• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، اسماعیل علیپور، محمد سعید حجازی, 2013, Detection and discrimination of recombinant plasmid encoding hepatitis C virus core/E1 gene based on PNA and double-stranded DNA hybridization,Biosensors and Bioelectronics.

2-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، محمد سعید حجازی, 2012, An electrochemical approach for direct detection and discrimination of fully match and single base mismatch double-stranded oligonucleotides corresponding to universal region of hepatitis C virus,Analytical Methods.

3-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2010, Electrocatalytic Reduction of Peroxy Disulfate on the Palladized Aluminum Electrode Modified by Prussian Blue: Application to the Analysis of Decolorizing Powders,Electroanalysis.

4-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور،, 2010, Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by Prussian blue film as an improved electrocatalyst,Journal of Solid State Electrochemistry.

5-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2010, Direct detection and discrimination of double-stranded oligonucleotide corresponding to hepatitis C virus genotype 3a using an electrochemical DNA biosensor based on peptide nucleic acid and double-stranded DNA hybridization,Analytical and Bioanalytical Chemistry.

6-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2010, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modified/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

7-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2009, Differential Pulse Voltammetric Detection of Hepatitis C Virus 1a Oligonucleotide Chain by a Label-Free Electrochemical DNA Hybridization Biosensor Using Consensus Sequence of Hepatitis C Virus 1a Probe on the Pencil Graphite Electrode,ٍٍElectroanalysis.

8-محمد سعید حجازی، محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2009, Electrochemical detection of short sequences of hepatitis C 3a virus using a peptide nucleic acid-assembled gold electrode,Analytical biochemistry.

9-محمد حسین پورنقی آذر،فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2009, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modi?ed/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

10-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2008, Palladized aluminum electrode covered by Prussian blue ?lm as an effective transducer for electrocatalytic oxidation and hydrodynamic amperometry of N-acetyl-cysteine and glutathione,Journal of Electroanalytical Chemistry.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum -based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

2- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum–based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

3- 1385, Voltametric and amperometric determination of L-cystein on the Prussian Blue films palladized alluminum modifed electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.

4- 1385, Voltammetric and Amperometric determination of L-cysteine on the Prussian blue film palladized aluminum modified electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1392، اثرات درمانی ملاتونین با تاثیر بر میزان بیان ژنهای GPx(Glutathione peroixdase)، SOD(Superoxide dismutase)، NOS(Nitric oxide Synthase)، GnRH(gonadotropin-releasing hormone)، Dio2(Type 2 Deiodinase) در سطح mRNA در موشهای صحرایی دیابتی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1393، استفاده از الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس به عنوان سنسور آمپرومتری برای اندازه گیری تیول ها نظیر گلوتاتیون و N– استیل سیستئین،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی.

3-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1388، اندازه گیری آمپرومتری هیدروژن پراکسید در محیط زیست و نمونه های بیولوژیکی با بهره گیری از احیای آن بر روی الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس،پژوهشکده علوم و فناوری و توسعه مواد شیمیایی.