• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (19)

1-Fatemeh Ahour،1، Mohammad Hossein Pournaghi-Azar، Mohammad Kazem Ahsani and Mohammad Saeid Hejazi، 2016، An Electrochemical Biosensor for the Sensitive Detection of Hepatitis C Virus in Unpurified Polymerase Chain Reaction Amplified Real Samples based on Peptide Nucleic Acid and Double-stranded DNA Hybridization،Anal. Bioanal. Electrochem.، 8، 661-674.

2-F.ahour، 2019، A Novel H2O2 Amperometric Sensor based on Prussian Blue/Palladium Nanoparticles/Graphene Oxide Nanocomposite Modified Electrode،Anal. Bioanal. Electrochem ، 11، 812-829.

3-Maryam Mahmudi، Nasrin Shadjou، Fatemeh Ahour، Mohammad Hasanzadeh، 2019، Synthesis and adsorption behavior of dendritic Fibrous Nano-silica (DFNS) grafted by d-penicillamine as an advanced nanomaterial for the removal of some metal ions from contaminated water،Journal of Electroanalytical Chemistry.

4-Sajjad Keshipour، Mehran Kulaei، Fatemeh Ahour، 2017، Graphene Oxide Nano-Sheets-Supported Co(II)-d-Penicillamine as a Green and Highly Selective Catalyst for Epoxidation of Styrene،Iran J Sci Technol Trans Sci.

5-F.ahour، M. Taheri، 2017، Anodic stripping voltammetric determination of copper (II) ions at a graphene quantum dot‑modifed pencil graphite electrode،Journal of the Iranian Chemical Society.

6-M. Taheri، F. Ahour ، S. Keshipour، 2018، Sensitive and selective determination of Cu2þ at D-penicillamine functionalized nano-cellulose modified pencil graphite electrode،Journal of Physics and Chemistry of Solids.

7-A. Shamsi، F.ahour، B. Sehhatnia ، 2018، Nickel oxide nanoparticles decorated graphene quantum dot as an effective electrode modifier for electrocatalytic oxidation and analysis of clozapine،Journal of Solid State Electrochemistry.

8-F.ahour، A. Shamsi، 2017، Electrochemical label-free and sensitive nanobiosensing of DNA hybridization by graphene oxide modified pencil graphite electrode،Anal. Biochem..

9-F.ahour، M.K. Ahsani، 2016، An electrochemical label-free and sensitive thrombin aptasensor based on graphene oxide modified pencil graphite electrode. ،Biosens. Bioelectron.، 86، 764-769.

10-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، اسماعیل علیپور، محمد سعید حجازی, 2013, Detection and discrimination of recombinant plasmid encoding hepatitis C virus core/E1 gene based on PNA and double-stranded DNA hybridization,Biosensors and Bioelectronics.

11-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، محمد سعید حجازی, 2012, An electrochemical approach for direct detection and discrimination of fully match and single base mismatch double-stranded oligonucleotides corresponding to universal region of hepatitis C virus,Analytical Methods.

12-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2010, Electrocatalytic Reduction of Peroxy Disulfate on the Palladized Aluminum Electrode Modified by Prussian Blue: Application to the Analysis of Decolorizing Powders,Electroanalysis.

13-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور،, 2010, Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by Prussian blue film as an improved electrocatalyst,Journal of Solid State Electrochemistry.

14-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2010, Direct detection and discrimination of double-stranded oligonucleotide corresponding to hepatitis C virus genotype 3a using an electrochemical DNA biosensor based on peptide nucleic acid and double-stranded DNA hybridization,Analytical and Bioanalytical Chemistry.

15-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2010, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modified/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

16-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2009, Differential Pulse Voltammetric Detection of Hepatitis C Virus 1a Oligonucleotide Chain by a Label-Free Electrochemical DNA Hybridization Biosensor Using Consensus Sequence of Hepatitis C Virus 1a Probe on the Pencil Graphite Electrode,ٍٍElectroanalysis.

17-محمد سعید حجازی، محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2009, Electrochemical detection of short sequences of hepatitis C 3a virus using a peptide nucleic acid-assembled gold electrode,Analytical biochemistry.

18-محمد حسین پورنقی آذر،فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2009, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modi?ed/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

19-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2008, Palladized aluminum electrode covered by Prussian blue ?lm as an effective transducer for electrocatalytic oxidation and hydrodynamic amperometry of N-acetyl-cysteine and glutathione,Journal of Electroanalytical Chemistry.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-.

2-فاطمه آهور، ماريا اسمعيلي، 1398، اندازه¬گیری الکتروشیمیایی جیوه با استفاده از الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با گرافن کوانتوم دات عاملدار شده با دیمرکاپرول،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

3-فاطمه آهور، مريم خرداد پور سياهكل محله، 1398، توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با گرافن اکسید عاملدار شده با D-پنیسیل آمین،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

4-فاطمه آهور، مينا حديدي، 1398، کاربردالکترودکربن شیشه ای اصلاح شده با نقاط كوانتمي گرافن عاملدار شده با دي پنيسيل آمين برای اندازه گیری فلزسرب به روش الکتروشیمیایی،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

5-مهران كولايي، سجاد كشي پور، فاطمه آهور، 1396، کبالت (II)-دی پنی سیل آمین تثبیت شده بر روی نانو صفحات گرافن اکسید به عنوان یک کاتالیزور سبز برای اپوکسید کردن استایرن،دومين سمينار شيمي كاربردي.

6- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum -based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

7- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum–based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

8- 1385, Voltametric and amperometric determination of L-cystein on the Prussian Blue films palladized alluminum modifed electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.

9- 1385, Voltammetric and Amperometric determination of L-cysteine on the Prussian blue film palladized aluminum modified electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-فاطمه آهور، 1397، اندازه گيري آمپرومتري هيدروژن پراكسيد در محيط زيست و نمونه هاي بيولوژيكي با بهره گيري از احياي آن بر روي الكترود آلومينيوم اصلاح شده با آبي پروس.

2-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1393، استفاده از الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس به عنوان سنسور آمپرومتری برای اندازه گیری تیول ها نظیر گلوتاتیون و N– استیل سیستئین،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی.

3-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1388، اندازه گیری آمپرومتری هیدروژن پراکسید در محیط زیست و نمونه های بیولوژیکی با بهره گیری از احیای آن بر روی الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس،پژوهشکده علوم و فناوری و توسعه مواد شیمیایی.
دروس تدریس شده (1)

1-نانو مواد معدني، كارشناسي ارشد،99.