• نام و نام خانوادگی
  • رسول آقالاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (43)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول آقالاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (43)

1-Parviz Arjomandinia and Rasoul Aghalary, 2016, On the starlikeness of iterative integral operators,Stud. Univ. Babe ̧s-Bolyai Math..

2-R. AGHALARY, P. ARJOMANDINIA AND A. EBADIAN, 2017, APPLICATION OF STRONG DIFFERENTIAL SUPERORDINATION TO A GENERAL EQUATION,ROCKY MOUNTAIN.

3-Parviz Arjomandinia 1 • Rasoul Aghalary, 2017, RESEARCH PAPER Preserving Properties of the Double Integral Operators,Iran J Sci Technol Trans Sci.

4-Rasoul Aghalary 1 · Mahdi Jahani Rad, 2017, Properties of Harmonic Functions Defined by Shear Construction,Acta Math Vietnam.

5-رسول آقالاری- زهرا اروجی, 2014, Norm estimates of the Pre-Schwarzian derivatives for ?-Spiral-Like functions of order ?,Complex. Anal. Oper. Theory.

6-رحیم گارگر-رسول آقالاری, 2014, Sufficient condition for strongly starlike and convex function,SMJ.

7-رسول آقالاری- مستوره مفاخری- علی عبادیان, 2014, A CLASS OF NON LINEAR INTEGRAL OPERATORS PRESERVING SUBORDINATION AND SUPERORDINATION,Bull of Malzia.

8-علی عبادیان- رسول آقالاری - پرویز ارجمند نیا, 2014, Linear invariance order of the minimal invariant families of integral operators,Math. Report.

9-رسول آقالاری-علی عبادیان-مستوره مفاخری, 2014, On sandwich theorems for certain classes of analytic functions,Bull of IMS.

10-رسول آقالاری-علی عبادیان- مستوره مفاخری, 2014, Stability for the class of uniformly starlike functions with respect to symmetric points,Rend- del cir- Mat- Palermo.

11-رسول آقالاری, 2014, Application of the Norm Estimates for Univalence of Analytic Functions,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics.

12-رسول آقالاری-سانتو ش جوشی, 2013, Close-to-convexity and starlikeness of certain functions defined by a linear operator,Bull. Math. Anal. And appl.

13-علی عبادیان -رسول آقالاری-جواد شکری, 2013, Approximate 3-Lie homomorphisms on Lie Algebra system,Analysis and Applications.

14-جواد شکری-علی عبادیان- رسول آقالاری, 2013, Approximate bihomomorphisms and biderivations in 3-Lie Algebras,Int. J. Geo. Meth. Mod. Phy.

15-رسول آقالاری- علی عبادیان- پرویز ارجمند نیا, 2013, CONDITIONS FOR THE UNIVALENCE OF CERTAIN INTEGRAL OPERATORS,TAMKANG JOURNAL OFMATHEMATICS.

16-جواد شکری - علی عبادیان - رسول آقالاری, 2013, Homomorphisms and derivations in Lie JC - Algebra,Thai Journal of Mathematics.

17-رسول آقالاری, 2012, Stablitity of functional equations of several variables which are additive of quadratic in each varlables in Frechet spaces,Acta mathematica Vietnamica.

18-رسول آقالاری, 2012, Some results of analytic functions related to concave domains,Applied Mathematics Letters.

19-جواد شکری - علی عبادیان- رسول آقالاری, 2012, The fixed point method for perturbation of bihomomorphisms and biderivations in normed 3-Lie systems,Int. Jour. Geo. Meth. Mod. Ph.

20-رسول آقالاری, 2011, Starlikeness and univalence criterion for non-linear operators,Mtha.Reports.

21-رسول آقالاری, 2011, Hyers_Ulam_Rassias Stability of Homomorphismas and derivations Normal Lie Triple Systems,Thai Journal of Mathematics.

22-رسول آقالاری, 2010, Application of duality techniques to starlikeness ofweighted integral transforms,Bulletin of the Belgian MathemathicalSociety-Simon Stevin.

23-رسول آقالاری, 2010, subordination and superordination results involving certain convolution operators,Bulletin of the Iranian Mathematical society.

24- 2009, Some Properties of Certain Multivalent Analytic Functions Involving the Cho-Kwon-Srivastava Operator,Mathematical and Computer Modelling.

25- 2009, On Applications of Differential Subordination to Certain Subclass of Multivalent Functions,KYUNGPOOK Math. J.

26- 2009, Subordination Results for Certain Classes of Analytic Functions,Acta Mathematica Acdemiae Paedagogicae.

27-رسول آقالاری, 2008, Certain subclass of Multivalent functions,Journal of Mathematics and applications.

28- 2008, Some Properties of a Certain Family of Meromorphically Uivalent Functions Defined by an Integral Operators,KYUNGPOOK Math. J..

29- 2007, Goodman-Salagean-Type Harmonic Univalent Functions with Varying Arguments,Int.J.Math Analysis.

30- 2007, On Subclasses of P-Valent Analytic Functions Defined by Integral Operators,kyuongpook math. J.

31- 2006, Subordinations for Analytic Functions Defined by the Dziok-Srivastava Operator,Applied mathematics and Computation.

32- 2005, Inequalities for Analytic Functions Defined by Certain Linear Operators,International Journal of Mathematical Siences.

33- 2005, Inclusion Relations for k-Uniormly Starlike and Related Functions Under Certain Integral Operators,Bull. Korean Math. Soc..

34- 2005, Harmonic Univalent Functions Associated with k-Uniformly Starlike Functions,CMATH SCI. RES. J..

35- 2004, Differntial Subordination and Starlikeness of Analytic Functions,Studia UnivBabes-Bolyai"Mathematical".

36- 2004, Starlikeness and Convexity Conditions for Classes of Functions Defined by Subordination,Journal of Irequalities in Pure and Applied Mathematics.

37- 2004, Contractions of Certain Subclasses of Harmonic Starlike and Convex Functions,For East J. Math. Sci. (FJMS).

38- 2002, Subordination Criteria for Starlikeness and Convexity,IJMMS.

39-رسول آقالاری, 1394, ON SANDWICH THEOREMS FOR CERTAIN CLASSES OF,Bull. Iranian Math. Soc.

40- 0، The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms،Journal of Computional Analysis and Applications.

41- 0، Univalent Holomorphic Function with Negative and Fixed Finitery Many Coefficients in Terms of Generalized Fractional،KYUNGPOOK MATH J.

42- 0، Application of Duality Techniques to Starlikeness of weighted integral transforms،Bull. Belg، Soc. Simon Stevin.

43- 0، Subordination and Superordination Results Involving Certain Convolution Operator،Bulletin of the Iranian Mathematical Society.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1388, Application of Pre-Schwarzian Derivative to Certain Subclasses of Analitic Functions,هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی ایران.

2- 2007, Convolution Properties of Analytic Multivalent Functions,38th Annual Iranian Mathematics Conference.

3- 1391, Region of variability for Janowski convex function of complex order,بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن, مراغه,ایران.

4- 2007, Subclasses of Meromorphic Starlike Functions Connected to Multiplier Family,کنفرانس بین المللی تئوری توابع و کاربردهای آن.

5- 1388, The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms,اولین سمینار بین المللی توابع فوق هندسی و کاربرد های آن.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1383، نامساویهای مشتق مرتبه اول در زیر کلاسهایی از توابع تحلیلی یک به یک،دانشگاه ارومیه.

2-رسول آقالاری، - 2.قدرت اله آزادی کهنه شهری 30%، 1388، خواص زیرکلاسهایی از توابع تحلیلی تعریف شده توسط عملگرهای انتگرال،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (24)

1-الهام نصيرزاده قورچي، 1393، جمع هاي مثلثاتي معين مثبت و كاربرد هاي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زينب همت زاده، 1393، عملگرهاي تركيبي در فضاهاي ديريكله و مسائل مربوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ليلا زارعي، 1393، نامساويهايي در توابع S-محدب و كاربرد آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-هاجر شيرواني، 1393، همسايگي هاي رده جديدي از توابع همساز چند ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ناصر قانع حسنلويي، 1393، كلاسهاي توابع متناظر به توابع با تقيير كرانداري موكانو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا بايزيدي گزلان، 1392، رده خاصي از توابع تحليلي چند مقداري تعريف شده توسط پيروي ديفرانسيلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مليحه عبدل زاد اوصالو، 1392، زنجيره هاي پيروي محدب و -شبه ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-الهه سليماني، 1392، شرايط دقيق ستاره گوني براي توابع تحليلي با مشتقات كراندار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رباب خدا كريمي، 1392، ميانگين هاي انتگرالي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهرا حيدر پور صارمي، 1392، محك هايي براي توابع به طور قوي ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حجت ا ... منتظري، 1390، مشخصه هاي نواحي محدب هندسي هذلولوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سلام خزالي، 1390، حدس راشويه براي حاصل جمعهاي مثلثاتي و توابع ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهري عليزاده، 1390، تركيبات خطي از عملگرهاي مركب روي H، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-علي رستگاري نسب، 1390، خواص توابع شبه ستاره گون و شبه ستاره گون جهاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-جلال امير عشايري، 1390، مشتقات شوارتزين و توابع تك ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ساناز پور رضي، 1390، شناسايي و برآورد نرم شبه شوارتزين براي توابع تك ارز مقعر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد امين مناف زاده، 1390، نتايج ج-پوليا و كاربردهاي آن در توسيع ميانگين هاي پواسون والي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ياسر اميني، 1390، تك ارزي توابع با لاپلا سين همساز لگاريتمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عفت جانفزا، 1391، حاصل جمع هاي جزيي در كلاس هاي مربوط به نگاشت هاي همديس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فريبا حميدي، 1391، نامساوي هاي تابعي براي توابع بسل تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميه دادگر كشكي، 1391، تخمين ضرايب توابع ستاره گون و محدب ما-ميندا تك ارز دو سويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عبدالله قاسم زاده، 1391، توابع موضعا يكنواخت تك ارز و فضاهاي هاردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الهام يوسف زاده، 1391، انتگرالهاي پيچشي روي برخي از كلاسهاي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شهلا ابراهيمي، 1394، ساختار زير كلاس هايي از نگاشت هاي تك ارز همساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.