• نام و نام خانوادگی
  • فرضعلی ایزدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • f.izadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرضعلی ایزدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-فرضعلی ایزدی وکامران نبردی, "A family of Elliptic curves with rank greater than 5", Period Math Hung, 1394.

2-فرضعلی ایزدی وفواد خوشنام, "The Diophantine equation ax 6 by 3 cz 2 in Gaussian Integers", Kyungpook Mathematical Journal, 1394.

3-فرضعلی ایزدی, فواد خوشنام و آرمان شمسی زرگر, "Rank of elliptic curves associated to the Brahmagupta quadrilaterals", Colloquium Mathematicum, 1394.

4-فرضعلی ایزدی رسول نقدعلی فروشانی و پیتر براون, "SOME QUARTIC DIOPHANTINE EQUATIONS IN THE GAUSSIAN INTEGERS", Bull. Aust. Math. Soc., 1394.

5-فرضعلی ایزدی, "Congruent numbers via the Pell equation and its analogous counterpart", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 1394.

6-فرضعلی ایزدی، فواد خوشنام ، داستین مودی و آرمان شمس زرگر, "Elliptic curves arising from Brahmagupta quadrilaterals", Bull. Aust. Math. Soc., 1393.

7-فرضعلی ایزدی و کامران نبردی, "Elliptic curves and Pythagorean triples", European Journal of Pure and Applied Mathematics, 1393.

8-فرضعلی ایزدی و فواد خوشنام, "On elliptic curves via Heron triangles and Diophantine triples", Journal of Mathematical Extension, 1393.

9-فرضعلی ایزدی و آرمان شمس زرگر, "On integer solutions of A 5 B^3 = C^5+D^3", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 1393.

10-فرضعلی ایزدی، فواد خوشنام و آرمان شمس زرگر, "A note on the Diophantine equations x_1 k x_2^k+x_3^k+x_4^k=2y_1^k+2y_2^k , k=3, 6", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 1393.
پایان نامه ها (7)

1-پژواك موسوي نسب هريسي, "اعداد هم نهشت و خمهاي بيضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سرخوش تيموري, "مجموعه نقاط با فاصله گويا روي مقاطع مخروطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-رسول نقدعلي فروشاني, "مطاله اي بر خم بيضوي و معادله ديوفانتي", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

4-آرمان شمسي زرگر, "ساختن خانواده هايي از خمهاي بيضوي با رتبه عمومي بالا", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

5-فواد خوشنام, "مساله رتبه خانواده هاي جديدي از خمهاي بيضوي و بررسي حدس BSD", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

6-كامران نبردي, "محاسبه خمهاي بيضوي در خانواده هايي از پيچش درجه دوم", پایان نامه دكترا, 1392, استاد راهنما.

7-آرمان شمسي زرگر, "خصوصي سازي خم بيضوي، خانواده اي از خمهاي بيضوي، رتبه، تصاعد حسابي گروه تاب", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.