• نام و نام خانوادگی
  • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی، کارتوگرافی، دانشگاه تهران، 1380 .

2- کارشناسی ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز، 1383 .

3- دکترا، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز، 1392 .
مقالات ژورنال (17)

1-Kh. Javan، M.R. Azizzadeh، 2017، Evaluation of the TRMM-3B43 V7 rainfall products on a monthly scale in the Northwest of Iran،Environmental Resources Research، Accepted .

2-M.R. Azizzadeh، Kh. Javan، 2017، Trends in extreme temperature over the Lake Urmia Basin، Iran، during 1987-2014،Earth and Space Physics، Accepted .

3-محمدرضا عزیززاده، خدیجه جوان، 1396، تحلیل روند شاخص های حدی بارش در حوضه دریاچه ارومیه و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور ،جغرافیا و برنامه ریزی، گواهی چاپ.

4-خدیجه جوان، علی اکبر رسولی، مهدی عرفانیان، بهروز ساری صراف، 1396، ارزيابي تطبيقي روشهاي برآورد مقدار بارندگي در حوضه درياچه اروميه،جغرافیا و برنامه ریزی، گواهی چاپ.

5-خدیجه جوان، مریم تیموری، غلامحسن محمدی، 1396، پهنه بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چندمتغیره ،اندیشه جغرافیایی، گواهی چاپ.

6-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، 1396، مدلسازی فضایی- زمانی احتمال وقوع روزهای همراه با رعد و برق در شمال غرب ایران،پژوهشهای جغرافیای طبیعی، گواهی چاپ.

7-خدیجه جوان، 1396، مقایسه شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی تعطیلات (HCI): مطالعه موردی: ارومیه ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی، گواهی چاپ.

8-Kh. Javan، M.R. Azizzadeh، S. Yousefi، 2016، An Investigation and assessment of meteorological drought in Lake Urmia Basin using drought indices and probabilistic methods،Natural Environment Change، Vol. 2، No. 2.

9-خدیجه جوان، 1396، تعیین سطوح آسایش اقلیمی ماهانه در منطقه آزاد چابهار با نگاه گردشگری،فضای گردشگری.

10-خديجه جوان، 1395، بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.

11-علی اکبر رسولی- مهدی عرفانیان- بهروز ساری صراف- خديجه جوان، 1395، ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه،جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای.

12-علی اکبر رسولی- مهدی عرفانیان- بهروز ساری صراف- خديجه جوان، 1395، ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه های زمینی،فضای جغرافیایی.

13-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی، 1394، پهنه بندی شاخص های خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران،فصلنامه جغرافیای طبیعی.

14-Mohammadreza Azizzade، khadijeh Javan، 2015، Analyzing Trends in Reference Evapotranspiration in Northwest of Iran،Journal of Ecological Engineering.

15-علی محمد خورشیددوست، غلامحسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، خدیجه جوان، ابوالفضل جمالی، 1392، تحلیل همدید عوامل مؤثر در فراوانی روزهای گرد و غباری غرب کشور،جغرافیا و برنامه ریزی، سال 17، شماره 46.

16-علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، 1391، تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمونهای ناپارامتری،فضای جغرافیایی، شماره 38.

17-مجید رضایی بنفشه، خدیجه جوان، بتول زینالی، 1390، بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران،فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 13.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-خدیجه جوان، پریسا پاشازاده، گلچین نبی زاده، 1396، تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس شاخص بارش استاندارد (SPI) در نیمه غربی ایران،کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهرکرد.

2-خدیجه جوان، فرهاد نصیری، 1396، تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل¬ ARIMA ،کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

3-خدیجه جوان، فائزه حسین زاده، 1396، بررسی وضعیت خشکسالی در نیمه شرقی ایران با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)،کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

4-خدیجه جوان، سعدی یوسفی، 1396، بررسی تغییرات شاخص اقلیم گردشگری در حوضه دریاچه ارومیه طی دوره زمانی (2012-1986)،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

5-خدیجه جوان، 1395، تحلیل فضایی خشکسالیهای کوتاه مدت و بلند مدت در منطقه سیستان و بلوچستان،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران « توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران».

6-مهدی عرفانیان، خدیجه جوان، 1395، ارزیابی و کالیبراسیون داده های بارش ماهواره ای TRMM-3B42 V6 در حوضه دریاچه ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

7-خدیجه جوان، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی، 1394، ارزیابی و پهنه بندی شرایط آسایش اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از شاحض فشار عصبی،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

8-خدیجه جوان، فریبا شهریار سرنقی، هوشنگ بشیری، 1394، آشکارسازی روند تغییرات روزهای یخبندان در شمال غرب ایران،سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

9-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، معصومه طالب، 1394، بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق سالانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش من کندال،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

10-خدیجه جوان، هوشنگ بشیری، 1394، بررسی مقادیر PM10 و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای شهر ارومیه،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، اردبیل،ایران.

11-خدیجه جوان، سعدی یوسفی، 1394، پایش خشکسالی و ترسالی استان کردستان با استفاده از زنجیره مارکف، شاخص دنباله ها و SPI،سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

12-خدیجه جوان، علیرضا سلیمانی، مصطفی جهانگیری، 1393، فرایند استفاده از بیوگاز در مدارس به عنوان انرژی پایدار شهری،نخستین همایش ملی بهره وری در آموزش و پرورش، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-خدیجه جوان (مجری)، 1396، بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف،طرح درون دانشگاهی.

2-محمدرضا عزیززاده (مجری)، خدیجه جوان (همکار)، 1396، آشکارسازی تغییر اقلیم در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای حدی دما ،طرح دانشگاهی.

3-محمدرضا عزیززاده (مجری)، خدیجه جوان (همکار)، 1393، تحلیل روند تبخیر و تعرق در شمال غرب کشور با استفاده از آزمونهای ناپارامتری،طرح دانشگاهی.
پایان نامه ها (1)

1-زهرا رحیمی بیاتی، 1396، تحلیل شدت- تداوم- فراوانی خشکسالی هواشناسی براساس تئوری بیزین در ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.، استاد راهنمای دوم.