• نام و نام خانوادگی
  • رسول آقالاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • r.aghalary@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول آقالاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (39)

1-رسول آقالاری- زهرا اروجی, "Norm estimates of the Pre-Schwarzian derivatives for ?-Spiral-Like functions of order ?", Complex. Anal. Oper. Theory, 2014.

2-رحیم گارگر-رسول آقالاری, "Sufficient condition for strongly starlike and convex function", SMJ, 2014.

3-رسول آقالاری- مستوره مفاخری- علی عبادیان, "A CLASS OF NON LINEAR INTEGRAL OPERATORS PRESERVING SUBORDINATION AND SUPERORDINATION", Bull of Malzia, 2014.

4-علی عبادیان- رسول آقالاری - پرویز ارجمند نیا, "Linear invariance order of the minimal invariant families of integral operators", Math. Report, 2014.

5-رسول آقالاری-علی عبادیان-مستوره مفاخری, "On sandwich theorems for certain classes of analytic functions", Bull of IMS, 2014.

6-رسول آقالاری-علی عبادیان- مستوره مفاخری, "Stability for the class of uniformly starlike functions with respect to symmetric points", Rend- del cir- Mat- Palermo, 2014.

7-رسول آقالاری, "Application of the Norm Estimates for Univalence of Analytic Functions", Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 2014.

8-رسول آقالاری-سانتو ش جوشی, "Close-to-convexity and starlikeness of certain functions defined by a linear operator", Bull. Math. Anal. And appl, 2013.

9-علی عبادیان -رسول آقالاری-جواد شکری, "Approximate 3-Lie homomorphisms on Lie Algebra system", Analysis and Applications, 2013.

10-جواد شکری-علی عبادیان- رسول آقالاری, "Approximate bihomomorphisms and biderivations in 3-Lie Algebras", Int. J. Geo. Meth. Mod. Phy, 2013.

11-رسول آقالاری- علی عبادیان- پرویز ارجمند نیا, "CONDITIONS FOR THE UNIVALENCE OF CERTAIN INTEGRAL OPERATORS", TAMKANG JOURNAL OFMATHEMATICS, 2013.

12-جواد شکری - علی عبادیان - رسول آقالاری, "Homomorphisms and derivations in Lie JC - Algebra", Thai Journal of Mathematics, 2013.

13-رسول آقالاری, "Stablitity of functional equations of several variables which are additive of quadratic in each varlables in Frechet spaces", Acta mathematica Vietnamica, 2012.

14-رسول آقالاری, "Some results of analytic functions related to concave domains", Applied Mathematics Letters, 2012.

15-جواد شکری - علی عبادیان- رسول آقالاری, "The fixed point method for perturbation of bihomomorphisms and biderivations in normed 3-Lie systems", Int. Jour. Geo. Meth. Mod. Ph, 2012.

16-رسول آقالاری, "Starlikeness and univalence criterion for non-linear operators", Mtha.Reports, 2011.

17-رسول آقالاری, "Hyers_Ulam_Rassias Stability of Homomorphismas and derivations Normal Lie Triple Systems", Thai Journal of Mathematics, 2011.

18-رسول آقالاری, "Application of duality techniques to starlikeness ofweighted integral transforms", Bulletin of the Belgian MathemathicalSociety-Simon Stevin, 2010.

19-رسول آقالاری, "subordination and superordination results involving certain convolution operators", Bulletin of the Iranian Mathematical society, 2010.

20- "Some Properties of Certain Multivalent Analytic Functions Involving the Cho-Kwon-Srivastava Operator", Mathematical and Computer Modelling, 2009.

21- "On Applications of Differential Subordination to Certain Subclass of Multivalent Functions", KYUNGPOOK Math. J, 2009.

22- "Subordination Results for Certain Classes of Analytic Functions", Acta Mathematica Acdemiae Paedagogicae, 2009.

23-رسول آقالاری, "Certain subclass of Multivalent functions", Journal of Mathematics and applications, 2008.

24- "Some Properties of a Certain Family of Meromorphically Uivalent Functions Defined by an Integral Operators", KYUNGPOOK Math. J., 2008.

25- "Goodman-Salagean-Type Harmonic Univalent Functions with Varying Arguments", Int.J.Math Analysis, 2007.

26- "On Subclasses of P-Valent Analytic Functions Defined by Integral Operators", kyuongpook math. J, 2007.

27- "Subordinations for Analytic Functions Defined by the Dziok-Srivastava Operator", Applied mathematics and Computation, 2006.

28- "Inequalities for Analytic Functions Defined by Certain Linear Operators", International Journal of Mathematical Siences, 2005.

29- "Inclusion Relations for k-Uniormly Starlike and Related Functions Under Certain Integral Operators", Bull. Korean Math. Soc., 2005.

30- "Harmonic Univalent Functions Associated with k-Uniformly Starlike Functions", CMATH SCI. RES. J., 2005.

31- "Differntial Subordination and Starlikeness of Analytic Functions", Studia UnivBabes-Bolyai"Mathematical", 2004.

32- "Starlikeness and Convexity Conditions for Classes of Functions Defined by Subordination", Journal of Irequalities in Pure and Applied Mathematics, 2004.

33- "Contractions of Certain Subclasses of Harmonic Starlike and Convex Functions", For East J. Math. Sci. (FJMS), 2004.

34- "Subordination Criteria for Starlikeness and Convexity", IJMMS, 2002.

35-رسول آقالاری, "ON SANDWICH THEOREMS FOR CERTAIN CLASSES OF", Bull. Iranian Math. Soc, 1394.

36- "The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms", Journal of Computional Analysis and Applications, 0.

37- "Univalent Holomorphic Function with Negative and Fixed Finitery Many Coefficients in Terms of Generalized Fractional", KYUNGPOOK MATH J, 0.

38- "Application of Duality Techniques to Starlikeness of weighted integral transforms", Bull. Belg, Soc. Simon Stevin, 0.

39- "Subordination and Superordination Results Involving Certain Convolution Operator", Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "Application of Pre-Schwarzian Derivative to Certain Subclasses of Analitic Functions", هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی ایران, 1388.

2- "Convolution Properties of Analytic Multivalent Functions", 38th Annual Iranian Mathematics Conference, 2007.

3- "Region of variability for Janowski convex function of complex order", بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن, 1391, مراغه,ایران.

4- "Subclasses of Meromorphic Starlike Functions Connected to Multiplier Family", کنفرانس بین المللی تئوری توابع و کاربردهای آن, 2007.

5- "The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms", اولین سمینار بین المللی توابع فوق هندسی و کاربرد های آن, 1388.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "نامساویهای مشتق مرتبه اول در زیر کلاسهایی از توابع تحلیلی یک به یک", دانشگاه ارومیه, 1383.

2-رسول آقالاری, - 2.قدرت اله آزادی کهنه شهری 30%, "خواص زیرکلاسهایی از توابع تحلیلی تعریف شده توسط عملگرهای انتگرال", دانشگاه ارومیه, 1388.
پایان نامه ها (24)

1-الهام نصيرزاده قورچي, "جمع هاي مثلثاتي معين مثبت و كاربرد هاي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-زينب همت زاده, "عملگرهاي تركيبي در فضاهاي ديريكله و مسائل مربوط", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-ليلا زارعي, "نامساويهايي در توابع S-محدب و كاربرد آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-هاجر شيرواني, "همسايگي هاي رده جديدي از توابع همساز چند ارز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-ناصر قانع حسنلويي, "كلاسهاي توابع متناظر به توابع با تقيير كرانداري موكانو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-ليلا بايزيدي گزلان, "رده خاصي از توابع تحليلي چند مقداري تعريف شده توسط پيروي ديفرانسيلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-مليحه عبدل زاد اوصالو, "زنجيره هاي پيروي محدب و -شبه ستاره گون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-الهه سليماني, "شرايط دقيق ستاره گوني براي توابع تحليلي با مشتقات كراندار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-رباب خدا كريمي, "ميانگين هاي انتگرالي توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-زهرا حيدر پور صارمي, "محك هايي براي توابع به طور قوي ستاره گون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-حجت ا ... منتظري, "مشخصه هاي نواحي محدب هندسي هذلولوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سلام خزالي, "حدس راشويه براي حاصل جمعهاي مثلثاتي و توابع ستاره گون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-مهري عليزاده, "تركيبات خطي از عملگرهاي مركب روي H", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-علي رستگاري نسب, "خواص توابع شبه ستاره گون و شبه ستاره گون جهاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-جلال امير عشايري, "مشتقات شوارتزين و توابع تك ارز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-ساناز پور رضي, "شناسايي و برآورد نرم شبه شوارتزين براي توابع تك ارز مقعر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-محمد امين مناف زاده, "نتايج ج-پوليا و كاربردهاي آن در توسيع ميانگين هاي پواسون والي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-ياسر اميني, "تك ارزي توابع با لاپلا سين همساز لگاريتمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-عفت جانفزا, "حاصل جمع هاي جزيي در كلاس هاي مربوط به نگاشت هاي همديس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-فريبا حميدي, "نامساوي هاي تابعي براي توابع بسل تعميم يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-سميه دادگر كشكي, "تخمين ضرايب توابع ستاره گون و محدب ما-ميندا تك ارز دو سويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-عبدالله قاسم زاده, "توابع موضعا يكنواخت تك ارز و فضاهاي هاردي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-الهام يوسف زاده, "انتگرالهاي پيچشي روي برخي از كلاسهاي توابع تحليلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-شهلا ابراهيمي, "ساختار زير كلاس هايي از نگاشت هاي تك ارز همساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.