• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
  • f.ahour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه آهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، اسماعیل علیپور، محمد سعید حجازی, "Detection and discrimination of recombinant plasmid encoding hepatitis C virus core/E1 gene based on PNA and double-stranded DNA hybridization", Biosensors and Bioelectronics, 2013.

2-فاطمه آهور، محمد حسین پورنقی آذر، محمد سعید حجازی, "An electrochemical approach for direct detection and discrimination of fully match and single base mismatch double-stranded oligonucleotides corresponding to universal region of hepatitis C virus", Analytical Methods, 2012.

3-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, "Electrocatalytic Reduction of Peroxy Disulfate on the Palladized Aluminum Electrode Modified by Prussian Blue: Application to the Analysis of Decolorizing Powders", Electroanalysis, 2010.

4-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور،, "Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by Prussian blue film as an improved electrocatalyst", Journal of Solid State Electrochemistry, 2010.

5-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, "Direct detection and discrimination of double-stranded oligonucleotide corresponding to hepatitis C virus genotype 3a using an electrochemical DNA biosensor based on peptide nucleic acid and double-stranded DNA hybridization", Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010.

6-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, "Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modified/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst", Sensors and Actuators B: Chemical, 2010.

7-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور، محمد سعید حجازی, "Differential Pulse Voltammetric Detection of Hepatitis C Virus 1a Oligonucleotide Chain by a Label-Free Electrochemical DNA Hybridization Biosensor Using Consensus Sequence of Hepatitis C Virus 1a Probe on the Pencil Graphite Electrode", ٍٍElectroanalysis, 2009.

8-محمد سعید حجازی، محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, "Electrochemical detection of short sequences of hepatitis C 3a virus using a peptide nucleic acid-assembled gold electrode", Analytical biochemistry, 2009.

9-محمد حسین پورنقی آذر،فاطمه آهور، فاطمه پورنقی آذر, "Simple and rapid amperometric monitoring of hydrogen peroxide in salivary samples of dentistry patients exploiting its electro-reduction on the modi?ed/palladized aluminum electrode as an improved electrocatalyst", Sensors and Actuators B: Chemical, 2009.

10-محمد حسین پورنقی آذر، فاطمه آهور, "Palladized aluminum electrode covered by Prussian blue ?lm as an effective transducer for electrocatalytic oxidation and hydrodynamic amperometry of N-acetyl-cysteine and glutathione", Journal of Electroanalytical Chemistry, 2008.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum -based PB modified electrode", چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, 1384, بیرجند,ایران.

2- "Amperometric determination of hydrogen peroxide using palladized aluminum–based PB modified electrode", چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, 1384, بیرجند,ایران.

3- "Voltametric and amperometric determination of L-cystein on the Prussian Blue films palladized alluminum modifed electrode", پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, 1385, شیراز,ایران.

4- "Voltammetric and Amperometric determination of L-cysteine on the Prussian blue film palladized aluminum modified electrode", پانزدهمین سمینار شیمی نجزیه ایران, 1385, شیراز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "اثرات درمانی ملاتونین با تاثیر بر میزان بیان ژنهای GPx(Glutathione peroixdase), SOD(Superoxide dismutase), NOS(Nitric oxide Synthase), GnRH(gonadotropin-releasing hormone), Dio2(Type 2 Deiodinase) در سطح mRNA در موشهای صحرایی دیابتی", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.

2-فاطمه آهور,محمد حسین پورنقی آذر, "استفاده از الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس به عنوان سنسور آمپرومتری برای اندازه گیری تیول ها نظیر گلوتاتیون و N– استیل سیستئین", دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی, 1393.

3-فاطمه آهور,محمد حسین پورنقی آذر, "اندازه گیری آمپرومتری هیدروژن پراکسید در محیط زیست و نمونه های بیولوژیکی با بهره گیری از احیای آن بر روی الکترود آلومینیوم اصلاح شده با آبی پروس", پژوهشکده علوم و فناوری و توسعه مواد شیمیایی, 1388.