• نام و نام خانوادگی
  • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • a.jafari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-اکبر جعفری دولاما, "Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistability in a left-handed four-level atomic system", Optical and Quantum Electronics, 2015.

2-اکبر جعفری دولاما-رحیم نادر علی- حمیده مطیعی, "Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Z?scan technique using a Nd–YAG laser", Applied Physics B, 2015.

3-اکبر جعفری دولاما-خسرو مبهوتی-افرنگ-سیاه چشم, "Control ofinstabilityinasemiconductorlaserusingafunctionalpumpcurrent generatorwithadynamicalparameter", Optics and LaserTechnology, 2012.

4-سمیه بک کشی زاده -اکبر جعفری -هادی گودرزی- وحید وحیدی, "Solutions of the Klein-Gordon Equation for the Harmonic Osillator Potential Plus NAD Potential", Advanced Studies in Theoretical Physics, 2012.

5-اکبر جعفری دولاما - سمیه بک کشی زاده, "Analysis of a Gain-Coupled Double Phase-Shift-Controlled Distributed Feedback Optical Filter", Far East Journal of Electronics and Communications, 2012.

6-رحیم نادر علی- حمیده مطیئی-اکبر جعفری دولاما, "Creation of entangled W states of four two-level atoms in a cavity via quadrapod adiabatic passage", Optical and Quantum Electronics, 2012.

7- "Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generator with a dynamical parameter", Optics and LaserTechnology, 2011.

8- "The Effect of Phototautomerism on the Nonlinearity of the Liquid Crystals", Optic Communications, 2009.

9- "The Efect of Photoisomerization on the Nonlinearity of an Azo Dye-doped Nematic Mixture", Optics Communications, 2008.

10- "Electronic Absorption Spectra of Cresyl Violet Acetate in Anisotropic and Isotropic Solvents", Spectrochimica Acta, 2007.

11- "Linear Optical Parameters of a Dyed Nematic Mixture in the Presence of an ac Voltage", Optical Materials, 2007.

12- "Enhanced Optical Nonlinearities in Some Dye-Doped Nematic Liquid Crystals", Nonlinear and Quantum Optics (ISSN), 2006.

13- "The Effects of External Applied Voltage on the Nonlinear Refractive Index and the Birefringence of a Dye-Doped Nematice Mixture", Optics Communications 266, 2006.

14- "Tow Photon Transitions in the Optogalvanic spectrum of Neon", J. Sci. I.R.Iean, 1993.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1- "Effects of Helium -Neon Laser on Growth and Survival Rates and Reproductive and Life Span Characteristics of Artemia Urmiana", World Aquaculture 2003 salvador, Brazil, 2003.

2- "اثر انتقال جمعیت در گرافن تحت تابش میدان لیزری فوق کوتاه،حالت جرم موثر غیر صفر", سیستمهای ابعاد پایین, 1394, تبریز,ایران.

3- "اثر حلال روی جذب غیر خطی نانولوله های چند جداره کربنی با عامل کربوکسیل", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

4- "اثر میدان لیزری جفت کننده بر آنتروپی اتم دو ترازی", کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

5- "اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی بلورهای مایع نماتیک خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خودمدولاسیون فازی", کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

6- "بر همکنش یک اتم سه ترازی سیگما- گونه با یک حالت همدوس زوج استاندارد در حضور یک محیط شبه کر و جفت شدگی وابسته به شدت", کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1394, یزد,ایران.

7- "بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویه چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2", کنفرانس فیزیک ایران, 1384.

8- "بررسی خواص اپتیکی غیرخطینانو کامپوزیت کربوکسی متیل سلولوز", کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1394, یزد,ایران.

9- "بررسی دینامیک لیزرهای نیمه رسانا بر حسب تغییرات فاز پس خواند کاواک خارجی", شانزدهمین کنفرنس اپتیک و فوتونیک ایران, 1388.

10- "بررسی ویژگیهای غیرکلاسیکی میدان در برهمکنش با یک اتم سه ترازی سیگما گونه در یک کاواک اپتیکی با محیط شبه کر و حضور جفتشدگی وابسته به شدت", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

11- "بررسی همزمان سازی کامل و تاخیری مدهای نوسانی در حالت ناپایدار لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی", کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1390, تبریز,ایران.

12- "برهم کنش یک اتم دو ترازی با یک حالت همدوس زوج غیرخطی بر مبنای مدل جینز-کامینگز تغییر شکل یافته f", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

13- "برهمکنش برهمنهی خاص از حالتهای همدوس استاندارد با سیستم اتمی دو ترازی", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

14- "برهمکنش گرافن گافدار با پالس لیزری فوق کوتاه", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

15- "بزرسی خواص نوری غیزخطی نانو کامپوسیت کزبوکسی متیل نشاسته توسط تکنیک جاروب z با استفاده از لیزر Nd-YAG", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

16- "تاثیر تغییرات قطبش در کاواک خارجی بر دینامیک شدت خروجی لیزر نیم رسانا", کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1394, یزد,ایران.

17- "تاثیر مواد چپگرد غیرخطی در کاواک خارجی بر دینامیک خروجی لیزر نیمه رسانا", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

18- "تأثیر آینه های مزدوج فازی اپتیکی در کاواک خارجی لیزر نیمه رسانا بر ناپایداری خروجی آنها", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

19- "تأثیر تداخل کوانتومی بر درهمتنیدگی کوانتومی اتم سه ترازی نوع V و میدان گسیل خودبخودی آن در حضور میدان لیزری جفت کننده", چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1386.

20- "جوابهای تحلیلی مدهای نوسانی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک عمودی کوتاه در حالت پایا", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

21- "حالتهای همدوس غیر خطی چهار- فوتونی", کنفرانس اپتیک و فوتونیک, 1394, یزد,ایران.

22- "سنتز نانوذرات و محلولهای نانوکلوئیدی پلاتین", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

23- "شدت پرتو ورودی با استفاده از نمودارهای دو شاخه شدگی و نمای لیاپونوف", کنفرانس اپتیک-فوتونیک, 1390, تبریز,ایران.

24- "طراحی درگاههای کوانتومی تک-کیوتریت وتک-کیوکوادریت با روش گذار بیدرروی چهارپایه", کنفرانس فیزیک ایران, 1389, همدان,ایران.

25- "غیر خطیت بلورهای مایع و ذخیره اطلاعات نوری", کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

26- "کنترل ناپایداری در لیزر نیمه رسانا با استفاده از کنترل کننده PID براساس الگوریتم ژنتیک", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

27- "محاسبه معادله دینامیکی فازی حاصل از معادلات نرخ لانگ- کابایاشی در لیزر نیمرسانا با کاواک عمودی", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

28- "محاسبه معادله فازی لیزر نیمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالی در میدان خروجی لیزر", کنفرانس فیزیک ایران, 1394, مشهد,ایران.

29- "مدهای نقص منتشرشونده و غیر منتشر شونده در محیط های لایه ای", کنفرانس فیزیک ایران, 1389, همدان,ایران.

30- "مطالعه اثر تابش پرتو بر روی خواص اپتیکی غیرخطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

31- "مطالعه بر روی تاثیر ضرایب اشباع متقابل و خود اشباع بر روی تحول زمانی مدهای لیزر نیم رسانای دو مدی با کاواک عمودی", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

32- "مطالعه بر روی تأثیر نوفه بر عملکرد فیلتر نوری در لیزرهای نیمه رسانا با کاواک عمودی", کنفرانس فیزیک ایران, 1392, بیرجند,ایران.

33- "مطالعه بر روی تحول زمانی مدهای طولی لیزر نیمه رسانا تحت تزریق اپتیکی با در نظر گرفتن تقریب دینامیک آهسته", کنفرانس فیزیک ایران, 1392, بیرجند,ایران.

34- "وابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو", کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1385.

35- "همبستگی اتم دوترازی جفت شده توسط میدان لیزری همدوس با گسیل خودبخودی اش از دیدگاه ماتریس چگالی", نخستین همایش دانشجویی فیزیک, 1386.

36- "همزمان سازی مدهای نوسانی لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی به وسیله آیینه های خارجی", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اکبر جعفری دولاما, - 2.رحیم نادرعلی 50%, "طراحی و راه اندازی روش جاروب -Z برای مطالعه خواص اپتیک غیرخطی مواد", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
پایان نامه ها (28)

1-هيرو محمد نژاد, "محاسبه معادله فازي ليزر نيم رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-رحمان نجفي, "بررسب تابش بتا بر خواص اپتيك غير خطي مرتبه ي سوم نانو نقطه هايFeo وAgo", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-سيد مجيد حيدري, "ويژگي هاي غيركلاسيكي حالت هاي مختلف ميدان دربرهم كنش با يك اتم سه ترازي در حضور يك محيط غير خطي كر-گونه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-محسن كريمي, "بررسي خواص اپتيك غير خطي نانو لوله كربني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-زرار احمدي, "برهمكنش شبكه گرافيني با پالسهاي فوق كوتاه ليزري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-اكرم بسطامي, "تاثير ايينه هاي مزدوج فازي اپتيكي در كاواك خارجي ليزر نيمرسانا بر خروجي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-الهام عالي زاده, "مطالعه ليزرهاي ديودي با بازتابنده براگ توزيع يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-عذرا كياست فر, "بررسي جابهاي تحليلي مدهاي ليزر نيم رسانا با كاواك عمودي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مهتاب حيدري, "همزمانسازي ليزرهاي كوپل شده نيم رسانا با كاواك خارجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-مهدي نور مهمدي, "بررسي دوپايايي نوري در سيتمهاي كوانتومي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-الهام روستا, "مطالعه اپتيك غيرخطي نانوكلوئيدها و برخي از تركيبات تريازولي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سجاد سلدوزيان, "تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره واتلاف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-حيدر مدبر, "بررسي عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-جمشيد اسدي, "استفاده از روش گذار بي دررو scrapدر يك كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

15-منيژه كوشايان, "مدهاي نقص منتشر شونده و غير منتشر شونده در محيط هاي لايه اي شامل شبه مواد تك منفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

16-ندا اسمعيلي, "آماده سازي نمونه هاي نوك تيز تنگستني براي لايه نشاني dlc", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

17-رحيم نادرعلي, "ايجاد در هم تنيدگي كوانتومي در سيستم هاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو", پایان نامه دكترا, 1389, استاد راهنما.

18-طاهره دژالود, "مطالعه اثر كوانتومي هال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

19-سميه بك كشي زاده, "فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي بر اساس ساختار ليزرهاي نيم رسانا با پس خوراند توزيع يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

20-كمال اكرادي, "مطالعه اپتيك غير خطي بعضي از مواد عالي با استفاده از روش جاروب-z", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-سميه بك كشي زاده, "فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي براساس ساختار ليزرهاي نيمه رسانا با پس خوراند توزيع يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-حيدر مدبر, "بررسي اثر عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-الهام روستا, "مطالعه اپتيك غير خطي نانو كلوئيدها و برخي از تركيبات ترپازولي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

24-سجاد سلدوزيان, "تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره و اتلاف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-خسرو مبهوتي, "مطالعه بر روي ديناميك غير خطي در سيستمهاي ليزر نيمه رسانا", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

26-شيدا مصطفوي, "تاثير مواد چگرد و راستگرد غير خطي موجود در كاواك خارجي بر ديناميك يك ليزر نيمه رسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

27-رقيه حسين پور, "lمطالعه بر روي كنترل ناپايداري در ليزر نيم رسانا با استفاده از كنترل كننده PID", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

28-نگار پور عباسعلي, "بررسي اثرات ساختاري بر روي ديودهاي نور گسيل مواد GaN", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.