• نام و نام خانوادگی
  • احمد پورستار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی (Ph. D)
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
  • a.poursattar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

آقای دکتر احمد پورستار تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان ارومیه به پایان رساند و مدرک لیسانس (در سال 1381) و فوق لیسانس (در سال 1384) را از دانشگاه ارومیه اخذ نمود، سپس خدمت مقدس سربازی را به پایان رساند و در آزمون دکتری تخصصی ورودی بهمن 1385 ( نوبت اول ) دانشگاه ارومیه حائز رتبه اول گردید و در مهر 1390 با کسب رتبه اول و معدل کل 19/67 فارغ التحصیل گردید و از بهمن سال 1390 در گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه بعنوان استادیار شیمی آلی شروع به کار نمود و در سال 1395 به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت و هم اینک بعنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه شیمی در دانشگاه ارومیه مشغول به فعالیت می باشند.

 پست الکترونیکی ( رایانامه ) :                        a_poursattar@yahoo.com                                                                                                                                                 

 ریسرچ گیت:                                   https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Poursattar/publications   

 گوگل اسکولار:                                    https://scholar.google.com/citations?user=mm50KsYAAAAJ&hl=en  

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (27)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد پورستار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی (Ph. D)
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
        بیوگرافی کوتاه

آقای دکتر احمد پورستار تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان ارومیه به پایان رساند و مدرک لیسانس (در سال 1381) و فوق لیسانس (در سال 1384) را از دانشگاه ارومیه اخذ نمود، سپس خدمت مقدس سربازی را به پایان رساند و در آزمون دکتری تخصصی ورودی بهمن 1385 ( نوبت اول ) دانشگاه ارومیه حائز رتبه اول گردید و در مهر 1390 با کسب رتبه اول و معدل کل 19/67 فارغ التحصیل گردید و از بهمن سال 1390 در گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه بعنوان استادیار شیمی آلی شروع به کار نمود و در سال 1395 به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت و هم اینک بعنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه شیمی در دانشگاه ارومیه مشغول به فعالیت می باشند.

 پست الکترونیکی ( رایانامه ) :                        a_poursattar@yahoo.com                                                                                                                                                 

 ریسرچ گیت:                                   https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Poursattar/publications   

 گوگل اسکولار:                                    https://scholar.google.com/citations?user=mm50KsYAAAAJ&hl=en  

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی شیمی محض ، دانشگاه ارومیه (سال 1381) .

2-کارشناسی ارشد شیمی آلی ، دانشگاه ارومیه (سال 1384), "عنوان پایان نامه : سنتز مشتقات جدید p-استخلافی 3-(فنیل آمینو)ایزوکسازول-2H)5)-اونها با بنزوتیازول یا بنزوکسازول استخلاف شده روی نیتروژن و مطالعه نوآرایی آنها در حضور تری اتیل آمین (با نمره : 19/75) ".

3-دکتری تخصصی شیمی آلی، دانشگاه ارومیه (سال 1390), "عنوان رساله : سنتز ­و­ نوآرایی باز کاتالیزوری مشتقات N-استخلافی ایزوکسازول-2H)5)-اونها به منظورتشکیل هتروسیکلهای جدید چند حلقه ­ای (با نمره : 20) ".
مقالات ژورنال (37)

1-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy and Aynaz Haghi, "An Efficient Route for the Synthesis of 11-Aroyldiindeno[1,2-b:2,1-e]pyridine-10,12-diones", J. Heterocycl. Chem., 2017, in press. doi: 10.1002/jhet.2949.

2-Elmira Kashani, Nader Noroozi Pesyan, Hamid Rashidnejad, Ahmad Poursattar Marjani, Hooman Yaghoobnejad Asl, "Synthesis and characterization of novel polymeric organic–inorganic complex framework based on sodium 2,4‑dioxo‑6‑aryl‑3‑oxa‑bicyclo[3.1.0]hexane‑1,5‑dicarboxylate (SDAOBDC) with three‑dimensional hybrid networks", J. Iran. Chem. Soc., 2017, in press. doi: 10.1007/s13738-017-1151-8.

3-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Mohyeddin Chitan and Sahar Mahmoodi, "Microwave-assisted Synthesis of Acridine-1,8(2H,5H)-diones via a One-pot, Three Component Reaction", Iran. J. Chem. & Chem. Eng. (IJCCE), 2017, 36 (2), 1-6.

4-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Azar Rostampoor, "The Synthesis of New Benzo[h]thieno[2,3‐b]quinoline‐9‐yl(aryl)methanone Derivatives", J. Heterocycl. Chem., 2017, 54 , 648–652.

5-Ahmad Poursattar Marjani, Seyed Ali Hosseini, Zahra Shokri, Nasim Maleki, "Co3O4 nanoparticles prepared by oxidative precipitation method: an efficient and reusable heterogeneous catalyst for N-formylation of amines", Res. Chem. Inter., 2017, 43 , 413-422.

6-JABBAR KHALAFY, FAHIMEH BADPARVAR, AHMAD POURSATTAR MARJANI, "SYNTHESIS OF 1-ARYL-6,6-DIMETHYL-2-PHENYL-6,7-DIHYDRO-1H-INDOL-4(5H)-ONES BY TWO STEPS, IN A THREE-COMPONENT REACTION", J. Chil. Chem. Soc. , 2016, 61 (3) , 3112-3115.

7-Nasrin Shadjou, Mohammad Hasanzadeh, Faeze Talebi, Ahmad Poursattar Marjani, "Graphene quantum dot functionalized by beta-cyclodextrin: a novel nanocomposite toward amplification of l -cysteine electro-oxidation signals", Nanocomposites, 2016, 2 (1), 18-28.

8-Nasrin Shadjou, Mohammad Hasanzadeh, Faeze Talebi, Ahmad Poursattar Marjani, "Integration of β-cyclodextrin into graphene quantum dot nano-structure and its application towards detection of Vitamin C at physiological pH: A new electrochemical approach", Materials Science and Engineering: C, 2016, 67, 666-674.

9-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Sahar Mahmoodi, "A simple one-pot synthesis of new 9-aroyl-3, 4, 6, 7, 9, 10-hexahydro-1, 8 (2H, 5H)-acridinediones", Arkivoc, 2016, 3, 262-270.

10-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Fatemeh Salami and Mahnaz Ezzati, , "The synthesis of new pyrazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives", Arkivoc , 2015, 277-286.

11-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Fatemeh Salami and Mahsa Mohammadlou,, "Tin(II) chloride-catalyzed synthesis of new pyrazolo[5,4-b]quinolines under solvent-free condition ", Synthesis, 2015, 47 (11), 1656-1660.

12-Jabbar Khalafy, Mahsa Mohammadlou, Miri Mahmoody, Fatemeh Salami, Ahmad Poursattar Marjani, "Facile synthesis of new 10-substituted-5H-naphtho[1,2-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazin-5-ones, ", Tetrahedron Lett , 2015, 56 (12), 1528-1530.

13-Alireza Dadrass, Ali Ramazani, Ahmad Poursattar Marjani, Hojjatollah Rahchamani, Hassan Nasri Koureh, Ali Souldozi, Sepideh Samiee, Katarzyna Slepokura, Tadeusz Lis,, "Synthesis and Structural Characterization of Organophosphorus Ylide-1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenyl phosphoranylidene)ethanone ", Chinese J. Struct. Chem., 2015, 34 (3), 373-378.

14-Alireza Dadrass, Hojjatollah Rahchamani, Jabbar Khalafy, Ali Ramazani, Bayram Parsa Habashi, Ahmad Poursattar Marjani,Ali Souldozi, Katarzyna Ślepokura, Tadeusz Lis and Morteza Rouhani, "Study of conversion of polymeric organophosphorus ylide complexes of mercury(II) halides to phenazine complexes: X-ray crystal structures and spectral characterizations., ", Phosphorus, Sulfur and Silicon, 2015, 190 (3), 360-371.

15-Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani, Fatemeh Salami , "A novel synthesis of new 2-aryl-6-(arylamino)-1H-imidazo[1,2-b]pyrazole-7-carbonitrile derivatives ", Tetrahedron Lett, 2014, 55, 6671–6674.

16-Ahmad Poursattar Marjani, Bayram Parsa Habashi, Hojjatollah Rahchamani, Jabbar Khalafy, Alireza Dadrass, Hooman Yaghoobnejad Asl,, "Synthesis of Quinoxalinophenazine Derivatives and Reaction of 3,12-Dimethylbenzo[α]quinoxalino[2,3-c]phenazine with Mercury(II) Bromide: Spectral and Structural Characterization, ", Chinese J. Struct. Chem , 2014, 33 (10), 1460-1466.

17-Jabbar Khalafy, Nasser Etivand, Shadi Dilmaghani, Mahnaz Ezzati, Ahmad Poursattar Marjani, "A convenient and mild synthesis of new 2-aryl-3-hydroxy-6,7-dihydro-1H-indol-4(5H)-ones via a one-pot, three-component reaction in water", Tetrahedron Lett, 2014, 55, 3781-3783.

18-Alireza Dadrass, Shahla Ebrahimnezhad, Mahsa Pourmirza, Ahmad Poursattar Marjani, "Synthesis and characterization of labile ylide of 1-(p-tolyl)-2-(tri-p-tolylphosphoranylidene)ethanone and its related complexes with mercury(II) halides", Current. Chem. Lett, 2014, 3 (2), 103-108.

19-Jabbar Khalafy, Mahnaz Ezzati, Mehdi Rimaz, Ahmad Poursattar Marjani and Hooman Yaghoobnejad Asl,, "An efficient and facile regioselective synthesis of new substituted (E)-1-(3-aryl-7,8-dihydrocinnoline-5(6H)-ylidene)hydrazines and (1E,2E)-1,2-bis(3-aryl-7,8-dihydrocinnoline-5(6H)-ylidene)hydrazines", J. Iran. Chem. Soc, 2014, 11 (4), 1067-1074.

20-Jabbar Khalafy, Somaye Farajzadeh, Ahmad Poursattar Marjani and Hooman Yaghoobnejad Asl, "Single crystal X-ray structure of 3-amino-5-(4-chlorophenyl)pyridazine-4-carbonitrile", Current. Chem. Lett, 2014, 3 (1), 1-6.

21-A. Poursattar Marjani, J. Khalafy and N. Noroozi Pesyan , "Synthesis and crystal structure of ethyl 2-(benzo[d]oxazol-2-yl)-5-oxo-3-(o-tolylamino)-2,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate", S. Afri. J. Chem, 2013, 66, 27-31.

22-Jabbar Khalafy, Mehdi Rimaz, Mahnaz Ezzati and Ahmad Poursattar Marjani, "Crystal structure of 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7,7-dimethyl-7,8-dihydrocinnolin-5(6H)-one ", Current. Chem. Lett, 2013, 2 (1), 43-48.

23-Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani and Maryam Haghipour, "Regioselective synthesis of 3-arylpyrido[2,3-b]pyrazines by reaction of arylglyoxals with 2,3-diaminopyridine", Current. Chem. Lett, 2013, 2 (1), 21-26.

24-A. Poursattar Marjani, J. Khalafy, R. H. Prager,, "A Novel Synthesis of Imidazo[1,2-a]quinoxalines", Chem. Heterocycl. Comp, 2012, 48(6), 1001-1005.

25-Jabbar Khalafy, Bayram Parsa Habashi, Ahmad Poursattar Marjani and Peyman Najafi Moghadam, "The Synthesis of 2-Arylquinoxaline Derivatives", Current. Chem. Lett, 2012, 1 (3), 139-146.

26-Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani, Ali Rostamzadeh, "A convenient synthesis of a new series of aminoisoxazoles", Heterocycl. Commun, 2011, 17 (1-2), 65-68.

27-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Ali Reza Molla Ebrahimlo, Rolf H Prager, "Synthesis of Some Pyrimido[4,5-b]quinoline Derivatives", Bull. Korean. Chem. Soc, 2011, 32 (7), 2183-2186.

28-A. Poursattar Marjani, J. Khalafy , "A Short and Efficient Method for the Synthesis of Pyrimido[1,2-a]quinolines ", Chem. Heterocycl. Comp, 2011,, 47 (1), 96-100.

29-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Ali Reza Molla Ebrahimlo, "Facile Synthesis of Some New Pyrimidoquinolines ", Synth. Commun , 2011, 41 (16), 2475-2482.

30-Ahmad Poursattar Marjani and Jabbar Khalafy , "Ethyl 5-oxo-3-arylamino-2,5-dihydroisoxazole-4-carboxylates as sources ofimidazopyrimidine and aminoindole derivatives ", Turk. J. Chem , 2010, 34 (6), 847-858.

31-Ali Reza Molla Ebrahimlo, Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani, Rolf H. Prager,, "The synthesis of potential DNA intercalators. Part 3. Triazanaphthalenes, tetraaza-anthracenes and phenanthrenes from isoxazolones", Arkivoc, 2009, 12, 17-30.

32-Karim Akbari Dilmaghani, Ahmad Poursattar Marjani and Fazel Nasuhi Pur , "Synthesis and Characterization of 3,6-Bisethynyl-9H-fluoren-9-one Derivatives with Sonogashira Coupling ", Asian J. Chem. , 2009 , 21 (2), 1258-1264.

33-J. Khalafy, K. Akbari Dilmaghani, L. Soltani and A. Poursattar Marjani, "The Synthesis of New 5-aminoisoxazoles by reactionof thiocarbamoyl cyanoacetates with hydroxylamine ", Chem. Heterocycl. Comp. , 2008, 44 (6), 729-734.

34-M. M. Baradarani, J. Khalafy, S. Khadivi, A. Poursattar Marjani,, "Base-Induced Rearrangements of N-Substituted 3-Arylaminoisoxazol-5(2H)-ones to 2-Arylaminoimidazo[1,2-a]pyridines ", Chem. Heterocycl. Comp, 2008, 44 (5), 594-599.

35-Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani and Ali Reza Molla Ebrahimlo, "The Synthesis of 5-bromo-2,4-dimethyloxazole by flash vacuum pyrolysis of 2-acetyl-4-bromo-3-methylisoxazol-5(2H)-one ", Chem. Heterocycl. Comp, 2008,, 44 (1), 113-114.

36-Ali Souldozi, Jabbar Khalafy ,Ahmad Poursattar Marjani, Katarzyna Slepokura, Tadeusz Lis and Ali Ramazani, , "Synthesis and Single Crystal X-Ray Structure of Ethyl 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-5-oxo-3-(4-toluidino)-2,5-dihydro-4-isoxazolecarboxylate", Z. Naturforsch., 2007, , 62b, 705-710.

37-Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani and Ali Reza Molla Ebrahimlo, "Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani and Ali Reza Molla Ebrahimlo, Synthesis of new N-benzoxazole and N-benzothiazole derivatives of 3-(4-Substituted phenyl)aminoisoxazol-5(2H)-ones and comparison of their base induced rearrangement, ", J. Braz. Chem. Soc.,, 2006, 17 (3), 570-576..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)

1-A. Poursattar Marjani, A. R. Molla Ebrahimilo and J. Khalafy, "Synthesis of Ethyl 2-Arylaminoimidazo[2,1-b]benzothiazole-3-carboxylates ", 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Isfahan Iran, 1-3 February 2005.

2-A. Poursattar Marjani, S. Khadivi, M. M. Baradarani and J. Khalafy, "Synthesis of new derivatives of 3-Arylaminoisoxazol-5(2H)-ones", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 7-9 September 2006.

3-A. Poursattar Marjani, S. Khadivi, M. M. Baradarani and J. Khalafy, "Synthesis of Ethyl 2-Arylamino-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylates", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 7-9 September 2006.

4-Ahmad Poursattar Marjani, Ali Reza Molla Ebrahimlo and Jabbar Khalafy, "Synthesis of 5-bromo-2,4-dimethyloxazole by flash vacuum pyrolysis", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 7-9 September 2006.

5-Ali Reza Molla Ebrahimlo, Ahmad Poursttar Marjani and Jabbar Khalafy , "Synthesis of Isoxazolo[3,4-b]quinoline as a new organic compound ", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 7-9 September 2006.

6-Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Ghoreshi Zadeh and Jabbar Khalafy, "The Synthesis of ethyl 5-amino-3-(4-(5-amino-4-(ethoxycarbonyl)isoxazol-3-ylamino)phenylamino)isoxazole-4-carboxylate", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

7-Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Ghoreshi Zadeh and Jabbar Khalafy, "The Synthesis of 5-amino-3-Arylaminoisoxazole-4-Carboxamide derivatives", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

8-Ahmad Poursattar Marjani and Jabbar Khalafy, "The Synthesis of ethyl 3-(4-(4-(ethoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydroisoxazol-3-ylamino)phenylamino)-5-oxo-2,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

9-Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Ghoreshi Zadeh and Jabbar Khalafy, "Comparison of the reaction of hydroxylamine with thiocarbamoylmalonates and thioxopropanamides", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

10-Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Ghoreshi Zadeh and Jabbar Khalafy, "The Synthesis of 5-amino-3-(4-(5-amino-4-carbamoylisoxazol-3-ylamino)phenylamino)isoxazole-4-carboxamide", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

11-Khadijeh Tavana, Ahmad Poursattar Marjani and Jabbar Khalafy , "The Synthesis of Bis[ethyl 2-(4-oxoquinazolin-3(4H)-yl) benzoate]disulfan", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zabol University, Zabol Iran, 4-6 March 2008.

12-A. Nikoo, A. Poursattar Marjani, K. Akbari Dilmaghani, J. Khalafy , "Synthesis and Characterization of some Schiff bases derivatives of ethyl-5-amino-3-phenylaminoisoxazole-4-carboxylate", 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Razi University, Kermanshah Iran, 27-29 August 2008.

13-Ahmad Poursattar Marjani, Ali Reza Molla Ebrahimlo, Jabbar Khalafy, "Efficient Method for the Synthesis of Pyrimidoquinolines", 17th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Mazandaran University, Babolsar Iran, 13-15 October 2010.

14-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of Ethyl 2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-1H-indole-3-carboxylates", 17th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Mazandaran University, Babolsar Iran, 13-15 October 2010.

15-Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of new imidazo[1,2-a]pyrimidines from arylaminoisoxazol-5(2H)-ones", 17th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Mazandaran University, Babolsar Iran, 13-15 October 2010.

16-Ahmad Poursattar Marjani, Ali Rostamzadeh, Jabbar Khalafy, "The Synthesis of new derivatives of imidazo[1,2-a]quinoxaline", 15th Iranian Congress of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 4-6 September 2011.

17-Ahmad Poursattar Marjani, Ali Reza Molla Ebrahimlo, Jabbar Khalafy,, "The novel synthesis of pyrimido[4,5-b]quinolines", 15th Iranian Congress of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 4-6 September 2011.

18-Ali Rostamzadeh, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of methyl 5-amino-3-arylaminoisoxazole-4-carboxylates", 15th Iranian Congress of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 4-6 September 2011.

19-R. Hasanzadeh, P. Najafi Moghadam, A. Poursattar Marjani, "Synthesize, characterization and application of a new chelating resin", 15th Iranian Congress of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 4-6 September 2011.

20-Bayram Parsa Habashi, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Peyman Najafi Moghadam, "The Synthesis of Quinoxalinophenazine Derivative", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Sistan and Baluchestan University, Zahedan Iran, 7-9 March 2012.

21-Bayram Parsa Habashi, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of Arylquinoxalines and Arylnaphthodiazepine Derivative", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Sistan and Baluchestan University, Zahedan Iran, 7-9 March 2012.

22-Mohammad Taghi Kiani, Ahmad Poursattar Marjani, Maryam Haghipour and Jabbar Khalafy, "Synthesis of Pyrido[3,4-b]pyrazine Derivatives", 19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan Iran, 5-7 September 2012.

23-Ahmad Poursattar Marjani, Maryam Haghipour, Mohammad Taghi Kiani and Jabbar Khalafy, ", Synthesis and X-ray Single Crystal Structure of Ethyl 2-(Benzoxazol-2-yl)-3-(2-Tolylamino)-5-oxo-2,5-Dihydroisoxazol-4-Carboxylate", 19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan Iran, 5-7 September 2012.

24-Ahmad Poursattar Marjani, Maryam Haghipour , "Synthesis of Diethyl 2,11-bis(m-tolylamino)diimidazo[1,2-a:2,1-c]quinoxaline-3,10-dicarboxylate", 19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan Iran, 5-7 September 2012.

25-Maryam Haghipour, Ahmad Poursattar Marjani, Mohammad Taghi Kiani and Jabbar Khalafy, "Arylglyoxals as a Source of Pyrido[2,3-b]pyrazine Derivatives, ", 19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan Iran, 5-7 September 2012.

26-Elnaz Naseri, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Two step, three component synthesis of 6,8-dimethyl-4-arylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(6H,8H)-diones", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

27-Naser Etivand, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, Shadi Dilmaghany Hasanloyi,, "The Synthesis of diethyl 3,3’-(naphthalene-1,5-diylbis(azanediyl))bis(5-oxo-2,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

28-Leila Sheikholeslami, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of 5-amino-3-arylaminoisoxazole-4-carboxamide", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

29-Hani Ghorban, Leyla Mavaddatian, Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani, "Synthesis of a series of new heterocycles by condensation of diamino compounds with 1,4-phenyl-diglyoxal (PDG)", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

30-Shadi Dilmaghany Hasanloyi, Jabbar Khalafy, Ahmad Poursattar Marjani, Naser Etivand, "The synthesis of pyrido[2,3-b]pyrazine derivatives under microwave conditions", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

31-Leyla Mavaddatian, Hani Ghorban, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Synthesis of quinoxalinylphenyl pyridopyrazine by condensation reaction of 1,4-phenyl diglyoxal with 2,3-diaminopyridine and 1,2-diaminobenzene", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran, 3-5 July 2013.

32-F. Abdali, F. Badparvar, A. Kiani, M. Ezzati, A. Poursattar Marjani and J. Khalafy, "Synthesis of [1,2]oxazine by reaction of barbituric acid with phenacyl bromide and aryl glyoxals in presence of hydroxylamine", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

33-F. Badparvar, A. Kiani, F. Abdali, M. Ezzati, A. Poursattar Marjani and J. Khalafy, "A convenient synthesis of new 1,2-diphenyl and 1,3-diphenyl derivatives of 6,6-dimethyl-6,7-dihydro-1H-indol-4(5H)-ones via a one-pot, three component reaction in ethanol", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

34-F. Salami, A. Poursattar Marjani, M. Mohammadlou, M. Ezzati and J. Khalafy, "A Novel Synthesis of New Derivatives of 2-aryl-6-(arylamino)-1H-imidazo[1,2-b]pyrazole-7-carbonitrile", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

35-F. Salami, A. Poursattar Marjani, M. Moharampur, M. Ezzati and J. Khalafy,, "Synthesis of 7-oxo-2-(phenylamino)-5-propyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitriles", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

36-M. Mohammadlou, M. Mahmoody, F. Salami, A. Poursattar Marjani and J. Khalafy, , "Synthesis of 10-(furan-2-yl)-5H-naphtho[1,2-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazin-5-one", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

37-E. Alidoost, H. Bahrami, A. Poursattar Marjani and J. Khalafy, "Synthesis of Spiro[5,5]undeca-1,4,7,10-tetraene derivatives", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Tabriz Iran, 19-21 August 2014.

38-Miri Mahmoody, Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Dono Ghezelbash, Mohammad Mehdi Baradarani, Jabbar Khalafy, , "Synthesis of (S)-3-chloro-3-phenyl-1H,5H-spiro[[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole-6,2-quinoxaline", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

39-Miri Mahmoody, Ahmad Poursattar Marjani, Zahra Dono Ghezelbash, Jabbar Khalafy, Mohammad Mehdi Baradarani, , "Synthesis of 3,3-dimethyl-3,4-dihydronaphtho[2,3-b]benzofuran-1,6,11(2H)-trione", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

40-Sahar Mahmoodi, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "The synthesis of 10-Aroyl-1,3,6,8-tetramethyl-9,10-dihydro-1H,8H-1,3,6,8,9-pentaaza-anthracene-2,4,5,7-tetraones", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

41-Sahar Mahmoodi, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy, "Facile synthesis of some new acridinedione derivatives", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

42-Ramin Ashrafi, Ahmad Poursattar Marjani, Karim Akbari Dilmaghani, Fatemeh Salami , "The synthesis of new 1H-imidazo[1,2-b]pyrazole derivatives", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

43-Azar Rostampoor, Ahmad Poursattar Marjani, Miri Mahmoody, Jabbar Khalafy, "Synthesis of some new benzo[h]thieno[2,3-b]quinolin-9-yl(aryl) methanonederinatives", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

44-Azar Rostampoor, Ahmad Poursattar Marjani, Jabbar Khalafy , "Synthesis of new derivatives of (Z)-2-(2-((2-chloroquinolin-3-yl)methylene)hydrazinyl)-5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry,University of Kurdistan, Sanandaj Iran, 8-10 September 2015.

45-Nasim Maleki, Ahmad Poursattar Marjani, Seyed Ali Hosseini, Zahra Shokri, "Co3O4 : An Efficient Heterogeneous Catalyst for Acetylation of Amines", 24th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Azarbaijan Shahid Madani University, 24-26 Aug. 2016, 13.

46-Haniyeh Mohammadi , Aahmad Poursattar Marjani , Mehdi Mahmoudian, "Investigation of Mechanical Properties of PMMA-modified α-Alumina /Graphen oxidePolymethylmethacrylate Nanocomposite", 24th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Azarbaijan Shahid Madani University, 24-26 Aug. 2016, 92.

47-Nasim Abdollahpour , Asghar Zamani, Ahmad Poursattar Marjani, "Green Method of Preparing High Surface Area Boehmite", 24th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Azarbaijan Shahid Madani University, 24-26 Aug. 2016, 53.

48-Narmin Akhteh, Nader Noroozi Pesyan, Ahmad Poursattar Marjani, "Synthesis of new oximes from octahydroxanthene compoundes based on 1,3-cyclohexanedione", 24th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Azarbaijan Shahid Madani University, 24-26 Aug. 2016, 12.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "سنتز و شناسایی نانوکاتالیست کبالتیت و بررسی کارایی آن در واکنشها ", دانشگاه ارومیه, 1395.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1- "تهيه گاما آلومينا و بومايت با استفاده از پوست گردو", اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، ایران, 1395.
پایان نامه ها (27)

1-طه عبدالله پور, "تهیه و شناسایی و مطالعات طیف سنجی شیف بازهای هتروسیکل آمین دار جدید و کمپلکسهای آنها با فلزات واسطه", 1396 ، استاد راهنما.

2-هانیه محمدی, "استفاده از نانو ذرات آلومینا و گرافن اکسید اصلاح شده در کامپوزیت های PMMA و بررسی خواص مکانیکی آنها", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد راهنما.

3-نسیم عبداله پور, "تهیه و شناسایی اکسیدهای فلزی واسطه تثبیت شده روی گاما آلومینا و کاربردهای آنها در واکنش های اکسایشی", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد راهنما.

4-محمدرضا پاکدامن, "سنتز و مطالعه لیگند شیف باز ...", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد مشاور.

5-فریبا نوری, "مطالعه و سنتز مشتقات حاصل از واکنش آریل گلی اکسالها با ترکیبات ....", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد راهنما.

6-سمیه نادری, "ترسیب الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت¬های کبالت اکسید/ نانولوله¬ی کربنی چند لایه بر روی نانولوله¬های تیتانیم دی اکسید برای کاربردهای ابرخازنی", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد مشاور.

7-فائضه طالبی, "تهیه لایه نازکی از نقاط کوانتومی گرافنی عامل دار شده با بتا سیکلودکسترین بر روی کربن شیشه ای و کاربرد آن در جهت ساخت حسگر الکترو شیمیایی", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395 ، استاد راهنما.

8-نسیم ملکی, "سنتز و شناسایی نانوکاتالیست کبالتیت (Co3O4) و بررسی کارایی آن در واکنشهای آسیلاسیون و فرمیلاسیون آمینها", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395، استاد راهنما.

9-نرمین آخته, "سنتز اکسیم های جدیدبا استفاده از ترکیبات اکتاهیدرو زانتن بر مبنای 1و3- سیکلوهگزان دیون", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1395, استاد راهنما.

10-میترا کوزه کولانی, "استخراج آنتوسیانین و بررسی تاثیر قند ساکارز و برخی کوپیگمانت ها بر پایداری آنتوسیانین در دو واریته ی انگور (Vitis vinifera L.) ارومیه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.

11-احمد دهقاني, "تهیه و شناسایی نانوذرات فلزی تثبیت شده بروی مواد سلولزی", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-آيناز حقي, "بررسی واکنش تک ظرفی سه جزئی 1و3-ایندان دیون با ..........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-سعيد محمدوند سنجي, "سنتز مشتقات جدید بیس آمیدین متصل به نانوذرات مغناطیسی", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-سحر محمودي, "سنتز مشتقات جدید 9-آروییل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

15-آذر رستم پور, "سنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده از مشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید تیوکربوهیدرازید و مشتقات فناسیل برومید", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

16-حمید معزی دشتکی, "بررسی جزء به جزء شدن طیفهای جرمی مشتقات جدید سینولینها", 1393.

17-يوسف كريمي, "شناسایی اسپکتروفتومتری ترامادول و ایبوبروفن بر اساس واکنش نفتیل آمین", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاور.

18-مصطفي سعادت, "سنتز مشتقات اکسیندولها و کینازولینونها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

19-فريبا سلماني حبشي, "سنتز و شناسایی و فعالیت های ضد قارچی کمپلکسهای لیگاندهای میکس با نمکهای آهن ، نیکل و مس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاور.

20-زينب اتش بار, "سنتز ترکیبات اورگانو فسفر و استخلاف نوکلئوفیلی آنها با لیگاندهای مونو و چند دندانه¬ای موثر و مطالعه طیف¬سنجی آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاور.

21-رامين اشرفي, "سنتز مشتقات اتیل 5- آمینو-3-..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

22-واحد هرمزي, "مطالعه و بررسی جزء به جزء شدن طیف¬های جرمی 1و4و a4و5و8وa8وa9وa10", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

23-حسين عليجاني, "مطالعه و بررسی جزء به جزء شدن طیفهای جرمی مشتقات جدید ایمیدازوپیریدینها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

24-فاطمه سلامی, "سنتز مشتقات جدید 5- آمینو -3-آریل آمینو-1H- پیرازول-4-کربونیل از واکنش ..................", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-لیلا شیخ الاسلامی, "سنتز مشتقات جدید 3-آریل آمینو ایزوکسازولها از واکنش 2و2-دی سیانو-N- فنیل اتات تیو آمید با هیدروکسیل آمین", پایان نامه کارشناسی ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-مريم حقي پور, "سنتز مشتقات جدید 2-آریل پیریدو.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-محمد تقي كياني, "سنتز یک سری ترکیبات هتروسیکلی جدید از واکنش 2و3-دی آمینو پیریدین با ........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-شیمی آلی پیشرفته (برای مقطع کارشناسی ارشد).

2-شیمی فیزیک آلی پیشرفته (برای مقطع کارشناسی ارشد).

3-شیمی آلی 3،2،1 (برای مقطع کارشناسی).

4- شیمی آلی زیست شناسی ، پلیمر و کشاورزی (برای مقطع کارشناسی).

5-روش استفاده از متون علمی شیمی (برای مقطع کارشناسی).

6-کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (برای مقطع کارشناسی).

7-آزمایشگاه شیمی آلی 2،1 (برای مقطع کارشناسی).

8-شیمی عمومی 2،1 (برای مقطع کارشناسی).

9-آزمایشگاه شیمی عمومی 2،1 (برای مقطع کارشناسی).
جوایز و افتخارات (6)

1- "از اساتید برگزیده دانشگاه ارومیه در مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه (اردیبهشت 1396) ".

2- "فارغ التحصیل رتبه اول دکتری تخصصی شیمی آلی دانشگاه ارومیه ( مهر 1390 - با معدل کل 19/67)".

3- "دانشجوی رتبه اول سالتحصیلی 90-89 ، سومین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه (اردیبهشت 1390) ".

4- "دانشجوی ممتاز سالتحصیلی 88-87 ، دومین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه (اردیبهشت 1389) ".

5- "دانشجوی ممتاز سالتحصیلی 87-86 ، اولین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه (اسفند 1387) ".

6- "رتبه اول آزمون ورودي نوبت اول دکتري تخصصی شيمي آلي دانشگاه اروميه (بهمن 1385) ".