• نام و نام خانوادگی
  • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید پیش بین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، ریاضی کاربردی-انالیز عددی ،دانشگاه خواجه نصیر تهران.

2-.

3-کارشناسی ارشد، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی ،دانشگاه خواجه نصیر تهران.
مقالات ژورنال (15)

1-s.sajadi، s.pishbin، 2020، Convergence analysis of the product integration method forsolving the fourth kind integral equations with weaklysingular kernels،Numerical Algorithms.

2-S.Pishbin، J.Shokri، 2018، N‎umerical analysis of the mixed system of first and second-kind Volterra-Fredholm integral‎ ‎equations،Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization.

3-s.pishbin، p. darania، 2018، On the numerical solutions for nonlinear Volterra-Fredholm integral equations ،Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática.

4-.

5-s.pishbin، 2018، The numerical solution of the semi-explicit IDAEs by discontinuous piecewise polynomial approximation،Applied Mathematics and Computation.

6-p.darania, s.pishbin, 2017, High-order collocation methods for nonlinear delay integral equation. ,J. Comput. Appl. Math..

7-s.pishbin, 2017, Operational Tau method‎ for singular system of Volterra‎ integro-differential equations‎.,J. Comput. Appl. Math.

8-s.pishbin, 2016, Numerical solution and structural analysis of two-dimensional integral-algebraic equations,Numerical Algorithms.

9-s.pishbin, 2015, Error analysis of the ultraspherical spectral-collocation method for high-index IAEs,International Journal of Computer Mathematics.

10-s.pishbin, 2015, Optimal convergence results of piecewise polynomial collocation solutions for integral–algebraic equations of index-3,Journal of Computational and Applied Mathematics.

11-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2011, A posteriori error estimation of the Legendre collocation method applied to integral-algebraic Volterra equations,Elect.Trans.Numer.Anal. .

12-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2011, Jacobi specteral solution for integral algebraic equations of index-2,Appl. Numer. Math. .

13-s.pishbin ,F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2012, On the convergence analysis of the spline collocation method for system of integral algebraic equations of index-2 ,Int. J. Comput. Methods..

14-s.pishbin, F. Ghoreishi and M. Hadizadeh, 2013, Volterra Integral Algebraic Equation with weakly singular kernels: the numerical treatments,J. Comput. Appl. Math. .

15-s.pishbin, 2014, On the numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index: differentiability and tractability index-3,Journal of Mathematical Modeling.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 2018، حل عددی معادلات انتگرال خود-پیچشی تعمیم یافته براساس روش عملگری تاو،هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن.

2- 2018، Tractability index of fourth kind integral equations with weakly singular kernels،هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن.

3-s.pishbin, 2016, • Decoupling of integro-differential-algebraic equations into a regular system: ‎Numerical treatment, ,The 6th seminar on numerical analysis and its applications, Maragheh, Iran.

4- 1394, Gaussian radial basis functions and spectral collocation methods for the solution of two-dimensional singular system of Volterra integral equations,2nd National Conference on Mathematics and its Applications, ملایر,ایران.

5- 1393, Numerical solution of integral equations of the fourth kind with higher index using spectral collocation methods,(1st National Industrial Mathematics Conference (NIMC 2014), تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- مقدمه ای بر نظریه تقریب با کد نویسی Mathematica،تدوین به شیوه گردآوری.
پایان نامه ها (10)

1- روش طیفی گالرکین منطبق شده در حل معادلات دیفرانسیل تاخیری.

2- روش هم محلی برای حل معادلات انتگرالی ولترا نوع سوم.

3- تحلیل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل جزئی با روش شبکه متحرک.

4- درونیابی بر اساس تقریب کمترین مربعات متحرک برای مسایل وجه مشترک بیضوی دو بعدی.

5- یک روش موثر هم محلی گاوسی برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترای تاخیری از نوع پانتوگراف.

6- منظم سازی و تحلیل عددی دستگاههای مرکب معادلات انتگرال ولترا-فردهولم نوع اول و دوم.

7- حل معادلات انتگرال با هسته لگارتمی توسط روشهای طیفی.

8- حل عددی معادلات انتگرال خود پیچشی تعمیم یافته بر اساس روش عملگری تاو.

9- تحلیل عددی معادلات جبری انتگرال کلی بر اساس روش هم محلی تکه ای.

10- تحلیل عددی معادلات جبری دیفرانسیل با اندیس بالاتر.
دروس تدریس شده (7)

1-آنالیز عددی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

2-نرم افزار ریاضی ، کارشناسی .

3-بهینه سازی خطی، کارشناسی .

4-جبر خطی عددی ، کارشناسی .

5-مبانی آنالیز عددی ، کارشناسی.

6-تحقیق در عملیات پیشرفته ، کارشناسی ارشد.

7-نظریه تقریب، کارشناسی ارشد.
جوایز و افتخارات (3)

1- انتخاب مقاله برتر با عنوان Decoupling of integro-differential-algebraic equations into a regular system‎: ‎Numerical treatment،The 6th seminar on numerical analysis and its applications.

2- دانشجوی نمونه دوره فوق لیسانس،دانشگاه خواجه نصیر.

3- رتبه اول دوره دکترا ،دانشگاه خواجه نصیر.