• نام و نام خانوادگی
  • یعقوب پاژنگ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (33)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یعقوب پاژنگ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D, 2005-2010, Biochemisrty,University of Tehran.

2-MSc, 2002-2005, Biochemistry,University of Tehran.

3-BSc, 1996-2002, General biology,Tabriz University.
مقالات ژورنال (18)

1-شهین اعلایی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 2019، SYNERGISTIC INDUCTION OF APOPTOSIS IN A CELL MODEL OF HUMAN LEUKEMIA K562 BY NITROGLYCERINE AND VALPROIC ACID،آلمان.

2-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1396، بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلولهای سرطانی رده K562،مجله علمی پژوهشی دانشگله شهید صدوقی یزد، دوره25، شماره 8، صفحات:680-670.

3-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ، 1396، تاثیر ترکیب embelin بر مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلول سرطانی رده K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

4-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1396، اثر ضدتکثیری و آپوپتوزی داروی لوواستاتین بر رده سلول سرطانی اریترومیلوئیدی K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

5-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، اثر ضد تکثیر و آپوپتوز پردنیزولون بر رده سلولی K562 (لوسمی میلوئید مزمن)،مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

6-شهین اعلایی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، ارزیابی اثرات ضد توموری والپروئیک اسید روی سلولهای k562 در محیط in vitro،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

7-شهین اعلایی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1394، اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین بر روی سلولهای K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

8-سپیده باستانی ، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1394، اثرات ضد تکثیری و آپوپتوزی داروی پروپرانولول بر روی سلولهای سرطانی ،ارمغان دانش.

9- 2016, Synergism between NF-kappa B inhibitor, celastrol, and XIAP inhibitor, embelin, in an acute myeloid leukemia cell line, HL-60,Journal of Cancer Research and Therapeutics.

10-محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، یعقوب پاژنگ، هانیه فاتحتی، نادر چاپارزاده, 2015, Effect of sorbitol and glycerol on the stability,biotechnology and applied biochemistry.

11-یعقوب پاژنگ، 2015، بررسی تأثیرات میدان الکترومغناطیسی پالسی با فرکانس بسیار پایین بر روی،مجله علوم پزشکی رازی.

12-یعقوب پاژنگ, 2014, Calprotectin induces cell death in human prostate cancer cell (LNCaP) through survivin protein alteration,Cell Biology International.

13-یعقوب پاژنگ, 2012, COX-2 and survivin reduction may play a role in berberine-induced apoptosis in human ductal breast epithelial tumor cell line,Tumor Biology.

14-یعقوب پاژنگ, 2012, Effects of extremely low-frequency pulsed electromagnetic fields on morphological and biochemical properties of human breast carcinoma cells (T47D),ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE.

15-یعقوب پاژنگ, 2012, Dynamics of gamma-tubulin cytoskeleton in HL-60 leukemia cells undergoing differentiation and apoptosis by all-trans retinoic acid,MOLECULAR MEDICINE REPORTS.

16-یعقوب پاژنگ, 2011, Berberine-induced apoptosis via decreasing the survivin protein in K562 cell line,Medical Oncology.

17-یعقوب پاژنگ, 2007, Immunocytochemical Study on Microtubule Reorganization in HL-60 Leukemia Cells Undergoing Apoptosis,Iranian Biomedical Journal.

18-یعقوب پاژنگ، 1386، بررسی ایمونوسیتوشیمیایی تغییرات میکروتوبول در سلولهای لوکمی تمایز یافته توسط اسید رتینوئیک،مجله زیست شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-.

2-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ، 1396، بررسی اثر داروی متفورمین بر روی کاهش رشد سلول و القلی آپاپتوز در سلولهتی سرطانی رده k562،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

3-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، تاثیر عصاره گیاهی embelin بر کاهش رشد و آپاپتوز سلولهای سرطانی رده K562،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

4-زهرا برگشادی، یعقوب پاژنگ و رشید جامعی، 1396، تثبیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ بر روی ماکروبیدهای کیتوزان،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

5-زهرا برگشادی، یعقوب پاژنگ و رشید جامعی، 1396، تاثیر حلالهای آلی بر فعالیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

6-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی هیدرالازین بر روی سلول سرطانی K562،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

7-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی سلاسترول بر روی سلول سرطانی خون،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

8-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، بررسی اثرات سینرژیسمی داروهای لواستاتین و پردنیزولون بر روی سلولهای سرطانی K562،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

9-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، تاثیر داروی گلوکوکورتیکوئیدی پردنیزولون بر روی سلول سرطانی خون،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

10-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، تاثیر داروی کاهنده کلسترول لوواستاتین بر روی سلول سرطانی رده K562،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

11-الحبیب محمد الساعدی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی ناپروکسن بر روی سلولهای سرطان خون،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

12-الحبیب محمد الساعدی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر آتورواستاتین بر روی سلولهای سرطانی K562،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

13- 1394, evaluation of valproic acid effects on K562 cell line: in vitro,کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی, استانبول,ترکیه.

14- 1394, The effect of the deletion of Ig-like domain on Biochemical properties of Endoglucanase,اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران,ایران.

15- 1394، بررسی برهمکنش داروهای والپروئیک اسید و نیتروگلیسیرین در سلولهای سرطانی K562،سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماریهای غیر واگیر، بابل،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-جواد محمدنژاد، محمد پاژنگ ،یعقوب پاژنگ،مهدی ایمانی و سمیه صادقی، 1395، زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2016، جلد 2،ترجمه، صفحات:700.

2-جواد محمدنژاد، محمد پاژنگ ،یعقوب پاژنگ،مهدی ایمانی و سمیه صادقی، 1395، زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2016 ، جلد1،ترجمه.

3-یعقوب پاژنگ، 1392، زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2013 جلد 1 و 2.

4-یعقوب پاژنگ، 1387، اصول بیوشیمی.
پایان نامه ها (10)

1-زهرا برگشادی، 1396، تثبیت آنزیم سوبتیلیزین روی ماکروبید کیتوزان و بررسی عملکرد آنزیم.

2-زینب برگشادی، 1396، اثرات سینرژیسم Embelin و متفورمین بر روی رده سلول سرطانی k562.

3-سونیا دده خانی، 1395، بررسی اثرات سینرژیست سیتوتوکسیت داروهای سلاسترول و هیدرالازین بر روی رشد سلول‌ها سرطانی رده k562.

4-سیده مریم واعظی، 1395، اثرات سینرژیسم داروی لوواستاتین و داروی پردنیزولون بروی رده سلول سرطانی K562.

5-الحبیب محمد الساعدی، 1395، اثرات سینرژیسم داروی ضد التهابی ناپروکسن و داروی کاهش کلسترول خون آتورواستاتین بر روی سلول K562.

6-شهين اعلايي ديمان، 1394، بررسي برهمكنش دارويي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلول سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-طاهره كرمي، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاريهاي سيتوژنتيكي القا شده توسط پرتوهاي گاما در سلولهاي سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-سپيده باستاني، 1393، اثرات سينرژيسم داروي ضد استرس پروپرانولول و داروي ضدالتهاب سلكوكسيب روي سلول سرطاني mcf-7 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-افسانه باپيري، 1393، اثرات سينرژيسم ضدالتهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين در رده سرطاني HL-60 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زينب عليزاده، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاريهاي سيتوژنتيكي القا شده توسط پرتوهايبتا در سلولهاي سرطاني راجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (33)

1-بیوشیمی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

2-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری،1396.

3-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1396.

4-روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک، کارشناسی ارشد،1396.

5-بیوانفورماتیک، کارشناسی ارشد،1396.

6-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1396.

7-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1396.

8-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1396.

9-بیوشیمی پروتئینها واسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد،1396.

10-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1396.

11-روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک، کارشناسی ارشد،1395.

12-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری ،1395.

13-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1395.

14-بیوشیمی پروتئینها واسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد،1395.

15-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1395.

16-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1395.

17-بیوشیمی لیپید و قند، کارشناسی ارشد،1395.

18-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1395.

19-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری،1394.

20-متابولیسم، کارشناسی ارشد،1394.

21-مباحثی در بیوشیمی، کارشناسی ارشد،1394.

22-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1394.

23-بیوشیمی لیپید و قند، کارشناسی ارشد،1394.

24-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1394.

25-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1394.

26-آنزیم شناسی ، کارشناسی ارشد،1394.

27-متابولیسم، کارشناسی ارشد،1393.

28-بیوشیمی لیپید و قند ، کارشناسی ارشد،1393.

29-مباحثی در بیوشیمی، کارشناسی ارشد ،1393.

30-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1393.

31-کشت سلول و بافت جانوری، کارشناسی ارشد،1393.

32-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1393.

33-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1393.