• نام و نام خانوادگی
  • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (85)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (38)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (49)

1-Moradi Rikabad، M.، Pourakbar، L Siavash Moghaddam، S. and Popović-Djordjević، J.، Industrial Crops & Products، 2019، Agrobiological، chemical and antioxidant properties of saffron (Crocus sativus L.) exposed to TiO2 nanoparticles and ultraviolet-B stress.

2-اخوان، ط.، پوراکبر، ل.و رحمانی، ف. و علی پور،ه.، فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1397. 111-127، اثر تنش شوری و محلول پاشی نانو اکسید روی بر برخی ویژگی های فیولوژیکی گیاه کلزا و کاملینا.

3-پوراکبر، ل.، یوسف زایی، ف. و فرهادی، خ.، 1397، سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره از صمغ درختان و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و مس.

4-Akhavan, T., Pourakbar, L., Rahmani, F., Alipour, H., 2019, Interactive Effects of Salinity and ZnO Nanoparticles on Physiological and Molecular Parameters of Rapeseed (Brassica napus L.), 50 (6): 698-715..

5-پوراکبر، ل.، یوسف زایی، ف. و فرهادی، خ.، 1397، سنتنز بیولوژیکی نانوذرات نقره از صمغ درختان و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و مس،نشریه علوم پزشکی ایلام، 26 (6): 1-9.

6-Taghipour, S., Rahimi, A., Zartoshti, M. R. and Pourakbar, L., 2016, Effects of some micronutrients on antioxidant activity of Thyme (Thymus vulgaris L.) .,ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi.

7-Abbasi, M. R. , Hosseini, S. and Pourakbar, L., 2018, Differential Response to Salt Stress Within and Among Iranian Melilotus Species,Communications in Soil Science and Plant Analysis.

8-یوسف زایی، ف.، پوراکبر، ل.، فرهادی، خ. و مولایی، ر.، 1396، بررسی تاثیر نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر جوانه زنی و برخی فاکتورهای مورفولوژی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان،پژوهشهای گیاهی.

9-Pourakbar, L., 2017, Effect of Static Magnetic Field on Germination and Enzymes Activity of Lemon Balm (Mellissa officinalis) Seeds,Jordan Journal of Agricultural Sciences.

10-Abasi, M.R. Hosseini, S. and Pourakbar, L. , 2017, Coumarin variation in Iranian Biennial Melilotus genetic resources and its relationship with agro-morphophenological traits,Journal of Crop Science and Biotechnology.

11-Ahmadzadeh, SH., Rahmani, F. and Pourakbar, l., 2017, Growth and antioxidant responses of strawberry to nickel oxide nanoparticles,Jordan Journal of Agricultural Sciences.

12-پوراکبر، ل. و عدلی فرد، م، 1396، بررسي محتواي تركيبات فنولي و ظرفيت ضد اكسايشي در برگ، غوره، كشمش و شيره انگور كشمشي قرمز،علوم و صنایع غذایی.

13-احدی، ن. و پوراکبر، ل، 1395، اثر خاك هاي سه منطقه شور بر برخي پارامترهاي رشدي و بيوشيمايي گياه Halocnemum،فیزیولوژی محیطی گیاهی.

14-پوراکبر، ل. و مقسومی هولاسو، س، 1395، بررسي عكس العمل گندم (Triticum aestivum L.) به مصرف روي تحت تنش شوري،زراعت.

15-لطیفه پوراکبر, 2015, Biological synthesis of silver nanoparticles and evaluation of antibacterial and antifungal properties of silver and copper nanoparticles,Turkish Journal of Biology.

16-لطیفه پوراکبر, 2015, The survey of antioxidant properties of phenolic compounds in fresh and dry hybrid Barberry fruits (Berberis integerrima× vulgaris),Science Journal (CSJ),.

17-لطیفه پوراکبر, 2014, Phenolic compounds and antioxidant properties of grape pomaces Fermented by as oryzae,International Journal of Agriculture Innovations and Research.

18-لطیفه پوراکبر, 2014, Comparison Effect of Nano-iron Chelate and Iron Chelate on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes Activity of Mung Bean (Vigna radiate L.),Advances in Environmental Biology.

19-لطیفه پوراکبر, 2013, Effect of abiotic stresses on histidine kinases gene expression in zea mays l.,Journal of stress physiology and biochemistry.

20-لطیفه پوراکبر, 2012, Comparison effect of different methods of black plastic mulching and planting patterns on weed control, water-use efficiency and yield im tomato crops,International Journal of Agri Science, 2,2.

21-لطیفه پوراکبر, 2012, Effscts of Ni toxicity on hill reaction and membrance functionality in maize,Journal of stress physiology and biochemistry.

22-لطیفه پوراکبر, 2012, Responses of growth and antioxidative enzymes to various concentrations of nikel in Zea mays leaves and roots,Iranian Jouranal of Plant Physiology.

23-لطیفه پوراکبر, 2012, Exposure of Satureia hortensis seeds to magnetic fields: effect on germination, growth, characteristics and activity of some enzymes,Journal of Stress physiology and biochemistry.

24- 2007, Copper induce change in antioxidative system in maize,Pakistan journal of biological sciences.

25- 2007, Copper induced change in antioxidative system in maize (Zea mays. L). 2007.,Pakistan Journal of Biologicale Science.

26- 2007, Physiological effects of copper on some biological parameters in Zea mays L.,T.Pakistan Journal of Biologicale Science.

27-لطیفه پوراکبر، 1394، اثر شوری بر آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت،زیست شناسی کاربردی.

28-لطیفه پوراکبر، 1394، مطالعه اثر میدان مغناطیسی و سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه تحت تنش فرابنفش B،یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی).

29-لطیفه پوراکبر، 1394، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی.

30-لطیفه پوراکبر، 1393، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تفاله انگور تخمیر شده با آسپرژیلوس اریزه با پیش تیمار اولترا سوند به روش سطح پاسخ،بهداشت مواد غذایی.

31-لطیفه پوراکبر، 1393، بررسی تاثیر سمیت نیکل بر میزان کلروفیل، واکنش هیل و رشد دانه رستهای ذرت،یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی).

32-لطیفه پوراکبر، 1393، آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک دانه رستهای گندم،زیست شناسی گیاهی ایران.

33-لطیفه پوراکبر، 1393، پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت به مس و نیکل،زراعت (پژوهش و سازندگی).

34-لطیفه پوراکبر، 1392، اثر نیکل بر بیومس، محتوای رنگیزه ای و آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت،نشریه علوم تربیت معلم (خوارزمی).

35-لطیفه پوراکبر، 1392، بررسی میان کنش روی و اسیدهای آلی مالیک و سیتریک بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،زیست شناسی گیاهی ایران.

36-لطیفه پوراکبر، 1392، بررسی اثر متقابل تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C و سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی بادرنجبویه،فرایند و کارکرد گیاهی.

37-لطیفه پوراکبر، 1391، اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه،زیست شناسی گیاهی ایران.

38-لطیفه پوراکبر، 1391، تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم های دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه،نشریه علوم تربیت معلم.

39-لطیفه پوراکبر، 1391، اثرات کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه ذرت،نشریه علوم تربیت معلم.

40- 1390، اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت ( Zea mays L)،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

41- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،علوم تربیت معلم.

42- 1389، اثرات کادمیوم بر میزان تولید پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت،علوم تربیت معلم.

43- 1387، بررسی اثرات متقابل مس و EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت،علوم تربیت معلم.

44- 1387، بررسی اثرات متقابل مس EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

45- 1383، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه،نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا.

46- 1383، اثرات متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه،نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا.

47- 1383، بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رستهای تربچه،علوم دانشگاه تربیت معلم.

48- 0، Physiological Effects of Copper on Some Biochemical Parameters in Zea mays L. Seedings،Pakistan Journal of Biological Sciences.

49- 0، بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رست های تربچه،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (85)

1-Alizadeh, S., Fallahi, S. and Pourakbar, L., 2018, Effect of TiO2 spraying on growth parameters of Dracocphalum moldavica L.,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

2-Alizadeh, S., Fallahi, S. and Pourakbar, L., 2018, Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi symbiosison growth parameters of Dracocephalum moldavicaL .medicinal plant under salt stress,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

3-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., Evaluation of arsenate induced physiological responses in alfalfa (Medicago sativa L,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran, 2018.

4-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., 2018, Effect of arsenic toxicity on peroxidase, superoxide dismutase activity and total phenol content in alfalfa (Medicago sativa) ,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

5-محمد باقرلو، پ.، پوراکبر، ل. و گوستا، ی.، 1397، مقایسه ی فعالیت پاداکسایشی اسانس در دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae)،سومین همایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه، ایران..

6-Ozyazici, G., Shahoori, S., Sepeher, E., Rahimi, A. and Pourakbar, L., 2018, (Effect of harvest day-time on antioxidant activity of denaee thyme (Thymus daenensis,Uluslararasi Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey.

7-Maddadi,S, V., Rahimi, A., Siavash Moghaddam, S.. Pourakbar, L. and poporic-Djordevic., 2019, Evaluation of antioxidant activity of dragons head (Lallemantia iberica L) leaves under chemical, organic and bio fertilizer,XXIV Symposium on Biotechnology, Cacak University, serbia..

8-Mohammadghasemi, V., Siavash Moghaddam, S.. Rahimi, A., Pourakbar, L. and poporic-Djordevic., 2019, Effects of nano-fertilizers on the antioxidant properties of Lallemantia iberica,XXIV Symposium on Biotechnology, Cacak University, serbia..

9-جوانی شندی، س.، پوراکبر، ل. و رحیمی، ا.، 1397، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی فنل و فلاونوئیدی اندام هوایی و زمینی Silybummariabnum،سومین همایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه، ایران..

10-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., 2017, Study of Tri-oxide Arsenic and Sodium Arsenate Phytotoxicity on Seed Study of Tri-oxide Arsenic and Sodium Arsenate Phytotoxicity on Seed Germination, some Growth and Physiological Parameters in Alfalfa),14th Iranian Congress Toxicology.

11-Foroghi, K., Ahmadi, T., Siavash Moghaddam, S. and Pourakbar, L., 1396, Design and fabrication of biohybrid solar cell based on photosynthesis by separating PSI,Annual RIPA meeting on low dimensional systemes, Tabriz University..

12-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانوسیلیکات در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاه زعفران،پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران، تهران..

13-Rahimi, A, Pourakbar, L., Mostafapour, SH. and Rasoli, Y., 1396, Evaluation of Antioxidant Activity of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seeds from Three Different Origins,، دانشگاه ارومیه.دومین همایش متی گیاهان دارویی دیم ایران.

14-حیدری، ا. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير برهمكنش شوري و آسكوربيك اسيد بر برخي تركيبات آنتي اكسيداني گياه گل گاوزبان،سومين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، همدان..

15-امینی دربندی، ک. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير نانوذرات سيليكات تيتانيوم و نقره بر برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه زعفران تحت تنش UVB،نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

16-مرادی، م. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير نانوذره TiO2بر روي فاكتورهاي بيوشيمايي گياه زعفران تحت تنش UVB،نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

17-امینی دربندی، ک. و پوراکبر، ل.، 1395، ثر اشعه UVB بر فاكتورهاي رشدي در گياه زعفران و تاثير اسيد ساليسيليك در بهبود تنش ناشي از UVB،سومين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي. تهران..

18-مرادی، م. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير تنش UVB بر برخي فاكتورهاي رشدي گياه زعفران تحت كشت هيدروپونيك،وزدهمين گنگره ملي و هفتمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

19-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانو سيليكات بر برخي فاكتورهاي رشدي بر برخي فاكتورهاي رشدي در گياه زعفران تحت تنش شوري،نوزدهمين گنگره ملي و نوزدهمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

20-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانو سيليكات بر برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي در گياه زعفران تحت تنش شوري،نوزدهمين گنگره ملي و هفتمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران.

21- 1393, Changes induced by sodium chloride on ion balance in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.),سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست, ارومیه,ایران.

22- 1394, Effects of silver nanoparticles on growth and biochemical factors of Portulaca oleracea L. medicinal plants under salinity stress,سیزدهمین کنفرانس بین اللملی سم شناسی, ارومیه,ایران.

23- 1391, Investigation of zinc toxicity on som physiological and biochemical process in zea mays,National congress Medicinal plant, جزیره کیش,ایران.

24- 1390, Minization of Nacl in Iranianwhite brined,International food congress - noval approaches in food industry, ازمیر,ترکیه.

25- 1390, study on production of bioyogurt fortified with systeeine,International congress of food hygiene, تهران,ایران.

26- 2011, Survivability of probiotic in frut bio yogurt(صفحه 104 pdf),internationalFood Congress-Navel Approaches in Food Industry, ازمیر,ترکیه.

27- 1390, survivability of probiotic in frut bioyogurtفحه 43 pdf,International food congress Noval approaches in food industry, ازمیر,ترکیه.

28- 1392، اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و کلروفیل برگ سه گونه گیاه دارویی در شرایط آب و هوایی مهران- ایلام (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

29- 1392، اثر تنش شوری بر عملکرد تر و خشک اندام های هوایی سه گونه گیاه دارویی در شهرستان مهران (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

30- 1391، اثر تنش فلز روی بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

31- 1393، اثر تنش کمبود آب بر فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد در ژنوتیپ های گندم نان،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

32- 1391، اثر سیتریک و مالیک اسید برسمیت فلز روی و بررسی شاخص های رشد و پروثئین کل در گیاه ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

33- 1392، اثر شوری بر رشد و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی در جلبک کلرلا،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

34- 1391، اثر شوری بر مشخصه های رشدی و محتوای کلروفیل در دو رقم قلمی و پسته ایی گیاه آفتابگردان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

35- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی انزیم های انتی اکسیدانی در گیاه ذرت،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، مشهد،ایران.

36- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پر اکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت(Zea mays L)،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

37- 1382، اثر متقابل اسید سالیسیلیک و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران.

38- 1382، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، ارومیه،ایران.

39- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش رشد و فعالیت برخی آنزیم های در بذر سیاه دانه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش و فعالیت برخی آنزیم های بذر رازیانه،هفتمین کنفرانس علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

41- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش، رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (Nigella sativa)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

42- 1390، اثر نیکل بر تولید مالون دی آلدهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L )،دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ارومیه،ایران.

43- 1390، اثر نیکل بر تولید مالون دی آلهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

44- 1392، اثرات پوششی بذر با نانوذرات نقره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ریحان،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

45- 1391، اثرات تنش شوری بر رشد وپارامترهای بیوشیمایی ذرت،هفدهمین کنفرانمس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

46- 1391، اثرات تنش شوری و فلز سنگین روی بر رشد و پارامترهای فیزیولو‍‍ژیکی دانه رست های گندم،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

47- 1390، اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر ( Salvia sclarea ) و گنگر فرنگی ( Cynara scolymus)،هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

48- 1390، اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و ‍C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر و گنگر فرنگی،هفتمین کنفرانس باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

49- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش کمبود آب،سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

50- 1394، ارزیابی خواص پاد اکسایشی عصاره متانولی در چند واریته از گیاه کتان،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

51- 1392، ارزیابی مقدار کلروفیل و رشد گیاه ریحان در پاسخ به نانوذرات مس و نمک CuCl2،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1392، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

53- 1393، ارزیابی میزان کلروفیل و برخی از شاخص های رشدی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تاثیر سطوح شوری،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1392، اسیدهای چرب اشباع نشده از جلبک دریایی Gracilaria persica پتانسیلی برای برنامه های تغذیه ای و دارویی،نخستین همایش ملی کاربردی گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، تربت حیدریه،ایران.

55- 1394، برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی بادرنجبویه در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان، کرمان،ایران.

56- 1393، بررسی اثر اشعه UV بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)،ومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

57- 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدرکربن های چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunnallela tertiolecta و ِD. sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دوگونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunallela Sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و ممحیط زیست، ارومیه،ایران.

59- 1394، بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر طول، وزن اندام هوایی و ریشه و میزان کلروفیل و کاروتنوئید در گونهHalocnemum strobilaceum در حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه،دومین همایش کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

60- 1393، بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات نقره بر روی برخی فاکتورهای رشدی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

61- 1392، بررسی اثر نانوذرات مس و کلرید و سولفات مس بر شاخص های رشدی تربچه،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

62- 1392، بررسی اثر نانوذرات نقره و مس بر قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلیوس،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1394، بررسی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی گیاه ریحان در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه،اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی، تهران،ایران.

64- 1391، بررسی تاثیر سمیت نیکل بر جنبه های مختلف فتوسنتزی و رشد دانه رست های ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

65- 1390، بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی و غذایی و راهکارهای کنترل آن،همایش ملی تغیی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

66- 1390، بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

67- 1390، بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت،همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

68- 1390، بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays cv.704)،همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

69- 1393، بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

70- 1394، بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی روی بعضی از شاخص های فیزیولوژیکی و یون های معدنی گیاه نخود،سومین همایش کاربرد فن آوری نانو در کشاورزی، اراک،ایران.

71- 1394، بررسی تغییرات آنتوسیانین، فنل و فلاونوئید کل در گونه Halocnemum strobilaceum در سطوح مختلف شوری،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

72- 1393، بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و نیترات نقره بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)،سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1391، تاثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی روی حساسیت گیاهچه های بادرنجبویه به پرتوهای فرابنفش،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

74- 1390، تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم ها ی دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه (Feoniculum vulgare)،هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

75- 1391، تغییرات رشد و متابولیسم هیدرات های کربن و پروتئین ها در ذرت تحت تاثیر غلظت های بالای نیکل،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

76- 1391، سنتز نان.ذرات مس و بررسی اثر آن بر فاکتورهای رشدی دانه رستهای تربچه،گردهمایی انجمن بیوتکنولوژی، ارومیه،ایران.

77- 1390، عملکرد علوفه ای و مرفولوژیکی هفت گونه شبدر در شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

78- 1392، فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشک زرشک وحشی در حلال آبی،دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79- 1392، فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشک زرشک وحشی در حلال اتانولی،دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

80- 1392، کشت جلبک دریایی Gracilariopsis persica در استخر بتونی جزیره قشم،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

81- 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ایران،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

82- 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

83- 1382، مقاومت سرم القایی اسید سالیسیلیک بر دانه رستهای تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، ارومیه،ایران.

84- 1390، مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

85- 1394، مقایسه ی فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی در چند گیاه از خانواده چتریان در 5 منطقه مختلف حاشیه دریاچه ارومیه،اولین همایش علمی و پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-پوراکبر، ل. و امامعلی سبزی، ر.، 1398، شیمی محیط زیست ،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، بررسی میانکنش های فیزیولوژیک شوری و فلز منگنز در چند رقم گیاه آفتابگردان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1390، اثر میدان های مغناطیسی روی جوانه زنی بذر و ریشه زایی تعدادی از گیاهان دارویی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1393، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجان غربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (38)

1-طرفه اخوان هزاوه، 1398، ارزیابی جنبه های قیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی محلول پاشی نانوذرات اکسید روی در کلزا تحت تنش شوری، پوراکبر، ل.، رحمانی، ف.

2-سوسن جوانی شندی، 1398، بررسی مقایسه ای شاخص های فیتوشیمیایی و محتوای آنتی اکسیدانی شش گونه از تیره کاسنی، لطیفه پوراکبر و دکتر امیر رحیمی.

3-.

4-رضا محمدی قزلجه، 1397، تاثیر نانوذرات نقره و اسیدهای آلی (سیتریک اسید و مالیک اسید) بر روی گیاه شنبلیله تحت تنش فلز کادمیوم.

5-پریسا محمد باقرلو، 1397، مقایسه فعالیت پاداکسایشی و ترکیب بیوشیمیایی اسانس چند گونه از تیره نعناعیان و ارزیابی فعالیت ضد قارچی آنها بر علیه چهار بیمارگر گیاهی.

6-احسان حیدری، 1396، اثرات متقابل سیلیسیم و اسیدهای آلی (مالیک و آسکوربیک اسید) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گل گاو زبان ایرانی.

7-محمد رضا عباسی، 1395، ارزیابی کومارین در منابع ژنتنیکی جنس Melilotus در ایران در شرایط مزرعه و تنش شوری.

8-مریم عاصمه، 1395، تاثیر نانوذره سیلیکات بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زعفران تحت تنش شوری.

9-معصومه مرادی ریگ آباد، 1395، تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه زعفران تحت تنش UVB.

10-کامران امینی دربند، 1395، تاثیر نانوذرات سیلیکات، تیتانیوم و نقره بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه زعفران تحت تنش UVB.

11-.

12-مهدي عابدزاده، 1391، بررسي تاثير پرتوهاي UV-C و UV-B بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي بادرنجبويه و تاثير ساليسيليك اسيد و ميدان مغناطيسي در تنش زدايي پرتوهاي فرابنفش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فاطمه قاسمي، 1391، بررسي تاثير غلظت هاي مختلف نيكل روي برخي فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دانه رستهاي ذرت، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

14-فريده شريفي، 1392، بررسي مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي گياه زرشك وحشي از تيره بربريداسه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فروغ يوسف زايي، 1392، سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گونه درختي و تاثير آن بر فاكتورهاي رويشي گياه ريحان و ميكروارگانيسم ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مريم بيرامي مياوقي، 1393، مطالعه تاثير نانوذرات و تنش شوري بر برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي شنبليله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-زهرا كريمي، 1393، اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو كود آهن و كودآهن معمولي بر جوانه زني ، رشد و كيفيت گياه ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مريم عدلي فرد، 1392، مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در بخش هاي خوراكي انگور واريته كشمشي قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فوزيه ولي زاده، 1392، بررسي تنش شوري بر خصوصيات كمي و كيفي سه گونه گياه دارويي (اسطوخودوس، به ليمو و رزماري) در شرايط آب و هوايي مهران ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سعيده صبري، 1392، مطالعه ظرفيت پاداكسايشي و ضد راديكالي تركيبات فنولي عصاره هاي اتانولي و متانولي پوست، گوشت داخلي و مرباي كدو حلوايي در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-اعظم جعفري امام كندي، 1392، سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گياه دارويي و بررسي اثرات آنها بر فاكتورهاي رشد تربچه و ميكروارگانيسم ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-طيبه هاشمي، 1392، مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در گياهان مرزه، ريحان و بادرنجبويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سميه صالحي، 1392، بررسي اثر تراكم اوليه و مواد مغذي بر ميزان رشد جلبك Gracilariopsis در استخرهاي پروش ميگو سايت سايه خوش و بررسير درصد آگار و اسيد چرب استخراج شده بر اساس وزن خشك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-نفيسه ابراهيم زاده، 1390، بررسي اثرات فيزيولوزيكي و بيوشيميايي تنش توام مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نفيسه ابراهيم زاده، 1390، بررسي اثرات فيزيولوژيكي و بيوشميايي تنش مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-سوسن جوادمنش، 1390، بررسي بيان ژن هاي ZmHK و برخي از پارامترهاي فبزيولوژيك در گياه ذرت تحت شرايط تنش زاي غير زنده ( گواهي % صفحه 4 pdf)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-زهرا حسيني، 1391، بررسي اثر سميت روي بر فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ذرت Zea mays در دو pH مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-جيران سجادي نسب، 1390، بررسي تاثير آلودگي هيدروكربنهاي پلي آروماتيك روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و ژنتيكي دو گونه جلبك دولانيلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سونيا مقسومي هولاسو، 1391، اثرات تنش شوري و فلز سنگين روي بر روي پارامترهاي فيزيولو‍يكي و بيوشيميايي گياهان گندم و ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميرا صف شكن، 1393، بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي و تنش UV-B بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي ، بيوشيمايي و آناتوميكي گياه نخود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ايوب صادقي، 1394، مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از خانواده چتريان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-احمد عليزاده، 1394، مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از نعناعيان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-پريسا سنايي، 1393، سهم فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد در انباشت ماده خشك دانه ژنوتيپ هاي گندم تحت شرايط تنش كمبود آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-زهرا زارعي، 1394، بررسي اثر نانو ذره نقره بر خواص فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياه خرفه تحت تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-نادر احدي، 1394، بررسي تحمل به شوري در گونه Halocnemum strobilaum در حاشيه جنوبي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-شاهين احمدزاده، 1394، اثرات نانوذرات نيكل بر جنبه هاي رشدي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه توت فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-.

2-آزمایشگاه جلبک شناسی، کارشناسی،1396 و 1397.

3-جلبک شناسی، کارشناسی،1396 و 1397.

4-جلبک شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1396 و 1397.

5-گیاه پالایی، دکترا،1396 و 1397.