• نام و نام خانوادگی
  • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • l.pourakbar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (27)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطیفه پوراکبر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (35)

1-لطیفه پوراکبر, "Biological synthesis of silver nanoparticles and evaluation of antibacterial and antifungal properties of silver and copper nanoparticles", Turkish Journal of Biology, 2015.

2-لطیفه پوراکبر, "The survey of antioxidant properties of phenolic compounds in fresh and dry hybrid Barberry fruits (Berberis integerrima× vulgaris)", Science Journal (CSJ),, 2015.

3-لطیفه پوراکبر, "Phenolic compounds and antioxidant properties of grape pomaces Fermented by as oryzae", International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2014.

4-لطیفه پوراکبر, "Comparison Effect of Nano-iron Chelate and Iron Chelate on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes Activity of Mung Bean (Vigna radiate L.)", Advances in Environmental Biology, 2014.

5-لطیفه پوراکبر, "Effect of abiotic stresses on histidine kinases gene expression in zea mays l.", Journal of stress physiology and biochemistry, 2013.

6-لطیفه پوراکبر, "Comparison effect of different methods of black plastic mulching and planting patterns on weed control, water-use efficiency and yield im tomato crops", International Journal of Agri Science, 2012, 2,2.

7-لطیفه پوراکبر, "Effscts of Ni toxicity on hill reaction and membrance functionality in maize", Journal of stress physiology and biochemistry, 2012.

8-لطیفه پوراکبر, "Responses of growth and antioxidative enzymes to various concentrations of nikel in Zea mays leaves and roots", Iranian Jouranal of Plant Physiology, 2012.

9-لطیفه پوراکبر, "Exposure of Satureia hortensis seeds to magnetic fields: effect on germination, growth, characteristics and activity of some enzymes", Journal of Stress physiology and biochemistry, 2012.

10- "Copper induce change in antioxidative system in maize", Pakistan journal of biological sciences, 2007.

11- "Copper induced change in antioxidative system in maize (Zea mays. L). 2007.", Pakistan Journal of Biologicale Science, 2007.

12- "Physiological effects of copper on some biological parameters in Zea mays L.", T.Pakistan Journal of Biologicale Science, 2007.

13-لطیفه پوراکبر, "اثر شوری بر آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت", زیست شناسی کاربردی, 1394.

14-لطیفه پوراکبر, "مطالعه اثر میدان مغناطیسی و سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه تحت تنش فرابنفش B", یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی), 1394.

15-لطیفه پوراکبر, "ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی", پژوهشهای علوم و صنایع غذایی, 1394.

16-لطیفه پوراکبر, "ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تفاله انگور تخمیر شده با آسپرژیلوس اریزه با پیش تیمار اولترا سوند به روش سطح پاسخ", بهداشت مواد غذایی, 1393.

17-لطیفه پوراکبر, "بررسی تاثیر سمیت نیکل بر میزان کلروفیل، واکنش هیل و رشد دانه رستهای ذرت", یافته های نوین در علوم زیستی (علوم خوارزمی), 1393.

18-لطیفه پوراکبر, "آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک دانه رستهای گندم", زیست شناسی گیاهی ایران, 1393.

19-لطیفه پوراکبر, "پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت به مس و نیکل", زراعت (پژوهش و سازندگی), 1393.

20-لطیفه پوراکبر, "اثر نیکل بر بیومس، محتوای رنگیزه ای و آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت", نشریه علوم تربیت معلم (خوارزمی), 1392.

21-لطیفه پوراکبر, "بررسی میان کنش روی و اسیدهای آلی مالیک و سیتریک بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت", زیست شناسی گیاهی ایران, 1392.

22-لطیفه پوراکبر, "بررسی اثر متقابل تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C و سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی بادرنجبویه", فرایند و کارکرد گیاهی, 1392.

23-لطیفه پوراکبر, "اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه", زیست شناسی گیاهی ایران, 1391.

24-لطیفه پوراکبر, "تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم های دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه", نشریه علوم تربیت معلم, 1391.

25-لطیفه پوراکبر, "اثرات کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه ذرت", نشریه علوم تربیت معلم, 1391.

26- "اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت ( Zea mays L)", نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم, 1390.

27- "اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت", علوم تربیت معلم, 1389.

28- "اثرات کادمیوم بر میزان تولید پراکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت", علوم تربیت معلم, 1389.

29- "بررسی اثرات متقابل مس و EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت", علوم تربیت معلم, 1387.

30- "بررسی اثرات متقابل مس EDTA بر نشت یون پتاسیم و میزان برخی عناصر در ریشه و اندام هوایی دانه رست های ذرت", نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم, 1387.

31- "اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه", نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا, 1383.

32- "اثرات متقابل سالیسیلیک اسید و هورمون های گیاهی بر رشد طولی ریشه های دانه رست های تربچه", نشریه علوم پایه دانشگاه الزهرا, 1383.

33- "بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رستهای تربچه", علوم دانشگاه تربیت معلم, 1383.

34- "Physiological Effects of Copper on Some Biochemical Parameters in Zea mays L. Seedings", Pakistan Journal of Biological Sciences, 0.

35- "بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به سرما در دانه رست های تربچه", نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)

1- "Changes induced by sodium chloride on ion balance in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)", سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

2- "Effects of silver nanoparticles on growth and biochemical factors of Portulaca oleracea L. medicinal plants under salinity stress", سیزدهمین کنفرانس بین اللملی سم شناسی, 1394, ارومیه,ایران.

3- "Investigation of zinc toxicity on som physiological and biochemical process in zea mays", National congress Medicinal plant, 1391, جزیره کیش,ایران.

4- "Minization of Nacl in Iranianwhite brined", International food congress - noval approaches in food industry, 1390, ازمیر,ترکیه.

5- "study on production of bioyogurt fortified with systeeine", International congress of food hygiene, 1390, تهران,ایران.

6- "Survivability of probiotic in frut bio yogurt(صفحه 104 pdf)", internationalFood Congress-Navel Approaches in Food Industry, 2011, ازمیر,ترکیه.

7- "survivability of probiotic in frut bioyogurtفحه 43 pdf", International food congress Noval approaches in food industry, 1390, ازمیر,ترکیه.

8- "اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و کلروفیل برگ سه گونه گیاه دارویی در شرایط آب و هوایی مهران- ایلام (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)", اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور, 1392, تبریز,ایران.

9- "اثر تنش شوری بر عملکرد تر و خشک اندام های هوایی سه گونه گیاه دارویی در شهرستان مهران (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)", اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور, 1392, تبریز,ایران.

10- "اثر تنش فلز روی بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

11- "اثر تنش کمبود آب بر فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد در ژنوتیپ های گندم نان", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی, 1393, ارومیه,ایران.

12- "اثر سیتریک و مالیک اسید برسمیت فلز روی و بررسی شاخص های رشد و پروثئین کل در گیاه ذرت", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

13- "اثر شوری بر رشد و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی در جلبک کلرلا", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

14- "اثر شوری بر مشخصه های رشدی و محتوای کلروفیل در دو رقم قلمی و پسته ایی گیاه آفتابگردان", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

15- "اثر کادمیوم بر میزان تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت برخی انزیم های انتی اکسیدانی در گیاه ذرت", شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی, 1389, مشهد,ایران.

16- "اثر کادمیوم بر میزان تولید هیدروژن پر اکسید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت(Zea mays L)", شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1389.

17- "اثر متقابل اسید سالیسیلیک و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه", یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران, 1382.

18- "اثر متقابل سالیسیلیک اسید و هورمونهای گیاهی بر رشد ریشه تربچه", یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران, 1382, ارومیه,ایران.

19- "اثر میدان مغناطیسی بر تندش رشد و فعالیت برخی آنزیم های در بذر سیاه دانه", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

20- "اثر میدان مغناطیسی بر تندش و فعالیت برخی آنزیم های بذر رازیانه", هفتمین کنفرانس علوم باغبانی ایران, 1390, اصفهان,ایران.

21- "اثر میدان مغناطیسی بر تندش، رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (Nigella sativa)", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

22- "اثر نیکل بر تولید مالون دی آلدهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L )", دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1390, ارومیه,ایران.

23- "اثر نیکل بر تولید مالون دی آلهید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت", دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران, 1390, یزد,ایران.

24- "اثرات پوششی بذر با نانوذرات نقره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ریحان", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

25- "اثرات تنش شوری بر رشد وپارامترهای بیوشیماییذرت", هفدهمین کنفرانمس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

26- "اثرات تنش شوری و فلز سنگین روی بر رشد و پارامترهای فیزیولو‍‍ژیکی دانه رست های گندم", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

27- "اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر ( Salvia sclarea ) و گنگر فرنگی ( Cynara scolymus)", هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران, 1390, اصفهان,ایران.

28- "اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش A و ‍C روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاهان دارویی مریم گلی کبیر و گنگر فرنگی", هفتمین کنفرانس باغبانی ایران, 1390, اصفهان,ایران.

29- "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش کمبود آب", سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

30- "ارزیابی خواص پاد اکسایشی عصاره متانولی در چند واریته از گیاه کتان", سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, 1394, همدان,ایران.

31- "ارزیابی مقدار کلروفیل و رشد گیاه ریحان در پاسخ به نانوذرات مس و نمک CuCl2", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

32- "ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجانغربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

33- "ارزیابی میزان کلروفیل و برخی از شاخص های رشدی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تاثیر سطوح شوری", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

34- "اسیدهای چرب اشباع نشده از جلبک دریایی Gracilaria persica پتانسیلی برای برنامه های تغذیه ای و دارویی", نخستین همایش ملی کاربردی گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی, 1392, تربت حیدریه,ایران.

35- "برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی بادرنجبویه در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه", دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, 1394, کرمان,ایران.

36- "بررسی اثر اشعه UV بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)", ومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی, 1393, تهران,ایران.

37- "بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدرکربن های چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunnallela tertiolecta و ِD. sallina", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

38- "بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دوگونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunallela Sallina", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و ممحیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

39- "بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر طول، وزن اندام هوایی و ریشه و میزان کلروفیل و کاروتنوئید در گونهHalocnemum strobilaceum در حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه", دومین همایش کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی, 1394, تهران,ایران.

40- "بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات نقره بر روی برخی فاکتورهای رشدی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری", سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1393, اصفهان,ایران.

41- "بررسی اثر نانوذرات مس و کلرید و سولفات مس بر شاخص های رشدی تربچه", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

42- "بررسی اثر نانوذرات نقره و مس بر قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلیوس", دومین همایش اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

43- "بررسی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی گیاه ریحان در 5 منطقه حاشیه شهرستان ارومیه", اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی, 1394, تهران,ایران.

44- "بررسی تاثیر سمیت نیکل بر جنبه های مختلف فتوسنتزی و رشد دانه رست های ذرت", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

45- "بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی و غذایی و راهکارهای کنترل آن", همایش ملی تغیی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

46- "بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید آفلاتوکسیندر محصولات کشاورزی", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی, 1390, ارومیه,ایران.

47- "بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت", همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

48- "بررسی تاثیر شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays cv.704)", همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

49- "بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود( Cicer arietinum L.)", دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی, 1393, تهران,ایران.

50- "بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی روی بعضی از شاخص های فیزیولوژیکی و یون های معدنی گیاه نخود", سومین همایش کاربرد فن آوری نانو در کشاورزی, 1394, اراک,ایران.

51- "بررسی تغییرات آنتوسیانین، فنل و فلاونوئید کل در گونه Halocnemum strobilaceum در سطوح مختلف شوری", دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی, 1394, تهران,ایران.

52- "بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و نیترات نقره بر روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)", سومین همایش ملی اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

53- "تاثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی روی حساسیت گیاهچه های بادرنجبویه به پرتوهای فرابنفش", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

54- "تاثیر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد اولیه و فعالیت برخی آنزیم ها ی دخیل در جوانه زنی بذر رازیانه (Feoniculum vulgare)", هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران, 1390, اصفهان,ایران.

55- "تغییرات رشد و متابولیسم هیدرات های کربن و پروتئین ها در ذرت تحت تاثیر غلظت های بالای نیکل", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

56- "سنتز نان.ذرات مس و بررسی اثر آن بر فاکتورهای رشدی دانه رستهای تربچه", گردهمایی انجمن بیوتکنولوژی, 1391, ارومیه,ایران.

57- "عملکرد علوفه ای و مرفولوژیکی هفت گونه شبدر در شرایط آب و هوایی ارومیه", همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست و کشاورزی, 1390, ارومیه,ایران.

58- "فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشک زرشک وحشی در حلال آبی", دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

59- "فعالیت پاداکسایشی میوه تازه و خشکزرشک وحشی در حلال اتانولی", دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

60- "کشت جلبک دریایی Gracilariopsis persica در استخر بتونی جزیره قشم", سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 1392, تهران,ایران.

61- "مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ایران", دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران, 1390, یزد,ایران.

62- "مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی", دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران, 1390, یزد,ایران.

63- "مقاومت سرم القایی اسید سالیسیلیک بر دانه رستهای تربچه", یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی, 1382, ارومیه,ایران.

64- "مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.

65- "مقایسه ی فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی در چند گیاه از خانواده چتریان در 5 منطقه مختلف حاشیه دریاچه ارومیه", اولین همایش علمی و پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران, 1394, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "بررسی میانکنش های فیزیولوژیک شوری و فلز منگنز در چند رقم گیاه آفتابگردان", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.

2- "اثر میدان های مغناطیسی روی جوانه زنی بذر و ریشه زایی تعدادی از گیاهان دارویی", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.

3- "ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجان غربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.
پایان نامه ها (27)

1-مهدي عابدزاده, "بررسي تاثير پرتوهاي UV-C و UV-B بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي بادرنجبويه و تاثير ساليسيليك اسيد و ميدان مغناطيسي در تنش زدايي پرتوهاي فرابنفش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-فاطمه قاسمي, "بررسي تاثير غلظت هاي مختلف نيكل روي برخي فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دانه رستهاي ذرت", پایان نامه دكترا, 1391, استاد مشاوره.

3-فريده شريفي, "بررسي مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي گياه زرشك وحشي از تيره بربريداسه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-فروغ يوسف زايي, "سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گونه درختي و تاثير آن بر فاكتورهاي رويشي گياه ريحان و ميكروارگانيسم ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-مريم بيرامي مياوقي, "مطالعه تاثير نانوذرات و تنش شوري بر برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي شنبليله", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-زهرا كريمي, "اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو كود آهن و كودآهن معمولي بر جوانه زني ، رشد و كيفيت گياه ماش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-مريم عدلي فرد, "مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در بخش هاي خوراكي انگور واريته كشمشي قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-فوزيه ولي زاده, "بررسي تنش شوري بر خصوصيات كمي و كيفي سه گونه گياه دارويي (اسطوخودوس، به ليمو و رزماري) در شرايط آب و هوايي مهران ايلام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-سعيده صبري, "مطالعه ظرفيت پاداكسايشي و ضد راديكالي تركيبات فنولي عصاره هاي اتانولي و متانولي پوست، گوشت داخلي و مرباي كدو حلوايي در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-اعظم جعفري امام كندي, "سنتز نانوذرات فلزي با استفاده از چند گياه دارويي و بررسي اثرات آنها بر فاكتورهاي رشد تربچه و ميكروارگانيسم ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-طيبه هاشمي, "مقايسه فعاليت پاداكسايشي تركيبات فنولي در گياهان مرزه، ريحان و بادرنجبويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-سميه صالحي, "بررسي اثر تراكم اوليه و مواد مغذي بر ميزان رشد جلبك Gracilariopsis در استخرهاي پروش ميگو سايت سايه خوش و بررسير درصد آگار و اسيد چرب استخراج شده بر اساس وزن خشك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-مريم صوف زاده, "مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-نفيسه ابراهيم زاده, "بررسي اثرات فيزيولوزيكي و بيوشيميايي تنش توام مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-نفيسه ابراهيم زاده, "بررسي اثرات فيزيولوژيكي و بيوشميايي تنش مس و نيكل بر روي دانه رست هاي ذرت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-مريم صوف زاده, "مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر از طريق بررسي صفات آناتوميكي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-سوسن جوادمنش, "بررسي بيان ژن هاي ZmHK و برخي از پارامترهاي فبزيولوژيك در گياه ذرت تحت شرايط تنش زاي غير زنده ( گواهي % صفحه 4 pdf)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-زهرا حسيني, "بررسي اثر سميت روي بر فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ذرت Zea mays در دو pH مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-جيران سجادي نسب, "بررسي تاثير آلودگي هيدروكربنهاي پلي آروماتيك روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و ژنتيكي دو گونه جلبك دولانيلا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-سونيا مقسومي هولاسو, "اثرات تنش شوري و فلز سنگين روي بر روي پارامترهاي فيزيولو‍يكي و بيوشيميايي گياهان گندم و ذرت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-سميرا صف شكن, "بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي و تنش UV-B بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي ، بيوشيمايي و آناتوميكي گياه نخود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-ايوب صادقي, "مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از خانواده چتريان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

23-احمد عليزاده, "مقايسه فعاليت پاد اكسايشي و برخي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي در چند جنس از نعناعيان كشت شده در مناطق مختلف شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

24-پريسا سنايي, "سهم فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد در انباشت ماده خشك دانه ژنوتيپ هاي گندم تحت شرايط تنش كمبود آب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-زهرا زارعي, "بررسي اثر نانو ذره نقره بر خواص فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياه خرفه تحت تنش شوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

26-شاهين احمدزاده, "اثرات نانوذرات نيكل بر جنبه هاي رشدي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه توت فرنگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

27-نادر احدي, "بررسي تحمل به شوري در گونه Halocnemum strobilaum در حاشيه جنوبي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.