• نام و نام خانوادگی
  • قدرت اله آزادی کهنه شهری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • g.azadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قدرت اله آزادی کهنه شهری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "The Dziok-Srivastava Operator and k-Uniformly Starlike Funcions", Journal of Irequalities in Pure and Applied Mathematics, 2005.
پایان نامه ها (39)

1-ثريا زبوني, "بررسي دو كلاس از مترويدهاي تقريبا دودويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-ناصر فرجي, "تعداد مثلث هاي مترويدهاي 3-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-صلاح جوانبخت, "مترويدهاي بدون مينر غيرفانو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-رشيد كردي قشلاق, "پيدا كردن همه پايه هاي مشترك دو مترويد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-حسن پوريا, "گرفتن عضوهاي مترويد در مينورهاي 3-همبند اجتناب ناپذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-ساره ظهيري, "توصيف مينور-حذف شده براي مترويدهاي عنصر شكافته گرافيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-مريم فتاحي, "عناصر ادغام شدني و ادغام شدني راسي در مترويدهاي 3-همبند و گراف ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-فريبا اقدمي, "تجزيه مترويدهاي نامتناهي به مينورهاي 3- همبند آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-رقيه احمدي, "به دست آوردن دو عضو در مينورهاي اجتناب ناپذير از مترويدهاي دودويي 3-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-الهام حيدري, "ساختار 4-جداسازي ها در مترويدهاي 4-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-مهديه زارع قلي نژاد, "اصول موضوع پايه ها و دورها براي مترويد هاي فازي شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-مرجان سلطاني محمدي, "توليد يك مترويد دودويي 4-همبند دروني از ديگري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-اهدا حقيقي, "ساختن يك 3-درخت از يك مترويد 3-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-سميه غني يارلو, "قضيه شكافنده براي مترويدهاي 4-همبند داخلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-محمد صديق لعلي ثاني, "مترويد كاتالان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-آسيه چترآذر, "مينورهاي موازي غير قابل اجتناب مترويدهاي منظم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-سميه علياري, "T- همبندي مترويد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-مريم سروياس, "توزيع اعضاي منقبض شدني در مترويدهاي 2-همند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-مريم پاكرو, "هم دورهاي مترويد شكافته شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-قهرمان زربي طولارود, "مترويدهاي 3-همبند دودويي با پيرامون 6 يا 7", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-سيد صلاح معروفي, "بسته بندي و پوشاندن مترويد توسط دورهاي شامل يك عضو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-رامينه رشادتي, "مينورهاي 3-همبند مترويدها و گراف هاي 3-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-سميرا خوش كلام, "اعضاي متعلق به مثلث ها در مترويدهاي 3- همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

24-نازنين يوسف نژاد, "انقباض اعضاي ابر صفحه از يك مترويد 3- همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-زهرا يوسف زاده شاطري, "اعضاي متعلق به سه تايي ها در مترويدهاي 3- همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

26-صمد خليلي, "بررسي پايه هاي مترويد خط- شكافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

27-سجاد عسگري زيويكي, "مترويدهاي دودويي به طور مي نيمالي 3- همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

28-فروغ شهنواز, "مترويدهاي دودويي به طور مينور- مي نيمالي 3- همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

29-قدرت غفاري بكتاش, "مترويدهاي 4- همبند ضعيف با ترتيب دوري دنباله اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-زهرا عبدي فسندوز, "مترويدهاي به طور مي نيمال k - همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

31-سميه رهبرنيا, "مترويدهاي با تعدادي معدود پايه غير مشترك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-محمد علي پور, "مترويد هاي دودويي و متمم گيري موضعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

33-مرتضي كاظم زاده, "3-جاسازي ها در مترويدهاي 3-همبند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

34-خضر خضري, "شناسايي مينور-پايه اي 3-همبندي مترويد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

35-آرزو حمدي مقدم, "مترويدهاي 3-همبند مينيمال، داراي يك تحديد فراگير ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

36-لاچين يوسفي, "حفظ كردن 3-همبندي مترويد نسبت به پايه اي ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

37-حسين معرفت, "كران دار كردن ضرايب چندجمله اي هاي مشخصه مترويد هاي دودويي ساده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

38-ليلا مرادپور, "مترويدهاي بدون ( M(K5),M (K3,3), M (K3,3 يا (M*(K5 مينور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

39-زهرا بخشايشيان, "مترويدها با چند دور شامل يك جفت عضو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.