• نام و نام خانوادگی
  • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.pishbin@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری ، ریاضی کاربردی-انالیز عددی ،دانشگاه خواجه نصیر تهران.

2-کارشناسی ارشد، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی ،دانشگاه خواجه نصیر تهران.
مقالات ژورنال (10)

1-p.darania, s.pishbin, 2017, High-order collocation methods for nonlinear delay integral equation. ,J. Comput. Appl. Math..

2-s.pishbin, 2017, Operational Tau method‎ for singular system of Volterra‎ integro-differential equations‎.,J. Comput. Appl. Math.

3-s.pishbin, 2016, Numerical solution and structural analysis of two-dimensional integral-algebraic equations,Numerical Algorithms.

4-s.pishbin, 2015, Error analysis of the ultraspherical spectral-collocation method for high-index IAEs,International Journal of Computer Mathematics.

5-s.pishbin, 2015, Optimal convergence results of piecewise polynomial collocation solutions for integral–algebraic equations of index-3,Journal of Computational and Applied Mathematics.

6-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2011, A posteriori error estimation of the Legendre collocation method applied to integral-algebraic Volterra equations,Elect.Trans.Numer.Anal. .

7-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2011, Jacobi specteral solution for integral algebraic equations of index-2,Appl. Numer. Math. .

8-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2012, On the convergence analysis of the spline collocation method for system of integral algebraic equations of index-2 ,Int. J. Comput. Methods..

9-s.pishbin, F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2013, Volterra Integral Algebraic Equation with weakly singular kernels: the numerical treatments,J. Comput. Appl. Math. .

10-s.pishbin, 2014, On the numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index: differentiability and tractability index-3,Journal of Mathematical Modeling.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-s.pishbin, 2016, • Decoupling of integro-differential-algebraic equations into a regular system: ‎Numerical treatment, ,The 6th seminar on numerical analysis and its applications, Maragheh, Iran.

2- 1394, Gaussian radial basis functions and spectral collocation methods for the solution of two-dimensional singular system of Volterra integral equations,2nd National Conference on Mathematics and its Applications, ملایر,ایران.

3- 1393, Numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index using spectral collocation methods,(1st National Industrial Mathematics Conference (NIMC 2014), تبریز,ایران.
دروس تدریس شده (6)

1-نرم افزار ریاضی ، کارشناسی .

2-بهینه سازی خطی، کارشناسی .

3-جبر خطی عددی ، کارشناسی .

4-مبانی آنالیز عددی ، کارشناسی.

5-تحقیق در عملیات پیشرفته ، کارشناسی ارشد.

6-نظریه تقریب، کارشناسی ارشد.