• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسن جوادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • mh.javadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسن جوادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-محمدحسن جوادی, "مالکیت اموال وقفی و متولیان اوقاف در حقوق ایران", Asian Journal of Reearch in Social Sciences and Humanities, 2016.

2-محمدحسن جوادی, "ویژگی های قراردادهای نهایی و شرایط عمومی اجاره اموال موقوفه", Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanties, 1394.

3-محمدحسن جوادی, "حقوق مکتسبه افراد در قراردادهای استیجاری موقوفات در حقوق ایران", Aijrhass, 1394.

4-محمدحسن جوادی, "مفهوم شرایط تقصیر و تنوع فقه و حقوق", ScholarsJournal of Arts Humanities and Social Sciences, 1394.

5-محمدحسن جوادی, "شرط بزائت فروشنده", فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین, 1391, 2,2.

6-محمدحسن جوادی, "ضمان تعدی و تفریط", فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین, 1390, 1,1.

7-محمدحسن جوادی, "بررسی علم قاضی درفقه وقوانین موضوعه ایران", فصلنانه پژوهشی حقوقی مجد, 1389, 4,15.

8- "ضمان درک", فصلنامه حقوق و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 1388.

9- "قاعد ه علی الید و ضمان منافع", مجله علمی-پژوهشی مقالات وبررسی ها, 1385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "امور تربیتی ،فرصت ها و اسیب ها", همایش منطقه ای مربیان امور تربیتی, 1386.

2- "نقش تربیت اسلامی در جهان کنونی", همایش کشوری جامعه ومدرسه وتعمیق تربیت دینی ارومیه, 1384.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "محبت ومعرفت", 1384.
پایان نامه ها (20)

1-مير معصوم روضه اي, "بررسي قاعده من مالك شيئا ملك الاقرار به و موارد استناد و استفاده آن در حقوق موضوعه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-رامين بايايي, "بررسي مباني فقهي و حقوقي حق بر محيط زيست", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-خديجه كاظمي, "بررسي قواعد مربوط به تابعيت زنان و كودكان در حقوق ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-جعفر غلام پور, "بررسي اسناد رسمي لاز الاجرا و تاثير آن در روابط حقوقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-احمد شكري, "بررسي جايگاه قرارداد پيش فروش آپارتمان در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-مهدي فرزانه, "بررسي سقط جنين در فقه اماميه و مذاهب اهل سنت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-مختار اسمعيلي, "جايگاه علم قاضي درفقه اماميه وقوانين موضوعي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-مهدي فرزانه, "بررسي سقط جنين درفقه اماميه ومذاهب چهارگانه اهل سنت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-نرگس خوانساري برجله, "اختيارات ولي فقيه در حكومت اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-محمود علي زاد, "جايگاه عرف در فقه و حقوق اساسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-محمدرضا صاحب جمعي, "بررسي فقهي حقوقي ساخت و استفاده از وسايل كشتار جمعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-كاظم هژبري, "بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-ضياء الدين پور نقي, "برررسي فقهي حقوقي شروط ضمن عقد نكاح وتحليل شروط تاثير بر عقد مربوط به آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-صفر عطار صالح مرام, "بررسي فقهي حقوقي اموال مشاع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-ميلاد هنرمند نامقي, "بررسي برخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-محمود علي زاد, "جايگاه عرف در فقه و حقوق موضوعه ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-هادي منطق, "بررسي تطبيقي اعتبار حكم قاضي در فقه و حقوق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-ميلاد هنر مند نامقي, "بررسي يرخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-محمد عبدالله پور آلني, "بررسي فقهي و حقوقي ماهيت، انعقاد و انحلال وكالت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-مجتبي شير علي زاده, "بررسي موازين فقهي و حقوقي حريم خصوصي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.