• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (15)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-.

2-Maria Esmaeili, Fatemeh Ahour and Sajjad Keshipour, 2021, Sensitive and selective determination of trace amounts of mercury ions using dimercaprol functionalized graphene quantum dot modified glassy carbon electrode,Nanoscale.

3-Ali Shamsi, Fatemeh Ahour, 2021, Electrochemical Sensing of Thioridazine in Human Serum Samples Using Modified Glassy Carbon Electrode,Advanced Journal of Chemistry-Section A, 4 (22-31).

4-Mehran Ahmadi and Fatemeh Ahour, 2020, An electrochemical biosensor based on a graphene oxide modified pencil graphite electrode for direct detection and discrimination of double-stranded DNA sequences,Analytical Methods, 12, 4541.

5-Hassan Ahmadi, Sajjad Keshipour & fatemeh Ahour, 2020, new water‑soluble colorimetric pH and metal ione sensor based on graphene quantum dot modifed with alizarine red S,Scientific Reports.

6-F.ahour, 2019, A Novel H2O2 Amperometric Sensor based on Prussian Blue/Palladium Nanoparticles/Graphene Oxide Nanocomposite Modified Electrode,Anal. Bioanal. Electrochem , 11, 812-829.

7-Maryam Mahmudi, Nasrin Shadjou, Fatemeh Ahour, Mohammad Hasanzadeh, 2019, Synthesis and adsorption behavior of dendritic Fibrous Nano-silica (DFNS) grafted by d-penicillamine as an advanced nanomaterial for the removal of some metal ions from contaminated water,Journal of Electroanalytical Chemistry.

8-M. Taheri, F. Ahour , S. Keshipour, 2018, Sensitive and selective determination of Cu2þ at D-penicillamine functionalized nano-cellulose modified pencil graphite electrode,Journal of Physics and Chemistry of Solids.

9-A. Shamsi, F.ahour, B. Sehhatnia , 2018, Nickel oxide nanoparticles decorated graphene quantum dot as an effective electrode modifier for electrocatalytic oxidation and analysis of clozapine,Journal of Solid State Electrochemistry.

10-Sajjad Keshipour, Mehran Kulaei, Fatemeh Ahour, 2017, Graphene Oxide Nano-Sheets-Supported Co(II)-d-Penicillamine as a Green and Highly Selective Catalyst for Epoxidation of Styrene,Iran J Sci Technol Trans Sci.

11-F.ahour, M. Taheri, 2017, Anodic stripping voltammetric determination of copper (II) ions at a graphene quantum dot‑modifed pencil graphite electrode,Journal of the Iranian Chemical Society.

12-F.ahour, A. Shamsi, 2017, Electrochemical label-free and sensitive nanobiosensing of DNA hybridization by graphene oxide modified pencil graphite electrode,Anal. Biochem..

13-Fatemeh Ahour,1, Mohammad Hossein Pournaghi-Azar, Mohammad Kazem Ahsani and Mohammad Saeid Hejazi, 2016, An Electrochemical Biosensor for the Sensitive Detection of Hepatitis C Virus in Unpurified Polymerase Chain Reaction Amplified Real Samples based on Peptide Nucleic Acid and Double-stranded DNA Hybridization,Anal. Bioanal. Electrochem., 8, 661-674.

14-F.ahour, M.K. Ahsani, 2016, An electrochemical label-free and sensitive thrombin aptasensor based on graphene oxide modified pencil graphite electrode. ,Biosens. Bioelectron., 86, 764-769.

15-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، اسماعیل علیپور، محمد سعید حجازی, 2013, Detection and discrimination of recombinant plasmid encoding hepatitis C virus core/E1 gene based on PNA and double-stranded DNA hybridization,Biosensors and Bioelectronics.

16-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، محمد سعید حجازی, 2012, An electrochemical approach for direct detection and discrimination of fully match and single base mismatch double-stranded oligonucleotides corresponding to universal region of hepatitis C virus,Analytical Methods.

17-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2010, Electrocatalytic Reduction of Peroxy Disulfate on the Palladized Aluminum Electrode Modified by Prussian Blue: Application to the Analysis of Decolorizing Powders,Electroanalysis.

18-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور،, 2010, Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by Prussian blue film as an improved electrocatalyst,Journal of Solid State Electrochemistry.

19-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2010, Direct detection and discrimination of double-stranded oligonucleotide corresponding to hepatitis C virus genotype 3a using an electrochemical DNA biosensor based on peptide nucleic acid and double-stranded DNA hybridization,Analytical and Bioanalytical Chemistry.

20-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2010, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modified/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

21-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, 2009, Differential Pulse Voltammetric Detection of Hepatitis C Virus 1a Oligonucleotide Chain by a Label-Free Electrochemical DNA Hybridization Biosensor Using Consensus Sequence of Hepatitis C Virus 1a Probe on the Pencil Graphite Electrode,ٍٍElectroanalysis.

22-محمد سعید حجازی، محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2009, Electrochemical detection of short sequences of hepatitis C 3a virus using a peptide nucleic acid-assembled gold electrode,Analytical biochemistry.

23-محمد حسین پورنقی آذر،فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, 2009, Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modi?ed/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst,Sensors and Actuators B: Chemical.

24-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, 2008, Palladized aluminum electrode covered by Prussian blue ?lm as an effective transducer for electrocatalytic oxidation and hydrodynamic amperometry of N-acetyl-cysteine and glutathione,Journal of Electroanalytical Chemistry.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-.

2-فاطمه آهور، ماريا اسمعيلي، 1398، اندازه¬گیری الکتروشیمیایی جیوه با استفاده از الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با گرافن کوانتوم دات عاملدار شده با دیمرکاپرول،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

3-فاطمه آهور، مريم خرداد پور سياهكل محله، 1398، توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با گرافن اکسید عاملدار شده با D-پنیسیل آمین،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

4-فاطمه آهور، مينا حديدي، 1398، کاربردالکترودکربن شیشه ای اصلاح شده با نقاط كوانتمي گرافن عاملدار شده با دي پنيسيل آمين برای اندازه گیری فلزسرب به روش الکتروشیمیایی،چهارمين سمينار شيمي كاربردي.

5-مهران كولايي، سجاد كشي پور، فاطمه آهور، 1396، کبالت (II)-دی پنی سیل آمین تثبیت شده بر روی نانو صفحات گرافن اکسید به عنوان یک کاتالیزور سبز برای اپوکسید کردن استایرن،دومين سمينار شيمي كاربردي.

6- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum -based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

7- 1384, Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum–based PB modified electrode,چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, بیرجند,ایران.

8- 1385, Voltametric and amperometric determination of L-cystein on the Prussian Blue films palladized alluminum modifed electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.

9- 1385, Voltammetric and Amperometric determination of L-cysteine on the Prussian blue film palladized aluminum modified electrode,پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, شیراز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-فاطمه آهور، 1397، اندازه گيري آمپرومتري هيدروژن پراكسيد در محيط زيست و نمونه هاي بيولوژيكي با بهره گيري از احياي آن بر روي الكترود آلومينيوم اصلاح شده با آبي پروس.

2-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1393، استفاده از الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس به عنوان سنسور آمپرومتری برای اندازه گیری تیول ها نظیر گلوتاتیون و N– استیل سیستئین،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی.

3-فاطمه آهور،محمد حسین پورنقی آذر، 1388، اندازه گیری آمپرومتری هیدروژن پراکسید در محیط زیست و نمونه های بیولوژیکی با بهره گیری از احیای آن بر روی الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس،پژوهشکده علوم و فناوری و توسعه مواد شیمیایی.
پایان نامه ها (15)

1-.

2-زهرا سادات ارشاد، 1399، تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی عامل¬دار شده با نانوسیلیکای درخت سان برای حذف ناخالصی¬ها از آب و پساب.

3-.

4-مهران احمدي، 1400، توسعه بيوسنسور الكتروشيميايي براي تشخيص DNAي دورشته اي با استفاده از پروب PNA و الكترود مغز مداد اصلاح شده با گرافن اكسيد.

5-.

6-صديقه موسوي صالحي، 1400، تهیه فوتوکاتالیزور طلای تثبیت شده روی بستر سیلیکون دوپه شده با کربن برای تولید فوتوکاتالیزوی هیدروژن.

7-ساناز قنبري نومنداني، 1400، تهیه گرافن اکسید کاهش یافته عامل¬دار شده با آرژینین و کاربردهای آن در حسگرهای الکتروشیمیایی.

8-مريم خردادپور سياهكل محله، 1388، توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با گرافن اکسید عاملدار شده با دي پنيسيلامين، فاطمه آهور.

9-ماريا اسمعيلي، 98، 7- اندازه گیری الکتروشیمیایی جیوه با استفاده از الکترود اصلاح شده با گرافن کوانتوم دات عاملدار شده، فاطمه آهور.

10-مينا حديدي، 98، 6- کاربرد الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نقاط کوانتومی گرافن عاملدار شده برای اندازه گیری فلز سرب به روش الکتروشیمیایی.

11-مريم محمودي، 98، 5- سنتز مزوپروس های نانو سیلیکاتي فیبری عامل دار شده با دی پنیسیل آمین و کاربرد آن در جداسازی برخي فلزات سنگین از محیط آبي.

12-حسن احمدي، 97، 4- تهیه شناساگرهای pH بر پایه نقاط کوانتمی گرافن.

13-مهران كولايي، 96، 3- تهیه گرافن اکسید و آیروژل های گرافن و مطالعه خواص کاتالیزوری آن ها.

14-علي شمسي، 96، 2- اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی نظیر تیوریدازین و کلوزاپین با استفاده الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت نقاط کوانتومی گرافنی- نانوذرات نیکل اکسید.

15-مريم طاهري، 94، 1- کاربرد الکترود مغز مداد اصلاح شده با ترکیباتی نظیر گرافن کوانتوم دات و یا ترکیبات سلولزی برای اندازه گیری مس به روش ولتامتری برهنه سازی آندی.
دروس تدریس شده (7)

1-نانو ذرات و كاربردهاي آن، كارشناسي ارشد،94 و 98.

2-شيمي عمومي، كارشناسي،96.

3-شيمي نظري ساختارهاي نانو، كارشناسي ارشد،93، 94، 95.

4-شيمي سوپرا مولكولي، كارشناسي ارشد،95.

5-شيمي تجزيه پيشرفته، كارشناسي ارشد،95.

6-نانو الكتروشيمي، كارشناسي ارشد،95و 96و 97و 98و 99.

7-نانو مواد معدني، كارشناسي ارشد،96، 97، 98، 99.