• نام و نام خانوادگی
  • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.pishbin@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری , "ریاضی کاربردی-انالیز عددی ", دانشگاه خواجه نصیر تهران.

2-کارشناسی ارشد, "ریاضی کاربردی - آنالیز عددی ", دانشگاه خواجه نصیر تهران.
مقالات ژورنال (10)

1-p.darania, s.pishbin, "High-order collocation methods for nonlinear delay integral equation. ", J. Comput. Appl. Math., 2017.

2-s.pishbin, "Operational Tau method‎ for singular system of Volterra‎ integro-differential equations‎.", J. Comput. Appl. Math, 2017.

3-s.pishbin, "Numerical solution and structural analysis of two-dimensional integral-algebraic equations", Numerical Algorithms, 2016.

4-s.pishbin, "Error analysis of the ultraspherical spectral-collocation method for high-index IAEs", International Journal of Computer Mathematics, 2015.

5-s.pishbin, "Optimal convergence results of piecewise polynomial collocation solutions for integral–algebraic equations of index-3", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015.

6-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, "A posteriori error estimation of the Legendre collocation method applied to integral-algebraic Volterra equations", Elect.Trans.Numer.Anal. , 2011.

7-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, "Jacobi specteral solution for integral algebraic equations of index-2", Appl. Numer. Math. , 2011.

8-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, "On the convergence analysis of the spline collocation method for system of integral algebraic equations of index-2 ", Int. J. Comput. Methods., 2012.

9-s.pishbin, F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, "Volterra Integral Algebraic Equation with weakly singular kernels: the numerical treatments", J. Comput. Appl. Math. , 2013.

10-s.pishbin, "On the numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index: differentiability and tractability index-3", Journal of Mathematical Modeling, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-s.pishbin, "• Decoupling of integro-differential-algebraic equations into a regular system: ‎Numerical treatment, ", The 6th seminar on numerical analysis and its applications, Maragheh, Iran, 2016.

2- "Gaussian radial basis functions and spectral collocation methods for the solution of two-dimensional singular system of Volterra integral equations", 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, 1394, ملایر,ایران.

3- "Numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index using spectral collocation methods", (1st National Industrial Mathematics Conference (NIMC 2014), 1393, تبریز,ایران.
دروس تدریس شده (6)

1-نرم افزار ریاضی , "کارشناسی ".

2-بهینه سازی خطی, "کارشناسی ".

3-جبر خطی عددی , "کارشناسی ".

4-مبانی آنالیز عددی , "کارشناسی".

5-تحقیق در عملیات پیشرفته , "کارشناسی ارشد".

6-نظریه تقریب, "کارشناسی ارشد".