• نام و نام خانوادگی
  • سپیده بانی سعید
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
  • s.banisaeid@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سپیده بانی سعید
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "Determination of Atmospheric Particulate Matter and Heavy Metals in Air of Tabriz City, Iran", Asian Journal of Chemistry, 2007.

2- "Phase Diagrams of Some Aliphatic Alcohols + Potassium or Sodium Citrate + Water at 2C"", journal of Chemistry and Engineearing data, 2005.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "Characterization and determination of Complex Formation of Some Transition Metallic Ions With Newly Synthesized Schiff Base UsingMultivariate Curve Resolution Method and Hard-Modeling Approach", 3rd Iranian Biennial Semminar of Chemometrics, 2011, تبریز,ایران.

2- "PEP, conformational stabilities, IR and VCD Analisis of the Co(en)3,Co(en)3Cl and Co(en)3Cl3", 11th Iranian Physical Chemistry Seminar, 2008.

3- "spectrophotometric and thermodynamic studies of charge transfer complex of piroxicam with 2,3-dichloro-5,6dicyano-1,4benzoquinon", 11th iranian physical chemistry seminar, 2008, ardebil,iran.

4- "Spectrophotometric Determination of Stability Constants of Symmetrical Hexadentate N-donor Schiff Base With Some Transition Metal Using Chemometrics Approach", 3rd Tranian Biennial Seminar of Chemometrics, 2011, تبریز,ایران.

5- "Spectrophotometric Studies of Charge Transfer Complexes of Para-Aminobenzoic Acid with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinon", The 10th Iranian Physical Chemistry Seminar, 2007.

6- "Spectrophotometric Studyof Complexation of Some Transition Metaliic Cation With a Newly Synthesized Azo Ligand in Acetonitrile and DMF Using Hard and Soft Models", 3rd Iranian Biennial Seminar of Chemometrics, 2011, تبریز,ایران.

7- "Spectroscopic Studies of Charge-Transfer Complexes of Piroxicam with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinon", 11th Iranian Physical Cemistry Seminar, 2008.

8- "Study of Electropolymerization of Tyramine on Copper and its Corrosion Protection", 15th iranian cogress, 1390, همدان,ایران.

9- "Synthesis and characterization of nano powders of Mg and Zn -doped Li(1-y) Co(0/3)Ni(0/4-x)Mn(0/3)Zn(x)Mg(y)O2 (0/01 ? x ? 0/05 , 0/1 ? y ? 0/3) cathode materials for lithium-ion batteries", 15th iranian congress, 1390, همدان,ایران.

10- "لایه نشانی نانو ذرات سیستین و پلی دوپامین بروی مس و مطالعه خوردگی آن", اولین همایش ملی مس, 1390, کرمان,ایران.

11- "مطالعه اسپکتروفتومتری و ترمودینامیکی کمپلکس انتقال بار ما بین کلوزاپینو 2و3-دیکلرو5و6-دی سیانو1و4-بنزوکینون", سومین همایش سراسری شیمی, 1386, ورامین,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-سپیده بانی سعید, "کتاب شیمی فیزیک جلد 2", 1381, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-سپیده بانی سعید, "مکانیک کوانتم", 1378, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

3-سپیده بانی سعید, "شیمی فیزیک جلد 1", 1378, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پایان نامه ها (6)

1-سميرا عبدالكريم پور, "اكسايش الكتروكاتاليتيكي اريوكروم بلوبلكB وبرخي رنگ هاي خوراكي با استفاده از آندPb/PbO2", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-آرزو جمالي, "مطالعه الكتروپليمريزاسيون نانو ذرات تيرامين روي مس و كارايي حفاظت از خوردگي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-زاهد قليج خواه, "لايه نشاني نانو ذرات ال-سيستئن وپلي دوپامين بر روي مس و مطالعه توانايي بازدارندگي خوردگي آنها و برخي از تركيبات آلي نيتروژن دار جديد بر روي فلز مس در محيط آبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-زينب سروري, "سنتز و شناسايي نانو پودرهاي Li1-yCo0.3Ni0.4-xMn0.3ZnxMgyo2به عنوان ماده كاتدي براي باتريهاي يوني ليتيومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-لقمان امامي, "مطالعات سنتيكي و تعادلي تشكيل كمپلكس مشتقات پيپيرازين با مس(??)، نيكل(??)، روي (??)، كبالت (??) و محاسبه ثابت تشكيل آنها به روش كمومتريكس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-فرزاد خرمي دهخوارقاني, "مطالعات ترموديناميكي و سينتيكي تشكيل كمپلكس با ليگاندهاي سنتزي جديد و محاسبه ثابت پايداري آنها با استفاده از روش مدل سازي شيميايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.