• نام و نام خانوادگی
  • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-آهنگری، م.، مؤذن، م.، 1397، بررسی منشأ آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین‌دار شمال‌باختری سلماس- شمال‌باختری ایران،فصلنامه علوم زمین، 108، 223-232.

2-آهنگری، م.، 1397، توزیع عناصر کمیاب و نادر خاکی در میان فازهای دگرگونی و کلینوپیروکسن‌های باقیمانده در اپیدوت- آمفیبولیت‌های شمال ارومیه- شمال‌غرب ایران،بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران.

3-آهنگری، م. ، 1396، بررسی خاستگاه تورمالین و گارنت در میلونیت‌گرانیت‌های غرب قوشچی- شمال‌غرب ایران؛ تعیین سنگ‌زایی سنگ اولیه،بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران.

4-رودباری، ط.، مؤذن، م.، معین¬زاده، س.ح.، آهنگری، م. ، 1396، بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل،فصلنامه زمین¬شناسی ایران.

5-Moazzen، M.، Michaeli، R.، Ahangari، M.، Altenberger، U. ، 2017، Characterizing tourmaline in metapelitic schists from the Gasht area، North Iran and boron source in metamorphic fluids،Journal of Sciences، Islamic Republic of Iran.

6-M. Moazzen, R. Michaeli, M. Ahangari, and U. Altenberger, 2017, Characterizing Tourmaline in Metapelitic Schists from The Gasht Area, North Iran and Boron Source in Metamorphic Fluids,Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 28(3): 243 - 253.

7-مریم یزدانی، معصومه آهنگری، احمد جهانگیری، حسن شکوئی، 1395، پترولوژی و ژئوشیمی توده¬های نفوذی گابرویی و دیوریتی منطقه نبی¬جان- جنوب¬غرب کلیبر، شمال¬غرب ایران؛ نگرشی بر ماگماتیسم پس از برخورد،پترولوژی.

8-معصومه آهنگری, 2015, Serpentinization of peridotites from the Salmas area,NW Iran; textural and mineralogical studies,Geochemistry Journal.

9-یزدانی، م.، جهانگیری، ا.، مؤذن، م. حاجی¬علی¬اوغلی، ر. آهنگری، م. ، 1393، بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت¬های افیولیت شمال¬غرب پیرانشهر، شمال¬غرب ایران،بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران .

10-یزدانی، م.، آهنگری، م.، جهانگیری، ا. ، 1393، بررسی تغییر ترکیب الیوین¬های باقیمانده از سنگ¬های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران.

11-معصومه آهنگری، محسن مؤذن، 1393، بررسی همیافتی کانی های زوئیزیت و کلینوزوئیزیت در سنگ های دگرگونی؛ مثالی از اپیدوت-آمفیبولیت های جنوب سلماس- شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

12-معصومه آهنگری، محسن مؤذن، 1390، کانی شناسی آمفیبولیت ها و اپیدوت آمفیبولیت ها در جنوب سلماس- شمال غرب ایران؛ بررسی شرایط ترمودینامیکی گذر از زیر رخساره اپیدوت آمفیبولیت به زیر رخساره آمفیبولیت،فصلنامه زمین شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-آهنگری، م.، یزدانی، م. ، 1393، بررسی شواهد بافتی مبنی بر تأثیر مذاب بر هارزبورژیت¬های موجود در مجموعه افیولیتی شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،‌ سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران..

2-آهنگری، م.، یزدانی، م. ، 1393، بررسی تحولات اتاقک ماگمایی با استفاده از منطقه¬بندی ترکیبی پیچیده در کلینوپیروکسن؛ مثالی از کلینوپیروکسن فیریک- بازالت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران،هجدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران..

3- 1390, Modification of chromian spinel composition during hydrothermal alteration of serpentinizied ultramafic rocks from the South of Salmas, NW of Iran,14th International conference on Experimental Mineralogy Petrology Geochemistry, کیل Kiel,آلمان.

4- 1394، احتمال وقوع متاسوماتیسم گوشته¬ای در پریدوتیت¬های سرپانتینی شده جنوب سلماس- شمال¬غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

5- 1393، استفاده از ترکیب پلاژیوکلاز به عنوان شاخصی برای تعیین میزان فوگاسیته اکسیژن؛ مثالی از هورنبلند- گابروهای شمال¬غرب سلماس- شمال¬غرب ایران،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

6- 1394، بررسی شیمی کانی بیوتیت¬های موجود در گرانیت شرق لوشاب و انکلاوهای موجود در آن،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

7- 1393، ژئوشیمی و پتروژنز کلینوپیروکسن- فیریک بازالتهای موجود در مجموعه افیولیتی شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آهنگری، م.، 1395، مطالعه شیمی‌کانی‌های موجود در میلونیت‌گرانیت‌های غرب قوشچی- شمال‌غرب ایران؛ با نگرشی ویژه بر کانی‌های تورمالین و گارنت،طرح نوع دوم.