• نام و نام خانوادگی
  • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • s.torbati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ( با معدل 17.50) ", دانشگاه سراسری تبریز, 1384.

2- "کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( با معدل 17.55) عنوان پایان نامه: شناسایی ترکیبات فرار آلی موجود در درمنه (Artemisia) بااستفاده از روش استخراجی SPME (Solid-Phase MicroExtraction)", دانشگاه سراسری تبریز, 1387.

3- "دکتری تخصصی: زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی، (با معدل 18.73 ) عنوان رساله: بررسی توانایی عدسک آبی (Lemna minor) و شاهی آبی (Nasturtium officinale) در در پالایش آب های آلوده به مواد رنگزای سنتتیک ", دانشگاه سراسری تبریز , 1392.
مقالات ژورنال (8)

1-A. Movafeghi, Dj. Djozan, S. Torbati, "Solid-phase microextraction of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia fragrans, followed by GC and GC/MS analysis", Natural Product Research, 24: 1235-1242 (2010).

2-A. R. Khataee, A. Movafeghi, S. Torbati, S.Y. Salehi Lisar, M. Zarei, "Phytoremediation potential of duckweed (Lemna minor L.) in degradation of C.I. Acid Blue by artificial neural network", Ecotoxicology and Environmental safety, 80: 291-298 (2012).

3-A. Movafeghi, A.R. Khataee, S. Torbati, M. Zarei, and S.Y. Salehi Lisar, "Bioremoval of C.I. Basic Red 46 as an Azo Dye from Contaminated Water by Lemna minor L.: Modeling of Key Factor by Neural Network ", Environmental Progress and Sustainable Energy, 32:1082-1089 (2013).

4-S. Torbati, A. Movafeghi , A. R. Khataee, "Biodegradation of C.I. Acid Blue 92 by Nasturtium officinale: Study of some physiological responses and metabolic fate of dye", International Journal of Phytoremediation, 17:322-329 (2015).

5-S. Torbati, A. R. Khataee, A. Movafeghi, "Application of watercress (Nasturtium officinale R. Br.) for biotreatment of a textile dye: Investigation of some physiological responses and effects of operational parameters", Chemical Engineering Research and Design, 92:1934-1941 (2014).

6-S. Torbati, "Feasibility and assessment of the phytoremediation potential of duckweed for triarylmethane dye degradation with the emphasis on some physiological responses and effect of operational parameters", Turkish Journal of Biology, 39: 438-446 (2015).

7-S. Torbati, A. Movafeghi, Dj. Djozan, , "Identification of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia austriaca using modified pencil lead as a fibre of solid phase microextraction", Journal of Essential oil Bearing Plants, 19: 1224-1233 (2016).

8-S.Torbati, "Artificial neural network modeling of biotreatment of malachite green by Spirodela polyrhiza: study of plant physiological responses and the dye biodegradation pathway", Process safety and Environmental Protection, 99: 11-19 (2016).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-.

2-S. Torbati, "Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza", 13 th Iranian international congress of toxicology, May 2015, Urmia , 12-14 May 2015.

3-N. Alimirzayi, M, Mahmoudian, S. Torbati, "Encapsulation of Haloxyfop pesticide and study of its physiological effects on photosynthetic pigments content of Lemna minor ", 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, Tabriz , 23-25 Feb 2016.

4- "Evaluation of some physiological responses during biological treatment of Malachite green by Lemna minor", همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز, 1393, اضفهان,ایران.

5- "Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza", سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, 1394, ارومیه,ایران.

6- "امکان سنجی و بررسی تجزیه زیستی یک نوع ماده رنگزای triarylmethane توسط گونه هایی از خانواده Lemnaceae با تاکید بر نقش برخی فاکتورهای بیوتیک و آبیوتیک", همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز, 1393, اصفهان,ایران.

7- "مطالعه برخی پاسخ¬های فیزیولوژیک در جریان گیاه پالایی دو ماده رنگزای سنتتیک توسط تره تیزک آبی", هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی, 1393, کرج,ایران.

8- "مطالعه تاثیر فاکتور¬های زیستی و غیر زیستی در پالایش سبز مواد رنگزای سنتتیک توسط علف چشمه", هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی, 1393, کرج,ایران.

9- "مطالعه توانایی گیاه بولاق اوتی در پالایش سبز پساب¬های آلوده به مواد رنگزای مونوآزو: ارزیابی نقش فاکتورهای محیطی و مدل سازی فرایند با شبکه عصبی مصنوعی", دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران, 1393, همدان,ایران.

10- "مطالعه سرنوشت متابولیکی مواد رنگزای مونو آزو در جریان تجزیه زیستی آنها توسط گیاه duckweed", هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی, 1393, کرج,ایران.

11- "مطالعه مقایسه ای مکانیسم پالایش سبز و مسیر تجزیه زیستی C.I. Acid Blue 92 در دو گونه گیاهی آبزی", دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران, 1393, همدان,ایران.

12- "مقایسه نیمرخ ترکیبات آلی فرار در نمونه¬های تر و خشک دو گونه درمنه با تکنیک HS-SPME", هیجدهین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی, 1393, کرج,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "امکان سنجی و بررسی مکانیسم پالایش سبز آبهای آلوده به مالاکیت سبز توسط عدسک آبی (Lemna minor)", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.
دروس تدریس شده (8)

1- "بیوشیمی", تبریز دانشگاه تبریز.

2- "سیستماتیک 2 و آزمایشگاه ", ارومیه دانشگاه ارومیه.

3- "سیستماتیک 1 و آزمایشگاه", ارومیه دانشگاه ارومیه.

4- "گرده شناسی (کارشناسی ارشد زمین شناسی)", ارومیه دانشگاه ارومیه.

5- "جلبک شناسی و ازمایشگاه", تبریز دانشگاه تبریز.

6- "خاک شناسی و آزمایشگاه ", تبریز دانشگاه تبریز.

7- "تشریح و مورفولوژی 2 و ازمایشگاه ", تبریز دانشگاه تبریز.

8- "تشریح و مورفولوژِ گیاهی1 و آزمایشگاه", تبریز دانشگاه تبریز.
جوایز و افتخارات (2)

1- "عضو مستمر استعداد های درخشان دانشگاه تبریز".

2- "رتبه اول منتخب از قطب 4 کشور در مرحله نیمه متمرکز المپیاد دانشجویی زیست شناسی سال 1385و رتبه نهم کشوری در یازدهمین المپیاد دانشجویی زیست شناسی. تابستان 85".