• نام و نام خانوادگی
  • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • a.jafari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-اکبر جعفری دولاما, 2015, Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistability in a left-handed four-level atomic system,Optical and Quantum Electronics.

2-اکبر جعفری دولاما-رحیم نادر علی- حمیده مطیعی, 2015, Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Z?scan technique using a Nd–YAG laser,Applied Physics B.

3-اکبر جعفری دولاما-خسرو مبهوتی-افرنگ-سیاه چشم, 2012, Control ofinstabilityinasemiconductorlaserusingafunctionalpumpcurrent generatorwithadynamicalparameter,Optics and LaserTechnology.

4-سمیه بک کشی زاده -اکبر جعفری -هادی گودرزی- وحید وحیدی, 2012, Solutions of the Klein-Gordon Equation for the Harmonic Osillator Potential Plus NAD Potential,Advanced Studies in Theoretical Physics.

5-اکبر جعفری دولاما - سمیه بک کشی زاده, 2012, Analysis of a Gain-Coupled Double Phase-Shift-Controlled Distributed Feedback Optical Filter,Far East Journal of Electronics and Communications.

6-رحیم نادر علی- حمیده مطیئی-اکبر جعفری دولاما, 2012, Creation of entangled W states of four two-level atoms in a cavity via quadrapod adiabatic passage,Optical and Quantum Electronics.

7- 2011, Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generator with a dynamical parameter,Optics and LaserTechnology.

8- 2009, The Effect of Phototautomerism on the Nonlinearity of the Liquid Crystals,Optic Communications.

9- 2008, The Efect of Photoisomerization on the Nonlinearity of an Azo Dye-doped Nematic Mixture,Optics Communications.

10- 2007, Electronic Absorption Spectra of Cresyl Violet Acetate in Anisotropic and Isotropic Solvents,Spectrochimica Acta.

11- 2007, Linear Optical Parameters of a Dyed Nematic Mixture in the Presence of an ac Voltage,Optical Materials.

12- 2006, Enhanced Optical Nonlinearities in Some Dye-Doped Nematic Liquid Crystals,Nonlinear and Quantum Optics (ISSN).

13- 2006, The Effects of External Applied Voltage on the Nonlinear Refractive Index and the Birefringence of a Dye-Doped Nematice Mixture,Optics Communications 266.

14- 1993, Tow Photon Transitions in the Optogalvanic spectrum of Neon,J. Sci. I.R.Iean.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1- 2003, Effects of Helium -Neon Laser on Growth and Survival Rates and Reproductive and Life Span Characteristics of Artemia Urmiana,World Aquaculture 2003 salvador, Brazil.

2- 1394، اثر انتقال جمعیت در گرافن تحت تابش میدان لیزری فوق کوتاه،حالت جرم موثر غیر صفر،سیستمهای ابعاد پایین، تبریز،ایران.

3- 1393، اثر حلال روی جذب غیر خطی نانولوله های چند جداره کربنی با عامل کربوکسیل،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

4- 1386، اثر میدان لیزری جفت کننده بر آنتروپی اتم دو ترازی،کنفرانس فیزیک ایران.

5- 1386، اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی بلورهای مایع نماتیک خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خودمدولاسیون فازی،کنفرانس فیزیک ایران.

6- 1394، بر همکنش یک اتم سه ترازی سیگما- گونه با یک حالت همدوس زوج استاندارد در حضور یک محیط شبه کر و جفت شدگی وابسته به شدت،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

7- 1384، بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویه چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2،کنفرانس فیزیک ایران.

8- 1394، بررسی خواص اپتیکی غیرخطینانو کامپوزیت کربوکسی متیل سلولوز،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

9- 1388، بررسی دینامیک لیزرهای نیمه رسانا بر حسب تغییرات فاز پس خواند کاواک خارجی،شانزدهمین کنفرنس اپتیک و فوتونیک ایران.

10- 1394، بررسی ویژگیهای غیرکلاسیکی میدان در برهمکنش با یک اتم سه ترازی سیگما گونه در یک کاواک اپتیکی با محیط شبه کر و حضور جفتشدگی وابسته به شدت،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

11- 1390، بررسی همزمان سازی کامل و تاخیری مدهای نوسانی در حالت ناپایدار لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، تبریز،ایران.

12- 1394، برهم کنش یک اتم دو ترازی با یک حالت همدوس زوج غیرخطی بر مبنای مدل جینز-کامینگز تغییر شکل یافته f،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

13- 1392، برهمکنش برهمنهی خاص از حالتهای همدوس استاندارد با سیستم اتمی دو ترازی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

14- 1394، برهمکنش گرافن گافدار با پالس لیزری فوق کوتاه،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

15- 1394، بزرسی خواص نوری غیزخطی نانو کامپوسیت کزبوکسی متیل نشاسته توسط تکنیک جاروب z با استفاده از لیزر Nd-YAG،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

16- 1394، تاثیر تغییرات قطبش در کاواک خارجی بر دینامیک شدت خروجی لیزر نیم رسانا،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

17- 1393، تاثیر مواد چپگرد غیرخطی در کاواک خارجی بر دینامیک خروجی لیزر نیمه رسانا،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

18- 1394، تأثیر آینه های مزدوج فازی اپتیکی در کاواک خارجی لیزر نیمه رسانا بر ناپایداری خروجی آنها،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

19- 1386، تأثیر تداخل کوانتومی بر درهمتنیدگی کوانتومی اتم سه ترازی نوع V و میدان گسیل خودبخودی آن در حضور میدان لیزری جفت کننده،چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک.

20- 1390، جوابهای تحلیلی مدهای نوسانی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک عمودی کوتاه در حالت پایا،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

21- 1394، حالتهای همدوس غیر خطی چهار- فوتونی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

22- 1390، سنتز نانوذرات و محلولهای نانوکلوئیدی پلاتین،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

23- 1390، شدت پرتو ورودی با استفاده از نمودارهای دو شاخه شدگی و نمای لیاپونوف،کنفرانس اپتیک-فوتونیک، تبریز،ایران.

24- 1389، طراحی درگاههای کوانتومی تک-کیوتریت وتک-کیوکوادریت با روش گذار بیدرروی چهارپایه،کنفرانس فیزیک ایران، همدان،ایران.

25- 1386، غیر خطیت بلورهای مایع و ذخیره اطلاعات نوری،کنفرانس فیزیک ایران.

26- 1393، کنترل ناپایداری در لیزر نیمه رسانا با استفاده از کنترل کننده PID براساس الگوریتم ژنتیک،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

27- 1392، محاسبه معادله دینامیکی فازی حاصل از معادلات نرخ لانگ- کابایاشی در لیزر نیمرسانا با کاواک عمودی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

28- 1394، محاسبه معادله فازی لیزر نیمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالی در میدان خروجی لیزر،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

29- 1389، مدهای نقص منتشرشونده و غیر منتشر شونده در محیط های لایه ای،کنفرانس فیزیک ایران، همدان،ایران.

30- 1393، مطالعه اثر تابش پرتو بر روی خواص اپتیکی غیرخطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

31- 1392، مطالعه بر روی تاثیر ضرایب اشباع متقابل و خود اشباع بر روی تحول زمانی مدهای لیزر نیم رسانای دو مدی با کاواک عمودی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

32- 1392، مطالعه بر روی تأثیر نوفه بر عملکرد فیلتر نوری در لیزرهای نیمه رسانا با کاواک عمودی،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

33- 1392، مطالعه بر روی تحول زمانی مدهای طولی لیزر نیمه رسانا تحت تزریق اپتیکی با در نظر گرفتن تقریب دینامیک آهسته،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

34- 1385، وابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

35- 1386، همبستگی اتم دوترازی جفت شده توسط میدان لیزری همدوس با گسیل خودبخودی اش از دیدگاه ماتریس چگالی،نخستین همایش دانشجویی فیزیک.

36- 1390، همزمان سازی مدهای نوسانی لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی به وسیله آیینه های خارجی،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اکبر جعفری دولاما، - 2.رحیم نادرعلی 50%، 1392، طراحی و راه اندازی روش جاروب -Z برای مطالعه خواص اپتیک غیرخطی مواد،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (28)

1-هيرو محمد نژاد، 1394، محاسبه معادله فازي ليزر نيم رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رحمان نجفي، 1393، بررسب تابش بتا بر خواص اپتيك غير خطي مرتبه ي سوم نانو نقطه هايFeo وAgo، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيد مجيد حيدري، 1394، ويژگي هاي غيركلاسيكي حالت هاي مختلف ميدان دربرهم كنش با يك اتم سه ترازي در حضور يك محيط غير خطي كر-گونه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محسن كريمي، 1393، بررسي خواص اپتيك غير خطي نانو لوله كربني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زرار احمدي، 1394، برهمكنش شبكه گرافيني با پالسهاي فوق كوتاه ليزري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-اكرم بسطامي، 1394، تاثير ايينه هاي مزدوج فازي اپتيكي در كاواك خارجي ليزر نيمرسانا بر خروجي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-الهام عالي زاده، 1391، مطالعه ليزرهاي ديودي با بازتابنده براگ توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عذرا كياست فر، 1391، بررسي جابهاي تحليلي مدهاي ليزر نيم رسانا با كاواك عمودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهتاب حيدري، 1391، همزمانسازي ليزرهاي كوپل شده نيم رسانا با كاواك خارجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهدي نور مهمدي، 1391، بررسي دوپايايي نوري در سيتمهاي كوانتومي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-الهام روستا، 1390، مطالعه اپتيك غيرخطي نانوكلوئيدها و برخي از تركيبات تريازولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سجاد سلدوزيان، 1390، تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره واتلاف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-حيدر مدبر، 1390، بررسي عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-جمشيد اسدي، 1389، استفاده از روش گذار بي دررو scrapدر يك كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-منيژه كوشايان، 1389، مدهاي نقص منتشر شونده و غير منتشر شونده در محيط هاي لايه اي شامل شبه مواد تك منفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ندا اسمعيلي، 1388، آماده سازي نمونه هاي نوك تيز تنگستني براي لايه نشاني dlc، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-رحيم نادرعلي، 1389، ايجاد در هم تنيدگي كوانتومي در سيستم هاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-طاهره دژالود، 1389، مطالعه اثر كوانتومي هال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

19-سميه بك كشي زاده، 1389، فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي بر اساس ساختار ليزرهاي نيم رسانا با پس خوراند توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-كمال اكرادي، 1390، مطالعه اپتيك غير خطي بعضي از مواد عالي با استفاده از روش جاروب-z، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميه بك كشي زاده، 1389، فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي براساس ساختار ليزرهاي نيمه رسانا با پس خوراند توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-حيدر مدبر، 1390، بررسي اثر عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الهام روستا، 1390، مطالعه اپتيك غير خطي نانو كلوئيدها و برخي از تركيبات ترپازولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سجاد سلدوزيان، 1390، تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره و اتلاف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-خسرو مبهوتي، 1393، مطالعه بر روي ديناميك غير خطي در سيستمهاي ليزر نيمه رسانا، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

26-شيدا مصطفوي، 1393، تاثير مواد چگرد و راستگرد غير خطي موجود در كاواك خارجي بر ديناميك يك ليزر نيمه رسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-رقيه حسين پور، 1393، lمطالعه بر روي كنترل ناپايداري در ليزر نيم رسانا با استفاده از كنترل كننده PID، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نگار پور عباسعلي، 1392، بررسي اثرات ساختاري بر روي ديودهاي نور گسيل مواد GaN، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.