• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
  • a.hassanzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (80)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، البرزی آونکی, "modified brillouin function to explane the ferromagnetic behavior of surfactant-aided synthesized", journal of theoretical and applied physics, 2013.

2-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، آهنگران ، نوری, "surface modification of Fe3O4/SiO2 microsphere by silane coupling agent", International nano letters, 2013.

3-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "structural properties and x-ray photoelectron spectroscopic study of SnO2 nanoparticles", materials letter, 2012.

4-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، قاسمی، فلاح و مستجاب الدعوتی و قاسمی, "comparision of metal oxides as anod buffer layer for small molecule organic photovoltaic cels", solar energy materials and solar cells, 2012.

5-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "substrate temperature effect on structural, optical and electrical properties of vacuum evaporated SnO2 thin films", material Science in semiconductor processing, 2012.

6-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، قاسمی، فلاح و مستجاب الدعوتی, "influence of Ag thickness on electrical,optical and structural properties of nanocrystalline MoO3/Ag/ITO multilayer for optoelectronic applications", vacuum, 2012.

7- "(E)-N- Benzylidene- p- Toluenesulfono-Hydrazide", Acta Crystallographica, 2008.

8- "Solvatochromic, Spectroscopic and DFT Studies of a Novel Synthesized Dye: 1-(4-Dimethylaminophenyl)-2-(5H-phenanthridine-6-ylidene)-Ethanone (6-KMPT)", Spectrochimica Acta Part A, 2007.

9- "Hartree-Fock, Moller-Plesset Calculations and Dynamic NMR Study of 3,3-Dimethoxy-1-(Imidazolidin-2-Ylidene) Propan-2-One", Spectrochimica Acta, 2007.

10- "Validity of dynamic electrochemical impedance spectra of some amine corrosion inhibitors in petroleum/water corrosive mixtures by Kramers-Kronig transformation", Corrosion Science, 2007.

11- "The Effect of Deposition Rate on Electrical, Optical and Structural Properties of tin Doped Indium Oxide (ITO) Films on Glass at Low Substrate Temperature", Physica, 2006.

12- "A Novel Solid State and Highly Selective Iodination of Alcohols With KI Supported on BF3-SiO2 System", Template for synlett and synthesis, 2005.

13-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "Superparamagnetic Behavior of the Magnetic Hysteresis Loop in the Fe2O3@Pt Core-Shell Nanoparticles", Int. J. Nanosci. Nanotechnol, 1391.

14-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "Frequency dependence of dielectric properties and electrical conductivity of Cu/nano-SnO2 thick film/Cu arrangement", Current Applied Physics, 1390.

15-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "Poole-Frenkel Conduction in Cu/Nano-SnO2/Cu Arrangement", Journal of Nanomaterials, 1390.

16-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "Multiwalled Carbon Nanotubes as Adsorbents for the Kinetic and Equilibrium Study of the Removal of Alizarin Red S and Morin", J. Chem. Eng. Data, 1390.

17-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, "Preparation of silver nanoparticles on sol-gel base and study of their physical and morphological properties", iranian society of crystallography and mineralogy, 1390.

18- "A New Method for Predicting the Heats of Combustion of Polynitro Arene, Polynitro Heteroarene , Acyclic and Cyclic Nitramine, Nitrate Ester and Nitroaliphatic Compounds", Journal of Hazardous Materials, 0.

19- "A Theoretical Investigation of Substituent Effects on Structure and Nqr Parameters of Phenacyl Phenyl Sulfide Derives", Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 0.

20- "Nuclear Radiations Induced Change in Thermal and Structural Properties of 2-{[4-(2-Hydroxybenzylideneamino) Phenylimino] Methyl} Phenol (PAM) Schiff Base", مجله علوم و فنون هسته ای, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- ".High-Performance Red Organic Light-Emitting Devices Based on Blue Host DPVBi and a Mixed Single Layer", Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran, 2012, Kish,Iran.

2- "Al Electrode Modified by Au Atoms as a Novel Electrode for Electrocatalytic Oxidation of Thiosulfate", 7th Biennial Electrochemistry Seminar of iran, 2007.

3- "Amperometric Determination of Dopamine on Carbon Paste Electrode Based on Tin Hexacyanoferrate", 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, 2007.

4- "Electrocatalytic oxidation of Thioridazine by 7,7,8,8- Tetracyanoquinodimethane C", 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 1385.

5- "Electrochemical impedance, Ft- IR and XRD Spectroscopic Studies of Novel Synthesized Bati4 O9 Microwave Ceramics", 7th biennial electrochemistry seminar of Iran, 2007.

6- "Electrocixidation of Ascorbic Acid on Carbon Paste Electrode Based on Tin Hexacyanoferrate", 7th biennial electrochemistry seminar of iran (7BESI), 2007.

7- "investigation of sitric acid production from sugar beet molasses of urmia sugar factory by aspergillus niger", 29th seminar of iran sugar industries, 2007.

8- "Preparation of Carbon Paste Electrode Based on Tin(II) and (IV) Hexacyanoferrat", 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 1385.

9- "SnO2 Nanopowder Prepared by Sol-Gel Methed and Their Phtocataytic Activity Toward Dye Degration", 9th Iranian in Inorganic Chemistry Conference, 2007.

10- "Synthesis of 5-Arylidenebarbituric Acid Type dyes", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2006.

11- "بررسی نظری و مقایسه ای انرژی قدرت انفجاری ترکیبات HMX، RDX، TNT به روش طیف سنجی (NQR)", مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه, 1386.

12- "ساخت و بررسی خواص ساختاری و دی الکتریکی سرامیکهای مایکروویوی تتراتیتانات باریم", کنفرانس فیزیک ایران, 1386.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "مواد انفجاری قوی و پیشرانه ها", 1389.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا,علی حسنزاده, "تعیین شاخص های کنترل کیفی در طول بهره برداری جهت تعیین طول عمر باقیمانده شبکه گازرسانی فولادی (فاز شناخت)", معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه, 1392.

2-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا,علی حسنزاده, "تهیه پوشش عایق PVC برای قسمتهای برقدار شبکه هوایی فشار متوسط توزیع برق", شهرداری ارومیه, 1391.

3-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا,علی حسنزاده, "محاسبه پارامترهای سنتیکی فرایند پیر شدگی 5 نمونه پیشرانه با استفاده از تکنیک های انالیز حرارتی", معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ، حکم شماره20475 /90/ص و تاریخ شروع 1390/04/20, 1393.
پایان نامه ها (80)

1-بهنام مجيدي, "سنتز و استفاده از برخي نانوسيالات جهت بهبود هدايت حرارتي و ولتاژ شكست دي الكتريك روغن ترانسفرماتور هاي شبكه توزيع برق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-رويا اصغري, "سنتز و مطالعه شيمي فيزيكي دي اتيل هيدروكسيل آمين در حضور برخي معرف ها و نانوكاتاليستها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-زهرا فاطمي, "سنتز روغن هاي پلي ال استري در حضور نانوكاتاليزور و بررسي خواص شيمي فيزيكي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-مجيد رحمتي, "برسي و شناسايي تهديدات ناشي از عوامل پنهان مهندسي محيطي و انساني بر سيستم حفاطت كاتديك خطوط لوله كاز استان آذربايجانغربي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-بهرام يداللهي, "سنتر برخي ار نانوذرات و كاربرد آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه دي اتيل هيدروكسيل آمين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-فاطمه با وفا, "مطالعه ي رفتار حرارتي ، سنتيك غير هم دما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-1،2،4- تري آزول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-عبدالله طه زاده, "بررسي تاثير اندازه سيليس در مقياس اي ميكرو و نانو متري بر سيتيك تخريب حرارتي سديم آزيد و مخلوز هاي آن در كيسه هواي خودرو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-آذر سپهوند, "مزاله اثر برخي از سورفاكتانت ها در حمام آبكاري با برق آلياژهاي سرب-كادميوم بر خواص شيمي فيزيكي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-بهزاد اميري ديزجي, "سنتز برخي از نانوسيالات روغني و پايدارسازي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-لعيا عباسي اسلاملو, "مطالعه سينتيك تخريب حرارتي برخي نانو كامپوزيت‌ها (سديم آزيد، نيتروگوانيدين، گوانيدين نيترات) جهت توليد گاز نيتروژن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-محمد يوسفي, "بررسي اثر محيط و اندازه ذرات روي فركانسهاي پلاسموني نانو ذرات اكسيد قلع (IV)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

12-نصيبه خدمتي, "بررسي نظري و عملي فرآيند دخول برخي از مواد و نانوذرات در شبكه گرافيت وكوكوربيتوريل ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

13-ليلا حسن زاده فرد, "مطالعات حرارتي آمورفيسم و پلي مورفيسم برخي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

14-پريناز بشير بنائم, "مطالعات پايداري حرارتي برخي از تركيبات آلي و ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

15-سمانه قبادي, "مطالعه اسپكتروسكوپي و حرارتي رفتار ديناميكي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

16-امير علي دلنواز شهر, "تهيه كمپلكس هاي فلزي كبالت و نيكل با ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

17-زهرا مرداني, "سنتزوشناسايي كمپلكسهاي فلزي جيوه وكادميم با ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

18-كيوان معيني ملكي, "سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزي مس و نقره با ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

19-مريم برزگر, "محاسبات مكانيك كوانتومي پارامترهاي رزونانس چهارقطبي الكتريكي هسته كلردر تركيبات بنزيل كلرايد ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

20-معصومه مودتيان, "محاسبات مكانيك كوانتومي پارامترهاي رزونانس چهارقطبي الكتريكي هسته كلر براي بيس (4-كلروفنيل) سولفون و ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

21-نسيم احمديان, "محاسبات نظري مكانيك كوانتومي تركيبات كوكوربيتوريل ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

22-صادق افشاري, "بررسي اثر استخلاف بر روي پارامترهاي رزونانس ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

23-بهرنگ معزز, "سنتز نانو پودرهاي اكسيد قلع ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

24-بهنام سيفي شكرلو, "سنتز دي آمينو بي تيازول با روشهاي نوين و ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

25-رحمت اله طاهري نسب, "بررسي اثر گروههاي استخلافي روي قطبش پذيري ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

26-الميرا سرداري, "مطالعه اسپكتروسكوپي و نظري رفتار ديناميكي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1386, استاد راهنما.

27-پروانه هروي, "تهيه الكترودهاي اصلاح شده با استفاده از طلا ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

28-خسرو قاسملويي, "تهيه الكترودهاي اصلاح شده با بعضي نمك هاي هگزاسيانوفرات ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

29-محمد رضا مختارزاد, "مطالعه اسپكتروسكوپي مشتقات باربيتوريك اسيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

30-امير جليل زاده, "بررسي اسپكتروسكوپي برهمكنش تعدادي از مشتقات بي تيازول ها با ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1385, استاد راهنما.

31-سياوش اسمعيل نژاد, "تهيه برخي از نانو كامپوزيت هاي حرارتي پيرو تكنيكي جديد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

32-مجيد رحمتي, "بررسي و شناسايي تهديدات ناشي از عوامل پنهان مهندسي محيطي و انساني بر سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله گاز استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

33-آذر سپهوند, "مطالعه اثر برخي از سورفكتانت ها در حمام آبكاري با برق آلياژهاي سرب-كادميوم بر خواص شيمي فيزيكي آن‌ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

34-فاطمه باوفا, "مطالعه رفتار حرارتي، سينتيك غيرهمدما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-4،2،1-تري آزول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

35-بهرام يداللهي, "سنتز برخي از نانو ذرات و كاربد آن ها به عنوان كاتاليزور در تهيه دي اتيل هيدروكسيل آمين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

36-عبدالله طه زاده, "بررسي تاثير اندازه ذرات سيليس در مقياسه هاي ميكرو و نانو متري بر سينتيك تخريب حرارتي سديم آزيد و مخلوط هاي آن در كيسه هاي هواي خودرو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

37-نيره قليزاده حصاري, "طراحي حفاظت كاتدي الكتروشيميايي خطوط لوله انتقال گاز روستاي برهانلو و آناليز داده هاي حاصل از حفاظت كاتدي الكتروشيميايي خطوط لوله انتقال گاز برخي از مناطق شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

38-حامد رواز, "سنتز برخي تركيبات پرانرژي و تهيه نانو كامپوزيت هاي آن ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

39-شيرين ستار زاده, "سنتز و بكارگيري هيدروژل هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اتيلن گليكول / پلي وينيل الكل جهت آزاد سازي آنتي بيوتيك آموكسي سيلين در پيشگيري و درمان انواع عفونت ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

40-سيما سلطاني, "سنتز برخي از تركيبات يوني و مطالعه سينتيك تخريب حرارتي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

41-نسرين كاظم عليلو, "مطالعه اثر تشعشعات راديو اكتيو بر روي سينتيك تخريب حرارتي و طول عمر برخي از پيشرانه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

42-سهند فهيما, "مطالعه اثرات اندازه ذرات (ميكرو و نانومتري) جنس ميكا بر ولتاژ شكست دي الكتريك پوشش هاي كامپوزيتي بر پايه عايق برق فشار قوي PVC", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

43-ندا مستشاري, "مطالعه اثرات رطوبت و خود گرمايش بر عملكرد مكانيكي، حرارتي و طول عمر پيشرانه هاي تك و دو پايه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

44-سميرا قره خاني, "سنتز و مطالعه رفتار حرارتي و شيمي فيزيكي برخي از مشتقات تترازول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

45-محمد رضا ممي زاده, "تهيه نانوذرات اكسيدهاي سرب از باطريهاي ضايعاتي صنعتي سرب اسيدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

46-مهسا جمالي, "مطالعه خواص شيمي فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد/ نانورس توليد شده به روش قالب گيري تزريقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

47-سميرا كمالي, "مطالعه خواص شيمي فيزيكي و مكانيكي كوپليمر اكريلو نيتريل بوتادي ان استايرن / پلي آميد/ نانورس كامپوزيت شده به روش قالب گيري تزريقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

48-سميه سليمي لك, "سنتز يك نمونه روغن صنعتي و مطالعه رفتار شيمي فيزيكي و سينتيك تخريب حرارتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

49-نوشين زندي, "سنتز و شناسايي هيدروژل هوشمند بر پايه پلي اتيلن گليكول و اكريلونيتريل و بررسي پاسخ دهي به اسيديته هاي مختلف و بكارگيري آن به عنوان نانو حامل داروهاي گروه كاربامات جهت پيشگيري از صدمات ناشي از عوامل شيميايي اعصاب سارين و سومان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

50-سوميه كريم زاده, "مطالعه حرارتي سينتيك تعادلات فازي برخي از پايداركننده هاي پيشرانه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

51-فاطمه بدلي, "سنتز كمپلكس هاي جديد و پر انرژياكسوواناديم و مطالعه سينتيك تخريب حرارتي آنها در حضور و غياب نانو ذرات اكسيد آهن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

52-الهام عباسي, "سنتز نانو اكسيد گرافن در مقياس بالا و بررسي برخي خواص شيمي فيزيكي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

53-فاطمه فضلي, "طراحي حفاظت كاتدي الكتروشيميايي شهرك صنعتي فاز 2 اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

54-مينا ياري, "مطالعه تعادلات فازي و شيشه اي شدن برخي از كمپلكس هاي شيف باز اكسوواناديمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

55-حسين عبدالهيان بلوچي, "مطالعه سينتيك تخريب حرارتي نانو لوله هاي كزبني عامل دار شده با گروههاي اسيدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

56-اميد رضايي, "سنتز و شناسايي هيدروژل هوشمندبر پايه پلي اتيلن گليكول و آكريلو نيتريل و بررسي پاسخ دمايي و كاربرد آن بعنوان نانوحامل داكسي سايكلين جهت پيشگيري از جراحات پوستي ناشي از عامل شيميايي گاز تاول زاي خردل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

57-محمد صدري, "مطالعه و بررسي ايزوترم هاي جذب سطحي برخي از مواد آلي بر روي نانوذرات گرافيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

58-فرهمند فتحي, "مطالعه سينتيك تخريب حرارتي برخي از كمپلكس هاي پر انرژي واناديم در حضور و در غياب نانوذرات اكسيدهاي آهن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

59-توحيد تركمني, "مطالعه خوردگي فولادهاي كربن استيل با پوشش و بدون پوشش نانوكامپوزيتي هيتر هاي ايستگاههاي گازي در مخلوطهاي آب و اتيلن گليكول در غياب و در حضور تعدادي بازدارنده هاي خوردگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

60-سيد محمد حسن زاده, "مطالعه خوردگي قطعات مسي، آلومينيومي و فولادي در برخي از مخلوطهاي سورفكتانتي آلي و معدني به كار رفته در تميز كننده هاي اولتراسونيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

61-شمسي سباغي, "مطالعه رفتار حرارتي برخي از نانوكلوئيدهاي فلزي يا اكسيدي طلا، روي، آهن و مس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

62-احمد رجايي فر, "ساخت آلياژهاي فلزي آمورفي برخي از نانوذرات سيليكايي-فسفري-بورورني و بررسي رفتارهاي الكتريكي، مغناطيسي و حرارتي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

63-الهام روستا, "مطالعه اپتيك غير خطي نانوكلوئيدها و برخي از تركيبات تريازولي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

64-زهرا گل صنم لو, "ساخت مواد سوپر پارامغناطيس بر پايه نانوذرات آهن-پلاتين و مطالعه خواص مغناطيسي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

65-سميرا مهرداد, "مطالعه اثر نانوذرات خاكهاي رسي و آلومينا بر مقاومت ضربه اي، خواص حرارتي، مكانيكي و امپدانس الكتريكي نانوكامپوزيتهاي پلي اتيلن با دانسيته بالا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

66-ساحل شعاعي, "بررسي سينتيك تخريب نوري، اندازه گيري ميزان آبگريزي و طول عمر عايق هاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

67-معصومه قلي پور, "مطالعه اثر خاكهاي رس معدني و پلي اتيلن گليكول بر خواص الكتريكي و مكانيكي پوششهاي عايق نانوكامپوزيتي فشار قوي برق بر پايه رزينپلي وينيل كلرايد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

68-فاطمه آهنگران, "تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلني با دانسيته بالا با نانو ذرات سيليس و اكسيدهاي آهن و مخلوط هاي غلاف هستك سيليس-اكسيد آهن و مطالعه خواص حرارتي، مكانيكي و امپدانس الكتريكي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

69-فاطمه دارابي بردكاهي, "تهيه مشتقات جديد نانو ورقه اي گرافن و بررسي خواص شيمي فيزيكي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

70-لاله مهريار, "مدل سازي تاثير دما و رطوبت نسبي محيط نگهداري در ويژگي هاي فيزيكي عسل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

71-حسنقلي محمدي, "مطالعه اثر تابشهاي هسته اي (اشعه گاما و نوترون) درتغيير خواص حرارتي و اسپكتروسكوپي برخي از مواد آلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

72-حسين محمودي چناري, "بررسي خواص ساختاري، اپتوالكترونيكي و اسپكتروفوتوالكتروني نانو ذرات دي اكسي قلع در توالي هاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

73-زهرا برفراخ, "تهيه پوشش هاي عايق نانوكامپوزيتي فشار قوي برق بر پايه پلي وينيل كلرايد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

74-مهدي يوسفي زاده, "مطالعه اثر فارادي در برخي از محلولهاي نانومواد و بلورها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

75-رضا غفاري الياس آباد, "مطالعه رفتار سولواتوكروميك برخي از مشتقات باربيتوريك اسيد و تيو باربيتوريك اسيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

76-زهرا البرزي اوانكي, "ساخت و مطالعه اسپكتروسكوپي و مغناطيسي غلاف هاي نانوذرات پلاتين و طلا بر رزي هستك هاي اكسيد آهن (iii)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

77-سيامك نصيري كوخدان, "مطالعه مقايسه اي رفتار خوردگي برخي از فولاد هاي آستينيتي در محيطهاي آلي و معدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

78-سعيده مهرفر, "مطالعه رفتار خوردگي فولاد پوشش داده شده با لايه اي از نيكل – فسفر در چند محيط خورنده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

79-ژاله نجف بيگي, "مطالعات حرارتي و اسپكتروسكوپي اثر تابشهاي راديو اكتيو بر روي برخي از مواد آلي و معدني و نانودرات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

80-سيروان نادري, "ارزيلبي قابليت بكارگيري نظريه ماي در مطالعه خصوصيلت اپتيكي، حرارتي و ساختاري برخي از نانومواد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.