• نام و نام خانوادگی
  • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.pishbin@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سعید پیش بین, "Numerical solution and structural analysis of two-dimensional integral-algebraic equations", Numerical Algorithms, 2016.

2-سعید پیش بین, "Error analysis of the ultraspherical spectral-collocation method for high-index IAEs", International Journal of Computer Mathematics, 2015.

3-سعید پیش بین, "Optimal convergence results of piecewise polynomial collocation solutions for integral–algebraic equations of index-3", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015.

4-سعید پیش بین, "On the numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index: differentiability and tractability index-3", Journal of Mathematical Modeling, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "Gaussian radial basis functions and spectral collocation methods for the solution of two-dimensional singular system of Volterra integral equations", 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, 1394, ملایر,ایران.

2- "Numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index using spectral collocation methods", (1st National Industrial Mathematics Conference (NIMC 2014), 1393, تبریز,ایران.