• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (80)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، البرزی آونکی, 2013, modified brillouin function to explane the ferromagnetic behavior of surfactant-aided synthesized,journal of theoretical and applied physics.

2-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، آهنگران ، نوری, 2013, surface modification of Fe3O4/SiO2 microsphere by silane coupling agent,International nano letters.

3-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 2012, structural properties and x-ray photoelectron spectroscopic study of SnO2 nanoparticles,materials letter.

4-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، قاسمی، فلاح و مستجاب الدعوتی و قاسمی, 2012, comparision of metal oxides as anod buffer layer for small molecule organic photovoltaic cels,solar energy materials and solar cells.

5-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 2012, substrate temperature effect on structural, optical and electrical properties of vacuum evaporated SnO2 thin films,material Science in semiconductor processing.

6-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا، قاسمی، فلاح و مستجاب الدعوتی, 2012, influence of Ag thickness on electrical,optical and structural properties of nanocrystalline MoO3/Ag/ITO multilayer for optoelectronic applications,vacuum.

7- 2008, (E)-N- Benzylidene- p- Toluenesulfono-Hydrazide,Acta Crystallographica.

8- 2007, Solvatochromic, Spectroscopic and DFT Studies of a Novel Synthesized Dye: 1-(4-Dimethylaminophenyl)-2-(5H-phenanthridine-6-ylidene)-Ethanone (6-KMPT),Spectrochimica Acta Part A.

9- 2007, Hartree-Fock, Moller-Plesset Calculations and Dynamic NMR Study of 3,3-Dimethoxy-1-(Imidazolidin-2-Ylidene) Propan-2-One,Spectrochimica Acta.

10- 2007, Validity of dynamic electrochemical impedance spectra of some amine corrosion inhibitors in petroleum/water corrosive mixtures by Kramers-Kronig transformation,Corrosion Science.

11- 2006, The Effect of Deposition Rate on Electrical, Optical and Structural Properties of tin Doped Indium Oxide (ITO) Films on Glass at Low Substrate Temperature,Physica.

12- 2005, A Novel Solid State and Highly Selective Iodination of Alcohols With KI Supported on BF3-SiO2 System,Template for synlett and synthesis.

13-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 1391, Superparamagnetic Behavior of the Magnetic Hysteresis Loop in the Fe2O3@Pt Core-Shell Nanoparticles,Int. J. Nanosci. Nanotechnol.

14-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 1390, Frequency dependence of dielectric properties and electrical conductivity of Cu/nano-SnO2 thick film/Cu arrangement,Current Applied Physics.

15-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 1390, Poole-Frenkel Conduction in Cu/Nano-SnO2/Cu Arrangement,Journal of Nanomaterials.

16-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 1390, Multiwalled Carbon Nanotubes as Adsorbents for the Kinetic and Equilibrium Study of the Removal of Alizarin Red S and Morin,J. Chem. Eng. Data.

17-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا, 1390, Preparation of silver nanoparticles on sol-gel base and study of their physical and morphological properties,iranian society of crystallography and mineralogy.

18- 0، A New Method for Predicting the Heats of Combustion of Polynitro Arene، Polynitro Heteroarene ، Acyclic and Cyclic Nitramine، Nitrate Ester and Nitroaliphatic Compounds،Journal of Hazardous Materials.

19- 0، A Theoretical Investigation of Substituent Effects on Structure and Nqr Parameters of Phenacyl Phenyl Sulfide Derives،Journal of Theoretical and Computational Chemistry.

20- 0، Nuclear Radiations Induced Change in Thermal and Structural Properties of 2-{[4-(2-Hydroxybenzylideneamino) Phenylimino] Methyl} Phenol (PAM) Schiff Base،مجله علوم و فنون هسته ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- 2012, .High-Performance Red Organic Light-Emitting Devices Based on Blue Host DPVBi and a Mixed Single Layer,Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran, Kish,Iran.

2- 2007, Al Electrode Modified by Au Atoms as a Novel Electrode for Electrocatalytic Oxidation of Thiosulfate,7th Biennial Electrochemistry Seminar of iran.

3- 2007, Amperometric Determination of Dopamine on Carbon Paste Electrode Based on Tin Hexacyanoferrate,7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran.

4- 1385, Electrocatalytic oxidation of Thioridazine by 7,7,8,8- Tetracyanoquinodimethane C,15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry.

5- 2007, Electrochemical impedance, Ft- IR and XRD Spectroscopic Studies of Novel Synthesized Bati4 O9 Microwave Ceramics,7th biennial electrochemistry seminar of Iran.

6- 2007, Electrocixidation of Ascorbic Acid on Carbon Paste Electrode Based on Tin Hexacyanoferrate,7th biennial electrochemistry seminar of iran (7BESI).

7- 2007, investigation of sitric acid production from sugar beet molasses of urmia sugar factory by aspergillus niger,29th seminar of iran sugar industries.

8- 1385, Preparation of Carbon Paste Electrode Based on Tin(II) and (IV) Hexacyanoferrat,15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry.

9- 2007, SnO2 Nanopowder Prepared by Sol-Gel Methed and Their Phtocataytic Activity Toward Dye Degration,9th Iranian in Inorganic Chemistry Conference.

10- 2006, Synthesis of 5-Arylidenebarbituric Acid Type dyes,13th Iranian Seminar of Organic Chemistry.

11- 1386، بررسی نظری و مقایسه ای انرژی قدرت انفجاری ترکیبات HMX، RDX، TNT به روش طیف سنجی (NQR)،مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه.

12- 1386، ساخت و بررسی خواص ساختاری و دی الکتریکی سرامیکهای مایکروویوی تتراتیتانات باریم،کنفرانس فیزیک ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1389، مواد انفجاری قوی و پیشرانه ها.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا،علی حسنزاده، 1392، تعیین شاخص های کنترل کیفی در طول بهره برداری جهت تعیین طول عمر باقیمانده شبکه گازرسانی فولادی (فاز شناخت)،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

2-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا،علی حسنزاده، 1391، تهیه پوشش عایق PVC برای قسمتهای برقدار شبکه هوایی فشار متوسط توزیع برق،شهرداری ارومیه.

3-علی حسن زاده آده مرتضی پاشا،علی حسنزاده، 1393، محاسبه پارامترهای سنتیکی فرایند پیر شدگی 5 نمونه پیشرانه با استفاده از تکنیک های انالیز حرارتی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ، حکم شماره20475 /90/ص و تاریخ شروع 1390/04/20.
پایان نامه ها (80)

1-بهنام مجيدي، 1393، سنتز و استفاده از برخي نانوسيالات جهت بهبود هدايت حرارتي و ولتاژ شكست دي الكتريك روغن ترانسفرماتور هاي شبكه توزيع برق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رويا اصغري، 1391، سنتز و مطالعه شيمي فيزيكي دي اتيل هيدروكسيل آمين در حضور برخي معرف ها و نانوكاتاليستها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زهرا فاطمي، 1394، سنتز روغن هاي پلي ال استري در حضور نانوكاتاليزور و بررسي خواص شيمي فيزيكي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مجيد رحمتي، 1393، برسي و شناسايي تهديدات ناشي از عوامل پنهان مهندسي محيطي و انساني بر سيستم حفاطت كاتديك خطوط لوله كاز استان آذربايجانغربي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-بهرام يداللهي، 1393، سنتر برخي ار نانوذرات و كاربرد آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه دي اتيل هيدروكسيل آمين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فاطمه با وفا، 1393، مطالعه ي رفتار حرارتي ، سنتيك غير هم دما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-1،2،4- تري آزول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عبدالله طه زاده، 1393، بررسي تاثير اندازه سيليس در مقياس اي ميكرو و نانو متري بر سيتيك تخريب حرارتي سديم آزيد و مخلوز هاي آن در كيسه هواي خودرو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-آذر سپهوند، 1393، مزاله اثر برخي از سورفاكتانت ها در حمام آبكاري با برق آلياژهاي سرب-كادميوم بر خواص شيمي فيزيكي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-بهزاد اميري ديزجي، 1394، سنتز برخي از نانوسيالات روغني و پايدارسازي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-لعيا عباسي اسلاملو، 1394، مطالعه سينتيك تخريب حرارتي برخي نانو كامپوزيت‌ها (سديم آزيد، نيتروگوانيدين، گوانيدين نيترات) جهت توليد گاز نيتروژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمد يوسفي، 1388، بررسي اثر محيط و اندازه ذرات روي فركانسهاي پلاسموني نانو ذرات اكسيد قلع (IV)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-نصيبه خدمتي، 1387، بررسي نظري و عملي فرآيند دخول برخي از مواد و نانوذرات در شبكه گرافيت وكوكوربيتوريل ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ليلا حسن زاده فرد، 1387، مطالعات حرارتي آمورفيسم و پلي مورفيسم برخي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-پريناز بشير بنائم، 1387، مطالعات پايداري حرارتي برخي از تركيبات آلي و ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سمانه قبادي، 1387، مطالعه اسپكتروسكوپي و حرارتي رفتار ديناميكي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-امير علي دلنواز شهر، 1385، تهيه كمپلكس هاي فلزي كبالت و نيكل با ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-زهرا مرداني، 1387، سنتزوشناسايي كمپلكسهاي فلزي جيوه وكادميم با ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-كيوان معيني ملكي، 1387، سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزي مس و نقره با ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم برزگر، 1387، محاسبات مكانيك كوانتومي پارامترهاي رزونانس چهارقطبي الكتريكي هسته كلردر تركيبات بنزيل كلرايد ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-معصومه مودتيان، 1387، محاسبات مكانيك كوانتومي پارامترهاي رزونانس چهارقطبي الكتريكي هسته كلر براي بيس (4-كلروفنيل) سولفون و ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نسيم احمديان، 1386، محاسبات نظري مكانيك كوانتومي تركيبات كوكوربيتوريل ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-صادق افشاري، 1386، بررسي اثر استخلاف بر روي پارامترهاي رزونانس ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهرنگ معزز، 1386، سنتز نانو پودرهاي اكسيد قلع ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-بهنام سيفي شكرلو، 1386، سنتز دي آمينو بي تيازول با روشهاي نوين و ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رحمت اله طاهري نسب، 1386، بررسي اثر گروههاي استخلافي روي قطبش پذيري ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-الميرا سرداري، 1386، مطالعه اسپكتروسكوپي و نظري رفتار ديناميكي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-پروانه هروي، 1385، تهيه الكترودهاي اصلاح شده با استفاده از طلا ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-خسرو قاسملويي، 1385، تهيه الكترودهاي اصلاح شده با بعضي نمك هاي هگزاسيانوفرات ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-محمد رضا مختارزاد، 1385، مطالعه اسپكتروسكوپي مشتقات باربيتوريك اسيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-امير جليل زاده، 1385، بررسي اسپكتروسكوپي برهمكنش تعدادي از مشتقات بي تيازول ها با ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سياوش اسمعيل نژاد، 1393، تهيه برخي از نانو كامپوزيت هاي حرارتي پيرو تكنيكي جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-مجيد رحمتي، 1393، بررسي و شناسايي تهديدات ناشي از عوامل پنهان مهندسي محيطي و انساني بر سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله گاز استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-آذر سپهوند، 1393، مطالعه اثر برخي از سورفكتانت ها در حمام آبكاري با برق آلياژهاي سرب-كادميوم بر خواص شيمي فيزيكي آن‌ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-فاطمه باوفا، 1393، مطالعه رفتار حرارتي، سينتيك غيرهمدما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-4،2،1-تري آزول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-بهرام يداللهي، 1393، سنتز برخي از نانو ذرات و كاربد آن ها به عنوان كاتاليزور در تهيه دي اتيل هيدروكسيل آمين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-عبدالله طه زاده، 1393، بررسي تاثير اندازه ذرات سيليس در مقياسه هاي ميكرو و نانو متري بر سينتيك تخريب حرارتي سديم آزيد و مخلوط هاي آن در كيسه هاي هواي خودرو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-نيره قليزاده حصاري، 1393، طراحي حفاظت كاتدي الكتروشيميايي خطوط لوله انتقال گاز روستاي برهانلو و آناليز داده هاي حاصل از حفاظت كاتدي الكتروشيميايي خطوط لوله انتقال گاز برخي از مناطق شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-حامد رواز، 1392، سنتز برخي تركيبات پرانرژي و تهيه نانو كامپوزيت هاي آن ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-شيرين ستار زاده، 1392، سنتز و بكارگيري هيدروژل هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اتيلن گليكول / پلي وينيل الكل جهت آزاد سازي آنتي بيوتيك آموكسي سيلين در پيشگيري و درمان انواع عفونت ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سيما سلطاني، 1392، سنتز برخي از تركيبات يوني و مطالعه سينتيك تخريب حرارتي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-نسرين كاظم عليلو، 1392، مطالعه اثر تشعشعات راديو اكتيو بر روي سينتيك تخريب حرارتي و طول عمر برخي از پيشرانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-سهند فهيما، 1392، مطالعه اثرات اندازه ذرات (ميكرو و نانومتري) جنس ميكا بر ولتاژ شكست دي الكتريك پوشش هاي كامپوزيتي بر پايه عايق برق فشار قوي PVC، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-ندا مستشاري، 1392، مطالعه اثرات رطوبت و خود گرمايش بر عملكرد مكانيكي، حرارتي و طول عمر پيشرانه هاي تك و دو پايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-سميرا قره خاني، 1392، سنتز و مطالعه رفتار حرارتي و شيمي فيزيكي برخي از مشتقات تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-محمد رضا ممي زاده، 1392، تهيه نانوذرات اكسيدهاي سرب از باطريهاي ضايعاتي صنعتي سرب اسيدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-مهسا جمالي، 1392، مطالعه خواص شيمي فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد/ نانورس توليد شده به روش قالب گيري تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سميرا كمالي، 1392، مطالعه خواص شيمي فيزيكي و مكانيكي كوپليمر اكريلو نيتريل بوتادي ان استايرن / پلي آميد/ نانورس كامپوزيت شده به روش قالب گيري تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-سميه سليمي لك، 1391، سنتز يك نمونه روغن صنعتي و مطالعه رفتار شيمي فيزيكي و سينتيك تخريب حرارتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-نوشين زندي، 1391، سنتز و شناسايي هيدروژل هوشمند بر پايه پلي اتيلن گليكول و اكريلونيتريل و بررسي پاسخ دهي به اسيديته هاي مختلف و بكارگيري آن به عنوان نانو حامل داروهاي گروه كاربامات جهت پيشگيري از صدمات ناشي از عوامل شيميايي اعصاب سارين و سومان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-سوميه كريم زاده، 1391، مطالعه حرارتي سينتيك تعادلات فازي برخي از پايداركننده هاي پيشرانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-فاطمه بدلي، 1391، سنتز كمپلكس هاي جديد و پر انرژياكسوواناديم و مطالعه سينتيك تخريب حرارتي آنها در حضور و غياب نانو ذرات اكسيد آهن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-الهام عباسي، 1391، سنتز نانو اكسيد گرافن در مقياس بالا و بررسي برخي خواص شيمي فيزيكي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-فاطمه فضلي، 1391، طراحي حفاظت كاتدي الكتروشيميايي شهرك صنعتي فاز 2 اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-مينا ياري، 1391، مطالعه تعادلات فازي و شيشه اي شدن برخي از كمپلكس هاي شيف باز اكسوواناديمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-حسين عبدالهيان بلوچي، 1391، مطالعه سينتيك تخريب حرارتي نانو لوله هاي كزبني عامل دار شده با گروههاي اسيدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-اميد رضايي، 1391، سنتز و شناسايي هيدروژل هوشمندبر پايه پلي اتيلن گليكول و آكريلو نيتريل و بررسي پاسخ دمايي و كاربرد آن بعنوان نانوحامل داكسي سايكلين جهت پيشگيري از جراحات پوستي ناشي از عامل شيميايي گاز تاول زاي خردل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-محمد صدري، 1390، مطالعه و بررسي ايزوترم هاي جذب سطحي برخي از مواد آلي بر روي نانوذرات گرافيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-فرهمند فتحي، 1390، مطالعه سينتيك تخريب حرارتي برخي از كمپلكس هاي پر انرژي واناديم در حضور و در غياب نانوذرات اكسيدهاي آهن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-توحيد تركمني، 1390، مطالعه خوردگي فولادهاي كربن استيل با پوشش و بدون پوشش نانوكامپوزيتي هيتر هاي ايستگاههاي گازي در مخلوطهاي آب و اتيلن گليكول در غياب و در حضور تعدادي بازدارنده هاي خوردگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-سيد محمد حسن زاده، 1390، مطالعه خوردگي قطعات مسي، آلومينيومي و فولادي در برخي از مخلوطهاي سورفكتانتي آلي و معدني به كار رفته در تميز كننده هاي اولتراسونيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-شمسي سباغي، 1390، مطالعه رفتار حرارتي برخي از نانوكلوئيدهاي فلزي يا اكسيدي طلا، روي، آهن و مس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-احمد رجايي فر، 1390، ساخت آلياژهاي فلزي آمورفي برخي از نانوذرات سيليكايي-فسفري-بورورني و بررسي رفتارهاي الكتريكي، مغناطيسي و حرارتي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-الهام روستا، 1390، مطالعه اپتيك غير خطي نانوكلوئيدها و برخي از تركيبات تريازولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-زهرا گل صنم لو، 1390، ساخت مواد سوپر پارامغناطيس بر پايه نانوذرات آهن-پلاتين و مطالعه خواص مغناطيسي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-سميرا مهرداد، 1390، مطالعه اثر نانوذرات خاكهاي رسي و آلومينا بر مقاومت ضربه اي، خواص حرارتي، مكانيكي و امپدانس الكتريكي نانوكامپوزيتهاي پلي اتيلن با دانسيته بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-ساحل شعاعي، 1390، بررسي سينتيك تخريب نوري، اندازه گيري ميزان آبگريزي و طول عمر عايق هاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-معصومه قلي پور، 1390، مطالعه اثر خاكهاي رس معدني و پلي اتيلن گليكول بر خواص الكتريكي و مكانيكي پوششهاي عايق نانوكامپوزيتي فشار قوي برق بر پايه رزينپلي وينيل كلرايد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-فاطمه آهنگران، 1390، تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلني با دانسيته بالا با نانو ذرات سيليس و اكسيدهاي آهن و مخلوط هاي غلاف هستك سيليس-اكسيد آهن و مطالعه خواص حرارتي، مكانيكي و امپدانس الكتريكي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-فاطمه دارابي بردكاهي، 1390، تهيه مشتقات جديد نانو ورقه اي گرافن و بررسي خواص شيمي فيزيكي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-لاله مهريار، 1389، مدل سازي تاثير دما و رطوبت نسبي محيط نگهداري در ويژگي هاي فيزيكي عسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-حسنقلي محمدي، 1389، مطالعه اثر تابشهاي هسته اي (اشعه گاما و نوترون) درتغيير خواص حرارتي و اسپكتروسكوپي برخي از مواد آلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-حسين محمودي چناري، 1389، بررسي خواص ساختاري، اپتوالكترونيكي و اسپكتروفوتوالكتروني نانو ذرات دي اكسي قلع در توالي هاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-زهرا برفراخ، 1389، تهيه پوشش هاي عايق نانوكامپوزيتي فشار قوي برق بر پايه پلي وينيل كلرايد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-مهدي يوسفي زاده، 1389، مطالعه اثر فارادي در برخي از محلولهاي نانومواد و بلورها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-رضا غفاري الياس آباد، 1389، مطالعه رفتار سولواتوكروميك برخي از مشتقات باربيتوريك اسيد و تيو باربيتوريك اسيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-زهرا البرزي اوانكي، 1389، ساخت و مطالعه اسپكتروسكوپي و مغناطيسي غلاف هاي نانوذرات پلاتين و طلا بر رزي هستك هاي اكسيد آهن (iii)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-سيامك نصيري كوخدان، 1389، مطالعه مقايسه اي رفتار خوردگي برخي از فولاد هاي آستينيتي در محيطهاي آلي و معدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-سعيده مهرفر، 1389، مطالعه رفتار خوردگي فولاد پوشش داده شده با لايه اي از نيكل – فسفر در چند محيط خورنده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-ژاله نجف بيگي، 1388، مطالعات حرارتي و اسپكتروسكوپي اثر تابشهاي راديو اكتيو بر روي برخي از مواد آلي و معدني و نانودرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-سيروان نادري، 1388، ارزيلبي قابليت بكارگيري نظريه ماي در مطالعه خصوصيلت اپتيكي، حرارتي و ساختاري برخي از نانومواد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.