• نام و نام خانوادگی
  • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-رامین فتاحی، منیژه اسدپور، معصومه آهنگری ، تحت چاپ، سنگ¬نگاری، زمین¬شیمی و خاستگاه بازالت¬های پلیوکواترنر غازان، شمال¬باختر ارومیه،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

2-سحر پاشاپور، معصومه آهنگری، منیژه اسدپور، 1400، سنگ شناسی و زمین شیمی آمفیبولیت های شمال غرب سلماس، شمال غرب ایران،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 29.

3-معصومه آهنگری، معصومه نظری، محسن مؤذن، 1399، پترولوژی و ژئوشیمی ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ- شمال‌غرب ایران: بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ولکانیسم پس از برخوردی،فصلنامه زمین شناسی ایران، 14.

4-مهسا جمشیدنیا، منیژه اسدپور، معصومه آهنگری، 1400، کانی شناسی، ژئوشیمی و تعیین خاستگاه گنایسهای نئوپروتروزوئیک قوشچی (شمال ارومیه)،فصلنامه علوم زمین، 31.

5-آرزو چراغی، معصومه آهنگری، منیژه اسدپور، 1399، شيمي كاني كلينوپيروكسن هاي موجود در بازالت هاي جنوب غرب خوي، شمال غرب ايران: تعيين محيط زمين ساختي و شرايط تشكيل سنگ هاي بازالتي،مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران.

6-آهنگری، م.، مؤذن، م.، 1397، بررسی منشأ آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین‌دار شمال‌باختری سلماس- شمال‌باختری ایران،فصلنامه علوم زمین، 108، 223-232.

7-آهنگری، م.، 1397، توزیع عناصر کمیاب و نادر خاکی در میان فازهای دگرگونی و کلینوپیروکسن‌های باقیمانده در اپیدوت- آمفیبولیت‌های شمال ارومیه- شمال‌غرب ایران،بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران.

8-آهنگری، م. ، 1396، بررسی خاستگاه تورمالین و گارنت در میلونیت‌گرانیت‌های غرب قوشچی- شمال‌غرب ایران؛ تعیین سنگ‌زایی سنگ اولیه،بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران.

9-رودباری، ط.، مؤذن، م.، معین¬زاده، س.ح.، آهنگری، م. ، 1396، بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل،فصلنامه زمین¬شناسی ایران.

10-Moazzen، M.، Michaeli، R.، Ahangari، M.، Altenberger، U. ، 2017، Characterizing tourmaline in metapelitic schists from the Gasht area، North Iran and boron source in metamorphic fluids،Journal of Sciences، Islamic Republic of Iran.

11-M. Moazzen, R. Michaeli, M. Ahangari, and U. Altenberger, 2017, Characterizing Tourmaline in Metapelitic Schists from The Gasht Area, North Iran and Boron Source in Metamorphic Fluids,Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 28(3): 243 - 253.

12-مریم یزدانی، معصومه آهنگری، احمد جهانگیری، حسن شکوئی، 1395، پترولوژی و ژئوشیمی توده¬های نفوذی گابرویی و دیوریتی منطقه نبی¬جان- جنوب¬غرب کلیبر، شمال¬غرب ایران؛ نگرشی بر ماگماتیسم پس از برخورد،پترولوژی.

13-معصومه آهنگری, 2015, Serpentinization of peridotites from the Salmas area,NW Iran; textural and mineralogical studies,Geochemistry Journal.

14-یزدانی، م.، جهانگیری، ا.، مؤذن، م. حاجی¬علی¬اوغلی، ر. آهنگری، م. ، 1393، بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت¬های افیولیت شمال¬غرب پیرانشهر، شمال¬غرب ایران،بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران .

15-یزدانی، م.، آهنگری، م.، جهانگیری، ا. ، 1393، بررسی تغییر ترکیب الیوین¬های باقیمانده از سنگ¬های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران.

16-معصومه آهنگری، محسن مؤذن، 1393، بررسی همیافتی کانی های زوئیزیت و کلینوزوئیزیت در سنگ های دگرگونی؛ مثالی از اپیدوت-آمفیبولیت های جنوب سلماس- شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

17-معصومه آهنگری، محسن مؤذن، 1390، کانی شناسی آمفیبولیت ها و اپیدوت آمفیبولیت ها در جنوب سلماس- شمال غرب ایران؛ بررسی شرایط ترمودینامیکی گذر از زیر رخساره اپیدوت آمفیبولیت به زیر رخساره آمفیبولیت،فصلنامه زمین شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-آهنگری، م.، یزدانی، م. ، 1393، بررسی شواهد بافتی مبنی بر تأثیر مذاب بر هارزبورژیت¬های موجود در مجموعه افیولیتی شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،‌ سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران..

2-آهنگری، م.، یزدانی، م. ، 1393، بررسی تحولات اتاقک ماگمایی با استفاده از منطقه¬بندی ترکیبی پیچیده در کلینوپیروکسن؛ مثالی از کلینوپیروکسن فیریک- بازالت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،هجدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران..

3- 1390, Modification of chromian spinel composition during hydrothermal alteration of serpentinizied ultramafic rocks from the South of Salmas, NW of Iran,14th International conference on Experimental Mineralogy Petrology Geochemistry, کیل Kiel,آلمان.

4- 1394، احتمال وقوع متاسوماتیسم گوشته¬ای در پریدوتیت¬های سرپانتینی شده جنوب سلماس- شمال¬غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

5- 1393، استفاده از ترکیب پلاژیوکلاز به عنوان شاخصی برای تعیین میزان فوگاسیته اکسیژن؛ مثالی از هورنبلند- گابروهای شمال¬غرب سلماس- شمال¬غرب ایران،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

6- 1394، بررسی شیمی کانی بیوتیت¬های موجود در گرانیت شرق لوشاب و انکلاوهای موجود در آن،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

7- 1393، ژئوشیمی و پتروژنز کلینوپیروکسن- فیریک بازالتهای موجود در مجموعه افیولیتی شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آهنگری، م.، 1395، مطالعه شیمی‌کانی‌های موجود در میلونیت‌گرانیت‌های غرب قوشچی- شمال‌غرب ایران؛ با نگرشی ویژه بر کانی‌های تورمالین و گارنت،طرح نوع دوم.
پایان نامه ها (5)

1-شهناز حاتمی، 1398، ارتباط بین ساختارهای تکتونیکی وکانه‌زایی میکا در منطقه‌ی سیلوانا، جنوب غرب ارومیه، اکرم علیزاده، معصومه آهنگری.

2-رامین فتاحی، 1398، پترولوژی و ژئوشیمی بازالت های غازان (شمال باختر ایران).

3-سحر پاشاپور، 1398، پترولوژی و ژئوشیمی آمفیبولیت‌های شمال باختر سلماس،شمال باختر ایران.

4-مهسا جمشیدنیا، 1397، پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت گنایس¬های قره باغ (شمال غرب ایران).

5-آرزو چراغی، 1397، پترولوژی بازالت‌های جنوب‌باختر خوی، شمال‌باختر ایران.
دروس تدریس شده (6)

1-نقشه برداری.

2-زمین شناسی تاریخی.

3-چینه شناسی.

4-زمین شناسی زیست محیطی.

5-بلورشناسی نوری.

6-مبانی کانی شناسی.