• نام و نام خانوادگی
  • قدرت اله آزادی کهنه شهری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
پایان نامه ها (41)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قدرت اله آزادی کهنه شهری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-M. M. Shikare. G. Azadi, B. N. Waphare, 2011, Generalized Splitting Operation for Binary Matroids and its Applications,Journal of the Indian Mathematical Society.

2-M. M. Shikare, Ghodratollah Azadi, B. N. Waphare, 2003, Generalization of splitting Off Operation to Binary Matroids,Electronic Notes in Discrete Mathematics.

3-M. M. Shikare, Ghodratollah Azadi, 2003, Determination of the Bases of a Splitting Matroid,European Journal of Combinatorics.

4- 2005, The Dziok-Srivastava Operator and k-Uniformly Starlike Funcions,Journal of Irequalities in Pure and Applied Mathematics.
پایان نامه ها (41)

1-پریسا معصوم زاده، 1395، شمارشینورهای حذفی 2-همبند مترویدهای دودویی.

2-رحیم حسین نژاد، 1395، مینورهای یک متروید که دوگانشان را به عنوان مینور تضمین می کنند..

3-ثريا زبوني، 1393، بررسي دو كلاس از مترويدهاي تقريبا دودويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ناصر فرجي، 1393، تعداد مثلث هاي مترويدهاي 3-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-صلاح جوانبخت، 1393، مترويدهاي بدون مينر غيرفانو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رشيد كردي قشلاق، 1393، پيدا كردن همه پايه هاي مشترك دو مترويد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حسن پوريا، 1393، گرفتن عضوهاي مترويد در مينورهاي 3-همبند اجتناب ناپذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ساره ظهيري، 1393، توصيف مينور-حذف شده براي مترويدهاي عنصر شكافته گرافيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مريم فتاحي، 1392، عناصر ادغام شدني و ادغام شدني راسي در مترويدهاي 3-همبند و گراف ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فريبا اقدمي، 1392، تجزيه مترويدهاي نامتناهي به مينورهاي 3- همبند آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رقيه احمدي، 1392، به دست آوردن دو عضو در مينورهاي اجتناب ناپذير از مترويدهاي دودويي 3-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-الهام حيدري، 1392، ساختار 4-جداسازي ها در مترويدهاي 4-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهديه زارع قلي نژاد، 1392، اصول موضوع پايه ها و دورها براي مترويد هاي فازي شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مرجان سلطاني محمدي، 1392، توليد يك مترويد دودويي 4-همبند دروني از ديگري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-اهدا حقيقي، 1392، ساختن يك 3-درخت از يك مترويد 3-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميه غني يارلو، 1391، قضيه شكافنده براي مترويدهاي 4-همبند داخلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد صديق لعلي ثاني، 1391، مترويد كاتالان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-آسيه چترآذر، 1391، مينورهاي موازي غير قابل اجتناب مترويدهاي منظم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميه علياري، 1391، T- همبندي مترويد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم سروياس، 1391، توزيع اعضاي منقبض شدني در مترويدهاي 2-همند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم پاكرو، 1391، هم دورهاي مترويد شكافته شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-قهرمان زربي طولارود، 1391، مترويدهاي 3-همبند دودويي با پيرامون 6 يا 7، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سيد صلاح معروفي، 1391، بسته بندي و پوشاندن مترويد توسط دورهاي شامل يك عضو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-رامينه رشادتي، 1391، مينورهاي 3-همبند مترويدها و گراف هاي 3-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا خوش كلام، 1390، اعضاي متعلق به مثلث ها در مترويدهاي 3- همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نازنين يوسف نژاد، 1390، انقباض اعضاي ابر صفحه از يك مترويد 3- همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-زهرا يوسف زاده شاطري، 1390، اعضاي متعلق به سه تايي ها در مترويدهاي 3- همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-صمد خليلي، 1390، بررسي پايه هاي مترويد خط- شكافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سجاد عسگري زيويكي، 1390، مترويدهاي دودويي به طور مي نيمالي 3- همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فروغ شهنواز، 1390، مترويدهاي دودويي به طور مينور- مي نيمالي 3- همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-قدرت غفاري بكتاش، 1390، مترويدهاي 4- همبند ضعيف با ترتيب دوري دنباله اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زهرا عبدي فسندوز، 1390، مترويدهاي به طور مي نيمال k - همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سميه رهبرنيا، 1390، مترويدهاي با تعدادي معدود پايه غير مشترك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-محمد علي پور، 1394، مترويد هاي دودويي و متمم گيري موضعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-مرتضي كاظم زاده، 1394، 3-جاسازي ها در مترويدهاي 3-همبند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-خضر خضري، 1394، شناسايي مينور-پايه اي 3-همبندي مترويد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-آرزو حمدي مقدم، 1394، مترويدهاي 3-همبند مينيمال، داراي يك تحديد فراگير ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-لاچين يوسفي، 1394، حفظ كردن 3-همبندي مترويد نسبت به پايه اي ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-حسين معرفت، 1394، كران دار كردن ضرايب چندجمله اي هاي مشخصه مترويد هاي دودويي ساده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-ليلا مرادپور، 1394، مترويدهاي بدون ( M(K5)،M (K3،3)، M (K3،3 يا (M*(K5 مينور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-زهرا بخشايشيان، 1394، مترويدها با چند دور شامل يك جفت عضو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.