• نام و نام خانوادگی
  • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (61)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (41)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (61)

1-Siavash Moghaddam, S., Rahimi, A., Pourakbar, L. and Jangjoo, F., 2020, Seed priming with salicylic acid improves germination and growth of Lathyrus sativus L. under salinity stress, Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Science.

2-Moradzadeh, S., Siavash Moghaddam, S. Rahimi,A., Pourakbar, L. and sayyed, R. Z., 2021, Combined bio chemical fertilizers ameliorate agro biochemical attributes of black cumin (Nigella sativa L.), Scientific Reports.

3-Maddahi, S., Rahimi, A., Siavash Moghaddam, S., Pourakbar, L.and Popović-Djordjević, J., 2021, Effects of sowing time and chemical, organic, and biological fertilizer source on yield compontens and antioxidant properties of Dragon,s Head (Lallementia iberca (M. Bieb) Fisch.&C. A. Mey), Journal of Plant Growth Regulation.

4-صالحی، س.، پوراکبر، ل. و عیدی قاضی قلعه، ف.، 1400، تاثیر عمق کشت و تراکم اولیه بر میزان رنگیزه ¬ها، محصول آگار و ترکیب اسیدهای چرب جلبک Gracilariopsis persica کشت شده در استخرهای آب شیرین کن جزیره قشم، پژوهش های گیاهی ایران.

5-Mousavi, A., Pourakbar, L., Siavash Mogaddam, S. and Popović‑Djordjević, J., 2021, The effect of the exogenous application of EDTA and maleic acid on tolerance, phenolic compounds, and cadmium phytoremediation by okra (Abelmoschus esculentus L.) exposed to Cd stress, Journal of Environmental Chemical Engineering.

6-Mohammadghasemi, V., Siavash Moghaddam, S.,Rahimi, A.,Pourakbar, L. and Popović‑Djordjević, J., 2021, Morpho biochemical traits and macro elements of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer, as afected by winter (late autumn) sowing, chemical and nano fertilizer sources, Acta Physiologiae Plantarum.

7-Mohammadghasemi, V., Siavash Moghaddam, S., Rahimi, A., Pourakbar, L. and Popović‑Djordjević. J., 2021, The Efect of winter sowing, chemical, and nano fertilizer sources on oil content and fatty acids of Dragon’s Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyrefeer, Journal of Plant Growth Regulation.

8-Mohammadi, S., Pourakbar, L., Siavash Moghaddam, S. and Popović-Djordjević, J., 2021, The effect of EDTA and citric acid on biochemical processes and changes in phenolic compounds profile of okra (Abelmoschus esculentus L.) under mercury stress, Ecotoxicology and Environmental Safety.

9-منصف افشار، ر.، جمشیدی، خ.، رضایی،م.، یوسفی، ع. و پوراکبر، ل.، 1399، تاثير مواد ضد تعرق بر عملكرد دانه و خصوصيات فتوسنتزي دو رقم گندم در شرايط تنش حشكي، علوم گیاهان زراعی ایران.

10-Zargari, F., Pourakbar, L., Salehi, Y., Razeghi, J. and Motafaker Azad, R., 2020, An assessment of oxidative stress and antioxidant system activity in alfalfa plant treated with different forms of mineral arsenic, Plant process and function.

11-زرگری، ف.، پوراکبر، ل.، صالحی لیساری، ی.، رازقی، ج. و متفکر آزاد، ر.، 1399، اثر سطوح مختلف آرسنات بر جوانه زني، رشد و برخي مولفه هاي فيزيولوژيك گياه يونجه، فیزیولوژی گیاهان زراعی.

12-منصوره احمدی، م.، پوراکبر، ل.، ساطعی، آ.، عبادی ، م. و محمدی، ا.، 1399، بررسي و مقايسه بيان ژن‌هاي ژرماكرن A سنتتاز (TpGas) و پارتنوليد سنتتاز (TpPTs) در مسير بيوسنتزي پارتنوليد تحت سطوح مختلف شوري در دو مرحله رويشي برگ‌هاي گياه بابونه‌ كبير، پژوهش نامه اصلاح گیاهان زراعی.

13-Moradi Rikabad، M.، Pourakbar، L Siavash Moghaddam، S. and Popović-Djordjević، J.، Industrial Crops & Products، 2019، Agrobiological، chemical and antioxidant properties of saffron (Crocus sativus L.) exposed to TiO2 nanoparticles and ultraviolet-B stress.

14-اخوان، ط.، پوراکبر، ل.و رحمانی، ف. و علی پور،ه.، فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1397. 111-127، اثر تنش شوری و محلول پاشی نانو اکسید روی بر برخی ویژگی های فیولوژیکی گیاه کلزا و کاملینا.

15-پوراکبر، ل.، یوسف زایی، ف. و فرهادی، خ.، 1397، سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره از صمغ درختان و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و مس.

16-Akhavan, T., Pourakbar, L., Rahmani, F., Alipour, H., 2019, Interactive Effects of Salinity and ZnO Nanoparticles on Physiological and Molecular Parameters of Rapeseed (Brassica napus L.), 50 (6): 698-715..

17-پوراکبر، ل.، یوسف زایی، ف. و فرهادی، خ.، 1397، سنتنز بیولوژیکی نانوذرات نقره از صمغ درختان و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و مس،نشریه علوم پزشکی ایلام، 26 (6): 1-9.

18-Taghipour, S., Rahimi, A., Zartoshti, M. R. and Pourakbar, L., 2016, Effects of some micronutrients on antioxidant activity of Thyme (Thymus vulgaris L.) .,ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi.

19-Abbasi, M. R. , Hosseini, S. and Pourakbar, L., 2018, Differential Response to Salt Stress Within and Among Iranian Melilotus Species,Communications in Soil Science and Plant Analysis.

20-یوسف زایی، ف.، پوراکبر، ل.، فرهادی، خ. و مولایی، ر.، 1396، بررسی تاثیر نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر جوانه زنی و برخی فاکتورهای مورفولوژی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان،پژوهشهای گیاهی.

21-Pourakbar, L., 2017, Effect of Static Magnetic Field on Germination and Enzymes Activity of Lemon Balm (Mellissa officinalis) Seeds,Jordan Journal of Agricultural Sciences.

22-Abasi, M.R. Hosseini, S. and Pourakbar, L. , 2017, Coumarin variation in Iranian Biennial Melilotus genetic resources and its relationship with agro-morphophenological traits,Journal of Crop Science and Biotechnology.

23-Ahmadzadeh, SH., Rahmani, F. and Pourakbar, l., 2017, Growth and antioxidant responses of strawberry to nickel oxide nanoparticles,Jordan Journal of Agricultural Sciences.

24-پوراکبر، ل. و عدلی فرد، م، 1396، بررسي محتواي تركيبات فنولي و ظرفيت ضد اكسايشي در برگ، غوره، كشمش و شيره انگور كشمشي قرمز،علوم و صنایع غذایی.

25-احدی، ن. و پوراکبر، ل، 1395، اثر خاك هاي سه منطقه شور بر برخي پارامترهاي رشدي و بيوشيمايي گياه Halocnemum،فیزیولوژی محیطی گیاهی.

26-پوراکبر، ل. و مقسومی هولاسو، س، 1395، بررسي عكس العمل گندم (Triticum aestivum L.) به مصرف روي تحت تنش شوري،زراعت.

27-لطیفه پوراکبر, 2015, Biological synthesis of silver nanoparticles and evaluation of antibacterial and antifungal properties of silver and copper nanoparticles,Turkish Journal of Biology.

28-لطیفه پوراکبر, 2015, The survey of antioxidant properties of phenolic compounds in fresh and dry hybrid Barberry fruits (Berberis integerrima× vulgaris),Science Journal (CSJ),.

29-لطیفه پوراکبر, 2014, Phenolic compounds and antioxidant properties of grape pomaces Fermented by as oryzae,International Journal of Agriculture Innovations and Research.

30-لطیفه پوراکبر, 2014, Comparison Effect of Nano-iron Chelate and Iron Chelate on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes Activity of Mung Bean (Vigna radiate L.),Advances in Environmental Biology.

31-لطیفه پوراکبر, 2013, Effect of abiotic stresses on histidine kinases gene expression in zea mays l.,Journal of stress physiology and biochemistry.

32-لطیفه پوراکبر, 2012, Comparison effect of different methods of black plastic mulching and planting patterns on weed control, water-use efficiency and yield im tomato crops,International Journal of Agri Science, 2,2.

33-لطیفه پوراکبر, 2012, Effscts of Ni toxicity on hill reaction and membrance functionality in maize,Journal of stress physiology and biochemistry.

34-لطیفه پوراکبر, 2012, Responses of growth and antioxidative enzymes to various concentrations of nikel in Zea mays leaves and roots,Iranian Jouranal of Plant Physiology.

35-لطیفه پوراکبر, 2012, Exposure of Satureia hortensis seeds to magnetic fields: effect on germination, growth, characteristics and activity of some enzymes,Journal of Stress physiology and biochemistry.

36- 2007, Copper induce change in antioxidative system in maize,Pakistan journal of biological sciences.

37- 2007, Copper induced change in antioxidative system in maize (Zea mays. L). 2007.,Pakistan Journal of Biologicale Science.

38- 2007, Physiological effects of copper on some biological parameters in Zea mays L.,T.Pakistan Journal of Biologicale Science.

39-لطیفه پوراکبر، 1394، اثر شوری بر آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت،زیست شناسی کاربردی.

40-لطیفه پوراکبر، 1394، مطالعه اثر میدان مغناطیسی و سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه تحت تنش فرابنفش B،یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی).

41-لطیفه پوراکبر، 1394، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی.

42-لطیفه پوراکبر، 1393، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تفاله انگور تخمیر شده با آسپرژیلوس اریزه با پیش تیمار اولترا سوند به روش سطح پاسخ،بهداشت مواد غذایی.

43-لطیفه پوراکبر، 1393، بررسی تاثیر سمیت نیکل بر میزان کلروفیل، واکنش هیل و رشد دانه رستهای ذرت،یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی).

44-لطیفه پوراکبر، 1393، آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک دانه رستهای گندم،زیست شناسی گیاهی ایران.

45-لطیفه پوراکبر، 1393، پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت به مس و نیکل،زراعت (پژوهش و سازندگی).

46-لطیفه پوراکبر، 1392، اثر نیکل بر بیومس، محتوای رنگیزه ای و آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت،نشریه علوم تربیت معلم (خوارزمی).

47-لطیفه پوراکبر، 1392، بررسی میان کنش روی و اسیدهای آلی مالیک و سیتریک بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،زیست شناسی گیاهی ایران.

48-لطیفه پوراکبر، 1392، بررسی اثر متقابل تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C و سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی بادرنجبویه،فرایند و کارکرد گیاهی.

49-لطیفه پوراکبر، 1391، اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه،زیست شناسی گیاهی ایران.

50-لطیفه پوراکبر، 1391، تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم های دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه،نشریه علوم تربیت معلم.

51-لطیفه پوراکبر، 1391، اثرات کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه ذرت،نشریه علوم تربیت معلم.

52- 1390، اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت ( Zea mays L)،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

53- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،علوم تربیت معلم.

54- 1389، اثرات کادمیوم بر میزان تولید پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت،علوم تربیت معلم.

55- 1387، بررسی اثرات متقابل مس و EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت،علوم تربیت معلم.

56- 1387، بررسی اثرات متقابل مس EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

57- 1383، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه،نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا.

58- 1383، اثرات متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه،نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا.

59- 1383، بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رستهای تربچه،علوم دانشگاه تربیت معلم.

60- 0، Physiological Effects of Copper on Some Biochemical Parameters in Zea mays L. Seedings،Pakistan Journal of Biological Sciences.

61- 0، بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رست های تربچه،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)

1-فرخی، ا.، رحیمی، ا.، صمدی، ع. و پوراکبر، ل.، 1398، Influence of harvest day-time on total phenol، flavonoid and antioxidant activity of oregano،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان.

2-فرخی، ا.، رحیمی، ا.، صمدی، ع. و پوراکبر، ل.، 1398، Effect of solvent type on antioxidant activity of lemon balm under different ammonium /nitrate ratio،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان.

3-Alizadeh, S., Fallahi. s. and Pourakbar, L., 1397, Effect of TiO2 spraying on growth parameters of Dracocphalum moldavica L. ,هشتمین گنگره بین المللی زیست شناسی ایران.

4-پورعبدال، ر.، پوراکبر، ل. و رحیمی.ا.، 1398، بررسي ميزان غلظت برخي عناصر سنگين جذب شده در گياه آويشن باغي در دوره هاي مختلف فنولوژيك و در دو چين مختلف،دانشگاه ارومیه.

5-Alizadeh, S., Fallahi, S. and Pourakbar, L., 2018, Effect of TiO2 spraying on growth parameters of Dracocphalum moldavica L.,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

6-Alizadeh, S., Fallahi, S. and Pourakbar, L., 2018, Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi symbiosison growth parameters of Dracocephalum moldavicaL .medicinal plant under salt stress,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

7-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., Evaluation of arsenate induced physiological responses in alfalfa (Medicago sativa L,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran, 2018.

8-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., 2018, Effect of arsenic toxicity on peroxidase, superoxide dismutase activity and total phenol content in alfalfa (Medicago sativa) ,8 th International Cingress on Biology, Maragh University, Iran.

9-محمد باقرلو، پ.، پوراکبر، ل. و گوستا، ی.، 1397، مقایسه ی فعالیت پاداکسایشی اسانس در دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae)،سومین همایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه، ایران..

10-Ozyazici, G., Shahoori, S., Sepeher, E., Rahimi, A. and Pourakbar, L., 2018, (Effect of harvest day-time on antioxidant activity of denaee thyme (Thymus daenensis,Uluslararasi Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey.

11-Maddadi,S, V., Rahimi, A., Siavash Moghaddam, S.. Pourakbar, L. and poporic-Djordevic., 2019, Evaluation of antioxidant activity of dragons head (Lallemantia iberica L) leaves under chemical, organic and bio fertilizer,XXIV Symposium on Biotechnology, Cacak University, serbia..

12-Mohammadghasemi, V., Siavash Moghaddam, S.. Rahimi, A., Pourakbar, L. and poporic-Djordevic., 2019, Effects of nano-fertilizers on the antioxidant properties of Lallemantia iberica,XXIV Symposium on Biotechnology, Cacak University, serbia..

13-جوانی شندی، س.، پوراکبر، ل. و رحیمی، ا.، 1397، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی فنل و فلاونوئیدی اندام هوایی و زمینی Silybummariabnum،سومین همایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه، ایران..

14-Zargari F.. Pourakbar, L., Salehi-Lisar, S Y . Razeghi, J. and Motafakkerazad, R., 2017, Study of Tri-oxide Arsenic and Sodium Arsenate Phytotoxicity on Seed Study of Tri-oxide Arsenic and Sodium Arsenate Phytotoxicity on Seed Germination, some Growth and Physiological Parameters in Alfalfa),14th Iranian Congress Toxicology.

15-Foroghi, K., Ahmadi, T., Siavash Moghaddam, S. and Pourakbar, L., 1396, Design and fabrication of biohybrid solar cell based on photosynthesis by separating PSI,Annual RIPA meeting on low dimensional systemes, Tabriz University..

16-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانوسیلیکات در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاه زعفران،پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران، تهران..

17-Rahimi, A, Pourakbar, L., Mostafapour, SH. and Rasoli, Y., 1396, Evaluation of Antioxidant Activity of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seeds from Three Different Origins,، دانشگاه ارومیه.دومین همایش متی گیاهان دارویی دیم ایران.

18-حیدری، ا. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير برهمكنش شوري و آسكوربيك اسيد بر برخي تركيبات آنتي اكسيداني گياه گل گاوزبان،سومين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، همدان..

19-امینی دربندی، ک. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير نانوذرات سيليكات تيتانيوم و نقره بر برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه زعفران تحت تنش UVB،نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

20-مرادی، م. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير نانوذره TiO2بر روي فاكتورهاي بيوشيمايي گياه زعفران تحت تنش UVB،نوزدهمين كنگره ملي و هفتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

21-امینی دربندی، ک. و پوراکبر، ل.، 1395، ثر اشعه UVB بر فاكتورهاي رشدي در گياه زعفران و تاثير اسيد ساليسيليك در بهبود تنش ناشي از UVB،سومين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي. تهران..

22-مرادی، م. و پوراکبر، ل.، 1395، تاثير تنش UVB بر برخي فاكتورهاي رشدي گياه زعفران تحت كشت هيدروپونيك،وزدهمين گنگره ملي و هفتمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

23-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانو سيليكات بر برخي فاكتورهاي رشدي بر برخي فاكتورهاي رشدي در گياه زعفران تحت تنش شوري،نوزدهمين گنگره ملي و نوزدهمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران، تبریز..

24-عاصمه، م. و پوراکبر، ل.، 1395، اثر نانو سيليكات بر برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي در گياه زعفران تحت تنش شوري،نوزدهمين گنگره ملي و هفتمين گنگره بين المللي زيست شناسي ايران.

25- 1393, Changes induced by sodium chloride on ion balance in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.),سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست, ارومیه,ایران.

26- 1394, Effects of silver nanoparticles on growth and biochemical factors of Portulaca oleracea L. medicinal plants under salinity stress,سیزدهمین کنفرانس بین اللملی سم شناسی, ارومیه,ایران.

27- 1391, Investigation of zinc toxicity on som physiological and biochemical process in zea mays,National congress Medicinal plant, جزیره کیش,ایران.

28- 1390, Minization of Nacl in Iranianwhite brined,International food congress - noval approaches in food industry, ازمیر,ترکیه.

29- 1390, study on production of bioyogurt fortified with systeeine,International congress of food hygiene, تهران,ایران.

30- 2011, Survivability of probiotic in frut bio yogurt(صفحه 104 pdf),internationalFood Congress-Navel Approaches in Food Industry, ازمیر,ترکیه.

31- 1390, survivability of probiotic in frut bioyogurtفحه 43 pdf,International food congress Noval approaches in food industry, ازمیر,ترکیه.

32- 1392، اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و کلروفیل برگ سه گونه گیاه دارویی در شرایط آب و هوایی مهران- ایلام (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

33- 1392، اثر تنش شوری بر عملکرد تر و خشک اندام های هوایی سه گونه گیاه دارویی در شهرستان مهران (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

34- 1391، اثر تنش فلز روی بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

35- 1393، اثر تنش کمبود آب بر فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد در ژنوتیپ های گندم نان،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

36- 1391، اثر سیتریک و مالیک اسید برسمیت فلز روی و بررسی شاخص های رشد و پروثئین کل در گیاه ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

37- 1392، اثر شوری بر رشد و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی در جلبک کلرلا،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

38- 1391، اثر شوری بر مشخصه های رشدی و محتوای کلروفیل در دو رقم قلمی و پسته ایی گیاه آفتابگردان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی انزیم های انتی اکسیدانی در گیاه ذرت،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، مشهد،ایران.

40- 1389، اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پر اکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت(Zea mays L)،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

41- 1382، اثر متقابل اسید سالیسیلیک و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران.

42- 1382، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، ارومیه،ایران.

43- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش رشد و فعالیت برخی آنزیم های در بذر سیاه دانه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

44- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش و فعالیت برخی آنزیم های بذر رازیانه،هفتمین کنفرانس علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

45- 1390، اثر میدان مغناطیسی بر تندش، رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (Nigella sativa)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

46- 1390، اثر نیکل بر تولید مالون دی آلدهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L )،دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ارومیه،ایران.

47- 1390، اثر نیکل بر تولید مالون دی آلهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

48- 1392، اثرات پوششی بذر با نانوذرات نقره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ریحان،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

49- 1391، اثرات تنش شوری بر رشد وپارامترهای بیوشیمایی ذرت،هفدهمین کنفرانمس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

50- 1391، اثرات تنش شوری و فلز سنگین روی بر رشد و پارامترهای فیزیولو‍‍ژیکی دانه رست های گندم،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

51- 1390، اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر ( Salvia sclarea ) و گنگر فرنگی ( Cynara scolymus)،هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

52- 1390، اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و ‍C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر و گنگر فرنگی،هفتمین کنفرانس باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

53- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش کمبود آب،سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1394، ارزیابی خواص پاد اکسایشی عصاره متانولی در چند واریته از گیاه کتان،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

55- 1392، ارزیابی مقدار کلروفیل و رشد گیاه ریحان در پاسخ به نانوذرات مس و نمک CuCl2،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1392، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1393، ارزیابی میزان کلروفیل و برخی از شاخص های رشدی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تاثیر سطوح شوری،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1392، اسیدهای چرب اشباع نشده از جلبک دریایی Gracilaria persica پتانسیلی برای برنامه های تغذیه ای و دارویی،نخستین همایش ملی کاربردی گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، تربت حیدریه،ایران.

59- 1394، برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی بادرنجبویه در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان، کرمان،ایران.

60- 1393، بررسی اثر اشعه UV بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)،ومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

61- 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدرکربن های چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunnallela tertiolecta و ِD. sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

62- 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دوگونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunallela Sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و ممحیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1394، بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر طول، وزن اندام هوایی و ریشه و میزان کلروفیل و کاروتنوئید در گونهHalocnemum strobilaceum در حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه،دومین همایش کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

64- 1393، بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات نقره بر روی برخی فاکتورهای رشدی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

65- 1392، بررسی اثر نانوذرات مس و کلرید و سولفات مس بر شاخص های رشدی تربچه،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

66- 1392، بررسی اثر نانوذرات نقره و مس بر قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلیوس،دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

67- 1394، بررسی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی گیاه ریحان در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه،اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی، تهران،ایران.

68- 1391، بررسی تاثیر سمیت نیکل بر جنبه های مختلف فتوسنتزی و رشد دانه رست های ذرت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

69- 1390، بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی و غذایی و راهکارهای کنترل آن،همایش ملی تغیی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

70- 1390، بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

71- 1390، بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت،همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

72- 1390، بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays cv.704)،همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1393، بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

74- 1394، بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی روی بعضی از شاخص های فیزیولوژیکی و یون های معدنی گیاه نخود،سومین همایش کاربرد فن آوری نانو در کشاورزی، اراک،ایران.

75- 1394، بررسی تغییرات آنتوسیانین، فنل و فلاونوئید کل در گونه Halocnemum strobilaceum در سطوح مختلف شوری،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

76- 1393، بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و نیترات نقره بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)،سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

77- 1391، تاثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی روی حساسیت گیاهچه های بادرنجبویه به پرتوهای فرابنفش،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

78- 1390، تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم ها ی دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه (Feoniculum vulgare)،هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

79- 1391، تغییرات رشد و متابولیسم هیدرات های کربن و پروتئین ها در ذرت تحت تاثیر غلظت های بالای نیکل،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

80- 1391، سنتز نان.ذرات مس و بررسی اثر آن بر فاکتورهای رشدی دانه رستهای تربچه،گردهمایی انجمن بیوتکنولوژی، ارومیه،ایران.

81- 1390، عملکرد علوفه ای و مرفولوژیکی هفت گونه شبدر در شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی، ارومیه،ایران.

82- 1392، فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشک زرشک وحشی در حلال آبی،دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

83- 1392، فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشک زرشک وحشی در حلال اتانولی،دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

84- 1392، کشت جلبک دریایی Gracilariopsis persica در استخر بتونی جزیره قشم،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

85- 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ایران،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

86- 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی،دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

87- 1382، مقاومت سرم القایی اسید سالیسیلیک بر دانه رستهای تربچه،یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، ارومیه،ایران.

88- 1390، مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

89- 1394، مقایسه ی فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی در چند گیاه از خانواده چتریان در 5 منطقه مختلف حاشیه دریاچه ارومیه،اولین همایش علمی و پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Latifeh Pourakbar، Sina Siavash Moghaddam and Jelena Popović-Djordjević، 2020، فصل سوم با عنوان: Synthesis of Metal/Metal Oxide Nanoparticles by Green Methods and Their Applications از کتاب : Sustainable Agriculture Reviews 41،تالیف.

2-پوراکبر، ل. و امامعلی سبزی، ر.، 1398، شیمی محیط زیست ،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، بررسی میانکنش های فیزیولوژیک شوری و فلز منگنز در چند رقم گیاه آفتابگردان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1390، اثر میدان های مغناطیسی روی جوانه زنی بذر و ریشه زایی تعدادی از گیاهان دارویی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1393، ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجان غربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (41)

1-افسانه موسوی، 1399، اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مالیئک اسید و EDTA در گیاه بامیه تحت تنش فلز سنگین کادمیوم، لطیفه پوراکبر، سینا سیاوش مقدم و jelena popovic-Djordjevic.

2-فرنوش زرگری، 1399، بررسی تاثیر سمیت ترکیبات مختلف آرسنیک بر روی پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه یونجه، لطیفه پوراکبر، سید یحیی صالحی لیساری، جعفر رازقی و روح اله متفکر آزاد.

3-صبا محمدی، 1398، اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیتریک اسید و EDTA در گیاه بامیه (Okra-Clemson Spineless) تحت تنش فلز سنگین جیوه، لطیفه پوراکبر، سینا سیاوش مقدم و jelena popovic-Djordjevic.

4-طرفه اخوان هزاوه، 1398، ارزیابی جنبه های قیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی محلول پاشی نانوذرات اکسید روی در کلزا تحت تنش شوری، پوراکبر، ل.، رحمانی، ف.

5-سوسن جوانی شندی، 1398، بررسی مقایسه ای شاخص های فیتوشیمیایی و محتوای آنتی اکسیدانی شش گونه از تیره کاسنی، لطیفه پوراکبر و دکتر امیر رحیمی.

6-.

7-رضا محمدی قزلجه، 1397، تاثیر نانوذرات نقره و اسیدهای آلی (سیتریک اسید و مالیک اسید) بر روی گیاه شنبلیله تحت تنش فلز کادمیوم.

8-پریسا محمد باقرلو، 1397، مقایسه فعالیت پاداکسایشی و ترکیب بیوشیمیایی اسانس چند گونه از تیره نعناعیان و ارزیابی فعالیت ضد قارچی آنها بر علیه چهار بیمارگر گیاهی.

9-احسان حیدری، 1396، اثرات متقابل سیلیسیم و اسیدهای آلی (مالیک و آسکوربیک اسید) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گل گاو زبان ایرانی.

10-محمد رضا عباسی، 1395، ارزیابی کومارین در منابع ژنتنیکی جنس Melilotus در ایران در شرایط مزرعه و تنش شوری.

11-مریم عاصمه، 1395، تاثیر نانوذره سیلیکات بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زعفران تحت تنش شوری.

12-معصومه مرادی ریگ آباد، 1395، تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه زعفران تحت تنش UVB.

13-کامران امینی دربند، 1395، تاثیر نانوذرات سیلیکات، تیتانیوم و نقره بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه زعفران تحت تنش UVB.

14-.

15-مهدي عابدزاده، 1391، بررسي تاثير پرتوهاي UV-C و UV-B بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي بادرنجبويه و تاثير ساليسيليك اسيد و ميدان مغناطيسي در تنش زدايي پرتوهاي فرابنفش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فاطمه قاسمي، 1391، بررسي تاثير غلظت هاي مختلف نيكل روي برخي فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دانه رستهاي ذرت، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

17-فريده شريفي، 1392، بررسي مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي گياه زرشك وحشي از تيره بربريداسه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فروغ يوسف زايي، 1392، سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گونه درختي و تاثير آن بر فاكتورهاي رويشي گياه ريحان و ميكروارگانيسم ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم بيرامي مياوقي، 1393، مطالعه تاثير نانوذرات و تنش شوري بر برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي شنبليله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا كريمي، 1393، اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو كود آهن و كودآهن معمولي بر جوانه زني ، رشد و كيفيت گياه ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم عدلي فرد، 1392، مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در بخش هاي خوراكي انگور واريته كشمشي قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-فوزيه ولي زاده، 1392، بررسي تنش شوري بر خصوصيات كمي و كيفي سه گونه گياه دارويي (اسطوخودوس، به ليمو و رزماري) در شرايط آب و هوايي مهران ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سعيده صبري، 1392، مطالعه ظرفيت پاداكسايشي و ضد راديكالي تركيبات فنولي عصاره هاي اتانولي و متانولي پوست، گوشت داخلي و مرباي كدو حلوايي در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-اعظم جعفري امام كندي، 1392، سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گياه دارويي و بررسي اثرات آنها بر فاكتورهاي رشد تربچه و ميكروارگانيسم ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-طيبه هاشمي، 1392، مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در گياهان مرزه، ريحان و بادرنجبويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سميه صالحي، 1392، بررسي اثر تراكم اوليه و مواد مغذي بر ميزان رشد جلبك Gracilariopsis در استخرهاي پروش ميگو سايت سايه خوش و بررسير درصد آگار و اسيد چرب استخراج شده بر اساس وزن خشك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نفيسه ابراهيم زاده، 1390، بررسي اثرات فيزيولوزيكي و بيوشيميايي تنش توام مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-نفيسه ابراهيم زاده، 1390، بررسي اثرات فيزيولوژيكي و بيوشميايي تنش مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سوسن جوادمنش، 1390، بررسي بيان ژن هاي ZmHK و برخي از پارامترهاي فبزيولوژيك در گياه ذرت تحت شرايط تنش زاي غير زنده ( گواهي % صفحه 4 pdf)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زهرا حسيني، 1391، بررسي اثر سميت روي بر فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ذرت Zea mays در دو pH مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-جيران سجادي نسب، 1390، بررسي تاثير آلودگي هيدروكربنهاي پلي آروماتيك روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و ژنتيكي دو گونه جلبك دولانيلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سونيا مقسومي هولاسو، 1391، اثرات تنش شوري و فلز سنگين روي بر روي پارامترهاي فيزيولو‍يكي و بيوشيميايي گياهان گندم و ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سميرا صف شكن، 1393، بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي و تنش UV-B بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي ، بيوشيمايي و آناتوميكي گياه نخود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-ايوب صادقي، 1394، مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از خانواده چتريان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-احمد عليزاده، 1394، مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از نعناعيان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-پريسا سنايي، 1393، سهم فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد در انباشت ماده خشك دانه ژنوتيپ هاي گندم تحت شرايط تنش كمبود آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-زهرا زارعي، 1394، بررسي اثر نانو ذره نقره بر خواص فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياه خرفه تحت تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-نادر احدي، 1394، بررسي تحمل به شوري در گونه Halocnemum strobilaum در حاشيه جنوبي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-شاهين احمدزاده، 1394، اثرات نانوذرات نيكل بر جنبه هاي رشدي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه توت فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-.

2-آزمایشگاه جلبک شناسی، کارشناسی،1396 و 1397.

3-جلبک شناسی، کارشناسی،1396 و 1397.

4-جلبک شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1396 و 1397.

5-گیاه پالایی، دکترا،1396 و 1397.