بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (67)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (99)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (56)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رشید جامعی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (67)

1-Mohammad Sadegh Khosravi, Reza Heidari, Rashid Jamei, Seyed Mousa Mousavi Kouhi,Maryam Moudi, 2018, Comparative growth and physiological responses of tetraploid and hexaploid species of wheat to flooding stress,Acta agriculturae Slovenica.

2-Farshid Rezaei, Rashid Jamei, Reza Heidari, 2018, Evaluation of volatile profile, fatty acids composition and in vitro bioactivity of Tagetes minuta growing wild in northern Iran,Advanced Pharmaceutical Bulletin.

3-Shirin Ebrahimi, Rashid Jamei, Farshad Nojoomi, Zohreh Zamanian, 2018, Persian Walnut composition and its importance in human health,International Journal of Enteric Pathogens.

4-Donia Anvari, Rashid Jamei, 2018, Evaluation of antioxidant capacity and phenolic content in ethanolic extracts of leaves and flowers of some Asteraceae species,Recent Patents on Food, Nutrition and Agriculture.

5-رويا زنگنه، رشيد جامعي ، سياوش حسيني سرقين، سروش كارگر خرمي، 1397، تأثير پيش تيمار بذر با سديم هيدروسولفيد بر برخي شاخصهاي فيزيولوژيك و آناتوميك گياه ذرت در تنش سرب،زيست شناسي گياهي ايران.

6-سعید حیدرزاده ، جلال جلیلیان ، علیرضا پیرزاد ، رشید جامعی، 1397، اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

7-فرشید رضایی، رشيد جامعي، 1396، ارزیابی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی اسانس ریشه دو گونه Achillea millefolium و Achillea biebersteinii Afan در رویشگاه طبیعی استان گیلان،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

8-Shirin Ebrahimi, Rashid Jamei, Abdolmajid Ghasemian, Seyyed Khalil Shokouho Mostafavi, 2017, In silico copmarison of disulfide-bearing and disulfide -free phytases among microorganisms,Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences.

9-Farshid Rezaei, Rashid Jamei, Reza Heidari, 2017, Evaluation of the phytochemical and antioxidant potential of aerial parts of Iranian Tanacetum parthenium,Pharmaceutical Sciences.

10-Parisa Faraji, Rashid Jamei, 2016, The Study of Phenolic Compounds Antioxidant Activity in Methanolic and Aqueous Extracts of Several Plant Species of Urmia Lake Margin,International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research.

11-Anvari D., Jamei R, 2016, A comparative study between the leaf and flowers of some Asteraceae plants with respect to their antioxidant activity compounds,Current Nutrition and Food Science.

12-Farideh Babaloo, Rashid Jamei, 2016, Stability of blueberry (Cornus mas – Yulyush) anthocyanin pigment under pH and copigment treatments,International Journal of Food Properties.

13-Farshid Rezaei, Rashid Jamei, Reza Heidari, Ramin Maleki, 2016, Chemical composition and antioxidant activity of oil from wild Achillea setacea and A. vermicularis,International Journal of Food Properties.

14-Mitra Kouzeh Koulani, Rashid Jamei, Ahmad Poursattar Marjani, 2016, Influence of sucrose and high temperature on grape anthocyanin stability and furfural formation,Journal of Food Safety and Hygiene.

15-نسرین رنجبر، رضا حیدری، رشيد جامعي، 1395، بررسی و ارزیابی میزان ترکیبات اسیدهای فنولی و پلی فنولیک چند رقم فلفل (Capsicum annuum L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا،فصلنامه علمی- پژوهشی بیولوژی کاربردی.

16-شوکت یاری سمیرا، جامعی رشید، 1395، بررسی فیتوشیمیایی و فعالیتهای پاداکسایشی در غدد زیرزمینی و برگهای Leontice leontopetalum و L.armeniaca از ایران،مجله زیست شناسی کاربردی.

17-نوبرحاجی حسینلو ، سیاوش حسینی سرقین و رشیدجامعی، 1394، مطالعه اثرات تنش خشکی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی و آناتومیکی دو رقم کدو (Cocorbita pepo L)،مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران.

18-نوبرحاجی حسینلو ، سیاوش حسینی سرقین و رشیدجامعی، 1394، اثرات متقابل اشعه UV-B و خشکی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی دو رقم کدو (Cocorbita pepo L)،مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران.

19-مهناز حیدری ریکان، رضا حیدری، رشید جامعی، 1386، بررسی مقاومت به شوری و خشکی چهاررقم جو ( Hordeum vulgaris L.) در مرحله جوانه زنی،پژوهش وسازندگی در زراعت و باغبانی.

20-Abyari M, Heidari R, Jamei R, 2006, The effects of heating, UV irradiation and pH on stability of siahe sardasht grape anthocyanin-copigment complex,Journal of Biological Sciences.

21-ملیحه نظام دوست، احمد محمودزاده، رشید جامعي،رضا حيدري،جواد حكيمي ، 1383، مطالعه چند شکلی ( پلی مورفیسم ) پروتئینهای ذخیره ای بذر 48 رقم انگور ( Vitis vinifera L) استان آذربایجان غربی و طبقه بندی آنها با استفاده از تجزیه خوشه ای،زیست شناسی ایران.

22-Parisima Dolatkhani, Rashid Jameie, 2015, Antioxidant properties and medicinal uses of some Crataegus spp. (Hawthorn) including C.meyeri and C.pontica,. Current Nutrition and Food Science.

23-Nobar Hajihosseinlo, Siavash Hosseini Sarghein, Rashid Jamei, 2015, Changes in physiological and biochemical parameters of Gourd (Cucurbita pepo L.) two varieties under drought and UV-B radiation,Iranian Journal of Plant Physiology.

24-Forouzin Farshid, Jamei Rashid and Heidari Reza, 2015, Chromatographic (GC-MS and HPLC) analysis and antioxidant activity evaluation of Salvia suffruticosa and S.verticillata in their natural habitats in West Azerbaijan province, Iran.,Tropical Journal of Pharmaceutical Research.

25-Forouzin Farshid, Jamei Rashid and Heidari Reza, 2015, Comparison of essential oil components and antioxidant activity between Salvia syriaca and Salvia aristata in their natural habitats in West Azerbaijan province Iran,Journal of Pharmacy and Pharmacology.

26-Nouri F., Hosseini Sarghein S., Jamei R, 2015, Effect of UV-B radiation on photosynthetic pigments and UV-absorbing compounds of three different soybean cultivars (Glycine max L,Iranian Journal of Plant Physiology.

27-Amin Morabbi Najafabad, Rashid Jamei, 2014, Free radical scavenging capacity and antioxidant activity of methanolic and ethanolic extracts of plum (Prunus domestica L.) in both fresh and dried samples,Avicenna Journal of Phytomedicine.

28-Kargar-Khorrami S, Jamei R, Hosseini Sarghein S, 2014, Different UV radiation-induced changes in antioxidant defense system in okra,Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz.

29-Najafi S., Jamei R, 2014, Effect of magnetic field on the yield and chemical composition of Raphanus sativus L. seedlings,Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences.

30-Najafi S, Jamei R, 2014, Effect of silver nanoparticles and Pb(NO3)2 on the yield and,Journal of Stress Physiology and Biochemistry.

31-Najafi S., Heidari R., Jamei R, 2014, Photosynthetic characteristics, membrane lipid levels and protein content in the Phaseolus vulgaris L. (cv. Sadri) exposed to magnetic field and silver nanoparticles,Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences.

32-Soroush Kargar Khorrami1, Rashid Jamei, Seyed Jafar Tabatabaei Koupaei, 2014, UV Radiation Induced Changes of Phenolic Compounds and Antioxidant Enzymes in Okra (Hibiscus esculents L.) Seedlings,Journal of Plant Physiology and Breeding.

33-Dolatkhani P.S., Jamei R, 2013, Antioxidant and antiradical activities assessment in two hawthorn species fruit components,Current Nutrition and Food Science.

34-Yazdizadeh Shotorbani N., Jamei R., Heidari R, 2013, Antioxidant activities of two sweet pepper Capsicum annuum L. varieties phenolic extracts and the effects of thermal treatment,Avicenna Journal of Phytomedicine.

35-- Fathalivand A., Hosseini Sarghein S., Jamei R, 2013, Biochemical study of some,Iranian Journal of Plant Physiology.

36-Najafi S., Heidari R., Jamei R, 2013, Influence of silver nanoparticles and magnetic field on phytochemical, antioxidant activity compounds and physiological factors of Phaseolus vulgaris,Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.

37-Najafi S, Heidari R, Jamei R, 2013, Influence of the magnetic field stimulation on some biological characteristics of Phaseolus vulgaris in two different times,Global Journal of Science, Engineering and Technology.

38-Fatemeh Nejadhabibvash, Fatemeh Rahmani, Reza Heidari, Rashid Jamei, Farzaneh Azimi, 2012, Study of inheritance and environment on tropane alkaloids within Hyoscyamus species.,Australian Journal of Crop Science.

39-Vali Akbari, Rashid Jamei, Reza Heidari, Ali Jahanban Sfahlan, 2012, Antiradical activities of different parts of Walnut (Juglans regia L.) fruit as a function of genotype,Food Chemistry.

40-Nejadhabibvash F, Rahmani F, Heidari R, Jamei R, 2012, Assessment of genetic diversity among Hyoscyamus genotypes based on ISSR markers,International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

41-Ghasemi F., Heidari R., Jamei R., Purakbar L, 2012, Effects of Ni2 toxicity on Hill reaction and membrane functionality in maize,Journal of Stress Physiology and Biochemistry.

42-Jahanban Sfahlan A., Jahanban Sfahlan R., Jamei R., Jahanban Sfahlan A, 2012, Morphology and physicochemical properties of 40 genotypes of almond (Amygdalus communis L.) fruits,European Journal of Experimental Biology.

43-Ghasemi F, Heidari R, Jamei R, Purakbar L, 2012, Responses of growth and antioxidative enzymes to various concentrations of nickel in Zea mays leaves and roots,Iranian Journal of Plant Physiology.

44-Jahanban Sfahlan A, Jamei R, 2012, Properties of biological activity of ten wild almond (Prunus amygdalus L.) species,Turkish Journal of Biology.

45-Jahanban Sfahlan A., Mahmoodzadeh A., Hasanzadeh A., Heidari R., Jamei R, 2010, Antioxidant and antiradical activities of phenolic extracts from Iranian almond (Prunus amygdalus L.) hulls and shells.,Turkish Journal of Biology.

46-Jahanban Sfahlan A, Jamei R, Jahanban Esfahlan R, 2010, The Importance of Almond (Prunus Amygdalus L) and its By-Products,Food Chemistry.

47-ولی اکبری، رضا حیدری، رشید جامعی، مجید اسدی سامانی ، 1394، بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خاصیت آنتی اکسیدانی پوسته نازک دور مغز گردو در ژنوتیپ های مختلف گردوی ایرانی،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

48-محمدی فضه، حیدری رضا، حسینی سیاوش، جامعی رشید، 1394، استخراج و اندازه گیری آلکالویید های مورفینان از اندام های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

49-حدیث روشندل، رشید جامعی، 1394، اثر برخی مشخصات خاک بر محتوای آلکالویید تام غدد زیر زمینی گیاه علف کبکی،یافته های نوین در علوم زیستی.

50-نوشین صدقیه، رشید جامعی، 1394، اثرتاثیر ساکارز برروی پایداری کمپلکس آنتوسیانین- کوپیگمانت پیازقرمزآذرشهر،مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران).

51-سروش کارگرخرمی، رشید جامعی، 1394، تاثیرغلظت های مختلف مس و نیکل برروی برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی درگیاه بامیه (.Hibiscus esculentus L)،مجلۀ فرآیند و کارکرد گیاهی.

52-بابک عبدی، رشید جامعی، مهدی ایمانی، 1394، بهینه سازی بیان سم شقایق دریایی (فراگاسیاتوکسین C) در باکتری E.Coli سویه BL21.،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

53-شوکت یاری سمیرا، حیدری رضا، جامعی رشید، حسینی سیاوش، 1392، بررسی اثربرخی مشخصات خاک منطقه رویش برروی محتوای آلکالوئید تام غددزیرزمینی دوگونه ترب شیرازچهارمنطقه ی مختلف ایران،. نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.

54-مینا بقایی آمند، رضا حیدری، رشید جامعی ، 1392، بررسی تاثیر ساکارز بر پایداری آنتوسیانین آلبالو و شکل گیری فورفورال در دمای بالا،مجله پژوهش های گیاهی(مجله زیست شناسی ایران).

55-کارگر خرمی سروش، جامعی رشید، حسینی سیاوش، 1392، تغییرات در پارامتر های فیزیولوژیکی و آناتومیکی گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) تحت باند های مختلف اشعه فرابنفش،زیست شناسی گیاهی ایران.

56-مهناز باقرلو، رضا حیدری، رشید جامعی، صابر قادرپور، 1391، بررسی خاصیت آنتی اکسیدان و ترکیب های فنولی دو رقم از پیاز(.Allium cepa L) ایرانی با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا،فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

57-هاجر موحدی نژاد، رضا حیدری، رشید جامعی، 1391، بررسی فعالیت ضد اکسایشی و جاروب کنندگی رادیکال در برگ، ساقه، و بذرAsperugo procumbens L. از خانواده گل گاو زبان،مجله زیست شناسی ایران.

58-مهناز باقرلو، رضا حیدری، صابر قادرپور، رشید جامعی، 1390، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی چند رقم از پیاز (Allium cepa L.) ایرانی و توانایی آنها در خنثی سازی رادیکال های آزاد.،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

59-Rashid Jamei, Reza Heidari, Jalil Khara, Samad Zare, 2009, Hypoxia induced changes in the lipid peroxidation, membrane permeability, reactive oxygen species generation, and antioxidative response systems in Zea mays leaves,Turk J Biol..

60-Nasim Fekri, Masoud Khayami, Reza Heidari, Rashid Jamei , 2008, Chemical analysis of flaxseed, sweet basil, dragon head and quince seed mucilages,Research Journal of Biological Sciences.

61-Ali Jahanban Sfahlan, Ahmad Mahmoodzadeh, Ali Hasanzadeh, Reza Heidari, Rashid Jamei, 2009, Antioxidants and antiradicals in Almond hull and shell (Amygdalus communis L.) as a function of genotype,Food Chemistry.

62-Elham Nikkhah , Masoud Khayami , Reza Heidari , Rashid Jamei , 2007, Effect of sugar treatment on stability of anthocyanin pigments in Berberies,Journal of Biological Sciences.

63-Parisa Setareh, Reza Heidari, Elham Ghasemifar, Rashid Jamei , 2007, Effect of heating, UV irradiation and pH on stability of the anthocyanin-copigment complex,Pakistan Journal of Biological Science.

64-Reza Heidari, Rashid Jamei, Mahmood Ghorbani, 2006, Influence of storage temperature, pH, light and varieties of Grape on the stability of anthocyanin extract,J Food Sci Technol.

65-Mohammad Ali Bakhshayeshi, Masoud Khayami, Reza Heidari, Jamei Rashid, 2006, The Effects of light, storage temperature, pH and variety on stability of anthocyanin pigments in four Malus varieties,Pakistan Journal of Biological Sciences.

66-Nasrin Nasr, Masoud Khayami, Reza Heidari, Rashid Jamei, 2006, Genetic diversity among selected varieties of Brassica napus (Cruciferae) based biochemical composition of seeds,JUST.

67-رشید جامعی، منوچهر میرشاهی، حسین نادری منش، 1383، تولید و تلخیص نسبی Streptavidin از محیط کشت باکتری توسط کروماتوگرافی تعویض یونی بوسیله DEAE- سلولز،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (99)

1- 1393، ). بررسی فعالیت جاروب کنندگی رادیکال های آزاد در عصاره ی اتانولی ریشه، برگ و گل آذین بارهنگ) ( Plantago lanceolata.،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

2- 1391، ). مطالعه ی ظرفیت پاکسازی رادیکال های آزاد و خواص پاداکسایشی در بخش های مختلف از واریته های هندوانه (Citrullus vulgaris).،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

3- 1392, Antioxidant activities of some pepper (Capsicum annum L.) varieties phenolic extracts,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

4- 1391, Antioxidant properties of phenolic extract of two species of Crataegus fruit (including the flesh and the seeds).,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

5- 2006, Assessment of Destructive Effects of Inviromental Factores and Protective Effects of Copigmentation on Siahe Sardasht grape ( Vitis Vinifera ) Anthocyanins,14th National& 2nd International Conference of Biology.

6- 1393, Cloning of urate oxidase from Bacillus subtilis subsp. Subtilis,4td International Symposium on Molecular Technology, تهران,ایران.

7- 1391, Comparison of antioxidant activity in several Rosa canina in West Azarbaijan populations.,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,جزیره کیش.

8- 1391, Determination and comparison of antioxidant activity of methanol extracts in kakuti (Ziziphora tenuir) and aviashan (Thymus vulgaris),National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

9- 1392, Determination of total phenolic and scavenging activity of free radicals in 4 species fruits of Solanaceae,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

10- 1391, Effects of various temperatures and pH values on the antioxidant activities of some pepper (Capsicum annum L.) varieties phenolic extracts,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

11- 1392, Evaluation of phenolic compounds contents and antioxidative activity in leaf and seed of Peganum harmala L,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

12- 1392, Evaluation of UV-B effects on morphological and physiological characteristics of two cultivars of coriander (Coriandrum sativum L.).,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

13- 2000, Evalution of Optimal Condition for Streptomyces a Vidini Culture and Purification of Streptaividin(SA) From Bacterial Supernatant by Ionexchange Chromatography Deae-Cellulose,15 th FAOBMB Symposium Perspectives of Biochemistry and Molecular Biology in the 21 Century.

14- 1391, Free-radical scavenging capacity and antioxidant properties of three Raphanus sativus cultivars,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

15- 2006, Grape (Vitis vinifera) Antbocyanins: Study of Extraction and Stability,14th National&2nd International Conference of Biology.

16- 1391, Invitro antioxidant activity of methanolic flower and hull extract of Amygdalus orientalis L,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

17- 2000, Isolation of Streptavidin by Sepharose-Imminobiotin from Streptomyces Avidini Supernatant and Evaluation of lts Application in Immunofluorescence Assay,15 th FAOBMB Symposium Perspectives of Biochemistry and Molecular Biology in the 21 Century.

18- 1394, Optimization of expression of a native sea Anemone toxin protein, fragaceatoxin C, in E.coli BL21,13nd Iranian International Congress of Toxicology, ارومیه,ایران.

19- 1392, Radical scavenging activity and total phenolic content of three species of pear (Pyrus L.),2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

20- 1393, Stability of Anthocyanin- Copigment Complex under the Effect of Copigment Concentration in Black Dezfuly Mulberry in Sanandaj,دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان,ایران.

21- 1393, Stability of Anthocyanin-Copigment Complex under the effect of Sucrose in Northern Red Mulberry in Sanandaj,دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان,ایران.

22- 1391, Study antioxidant and antiradical activities of fruit of two Dispyrus species.,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

23- 1392, The effect of pH on stabilization of the anthocyanin-copigment complex in Azarshahr red onion (Allium cepa).,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

24- 2005, The Effects of Light,Storage Temperature,ph and Variety on Stability of Anthocyanin Pigments in Four Malus Communis of Urmia City,IV th International Congress of ethnobotany, Turkey,istanbul.

25- 2005, The Influence of Light ,Temperature , pH Andstorage Time on the Color and Stability of Siahe Sardasht Grap Anthocyanin,سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شنلسی ایران.

26- 1392, The study of antioxidant and antiradical capacity of phenolic compounds of methanolic and ethanolic extracts of plum (Pronus domestica L.): In both fresh and dried samples,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

27- 1391, The study of antioxidant and free radical scavenging properties of phenolic compounds in two varieties of Urmia grape (Vitis vinifera) leaves,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

28- 1391، اثر بخشی مفید ساکارز در افزایش عمر گلدانی اطلسی پس از پیش تیمار گلها با نانو ذرات نقره،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

29- 1391، اثر غلظت های مختلف ساکارز برپایداری آنتوسیانین دو واریته ی سیب سرخ (Foroum and Braburn)،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

30- 1390، اثرات باند های مختلف اشعه ماورای بنفش روی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان فلاوونوئیدها در گیاه بامیه .(Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1390، اثرات باند های مختلف اشعه ماورای بنفش روی فعالیت بعضی آنزیم های ضد اکسایشی در گیاهک بامیه .(Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

32- 1384، اثرات پراکسیدهیدروژن ، ساکارزو مدت زمان نگهداری روی رنگ و پایداری آنتوسیانین انگور سیاه سردشت ( Vitis vinifera)،سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شنلسی ایران.

33- 1389، اثرات پرتو های UV روی رشد و عوامل فیزیولوژیکی گونه Canabis indica L،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

34- 1390، اثرات پرتو های ماوراء بنفش روی بیوماس، سطح برگ، محتوای قند محلول و پروتئین محلول در گیاه شاهدانه (Canabis indica).،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

35- 1390، اثرات پرتو های ماوراء بنفش روی پارامتر های رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و پتانسیل آنتی اکسیدانتی گیاه شاهدانه (Canabis indica)،دومین کنفرانس ملی فبزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

36- 1393، اثرنانوذرات نقره روی فاکتورهای فیزیولوژیکی و آنزیم های پاداکسایشی گیاه همیشه بهار.(Calendula officinalis)،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

37- 1385، ارزیابی کارایی دو روش رنگ آمیزی ژل SDS-PAGE در تعیین فاصله ژنتیکی واریته های سیب (malu. SP)،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

38- 1391، ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت های پاداکسایشی در سه واریته از ترب (Raphanus sativus L)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1393، بررسی اثر اشعه ی UV-Bبرروی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی درگیاه جو(Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

40- 1393، بررسی اثر اشعه ی UV-Bبرروی برخی فاکتورهای جاذب اشعه UV و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی درگیاه جو(Hordeum vulgare L.) رقم بهمن،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

41- 1391، بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی دانه ها و رشد اولیه دانه رست های لوبیا چیتی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردربخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

42- 1394، بررسی اثر نانوذرات نقرهبر فعالیت آنزیمهای پاداکسایشی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه ذرت .(Zea mays L.)،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، تهران،ایران.

43- 1394، بررسی اثرات تنش توام شوری و UV-B بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

44- 1383، بررسی اثرات نور، دما ، pH و گونه بر پایداری رنگیزه های آتنوسیانین ها در چند گونه زرشک (Berberis)،دوازدهمین کنفرانس زیشت شناسی (همدان).

45- 1392، بررسی اثراشعه UV-Bروی برخی فرایندهای بیوشیمیایی و آناتومیکی درگیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

46- 1392، بررسی اثراشعه UV-Bروی برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی درگیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.، ارومیه،ایران.

47- 1392، بررسی اثرمیدان مغناطیسی برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانه رست های ماش،دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

48- 1392، بررسی اثرمیدان میدان مغناطیسی ونانو ذرات نقره برفاکتور های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درلوبیاچیتی (رقم تلاش).،دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

49- 1392، بررسی اثرمیدان میدان مغناطیسی ونانو ذرات نقره برفاکتور های فیزیولوژیکی، ترکیبات آنتی اکسیدانی و میزان کلروفیل لوبیاچیتی(رقم تلاش).،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

50- 1393، بررسی برخی پارامترهای مورفولوژیکی و آناتومیکی دمبرگ دو رقم گیاه توت فرنگی استان گلستان،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51- 1389، بررسی پارامتر های رشد و عوامل فیزیولوژیکی گیاه شاهدانه (Canabis indica) تحت اثر باند های مختلف اشعه ماوراء بنفش،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1391، بررسی پایداری آنتوسیانین های دوواریته سیب سرخ تحت تیمارهای قند و pH.،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

53- 1389، بررسی تاثیر حرارت بر فعالیت آنتی رادیکالی عصاره پیاز،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

54- 1391، بررسی تاثیر سمیت نیکل برجنبه های مختلف فتوسنتزی و رشددانه رست های ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

55- 1393، بررسی تاثیرتوام میدان مغناطیسی و نانوذره ی نقره روی شاخص های رشدی و آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه همیشه بهار.(Calendula officinalis)،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

56- 1389، بررسی تنش غرقابی بر برخی از پارامتر های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دانه رست های دو ژنوتیپ گندم،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1391، بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های بنگ دانه (Hyoscyamus) بااستفاده از نشانگرهای مولکولیISSR.،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

58- 1389، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی ژنوتیپ های مختلف گردو با سنجش بر روی میزان جمع آوری رادیکال های آزاد 2و2-دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل، سوپر اکسید و نیتریت،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

59- 1393، بررسی خاصیت جاروب سازی رادیکال توسط عصاره ی آبی و اتانولی میوه ی دورقم گیاه توت فرنگی استان گلستان،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

60- 1389، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانتی ترکیبات فنولی در پوسته چند واریته پسته ایرانی،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

61- 1394، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

62- 1391، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در چند جمعیت نسترن کوهی (Rosa canina L.) در سطح استان آذربایجان غربی.،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی،، ارومیه،ایران.

63- 1394، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و متانولی چندین گونه ی گیاهی اطراف دریاچه ارومیه.،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

64- 1388، بررسی فعالیت ضد اکسایشی، محتوای فنلی و فلاونوئیدی لایه های بیرونی و درونی دو واریته پیاز ایرانی.،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

65- 1389، بررسی فعالیت های ضد اکسایشی و جاروب کنندگی رادیکال آزاد ترکیبات فنولی موجود در بذر های سه گونه از خانواده گل گاو زبان،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

66- 1391، بررسی میزان ترکیب های فنولی، فلاونوییدی و فعالیت پاداکسایشی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.)درآذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

67- 1385، پایداری بتاکاروتن در هویج فرنگی وهویج سیاه تحت شرایط متفاوت دمایی و مدت زمان نگهداری،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

68- 1393، پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت تحت تاثیر pH در دو واریته توت سنندج.،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

69- 1393، پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت تحت تاثیر ساکارز در توت سیاه دزفولی سنندج،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

70- 1393، پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت تحت تاثیر غلظت کوپیگمانت در توت قرمز شمالی سنندج،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

71- 1391، تاثیر اشعه UV-B بر روی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات جاذب UVدر سه رقم مختلف از گیاه سویا) .(Glycine max L.،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

72- 1391، تاثیر اشعه UV-B بر فعالیت برخی آنزیم های پاداکسایشی درسه رقم ازگیاه سویا ) .(Glycine max L.،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1391، تاثیر تشعشعات ماورای بنفش B، تنش خشکی و ترکیب دو تنش بر روی محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، میزان پرولین و آنتوسیانین در دو رقم یونجه) (Medicago sativa L..،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

74- 1392، تحریک تمامیت غشا، سامانه آنزیماتیک وبرخی فاکتورهای رشددرگیاه لوبیاچیتی(رقم صدری) تحت تاثیر میدان مغناطیسی درفازرویشی،دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

75- 1383، تعیین فاصله ژنتیکی در ده رقم از دانه های گیاه کلزا بر اساس بررسیهای بیوشیمیایی،دوازدهمین کنفرانس زیشت شناسی (همدان).

76- 1391، تغییرات پارامترهای رشد ریشه و اندام هوایی و میزان آنتوسیانین برگ تحت تیمارهای خشکی، تشعشعات UV-B و ترکیب دو تنش در دو رقم یونجه (Medicago sativa L. )،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

77- 1392، تغییرات خواص پاداکسایشی دو رقم گشنیز درپاسخ به اثرات توام تیمار UV-B و خشکی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

78- 1391، تغییرات رشد و متابولیسم هیدرات های کربن و پروتئین ها درذرت تحت تاثیرغلظت های بالای نیکل،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79- 1391، توانایی خنثی سازی رادیکال های آزاد توسط عصاره های متانولی ارقام انار .(Punica granatum)،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

80- 1382، جدا سازی و بررسی پلی ساکاریدهای موسیلاژی برگ و پیاز سه گونه از پیازداران مهم ایران،یازدهمین کنفرانس سراسری زیشت شناسی ایران ( ارومیه).

81- 1385، خالص سازی و تعیین ساختار آنتوسیانین های کلم گل قرمز(Brassica Oleracea l.)،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

82- 1391، فعالیت های پاداکسایشی عصاره فنولی فلفل قرمز شیرین (Capsicum annuum L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

83- 1391، فعالیت های پاداکسایشی عصاره ی فنولی فلفل شیرین سبز (Capsicum annuum L.) از ارومیه در دماها و pHهای مختلف،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

84- 1388، مصارف اقتصادی-اجتماعی (دارویی) خواص آنتی اکسیدانتی گردو(جنس J.regia L.)،اولین همایش اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی(غرب کشور)، سنندج،ایران.

85- 1392، مطالعه آناتومیکی و مرفولوژیکی در سه گونه گلابی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

86- 1390، مطالعه پروتئین های ذخیره ای دانه های چند رقم پرتقال با استفاده از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید (SDS-PAGE)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

87- 1392، مطالعه ظرفیت پاداکسایشی در چهار گونه از تیره سیب زمینی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

88- 1394، مطالعه ظرفیت جمع آوری رادیکال های آزاد در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

89- 1394، مطالعه ظرفیت مهار رادیکال آزاد در میوه چند واریته انگور ارومیه،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

90- 1393، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنلی حاصل از میوه ی دو رقم گیاه توت فرنگی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

91- 1390، مطالعه محتوای فنولی و فلاونوئیدی 4 گونه توت،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

92- 1391، مطالعه ی فعالیت پاداکسایشی عصاره های متانولی ارقام انار (Punica granatum).،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

93- 1392، مقایسه اثر میدان مغناطیسی درزمان های مختلف بر شاخص های رشد، ترکیبات آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی درگیاه لوبیاچیتی،دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

94- 1388، مقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی (ضد اکسایشی) لایه بیرونی 5 واریته پیاز ایرانی.،اولین همایش دانشجویی کاربرد گیاهان دارویی در ایران، اهواز،ایران.

95- 1394، مقایسه خاصیت پاداکسایشی دو واریته کلم(Brassica oleracea L.)،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

96- 1389، مقایسه مورفولوژیکی و آناتومیکی برگ در زیر گونه ها و پایه های نر و ماده پسته وحشی Pistacia atlantica در ایران،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

97- 1393، مقایسه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه ی Plantago maritima و Plantago lanceolata از جنس بارهنگ در استان آذربایجان غربی،هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، کرج،ایران.

98- 1391، مقایسه ی بیوشیمیایی جمعیت هایی از گونه کنگرGundelia tounefortii) (در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

99- 1391، مقایسه ی خواص پاداکسایشی ارقام مختلف هندوانه (Citrullus vulgaris) و توانایی آنها در خنثی سازی رادیکال های آزاد،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-رشید جامعی، سروش کارگرخرمی، رویا زنگنه، 1397، سازوکارهای سلولی و مولکولی گیاهان در برابر تنش های غیرزیستی.

2-رشید جامعی، 1393، مبانی زیست شناسی سلولی (نظری و عملی).
پایان نامه ها (56)

1-روياداداش زاده، 1394، اثرتيمارهاي آسكوربيك اسيد و pH روي پايداري همتافته آنتوسيانين-كوپيگمانت در زالزالك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-الناز عليزادگان، 1394، مطالعه اثرات متقابل خشكي و UV-B بربرخي فرايندهاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه باقلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نسرين وقار موسوي، 1394، بررسي خصوصيات آناتوميكي و پاداكسايشي شفتالو، شليل و هلوانجيري از خانواده Rosaceae، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-منير مجيدي، 1394، مطالعه فعاليت هاي جاروب سازي راديكال عصاره فنلي ميوه ي چهار واريته انگور اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرسيد فروزين، 1394، مقايسه تركيب و فعاليت پاداكسايشي اسانس هشت گونه گياه سالويا در رويشگاه طبيعي استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-سولماز ديزجي، 1394، بررسي خواص پاداكسايشي دو رقم كلم بروكلي و گل كلم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سهيلا بابايي قوشچي، 1394، بررسي تاثير متقابل تنش شوري و UV-B روي شاخص هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رويا وفوري، 1394، بررسي تاثير نانوذرات نقره روي شاخص هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-پريسا فرجي، 1394، مقايسه ظرفيت پاداكسايشي عصاره هاي آبي و متانولي چند گونه گياه حاشيه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-بابك عبدي، 1394، انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين فراگاسياتوكسين C شقايق دريايي در باكتري E.Coli سويه BL21، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مهناز باقرلو، 1390، بررسي فعاليت ضداكسايشي در واريته هاي مختلف پياز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-پري دهواري ناگان، 1389، تعيين مقدارتركيبات فنلي وفعاليت ضداكسايشي آنهادربخش هاي مختلف بومادران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ولي اكبري، 1389، مطالعه فعاليت ضد اكسايشي تركيبات فنلي و تركيب اسيدهاي چرب درچند ژنوتيپ گردوي منطقه كليايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نسيبه ميرزائي سوسفيدي، 1390، بررسي فعاليت آنتي اكسيدانتي تركيبات فنولي موجود در پوست چندواريته پسته ايراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمدصادق خسروي، 1390، بررسي تاثير دوره هاي مختلف غرقابي بر وضعيت بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دانه رستهاي دو واريته گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-زهرا قندالي دوست، 1390، تاثيرباندهاي مختلف اشعه ماورا بنفش برويژگيهاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و ريخت شناسي در گياه شاهدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سروش كارگرخرمي، 1390، مطالعه تاثيرات طيف هاي مختلف اشعه فرابنفش بربرخي فرايندهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه باميه(Hibiscus esculentus L)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-محمد ياسر بهرامي، 1390، مطالعه ظرفيت پاكسازي راديكال آزاد و خواص ضد اكسايشي چهار رقم توت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مصيب رضايي، 1390، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ و الكتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر در چند رقم پرتقالCitrus senesis در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سميه محمدپور، 1390، بررسي فيتوشيميايي و آناتومي برگ در زيرگونه هاي Pistacia atlanticaدر ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهام جعفري، 1391، مطالعه آناتوميكي برگهاوفعاليت هاي ضدراديكالي ميوه هاي سه گونه خرمالو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-نرمين يزدي زاده شترباني، 1391، اثرات دماها و pHهاي مختلف بر فعاليت هاي پاداكسايشي عصاره هاي فنلي چندرقم فلفل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-منيژه محمدي، 1391، مطاله فعاليت ضداكسايشي تركيبات فنولي وتعيين ميزان آميگدالين درچندژنوتيپ بادام تلخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-نوشين صدقيه، 1392، اثرتيمارهاي ساكارز و pHروي پايداري كمپلكس آنتوسيانين-كوپيگمانت درپيازقرمز آذرشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-بهناز اصلاني پور، 1391، تعيين كمي وكيفي تركيبات فنولي ومقايسه فعاليت ضداكسيداني در كاكوتي، آويشن وپونه ازخانواده نعناعيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مهتاب شب خوان، 1391، بررسي تاثيرقندساكارزوبرخي كوپيگمانت هابرپايداري آنتوسيانين هاي چهارواريته سيب سرخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-پري سيما دولتخاني، 1391، خواص پاداكسايشي و تركيب هاي فنلي در دو گونه ميوه ي زالزالك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه نژاد حبيب وش، 1391، تنوع بين ژنوتيپ هاي بنگ دانه درايران براساس جنبه هاي بيوشيميايي و ماركرمولكولي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

29-نسرين رفيع نيا، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي دورقم يونجه تحت تنش هاي خشكي و تشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فرين نوري، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي سه رقم سويا تحت تشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ويدااحمدي، 1391، مطالعه ي فعاليت پاداكسايشي و تركيبات فنولي در دو رقم هندوانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-مريم نعمتي، 1391، مطالعه تركيبات فنولي و فعاليت پاداكسايشي قسمت هاي مختلف دورقم انار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فاطمه قاسمي، 1391، بررسي تاثيرغلظت هاي بالاي نيكل روي برخي فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دانه رست هاي ذرت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

34-ثريا گروسي ورجوي، 1391، بررسي مقايسه اي آناتومي و فعاليت پاداكسايشي درچندرقم ترب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سميه فتاحي، 1391، مطالعه آناتوميكي و خواص ضداكسايشي دوكونه Rosa caninaو Rosa pimpinnellifoliaدرچندجمعيت استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-آرزو فتحعلي وند، 1391، بررسي مقايسه اي آناتوميكي و بيوشيميايي جمعيت هايي از گونه ي كنگر در سطح استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-فاطمه عباسي، 1391، مطالعه آناتوميكي و خواص پاداكسايشي تركيبات فنولي در برگ هاي چند واريته انگور اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-شيلان حاجي زاده، 1393، اثرتيمارهاي ساكارزوpHروي پايداري همتافته ي آنتوسيانين -كوپيگمانت دردورقم توت سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-نوبرحاجي حسينلو، 1392، مطالعه اثرات متقابل اشعه UV-Bوخشكي بربرخي فرايندهاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آناتوميكي دورقم كدو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سميه محمدزاده، 1392، مطالعه اثرات متقابل UV-Bوخشكي برفرايندهاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و ريخت زايي دورقم گشنيز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-رحيمه اميني، 1392، بررسي مقايسه اي آناتوميكي و فعاليت پاداكسايشي درچندگونه از خانواده Solanaceae، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-فريماه باغداران، 1392، مطالعه تركيبات فنولي، فعاليت آنتي اكسيداني، آلفاتوكوفرول و آناليز اسيدهاي چرب در تخم چند گونه كدو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-فرشته صابئنچيان، 1392، مطالعه آناتوميكي و عملكرد پاداكسايشي عصاره هاي اتانولي و متانولي دورقم سنجد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-نسيبه دهقان، 1392، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ و فعاليت پاداكسايشي در چند گونه گلابي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سميه قرباني، 1393، بررسي ساختار آناتو مُيكي و فعاليت آنتي اكسيداني در گياه پنيرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-الهام جليل زاده، 1393، تأثيس ميدان مغناطيسي ونانو ذُزات نقره روي شاخص هاي فيزيو لُو ژُيكي، آناتو مُيكي و بيو شيميايي گياه هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-رقيه امامي فر، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ و فعاليت پاداكسايشي برگ و ميوه ي ازگيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-وريشه محمدي، 1393، تاثيراشعه UV-B روي ساختار آناتوميكي وبرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي دو رقم جو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-حسن رحماني، 1393، بررسي خواص پاداكسايشي تركيبات فنلي و مطالعه آناتوميكي چند گونه گياه بارهنگ در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-شيرين ابراهيمي، 1393، كلونينگ و بيان ژن اوريكاز باسيلوس سابتيليس در سويه ي باكتريايي E.coli(BL21، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مريم حاجيلري، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ و فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنلي ميوه ي دورقم گياه توت فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-رقيه تهوري، 1392، استفاده ازروشهاي جاروب سازي راديكال آزاد براي ارزيابي فعاليت پاداكسايشي در گياه اسپند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-امين مربي، 1392، مطالعه ظرفيت پاداكسايشي وضدراديكالي تركيبات فنلي عصاره هاي اتانولي ومتانولي آلودردوحالت تازه وخشك شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-حمايت عبدلي گون گورمز، 1392، ارزيابي ظرفيت پاداكسايشي عصاره هاي متانولي واتانولي برگ وميوه ي دوگونه از ذغال اخته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-نسرين رنجبر، 1392، فعاليت هاي پاداكسايشي عصاره هاي فنولي چندرقم فلفل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-سعيده نجفي، 1392، اثرميدان مغناطيسي ونانوذرات نقره روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي درگياه لوبياچيتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.