ramin Saeedi، 2017، Photocatalytic Degradation of Methyl Orange on Bi2O3 and Ag2O-Bi2O3 Nano Photocatalysts،Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis، 12، 96-105.

36-Seyed Ali Hosseini، Ramin Saeedi، 2017، Photocatalytic degradation of rhodamine B by nano bismuth oxide: Process modeling by response surface methodology (RSM)،Iranian Journal of Catalysis، 7، 37-46.

37-Seyed Ali Hosseini، 2017، A Study of Catalytic Performance of Co3O4 and Cu-Co Nano Metal Oxides in Combustion of Aromatics،Iranian Journal of Chemical Engineering، 14، 83-90.

38-S.A. Hosseini، Kh. Farhadi، S. Siahkamari، and B. Azizi، 2016، Catalytic wet peroxide oxidation of phenol over ZnFe2O4 nano spinel،Canadian journal of Chemistry، 95، 87-94.

39-Zahra Shokri، Behzad Zeynizadeh،· Seyed Ali Hosseini · Behrooz Azizi، 2017، 1 3 J IRAN CHEM SOC (2017) 14:101–109 DOI 10.1007/s13738-016-0962-3 ORIGINAL PAPER Magnetically nano core–shell Fe3O4@Cu(OH)x: a highly efficient and reusable catalyst for rapid and green reduction of nitro compounds،Journal of Iran Chemical Society، 14، 101-109.

40-Mehran Chitan، Seyed Ali Hosseini، Dariush Salari، Aligholi Niaei، Habib Mehrizadeh، 2017، Synthesis of γ-alumina nano powder from Nepheline syenite،Korean J. Chem. Eng، 34، 66-72.

41-S. Ali Hosseini، Aligoli Niaei، R. Saeedi، 2016، Study of Deactivation and Regeneration of ZSM-5 Supported Manganese Nano Catalysts in Combustion of Ethyl Acetate and 2-Propanol،Advances in Ceramic Science and Engineering (ACSE)، 5، 20-27.

42-Ahmad Poursattar Marjani، Seyed Ali Hosseini، Zahra Shokri، Nasim Maleki، 2017، Co3O4 nanoparticles prepared by oxidative precipitation method: an efficient and reusable heterogeneous catalyst for N-formylation of amines،Research on Chemical Intermediates، 43، 413-422.

43-Seyed A. Hosseini، Shabnam Babaei، 2017، Graphene Oxide/Zinc Oxide (GO/ZnO) Nanocomposite as a Superior Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue (MB)-Process Modeling by Response Surface Methodology (RSM)،Journal of Brazilian chemical Society، 28، 299-307.

44-Seyed Ali Hosseini، Sirus Nouri، Sajad Hashemi، Mansour Akbari، 2017، An Investigation of Performance of Ni/Clinoptilolite Nanoadsorbents in Desulfurization of Gas Oil: Experimental Design and Modeling،Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology، 13-25، 6.

45-Seyed Ali Hosseini ، Sepideh Mashaykhi and Shabnam Babaei، 2016، Graphene Oxide/Zinc Oxide Nanocomposite: A Superior Adsorbent for Removal of Methylene Blue-Statistical Analysis by Response Surface Methodology (RSM) ،South African Journal of Chemistry، 105-112، 69.

46-Seyed Ali Hosseini، Mansor Akbari، 2016، ZnO/Mg-Al Layered Double Hydroxides as a Photocatalytic Bleaching of Methylene Orange- A Black Box Modeling by Artificial Neural Network،Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis، 11، 299-315.

47-Seyed Ali Hosseini، Elham Paknahad، Abdolali Alemi، Akbar Arkak، 2016، Study of acetylation of benzylic alcohols over BiFeO3، Bi0.86Sm0.07Eu0.07FeO3، and Bi0.86Sm0.07Cd0.07FeO3 nano powders،Iranian Journal of Catalysis، 6، 261-268.

48-S.A. Hosseini، M.C. Alvarez-Galvan، 2016، Study of physical–chemical properties and catalytic activities of ZnCr 2 O 4 spinel nano oxides obtained from different methods—Modeling the synthesis process by response surface methodology and optimization by genetic algorithm ،Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers، 61، 261-269.

49-Zahra Shokri، Behzad Zeynizadeh، Seyed Ali Hosseini، 2017، One-pot reductive-acetylation of nitroarenes with NaBH4 catalyzed by separable core-shell Fe3O4@Cu(OH)x nanoparticles،Journal of Colloid and Interface Science، 485، 99-105.

50-Seyed Ali Hosseini، 2015، Optimization of Synthesis Conditions of Zeolite 4A from Nepheline Syenite، 1، 93-98.

51-Darush Salari، Aligholi Niaei، Faezeh Aghazadeh، Seyed Ali Hosseini، 2011، PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH PERFORMANCE (Co، Cu)/Pt/_-Al2O3 BIMETALLIC CATALYSTS FOR OXIDATION of 2-PROPANOL: EXPERIMENTS AND ANN MODELLING،Canadian journal of Chemical Engineering.

52-Seyed Ali HOSSEINI، Mohammad Taghi SADEGHI-SORKHANI، Leila KAFI-AHMADI Abdolali ALEMI، Aligholi NIAEI، Dariush SALARI، 2011، Synthesis، Characterization، and Catalytic Activity of Nanocrystalline La1-xEuxFeO3 during the Combustion of Toluene،CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS، 32.

53-Behrang Izadkhah, Aligholi Niaei, Daryush Salari, Shahriar Hosseinpoor, Seyed Ali Hosseini, Ali Tarjomannejad, 2016, Catalytic removal of CO and NOx using sol-gel synthesized LaB0.5Co0.5O3 (B=Cr, Mn and Cu) and LaMn x Co1-x O3 nano-perovskites,Korean Journal of Chemical Engineering.

54-Seyed Ali Hosseini, 2016, Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds by Using Spinel Mixed Oxide Catalyst- A Review,Advances in Ceramic Science and Engineering.

55-Seyed Ali Hosseini, Ghodrat Mahmoudi, Piotr Garczarek, Paul Hazendonk,Marjan Abedi, Masoumeh Servati Gargari, 2016, Crystal structures and Hirshfeld surface analysis calculations of mercury(II) complexes with a diiminopyridine ligand,Journal of Molecular Structure, 1105, 159-168.

56-Seyed Ali Hosseini, 2016, Study of catalytic performance of LaMnO3 and LaMnO3-ZSM-5 nanocatalysts toward 2-propanol conversion,IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS, 6, 81-88.

57-Marjan Abedi, Ali Akbar Khandar, Masoumeh Servati Gargari, Atash V. Gurbanov, Seyed Ali Hosseini, Ghodrat Mahmoudi, 2014, Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of a Dinuclear Complex and Coordination Polymer of Mercury(II) with Schiff Base Ligands containing N3 and N4 Donors,ZAAC - Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie.

58-Seyed Ali Hosseini, Aligholi Niaei, Dariush Salari, Seyed Reza Nabavi, 2014, Modeling and optimization of combustion process of 2-propanol over perovskite-type LaMnyCo1_yO3 nanocatalysts by an unreplicated experimental design with mixture–process variables and genetic algorithm methodology,Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

59-Samira Arefi Oskoui, Aligholi Niaei, Hui-Hsin Tseng, Dariush Salari, Behrang Izadkhah,, 2013, Modeling Preparation Condition and Composition?Activity Relationship of Perovskite-Type LaxSr1?xFeyCo1?yO3 Nano Catalyst,ACS combinatorial science.

60-S. A. Hosseini, A. Niaei, D. Salari, R. K. Vieira, S. Sadigov, S. R. Nabavi, 2013, Optimization and statistical modeling of catalytic oxidation of 2-propanol over CuMnmCo2 mO4 nano spinels by unreplicated split design methodology,JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY.

61-S.A. Hosseini, M.C.Alvarez-Galvan, J.L.G.Fierro, A.Niaei, D.Salari, 2013, MCr2O4 (M= Co, Cu, Zn) nano spinels for 2-propanol combustion: Correlation of structural properties with catalytic performance and stability,Ceramics International.

62-S.A. Hosseini, A. Niaei, D. Salari, M.C. Alvarez-Galvan, J.L.G. Fierro, 2013, Study of correlation between activity and structural properties of Cu-(Cr, Mn and Co)2 nano mixed oxides in VOC combustion,Ceramics International, 40, 6157–6163.

63-Seyed Ali Hosseini, Dariush Salar, Aligholi Niaei, Samira Arefi Oskoui, 2013, Physical-chemical property and activity evaluation of LaB0.5Co0.5O3 (B=Cr, Mn, Cu) and LaMnxCo1-xO3 (x=0.1, 0.25, 0.5) nano perovskites in VOC combust,Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

64-DARIUSH SALARI, ALIGHOLI NIAEI, FAEZEH AGHAZADEH, SEYED ALI HOSSEINI,, 2012, Catalytic remediation of 2-propanol on Pt-Mn/?-Al2O3 bimetallic catalyst during catalytic,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES and ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

65-S.A. Hosseini , A. Niaei a, D. Salari a, S.R. Nabavi, 2012, Nanocrystalline AMn2O4 (A = Co, Ni, Cu) spinels for remediation of volatile organic compounds—synthesis, characterization and catalytic performance,Ceramics International.

66-Seyedali Hosseini , Aligholi Niaei, Dariush Salari, 2012, Preparation and characterization of nano- and nonnanoscale Co3O4 spinels obtained from different methods and study of their performance in combustion of aromatics from polluted air-A comparison with Pt/γ-Al2O3 performance,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES and ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

67-SEYED ALI HOSSEINI, DARIUSH SALARI, ALIGHOLI NIAEI, FRANCESCA DEGANELLO,, 2011, Chemical-physical properties of spinel CoMn2O4 nano-powders and catalytic activity in the 2-propanol and toluene combustion: Effect of the preparation method,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES and ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

68-S. A. Hosseini, A. Niaei , D. Salari, H. Afshary, F. Aghazadeh, 2011, Abatement of Benzyl Alcohol and Methyl Ethyl Ketone (MEK) from Polluted Air Over Nanostructured Mn -Supported Alumina Catalyst,Iranian Journal of Chemical Engineering.

69-Darush Salari, Aligholi Niaei, Faezeh Aghazadeh and Seyed Ali Hosseini, 2011, PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH PERFORMANCE (Co, Cu)/Pt/ -Al2O3 BIMETALLIC,Canadian Journal of Chemical Engineering.

70-Seyed Ali Hosseini, Aligholi Niaei, Dariush Salari, 2011, Production of ?-Al2O3 from Kaolin,Open Journal of Physical Chemistry.

71-S.A. Hosseini, T.Sadeghi, A. Alemi, D. Salari, A. Niaei, Kafi Ahmadi, 2010, Synthesis, Characterization, and Performance of LaZnxFe1-xO3 Perovskite Nanocatalysts for,Chinese Journal of Catalysis.

72-سیدعلی حسینی, 2010, Investigation of activity of nano structure Mn/ ?-Al2O3 catalyst for combustion of 2-propanol,International Journal of Nano science and Nanotechnology.

73-Azadeh Jodaei Darush Salari Ali Niaei Masumeh Khatamian Seyed Ali Hosseini, 2010, Oxidation of ethyl acetate by a high performance nanostructure (Ni, Mn)-Ag/ZSM-5 bimetallic catalysts and development of an artificial neural networks predictive modeling,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES and ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

74-Seyed Ali Hosseini, Aligholi Niaei, Dariush Salari, and Azadeh Jodaei, 2010, Gas Phase Oxidation of Toluene and Ethyl Acetate over Proton and Cobalt Exchanged,Korean Bulettin of Chemistry.

75-Hosseini, S. Ali; Niaei, Aligholi; Salari, Dariush; Aghazadeh, Faezeh, 2010, Nanostructure Copper-exchanged ZSM-5 Catalytic Activity for Conversion of Volatile Organic Compounds (Toluene and Ethyl Acetate),Chinese Journal of Chemistry.

76-Aligholi NIAEI, Dariush SALARI, Seyed Ali HOSSEINI, 2010, Catalytic activities of nanostructure copper and cobalt supported ZSM-5 catalysts for conversion of volatile organic compounds,Turkish Journal of Chemistry.

77-Aligholi NIAEI, Dariush SALARI, Seyed Ali HOSSEINI, Masumeh KHATAMIAN, Azadeh JODAEL, 2009, Catalytic combustion of ethyl acetate over nanostructure cobalt supported ZSM-5 catalysts,Chinese Journal of Chemistry.

78-A.Niaei, D. SAlari, S.Ali Hosseini, 2009, CFD simulation of Catalytic combustion of Benzene,Iranian Journal of Chemical Engineering.

79-Aligholi Niaei, Darioush Salari, Seyed Ali Hosseini, Reza Nabavi, Azadeh Jodaei, 2008, CFD simulation of Catalytic combustion of ethyl acetate over ZSM-5catalyst,International journal of Chemical Reactor Engineering.

80-Dariush SALARI, Aligholi NIAEI, Seyed Ali HOSSEINI, Reza ALESHZADEH, Hosein AFSHARY, 2011, Remediation of Various Nature Oxygenated Volatile Organic Compounds (O-VOCS) by Mn and Cr- Supported ?-Al2O3 Nanocatalysts,Turkish journal of Chemistry.
کتاب های چاپ شده (4)

1-گروه نویسندگان، 1397، شناسه کتاب مشخصه یابی نانوساختارها (از اصول تا تفسیر نتایج)،تالیف.

2-حسن فتاحی، سیدعلی حسینی، رامین سعیدی، 1397، نانوتکنولوژی در پدافندهای شیمیایی و بیولوژیکی،ترجمه.

3-سیدعلی حسینی، 1393، اصول محاسبات شیمی صنعتی.

4-Seyed Ali Hosseini, Elham Paknahad, 2013, Europium: Synthesis, Characteristics and Potential Applications, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-سیدعلی حسینی، 1389، تکنولوژی تولید گاما آلومینا از کائولن زنوز،دانشگاه تبريز، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.

2-سیدعلی حسینی، 1389، سنتز نانو کاتالیست اسپینلی روی-کرومیت/گاما آلومینا بروش سل ژل نوع پچینی بعنوان کاتالیست زیست محیطی،دانشگاه تبريز، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.

3-سیدعلی حسینی، 1389، سنتز نانو کاتالیست پروسکیتی LaMnO3/ZSM-5 بروش سل ژل نوع پچینی برای کاربردهای زیست محیطی،دانشگاه تبريز، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.
پایان نامه ها (6)

1-منصور اكبري، 1394، بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي هيدروكسيدهاي دولايه اي منيزيم-آلومينيم با رشته هاي نانو روي اكسيد در حذف رنگ¬هاي آنيوني از پساب¬هاي رنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهران چيتان، 1394، تهيه نانوگاماآلومينا از نفلين سينيت و بهينه سازي عوامل موثر بر فرايند، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

3-شبنم بابايي، 1394، بهينه سازي فرايند فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت اكسيد گرافن-اكسيد روي (GO/ZnO) براي حذف متيلن بلو از پسابهاي رنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سميه سياه كمري، 1393، سنتز برخي نانوكاتاليستها وبررسي كارايي آنها در حذف آلاينده ها با استفاده از فرايند اكسايش كاتاليستي مرطوب با هيدروژن پراكسيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رامين سعيدي چنزق، 1393، بررسي حذف آلاينده هاي رنگي در محيط آبي به روش فوتوكاتاليستي با استفاده از اكسيد هاي فلزي مختلط با ساختار نانو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سجاد هاشمي، 1393، بررسي عملكرد جاذب هاي اصلاح شده با ساختار نانو در سولفورزدايي از گازوئيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-آزمایشگاه شیمی صنعتی، کارشناسی،99-96.

2-فرایندهای پتروشیمی، کارشناسی ارشد،94-95.

3-شیمی و تکنولوژی نفت، کارشناسی.

4-اصول محاسبات در شیمی صنعتی، کارشناسی.

5-اصول محاسبات در شیمی صنعتی، کارشناسی.

6-شیمی صنعتی 2، کارشناسی.

7-کاتالیست های هتروژن، کارشناسی ارشد.

8-طراحی آزمایش و افزایش مقیاس در فرایندهای شیمیایی، کارشناسی ارشد.

9-واکنشگاهها، کارشناسی ارشد.