• نام و نام خانوادگی
  • محمد نقی آذرمنش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (27)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد نقی آذرمنش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (39)

1-محمدنقی آذرمنش, 2015, A Compacts Multiband Printed Dipole Antnna Loaded with Two Unequal Parallel NRI-TL Metamaterial Unit Cells,IEEE Transactions on Antennas and Propagation includes theoretical and experimental advances in antennsa.

2-فاطمه علیزاده، محمدنقی آذرمنش، چنگیز قبادی, 2015, A Novel compact CPW-Fed Antenna with Circular Polarization Characteristics for UWB Applications,APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURN.

3-فرزاد توفیق، جواد نوری نیا،محمدنقی آذرمنش، کیوان خزری, 2014, Near – Field Focused Array Microstrip Planar Antenna for Medical Applications,IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.

4-الناز علی اکبری, محمد نقی آذرمنش, صابر سلطانی, 2013, Design of miniaturized band-notch ultra-wideband monopole-slot antenna by modified half-mode substrate-integrated waveguide,” IET Microwaves, Antennas@ Propagation.

5- ریسا لطفی,محمدنقی آذرمنش صابر سلطانی, 2013, Rotatable Dual band-Notched UWB/Triple-Band WLAN Reconfigurable Antenna,IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.

6-محمدنقی آذرمنش, 2012, A Frequency- Reconfigurable Monopole Antenna Using Switchable Slotted Ground Structure,IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.

7-محمدنقی آذرمنش, 2012, Heterostructure WDM with Suppressed mid-mod disk resonator filter on 2D photonic Crystal,Archives Des Sciences.

8-محمدنقی آذرمنش, 2012, Optical Add-Drop filter with Suppressed mid-mode disk resonator on 2D photonic Crystal,Archives Des Sciences.

9- 2011, Two novel very small monopole antennas having frequency band notch function Using DGS for UWB application,Int.J.Electron. commun. (AE?), 1,65.

10-محمد وطن خواه ، محمدنقی آذرمنش، ابراهیم عباسپور ثانی, 2011, A Novel Broadband CB-CPW To Microstip Transition for Concept of Implementation in RF-Circuits,Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 25,25.

11- 2011, Enhance bandwidth Double – Fed Microstrip slot Antenna with a pair of L- shaped slots,Progress in Electromagnetics Research C, 18,18.

12- 2010, A Novel dual-mode dual band band pass filter suing a quasi fractal structure,” IEICE Electronics Express.

13- 2010, Design of a Simple Single-Feed Dual-Orthogonal- Linearly – Polarized Slot Antenna for Concurrent 3.5 GHz Wimax and 5 GHz Wlan AC-CESS Point,J. of Electromagn. Waves and Appl.

14- 2010, A Novel Planer UWB Monopole Antenna With Variable Frequency Band-Notch Function Based on Etvhed Slot-Type ELC on the Patch,Microwave and Optical Technology Letters.

15- 2010, A Novel Switchable Single- and Multifrequency Triple- Slot Antenna for 2.4-GHz Bluetooth, 3.5 GHz WiMax, and 5.8-GHz WLAN,IEEE Antennas and wireless propagation Letters.

16- 2010, Compact Ultra-Wideband slot antenna fed by coplanar waveguide and microstrip line with triple-band- notched frequency function,IET Microw. Antennas propag, 4,4.

17- 2010, Design of Small ACS-FED Band Notch UWB Monopole Antenna Using Particle Swarm Optimization,Microwave and optical technology letters.

18- 2010, Multi- Resonance square Monopole Antenna for Ultra- Wideband Applications,Progress in Electromagnetics Research C, 14,14.

19- 2010, Small Semi-Circle-Like Slot Antenna for Ultra-Wideband Applications,Progress in Electromagnetics Research C, 13,13.

20- 2009, A Novel Modified Head-Shaped Monopole Antenna for UWB Applications,J. of Electromagn. Waves and Appl.

21- 2009, Bandwith Enhancement of a printed wide-Slot Antenna with Small Slots,Int. J. Electron. Commun.

22- 2009, Dual Band Notched Semi Elliptical Monopole Antenna with Two Branch Feed Line,Progress in Electromagnetic Research Letters.

23- 2009, Design of Band Notched CPW-FED Monopole Antenna Using Two Symetric Parasitic Elements for UWB Applications,J. of Electromagn. Waves and Appl.

24- 2008, A Novel Broadband Design of a Printed Hexangular Slot Antenna for Wireless Application,J.of electromagn wavesvand appl.,.

25- 2008, A Novel Broadband Fractal Sierpinski Shaped,Microstrip Antenna,Progress in Electromagnetics Research.

26- 2006, Design and Implementation of Circularly Polarised Microstrip Antenna Array Using a New Serial Feed Sequentially Rotated Technique,IEE Proc-Microw Antennas Propag.

27- 2005, Effect of Loaded Slot on Microstrip Patch Antenna,IEEE.

28- 2005, Experimental Design of Serial Feed Sequentially Rotated 2X2Truncated Corner Patch Antenna Array,IEEE A.P.S.

29- 2004, A New Method to the solution of Oblique Wave Incidence to Oblique Plane,WSEAS TRANSACTIONS ON COMPUTERS.

30- 1995, Study of Nonradiative Dielectric Waveguide,Iranian Journal of Science & Technology.

31- 1994, On the Measurement of Electrical Characteristics of Non-Radiating Dielectric Waveguide,ANTEM 94.

32-احمد فرجی, محمدنقی آذرمنش, محمد اوجارودی, 1392, Small Microstrip low-pass filter by using Novel Defected Ground structure for UWB Applications,ACES Journal.

33-فرهاد خسروی افوسی، محمدنقی آذرمنش، جواد نوری نیا، 1392، به کار گیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایر کتیویته ی آنتن میکرواستریپ،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز.

34- 1390, Design of Simple Multiband Patch Antenna for Mobile Communication Applications Using New E- Shape Fractal,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.

35-رضا موحدی نیا، محمدنقی آذرمنش, 1390, Ultra wideband band – notched printed monopole antenna,IET Microw. Antennas propag, 12,4.

36- 1390, “ Triple band-notched UWB CPW and microstrip line fed monopole antenna using broken – shaped slot,International Journal of Electronics and Communications (AE?), 65,65.

37- 1390, Design of an Ultra -Wideband monopole antenna with WiMAX, C and witrless local area network band notches,IET Microw. Antennas Propag.

38- 1386، طراحی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه سازی شده از نوع تک تغذیه ای با پلاریزلسیون دایره ای،مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز.

39- 1386، طرح و ساخت صافی میانگذر به فرکانس 12/1ژیگا هرتز با استفاده از خطوط میکرو استریپ بهم تزویج شده،نشریه علمی وفنی (امیر کبیر).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 2014, A Novel CPW- Fed polarization Reconfigyrable Microstrip Antenna,ARFTG Microwave Measurement Conference (ARFTG), تنپا,آمریکا.

2- 1392, Design of a compact dual feed Dielectric Resonator Antenna with Aperture Coupling,21 th Iranian Conference on Electrical Engineering, مشهد,ایران.

3- 1378, Feed Position Effect on Radiation Propertirs of Infinite Planar Array of Rectangular Microstrip Patch Antenna,هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران -مرکز تحقیقات مخابرات.

4- 1379, Measurements of Dispersion Characteristics and Field Distributions in Inverted Strip Dielectric Waveguide in Millimeter Wavelength,International Microwave Symposium.

5- 1391, Novel Frequency Reconfigurable Microstrip Monopole Antenna for Multi-Radio Wireless Applications,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

6- 2008, Optimizing a New Fractal Slot Antenna by Use of Interpolation Technique,Internatonal Symposium on Telecommunications.

7- 2004, Practical Design of Single Feed Truncated Corner Microstrip Antenna,Second Annual Conference on Communication Networks and Services research(CNSR04)IEEE.

8- 1378, Substrate Thickness Effect on Radiation Properties of Infinite Planar array of Rectangular Microstrip Patch Antenna,هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران -مرکز تحقیقات مخابرات.

9- 2004, Theoretical And Experimental Analysis of Dual-Band Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna,دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه مشهد.

10- 1394, Varactor based Tunable Inductor Design,بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق, تهران,ایران.

11- 1384، به کار گیری شبکه عصبی در مدلسازی غیر خطی ترانزیستور HEMT،سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه زنجان 13th ICEE2005.

12- 1381، طراحی VLSI یک اشکار ساز ویتربی با استفاده از ساختار ضربانی و روش TRACE BACK در پروسه 0.5. میکرون CMOS،10th ICEE.

13- 1388، طراحی آنتن Monopole باند وسیع با تغذیه CPW همراه با حذف باند WLAN با استفاده از شکاف مستطیلی،هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران.

14- 1387، طراحی و شبیه سازی صافی حذف-اضافه نوری برای سامانه های مخابراتیWDM با استفاده از بلورهای فتونیکی دو بعدی،پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران نخستین کنفرانس مهندسی فتونیک ایران و دانشگاه اصفهان.

15- 1392، طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپی تغییر ناپذیر به وسیله پین دیود با کاربری 4G،3G،بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 26-24اردیبهشت92 .، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1390، تحلیل و طراحی دو آنتن بسیار کوچک صفحه ای مونوپل باند وسیع همراه با عملکرد فیلتر باند متداخل،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (27)

1-محمد فتحي، 1391، طراحي ، شبيه سازي، و ساخت آنتن مايكرواستريپ با عملكرد فيلترينگي در باند WLAN، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-شورش نامداري، 1391، طراحي و شبيه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپي تغيير پذير به وسيله پين ديود با كاربري 3Gو 4G، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پوريا افشاري، 1391، طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ شكافدار با تغذيه CPW براي سيستم هاي UWB، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-عبدالخالق محمدي، 1391، طراحي، شبيه سازي و ساخت يك فيلتر مايكرواستريپ جديد با استفاده از ساختار زمين ناقص (DGS)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-احمد فراقي، 1391، طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ مسطح فراپهن باند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-معصومه خالقي يله گنبدي، 1391، طراحي و ساخت فيلتر ميكرواستريپ ميان گذر UWB جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-وحيد زارعي، 1391، طراحي و شبيه سازي و ساخت يك آنتن ميكرواستريپ جديد با پلاريزاسيون قابل كنترل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمد اصغري، 1389، بهينه سازي محل انتن پايه در سيستم هاي ميكروسلولي با استفاده از روش اماري با شبيه سازي تاثير تلفات موانع در سيستم موبايل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-عبدالرضا ذوالفقاريان، 1389، طراحي شبيه سازي و ساخت يك طرح جديد از انتن تك قطبي مسطح با ارائه روشهايي جهت افزايش باند براي كاربردهاي فراپهن باند و ايجاد خاصيت حذف باند فركانسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-عليرضا پورقربان سقطي، 1389، طراحي شبيه سازي و ساخت انتن مايكرواستريپي تغيير پذير به وسيله پين ديود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سامان زربخش، 1389، طراحي شبيه سازي و ساخت فيد انتن ديش با پلاريزاسيون دايروي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-شغله غلاميان، 1390، طراحي و شبيه سازي سلف متغيير با تكنولوژي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-رضا شايانفر، 1390، طراحي و شبيه سازي سوييچ RF با استفاد ه از تكنولوژي MEMS براي كاربرد در باند فركانسي امواج ميليمتري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-ايمان حيدرپور، 1390، طراحي و شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ ميان گذر اينترديجيتال با استفاده از رزوناتورهاي امپدانس پله اي نامشابه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمد وطن خواه، 1390، طراحي ، شبيه سازي و ساخت آنتن روزنه اي با محفظه تشديد S LWدر پشت روزنه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سعيد منشاري، 1390، Improvement Elongated Mushroom EBG reduction of coupling in array antennas، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-حميد بوداقي، 1391، Design and Simulation and Fabrication of a Novel Reconfigurable Microstrip Antenna for Wireless Applications، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-الناز علي اكبري، 1390، Design and fabrication two band notch UWB slot antenna by combination of folded DGS half mode SIW cavities، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مرتضي مختاري، 1390، Design and Fabrication of a Novel wide band bandpass microstrip filter، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سعيده شاد، 1390، Design and Simulation of a Multiband Dielectric Resonator Antenna، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رسول زاير، 1393، طراحي و شبيه سازي يك آنتن مسطح با استفاده از تغذيه خطوط انتقال SIW، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-پدرام نويد پور، 1393، طراحي و شبيه سازي مقسم توان متامتريال با استفاده از سوئيچ هاي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مصطفي اميرپور، 1393، طراحي و شبيه سازي فيلتر هاي قابل تنظيم فركانس بالا با استفاده از تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فرزاد توفيق، 1393، طراحي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ با كاربرد پزشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-محمد جواد كشاورز، 1393، طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي ميان گذر UWB جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سعيد جميلان، 1392، معرفي ساختارهاي جديد متامتريال و طراحي و ساخت يك آنتن نوين متامتريالي با هدف كوچك سازي و بهبود عملكرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-امير عاملي، 1392، Design and fabrication a Novel Two-Way Reconfigurable Antenna with CPW Feed for UWB Applications، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.