• نام و نام خانوادگی
  • سپیده بانی سعید
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سپیده بانی سعید
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 2007, Determination of Atmospheric Particulate Matter and Heavy Metals in Air of Tabriz City, Iran,Asian Journal of Chemistry.

2- 2005, Phase Diagrams of Some Aliphatic Alcohols + Potassium or Sodium Citrate + Water at 2C", journal of Chemistry and Engineearing data.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 2011, Characterization and determination of Complex Formation of Some Transition Metallic Ions With Newly Synthesized Schiff Base UsingMultivariate Curve Resolution Method and Hard-Modeling Approach,3rd Iranian Biennial Semminar of Chemometrics, تبریز,ایران.

2- 2008, PEP, conformational stabilities, IR and VCD Analisis of the Co(en)3,Co(en)3Cl and Co(en)3Cl3,11th Iranian Physical Chemistry Seminar.

3- 2008, spectrophotometric and thermodynamic studies of charge transfer complex of piroxicam with 2,3-dichloro-5,6dicyano-1,4benzoquinon,11th iranian physical chemistry seminar, ardebil,iran.

4- 2011, Spectrophotometric Determination of Stability Constants of Symmetrical Hexadentate N-donor Schiff Base With Some Transition Metal Using Chemometrics Approach,3rd Tranian Biennial Seminar of Chemometrics, تبریز,ایران.

5- 2007, Spectrophotometric Studies of Charge Transfer Complexes of Para-Aminobenzoic Acid with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinon,The 10th Iranian Physical Chemistry Seminar.

6- 2011, Spectrophotometric Studyof Complexation of Some Transition Metaliic Cation With a Newly Synthesized Azo Ligand in Acetonitrile and DMF Using Hard and Soft Models,3rd Iranian Biennial Seminar of Chemometrics, تبریز,ایران.

7- 2008, Spectroscopic Studies of Charge-Transfer Complexes of Piroxicam with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinon,11th Iranian Physical Cemistry Seminar.

8- 1390, Study of Electropolymerization of Tyramine on Copper and its Corrosion Protection,15th iranian cogress, همدان,ایران.

9- 1390, Synthesis and characterization of nano powders of Mg and Zn -doped Li(1-y) Co(0/3)Ni(0/4-x)Mn(0/3)Zn(x)Mg(y)O2 (0/01 ? x ? 0/05 , 0/1 ? y ? 0/3) cathode materials for lithium-ion batteries,15th iranian congress, همدان,ایران.

10- 1390، لایه نشانی نانو ذرات سیستین و پلی دوپامین بروی مس و مطالعه خوردگی آن،اولین همایش ملی مس، کرمان،ایران.

11- 1386، مطالعه اسپکتروفتومتری و ترمودینامیکی کمپلکس انتقال بار ما بین کلوزاپینو 2و3-دیکلرو5و6-دی سیانو1و4-بنزوکینون،سومین همایش سراسری شیمی، ورامین،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-سپیده بانی سعید، 1381، کتاب شیمی فیزیک جلد 2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-سپیده بانی سعید، 1378، مکانیک کوانتم، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3-سپیده بانی سعید، 1378، شیمی فیزیک جلد 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پایان نامه ها (6)

1-سميرا عبدالكريم پور، 1393، اكسايش الكتروكاتاليتيكي اريوكروم بلوبلكB وبرخي رنگ هاي خوراكي با استفاده از آندPb/PbO2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-آرزو جمالي، 1390، مطالعه الكتروپليمريزاسيون نانو ذرات تيرامين روي مس و كارايي حفاظت از خوردگي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زاهد قليج خواه، 1390، لايه نشاني نانو ذرات ال-سيستئن وپلي دوپامين بر روي مس و مطالعه توانايي بازدارندگي خوردگي آنها و برخي از تركيبات آلي نيتروژن دار جديد بر روي فلز مس در محيط آبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-زينب سروري، 1390، سنتز و شناسايي نانو پودرهاي Li1-yCo0.3Ni0.4-xMn0.3ZnxMgyo2به عنوان ماده كاتدي براي باتريهاي يوني ليتيومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-لقمان امامي، 1390، مطالعات سنتيكي و تعادلي تشكيل كمپلكس مشتقات پيپيرازين با مس(??)، نيكل(??)، روي (??)، كبالت (??) و محاسبه ثابت تشكيل آنها به روش كمومتريكس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فرزاد خرمي دهخوارقاني، 1390، مطالعات ترموديناميكي و سينتيكي تشكيل كمپلكس با ليگاندهاي سنتزي جديد و محاسبه ثابت پايداري آنها با استفاده از روش مدل سازي شيميايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.