• نام و نام خانوادگی
  • محمد مهدی برادرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
  • m.baradarani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (77)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد مهدی برادرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (37)

1-محمدمهدی برادرانی, "Spiro", J Heterocyclic Chemistry, 2015.

2-محمدمهدی برادرانی, "Spiro....", J Heterocyclic Chemistry, 2015.

3-محمدمهدی برادرانی, "Synthesis and characterization of a drug-delivery system based on melamine-modified poly(vinyl", Journal of Applied Polymer Science, 2014.

4-محمدمهدی برادرانی, "Synthesis of New Heterocyclic Compounds", Journal of Heterocyclic Chemistry, 2014.

5-محمدمهدی برادرانی, "The Synthesis of New Heterocycles..........", Journal of Heterocyclic Chemistry, 2014.

6-محمدمهدی برادرانی, "The Synthesis of 6-Substituted Pyrido", Journal of Heterocyclic Chemistry, 2014.

7-محمدمهدی برادرانی, "1. Vilsmeier-Haack reagent: A facile synthesis of 2-(4-chloro-3,3-dimethyl-7-phenoxyindolin-2-ylidene)malonaldehyde and transformation into different heterocyclic compounds", Current Chemistry Letter, 2013.

8-محمدمهدی برادرانی, "Synthesis of new heterocyclic compounds using 2-(4,7-dichloro-3,3-dimethyl- indolin-2-ylidene)malonaldehyde", Current Chemistry Letters, 2013.

9-محمدمهدی برادرانی, "?-Naphthyl chlorothionoformate: an efficient, powerful and a new reagent for dealkylation tertiary amines", Journal of Sulfur Chemistry, 2013.

10-محمدمهدی برادرانی, "2-(4-Chloro-3,3,7-trimethyl-2,3-dihydro-1 H-indol-2-ylidene)-2-cyanoacetamide", Acta Crystallographic a Section E, 2012.

11-محمدمهدی برادرانی, "2-(4-Chloro-3,3,7-trimethyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidene)-2-cyanoacetamide", Acta Crystallographica Section E, 2012.

12-محمدمهدی برادرانی, "4,7-Dichloro-3,3-dimethyl-2,3-...", Acta Crystallographic a Section E, 2012.

13-محمدمهدی برادرانی, "4,7-Dichloro-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H", Acta Crystallographica Section E, 2012.

14-محمدمهدی برادرانی, "3-(1-Cyclohexylpyrrolidin", ARKIVOC, 2012.

15-محمدمهدی برادرانی, "Efficient synthesis of functionalized butenolides mediated by vinyltriphenylphosphonium salts in aqueous media", Chinese Chemical Letters, 2011.

16-محمدمهدی برادرانی, "Study of the reaction of (Z)-5-bromo-3-(1-methylpyrrolidin", Mediterranean Journal of Chemistry, 2011.

17-محمدمهدی برادرانی, "Synthesis of acridan-fused quinoxalines", ARKIVOC, 2011.

18-محمدمهدی برادرانی, "A P RACTICAL AND E CO-FRIENDLY METHODFOR CONVERSION OF EPOXIDES TO T HIIRANES", Phosphorus Sulfur and Silicon, 2011.

19-محمدمهدی برادرانی, "Fast, Efficient and Regioselective Conversion of Epoxides to ?-Hydroxy Thiocyanates ...", Bull Korean Chem Soc, 2011.

20-محمدمهدی برادرانی, "Synthesis of 2,2 ?-bis(1-(2- aryl)-1H-pyrazol-4-yl)-3,3,3?,3", ARKIVOC, 2011.

21- "3-(1-Methylpyrrolidin-2-ylidene)-3H-Indole Sesquihydrate", Acte Crystallographica Section E, 2009.

22- "Efficient Syntheses of 1,3-Unsubstituted 1H-Pyrazolo[3,4-b]Quinolines", ARKIVOC, 2009.

23- "Synthesis of som Cyclooctane-Based Pyrazines and Quinoxalines", ARKIVOC, 2008.

24- "The Synthesis of 4-(3,3-dimethyl-3H-pyrrolo[2,3-f]quinolin-2-yl)Pyrazoles and 4-(3,3dimethyl-3H-pyrrolo[3,2-h]Quinolin-2-yl)Pyrazoles", J. Heterocyclic chem, 2008.

25- "The Study of Reactivity and Selectivity of Tertiary Amines With aryl Chlorothionoformates", African Journal of pure and Applied Chemistry, 2008.

26- "Hexahydrocycloocta[b]Quinoxaline Formation from 1,2-Diacetoxycycloocta-5,6-Dione", Acta Cryst., 2007.

27- "The Synthesis of 3,3-Dimethyl-2-(1-aryl-1H-pyrazol-4-yl)-3H-Indoles", Journal of Heterocyclic Chemistry, 2006.

28- "Formylation of an Indolenine:2-(Diformylmethyl-Indene)-3,3-Dimethyl-2,3-Dihydro-1H-Indole", Act. Crystallographica Section E, 2006.

29- "4-Chlorophenyl and 2,4,6-Tribromophenyl Chlorothionoformates: New Dealkylating Agents for Tertiary Amines", Arkivoc, 2006.

30- "A Novel Synthesis of Annelated Imidazoles from 2-Heterocyclylisoxazole-5(2H) Ones.", Iranian J. Science and Technology, Transaction A., 2002.

31- "The Dealkylation of tertiary Amines with Thiophosgene and 1-Chloroethylchlorothienoformate.", J. Sci. I. R. Iran, 2001.

32- "The synthesis of Ceftriaxone and Cefazolin Intermediates:7-ACT and 7-TDA.", The First Seminar of Medical&Nstural Products Chemistry, 1384.

33- "7-Chloro-2-[1-(4-Methoxyphenyl)Pyrazol-4-yl]-3,3-Dimethyl-3H-Indole", Acte Crystallographica Section E, 0.

34- "A Novel Isocyanide-Based Three-Component Reaction: A Facile Synthesis of Substituted 2H-Pyran-3,4-Dicarboxylates", Tetrahedron, 0.

35- "Efficient Synthesis of Functionalized Butenolides Mediated Vinyltriphenylphosphonium Salts in Aqueous Media", Achinese Chemical Lettersvailable Online, 0.

36- "1-[(E)]-4-(5-Bromo-1H-Indol-3-yl)-1-methyl-2,5,6,7-tetra-Hydro-1H-Azepin-2-Ylidene] Propan-2-one", Acta Cryst, 0.

37- "Synthesis of 2,2-bis(1-(2-aryl)-1H- Pyrazol-4-yl) -3,3,3,3-Tetramethyl-3H,3H-5,5-Biindoles and 2,7-bis(1-(3-aryl)-1H-Pyrazol-4-yl)-1,1,6,6-tetramethyl-1,6-Dihydroindolo[7,6-g] indols", ARKIVOC, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (77)

1- "1- Boromo-2-Nphthalenyl Chlorothionoformate: A Powerful Dealkylating Agent of Tertiary Amines", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

2- "2,4-Dinitrophenyl Chlorothionoformate: A Powerful Dealkylating Agent of Tertiary Amines", 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

3- "2-Nitrophenylchlorothinoformate: A Powerful Dealkylating Agent of Tertiary Amines", 13th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2006.

4- "4-Chlorophenyl Chlorothienoformates: New Dealkylating Agents for Tertiary Amines", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2006.

5- "5,6,7,8- Tetrahydro-B- Naphthyl Chlorothionoformate As a Powerful Dealkylating Agent of Tertiary Amines", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

6- "5-Isopropyl-2-methylphenyl and 2,4-Di tert-Butylphenyl Chlorothionoformate As Selective Dealkylation Agents", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

7- "A novel reaction", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

8- "a Novel Sythesis of 2-(1-aryl-1h-Pyrazol-4-yl)3,3-Dimethyl-3H Pyrroloquinoline", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

9- "A simple, clean and efficient method", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

10- "Controlled drug delivery of ..............", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2012, زاهدان,ایران.

11- "Cyclising nucleophilic addition; The Novel Synthesis of Pyrazolo[3,4-b] quinoline.", 11th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2005.

12- "Dealkylation of Teritry Amines with B-Naphthalenyl Chlorothionoformare", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

13- "Diformylation of 2,3,3-Trimetyyl-3h-Pyrrolo[2,3-f]Isoquinoline and 5-Boromo-2,3,3-Trimethyl-3H-Pyrrolo[3,2-h] Isoquinoline by Vilsmeier Haack Reagent", 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

14- "Diformylation of 4-chloro-2", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

15- "efficent .........", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

16- "Efficient One-Pot Synthesis of Novel", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

17- "Modification of the Synthesis of 2-(3,3-Dimethylindolin-2-Ylidene) Malonaldehyde", 13th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2006.

18- "Novel Synthesis of 1,2,3,4-tetrhydroquinoline-fused quinoxalines", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2012, زاهدان,ایران.

19- "Novel Synthesis of 2-amino-7,7-dimethyl-2.............", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2012, زاهدان,ایران.

20- "one pot.........................", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

21- "one poth tree component ..............", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

22- "One-Pot M", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

23- "One-pot three component synthesis of spiropyrrolo", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

24- "Ph3P Mediated One-Pot Synthesis of Functionalized Butenolides in Water", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

25- "Reaction", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1394, سنندج,ایران.

26- "Study of The Synthesis of Chloro and Methoxyindolenines and Their Derivatives.", 8th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2000.

27- "Synthesis", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1394, کردستان,ایران.

28- "Synthesis New 3H-Indoles by Fischer Synthesis Method", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

29- "Synthesis of", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1394, کردستان,ایران.

30- "Synthesis of 4,5-Dihydropyrrolo", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

31- "synthesis of 6,6-dimethyl...", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1392, همدان,ایران.

32- "Synthesis of new spiro", 23th Iranian Seminar of organic Chemistry, 1394, سنندج,ایران.

33- "Synthesis of New Spirocyclic", 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1393, تبریز,ایران.

34- "Synthesis of Novel Heterocyclic Compound Using Vilsmeier Reagent", XXII.Ulusal Kimya Kongresi, 2008.

35- "Synthesis of quinoxaline", 23th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1394, کردستان,ایران.

36- "the Novel sythesis of 2-(3,3,-Dimethyl-1h-Pyrroloquinoline -2(3h)- Ylidene )Malonaldehyde", 14th iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

37- "The Application of Vilsmeier Reagent in The Synthesis of New Heterocyclic Compounds", 6th Transmedi terranean colloquiumon Heteroscyclic Chemistry (Tramec H6), 2009.

38- "The Dealkylation of Tertiary Amines with p-Chlorophenyl Chlorothienoformate; A New Dealkylation Agent of Tertiary Amines", BDSHC&11 Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, 2005.

39- "The Modification of Synthesis of milrinone as Cardiotonic Agents.", 11th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2005.

40- "The Novel Synthesis of 2-(1-aryl-1H-Pyrazol-4-yl)-3,3-Dimethyl-3H-Pyrrolidine", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

41- "The Novel Synthesis of 2-(3,3,5,7-Tetramethylindolin-2-Ylidene) Malonaldehydes and its Pyrazole Derivatives", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

42- "The Novel Synthesis of 2-(3,3-dimethylindolin-2-Ylidene)Malonaldehydes", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

43- "The novel synthesis of 5-(4", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

44- "The Novel Synthesis of Cyclooctane-1,2,5,6-Tetrone from Cis-5-Cyclooctene-1,2-Dione.", 11th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2005.

45- "The Novel Synthesis of Some Heterocyclic Derivatives of Dimethylindolenine", 13th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2006.

46- "The Ring Opening of Pyrrolidine Derivetive with 5-Isopropyl-2-methylphenyl and 2,4-Ditert-Butylphenyl chlorothionoformate", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

47- "The Ring Opening of Pyrrolidine Derivetives with B-Naphthalenyl Chlorothionoformate", 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

48- "The Specific Epimerization of 1R,9S-B-Narcotine", XXII.Ulusal Kimya Kongresi, 2008.

49- "The Structure of 3-(1-Methylpyrrolidin-2-ylidene)-3H-Indole Sesquihydrate and 1-[(E)-4-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-Methyl-2,5,6,7-Tetrahydro-1H-Azepin-2-Ylidene] Propan-2-one Crystals", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

50- "The study and synthesis of isomeric quinoxalines", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

51- "The study of ...", 20th Iranian Seminar of organic chemistry, 1392, همدان,ایران.

52- "The Study of Cyclising Nucleophilic Addition to Azinium Systems", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

53- "The study of Dealkylation of Tertiary Amines with Hindered Chlorothienoformates", 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2006.

54- "The Study of Dealkylation of Tertiary Amines with Phenyl Chlorothionoformate", 13th Iranian Seminar of Organic chemistry, 1385.

55- "The Study of Reaction of 5-Bromo-3-(1-Methylpyrrolidin-2-ylidene)-3H- Indole with Pentane-2,4-Dione", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

56- "The Study of Selectivity of Dealkylation of Tertiary Amines with Phenyl, P-Chlorophenyl and 2,4,6-Tribromophenylchlorothionoformates", 13th Iranian Seminar of Organic chemistry, 2006.

57- "The Study of Synthesis of Key Intermediate for Synthesis of Octacyclic Orthoamides", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

58- "The Study of Synthesis of Some Pyrroloquinolines ,Pyrrolo-Isoquinolines and Pyidocarbazoles", 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.

59- "The Study of Synthesis 3,3-Dimethyl-2-(1-H-Pyrazol-4-Yl)-3H-Benzo[g]Indoles", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

60- "The Study of Synthesis and Cyclising ..............", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2012, زاهدان,ایران.

61- "The study of synthesis of", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1392, همدان,ایران.

62- "The study of synthesis of 1H-benzo", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

63- "The Study of Synthesis of 2-(6-chloro-3,3,7-trimethylindolin-2-ylidene)malonaldehyde and its New Pyrazole", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

64- "The study of Synthesis of 2-(7-Methoxy-3,3-dimethylindolin-2-Ylidene) Malonaldehyde and its New Pyrazole Derivatives", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

65- "The study of synthesis of 4,5-....", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1392, همدان,ایران.

66- "The Study of Synthesis of Aceanthrylenes and Their Derivatives", 17th Iranian Seminar Organic Chemistry, 1389.

67- "The Study of Synthesis of Imino and Pyrimido Inodelenines", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

68- "The study of synthesis of new heterocycles by use of malonaldehydes", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

69- "The study of synthesis of new heterocycles using 7", 20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1392, همدان,ایران.

70- "The study of synthesis of pyri.......", The first regional chemistry conference in Payame Noor University Urmia, 1392, ارومیه,ایران.

71- "The Study of Synthesis of Quinoxalines and Their Derivatives", 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009.

72- "The Synthesis of (Z)-2-(4-chloro .........", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2012, زاهدان,ایران.

73- "The Synthesis of 2-Oxo- ............", 19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1391, رفسنجان,ایران.

74- "The Synthesis of 7-ACT and 7-TDA as Intermediates of Ceftriaxone and Cefazolin by a New Method and Synthesis of 7-AMBT as a Novel Cephalosporin Intermediate", 12th Iranian Seminar of Organic chemistry, 1385.

75- "The Synthesis of 9- ( Acetyloxy)-6,7,8,9,10,11-Hexahydrocycloocta[b]quinoxaline- 8-yl Acetate.", دهمین سمینار شیمی آلی ایران, 2002.

76- "The synthesis of some heterocyclic derivatives from dialdehydes", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

77- "The Synthesis of Some New Heterocyclic Compounds", 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2008.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه شیمی", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "اپیمریزاسیون ویژه آلکالوئیدهای ایزوکینولین (1R,9R, B-نارکوتین)", دانشگاه ارومیه, 1388.

2- "مطالعه واکنش های افزایشی هسته دوستی حلقه زایی بر روی سیستمهای آزینیوم", دانشگاه ارومیه, 1385.

3- "سنتز مشتقات جدید پیرازولو[b-4,3] کینولین", دانشگاه ارومیه, 1388, کاربردی.

4-محمدمهدی برادرانی, - 2.جبار خلفی, "سنتز داروهای دامی رانایدونیتروکسیل، اکسی کلوزانید و تری بروموسالان ضد انگل فاسیولا (کپک) در گاو و گوسفند", دانشگاه ارومیه, 1371, کاربردی.
پایان نامه ها (30)

1-ليلا جواهر كلوان, "سنتز تك ظرفي سه جزئي تركيبلا اسپيرو ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-حليمه ملازاده, "مطالعه سنتز 1و3و4و4-پنتا متيل ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-بشير مشهرزاد, "مطالعه سنتز 5و5-دي متيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-معصومه رحمان پور, "مطالعه سنتز 7-متوكسي-4و5و5-دي هيدرو پيرولو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-مرضيه محمدي, "مطالعه سنتز 4و5-دي هيدروپيرانيو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-علي آقاي لطف و عطا, "مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 7-برمو-4و5و5-تري متيل-4و5-دي هيدرو پيرولو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-نسرين جوانمنش, "مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 4و5و5-تري متيل-دي هيدرو پيرولو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-مهري محرم پور, "سنتز تك ظرفي سه جزئي تركيبات اسپيرو ايندولي كاتاليز شده توسط هگزا متيلن تترا آمين در آب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-مريم اكبريان, "مطالعه سنتز 4و5-دي هيدرو پيرولو(1و2و3-hi) ايندول -1و2-دي اون و بررسي واكنشهاي آن با آريل آمين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-اكرم سليماني, "سنتز 4و5-دي هيدرو پيرولو(1و2و3-hi) ايندول -1و2-دي اون و مطالعه واكنش پذيري آن تحت شرايط كاتاليز شده توسط هگزا متيلن تترا آمين در آب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-حجت فرشي, "مطالعه واكنشهاي5و6-دي هيدرو............", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-فاطمه مظاهري, "سنتز 4و5و5-تري متيل و........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-نساء حاجي پور, "مطالعه سنتز مشتقات اسپيرو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-سحر خوش سيرت, "مطالعه واكنشهاي 5و 6-........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-مريم علياري, "مطالعه هتروسيكل هاي جديد با استفاده از 2-(4-كلرو-3و3و7-تري متيل ايندولين-2-ايليدن) مالون آلدهيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-راضيه محمد نژاد, "مطالعه سنتز و واكنشهاي حلقه زايي 2-(7و4-دي كلرو-3و3-دي متيل ايندولين-2-ايليدن) مالون آلدهيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-مريم جاويدنيا, "سنتز مشتقات آكريديدن-9(10H) -اونها و بررسي احيا آنها براي سنتز مشتقات جديد دي هيدرو آكريدين ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-حسينعلي عظيمي گلوگاهي, "مطالعه سنتز آسه آنترالن ها و مشتقات آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-روناك عيسوي, "روشهاي نوين سنتزي بازشدن هسته دوستي حلقه ي اپوكسيدها به", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

20-احمد پورستار مرجاني, "سنتز و نوآرايي باز كاتاليزوري مشتقاتN -استخلافي ايزوكسازول(H2)5-اونها به منظور تشكيل هتروسيكلهاي جديد چندحلقه اي", پایان نامه دكترا, 1390, استاد مشاوره.

21-سميرا شاه محمدلو, "مطالعه مشتقات آريل كلروتيونوفرمات ها بعنوان معرف هاي جديد آلكيل زدايي از آمين هاي نوع سوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-لعيا روحي كوزكنان, "فرميل دار كردن مشتقات2و3و3-تري متيل-....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-حسين واحدي, "سنتز 5و6-دي هيدرو- .....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-سميرا شفقي, "سنتز هيدروژلهاي بر پايه كوپليمر پلي (...........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-منيره رسولزاده, "سنتز 2-(3و3و6و7-تترا.........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-سميه عطارد, "تهيه كامپوزيت رسانا بر پايه كوپليمرهاي اصلا ح شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-رضا همتي, "مطالعه سنتز و تحليل .....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

28-زهره تقي زاده, "سنتز مشتقات كينوكسالين..........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

29-كبري جوادي, "واكنش 1و3........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

30-اكرم تقي زاده تيمورلويي, "سنتز تك ظرفي اسپيرو....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.