• نام و نام خانوادگی
  • هوشنگ بهروش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (42)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هوشنگ بهروش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (23)

1-هوشنگ بهروش, 2015, Multivalued Rings,Journal of Mathematical Extension.

2-هوشنگ بهروش A. Borovik, 2012, A note on mutivalued groups,Ricereche mat, 61,2.

3-هوشنگ بهروش و محمد حسن عباسپور (دانشجوی دکتری), 2012, Quasi-permutation representations of some minimal non-abelian p-groups,Italian Journal of pure and Applied Mathematics.

4-M. H. Abbaspour and H. Behravesh, 2011, A note on quasi-permutation representations of groups with two character degrees,Rend. Circ. Math Palermo.

5-H. Behravesh and G. Gaffarzadeh, 2011, Minimal Degree of Faithful Quasi-permutation Representations of p-Groups,Algebra Colloquium.

6- 2011, Embeddinf of minimal non-abelian p-groups,Applied mathematics and Computation, 218,218.

7-M. H. Abbaspour, H. Behravesh and G. Gaffarzadeh, 2011, Embeddings of minimal non-abelian p-groups,Applied Mathematics and Computation.

8- 2010, Quasi-Permutation Representations of 2-Groups Satisfying the Hasse Principle,Ricerch mat.

9- 2009, A Note on P-Groups of Order ?P4,Proc.Indian Acad.Sci.(Math.Sci).

10- 2007, Quasi-Permutation Representations of Alternating and Symmetric Groups,Acta Mathematica Scientia.

11- 2007, Quasi-Permutation Representations of Groups Order 64,Turk J. math..

12- 2006, Characters and Quasi-Permutation Representations of Finite p-Groups with Few Non-Normal Subgroups,International Mathematical Forum.

13- 2005, Quasi-permutation representations of 2-groups of order <=32,Far East Journal Math. Sci. (FJMS).

14- 2004, Quasi-Permutation Representation of simple groups,Algebra, Geometry & Their Application.

15- 2004, Characters and Quasi-Permutation Representation of Wreathed 2-group,Far East J. Math. Sci.

16- 2003, Quasi-Permutation Representation of Sporadic Groups,Journal of Applied Algebra and Discrete Structuers.

17- 2003, Characters and Quasi-Permutation Representations of Nilpotent Groups G of Class 2 with Two Character Degrees,International Mathematical Journal.

18- 2003, Quasi-Permutation Representation of Fp,q,Vietnam J. of Math..

19- 2003, The Rational Character Table and Quasi-Permutation Representation of simple group GL(6,2),J. Sci. Ferdowsi Univ..

20- 2002, The Rational Character Tabke and Quasi-Permutations Representation of the Group PGL(2,q),Italian Journal of Pure and Applied Mathematics.

21- 2002, lim c(G)/r(G) for Simple Groups,Southeast Asian Bulletin of Mathematics.

22- 2001, Quasi-Permutation Representation of the Group GL2(q),Journal of Algebra.

23- 2000, Quasi-Permutation Representation of Metacyclic p-Groups With Non-Cyclic Center,South-east Asian Bulletin of Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- 1386, A Note on Groups of Order <=p4,اولین همایش منطقه ای ریاضی و فیزیک دانشگاههای آزاد.

2- 2015, Multivaluedgroups and rings,(3rd Biannual lntemationalG roup Theory Conference( 3BIGT, Mashhad,Iran.

3- 2003, Presentation and irreducible representations of metacyclic p-groups,workshop.

4- 2002, Quasi-Permutation Representation Fp,q,14th Algebra Seminar.

5- 2001, Quasi-permutation representation of 2-groups of class 2 with cyclic center,Group St. Andrews.

6- 2002, Quasi-Permutation Representation of Q-Elementary Groups with Two Character Degrees,33th Mathematics Conference.

7- 2007, Quasi-Permutation Representations of Finite Groups,سمینار جبر.

8- 2004, The Schur index of an Irreducible Character of a 2-Group,16th Algebra Seminar.

9- 1385، گذری بر مجموعه های کراندار،سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-هوشنگ بهروش، - 2.حمید موسوی 50%، 1388، گذری بر گروههای از مرتبه >=P4،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1382، مطالعه نمایش شبه جایگشتی در گروه های ساده،دانشگاه ارومیه.

3- 1385، نمایش شبه جایگشتی گروههای از مرتبه 16، 32 و 64،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (42)

1-مريم فهيمي، 1394، اندازه ردههاي تزويجي و حل پذيري گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ليلا غلامي، 1394، گروههاي 2-پوچ توان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سعيد ميرزايي، 1394، ساختار ... بر حسب ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-جعفر ياراسمعيل، 1394، رده بندي گروههاي متناهي با استفاده از ردههاي تزويجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رحمن بابازاده، 1394، كرانهاي پايين روي تعداد زيرگروههاي ماكسيمال در يك گروه متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-زيبا حسنلو، 1394، CTI گروههاي غير پوچ توان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-روژين احمدي، 1394، گروههاي متناهي با تعداد خاصي از مركزسازها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مصطفي سلطاني، 1389، بررسي نمايش شبه گروه ها و جدول سرشتهاي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ليلا علي پور، 1389، نماي گروه هاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهره بهشتي پور، 1389، 2 گروه هاي متناهي با يك زيرگروه آبلي خودمكزساز از نوع(2و2)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پروانه حياتي فر (نام اشان قبلا پروانه نجفي بود)، 1389، محاسبه 2 گروههاي متناهي داراي دومين 2 گروه هاي فرا دوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-محمد حسين عباسپور، 1389، نمايش شبه جايگشي p گروههاي متناهي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-زهرا شيخ الاسلام، 1391، بعضي از خاصيتهاي گروههاي خود حل پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-آزاده حاتمفر، 1390، گروههايي كه سرشتهاي تحويل ناپذير غير خطيشان گويا مقدار است، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ايمان افهمي، 1390، پايه هاي مينيمم براي نظريه معادلاتي گروهها و حلقه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مريم لطفي، 1390، كروه هاي متناهي كه تمام زيرگروه هاي آبلي آنها QTI-زيرگروه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-امير پاكزاد، 1390، گروه هاي متناهي با تعداد معيت از مركزسازها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-الميرا فتاحي دراغلو، 1390، گروه هاي غير پوچ توان كه همه دومين گروه هاي ماكسيمال آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عبداله گودرزوند چگيني، 1390، برخي از خاصيت هاي خود ريختي هاي خود مركز از گروه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيما دهنوي، 1390، p-متممهاي نرمال و عناصر پابت آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-محمدباقر ايراني، 1390، حاصلضربهاي مستقيم گروههاي متناهي به صورت اجتماعهايي از زيرگروههاي سره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه پناهي، 1390، يك گروه با سه زيرگروه ابرحل پذير با انديسهاي دوبدو متباين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-ياسر واحدي، 1391، اشتراك زيرگروههاي يك p-گروه متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-پريوش راعي گشت، 1391، زيرگروههاي مكمل گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-اسحاق مراديان، 1391، جايگشت پذيري زيرگروههايي از G×H كه بصورت حاصلضرب مستقيم زيرگروههايي از عوامل مستقيم اند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سعيده كريم بگلو، 1391، p-پوچ تواني و حل پذيري كروهها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-فريبا قادري هدايت آباد، 1391، مرتبه عناصر و هم درجه سرشتها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-رقيه آقازاده، 1391، هسته ي سرشتهاي p-گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سارا محمد اميني، 1391، گروههايي كه سرشتهاي تحويل ناپذير غير حطي آنها مرتبه هاي عناصر يا اندازه هاي رده تزويجي را جدا مي كند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-ليلا نجفي، 1392، CLT-گروهها با زيرگروههاي نرمال و ابرنرمالشان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-رونلك متقي درآبي، 1392، بلندي فيتينگ يك گروه متناهي با يك گروه فروبنيوس از خود ريختيها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-نگين مصلچي، 1392، زيرگروههاي متمم دار و p-پوچتوان در گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ارزو كربلايي، 1392، p-گروههاي متناهي با يك زيرگروهه ناآبلي مينيمال از انديس p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سيد كمال مصطفي پور، 1392، TI-زيرگروههاي گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-رضا قرباني، 1392، كوچكترين درجه نمايش جايگشتي خارج قسمتهاي آبلي و گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-حامد فتحي برنجاني، 1392، عملهاي گروه و مدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-سهيلا علي عباس زاده اصل، 1392، p-گروههاي متناهي با تعدادي زيزگروه ناآبلي مينيمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-كبري دليلي چگني، 1393، حاصلضرب پوچ توان از گروههاي دوري و دستهاي از p-گروهها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-نظامعلي محمدي، 1393، گروههاي متناهي با زير گروههاي P-زيرنرمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-رحيمه نجاتي، 1393، عملهاي اصلي غير فراتيني و حلپذيري از گروههاي متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-سهيلا نجاتي، 1393، p-گروههاي متناهي توليد شده توسط دو عضو مزدوج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-نصيبه ازكات، 1393، برخي از خواص PST-گروههاي حلپذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.