• نام و نام خانوادگی
  • فرضعلی ایزدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرضعلی ایزدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-فرضعلی ایزدی وکامران نبردی, 1394, A family of Elliptic curves with rank greater than 5,Period Math Hung.

2-فرضعلی ایزدی وفواد خوشنام, 1394, The Diophantine equation ax 6 by 3 cz 2 in Gaussian Integers,Kyungpook Mathematical Journal.

3-فرضعلی ایزدی, فواد خوشنام و آرمان شمسی زرگر, 1394, Rank of elliptic curves associated to the Brahmagupta quadrilaterals,Colloquium Mathematicum.

4-فرضعلی ایزدی رسول نقدعلی فروشانی و پیتر براون, 1394, SOME QUARTIC DIOPHANTINE EQUATIONS IN THE GAUSSIAN INTEGERS,Bull. Aust. Math. Soc..

5-فرضعلی ایزدی, 1394, Congruent numbers via the Pell equation and its analogous counterpart,Notes on Number Theory and Discrete Mathematics.

6-فرضعلی ایزدی، فواد خوشنام ، داستین مودی و آرمان شمس زرگر, 1393, Elliptic curves arising from Brahmagupta quadrilaterals,Bull. Aust. Math. Soc..

7-فرضعلی ایزدی و کامران نبردی, 1393, Elliptic curves and Pythagorean triples,European Journal of Pure and Applied Mathematics.

8-فرضعلی ایزدی و فواد خوشنام, 1393, On elliptic curves via Heron triangles and Diophantine triples,Journal of Mathematical Extension.

9-فرضعلی ایزدی و آرمان شمس زرگر, 1393, On integer solutions of A 5 B^3 = C^5+D^3,Notes on Number Theory and Discrete Mathematics.

10-فرضعلی ایزدی، فواد خوشنام و آرمان شمس زرگر, 1393, A note on the Diophantine equations x_1 k x_2^k+x_3^k+x_4^k=2y_1^k+2y_2^k , k=3, 6,Notes on Number Theory and Discrete Mathematics.
پایان نامه ها (7)

1-پژواك موسوي نسب هريسي، 1394، اعداد هم نهشت و خمهاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سرخوش تيموري، 1394، مجموعه نقاط با فاصله گويا روي مقاطع مخروطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رسول نقدعلي فروشاني، 1394، مطاله اي بر خم بيضوي و معادله ديوفانتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-آرمان شمسي زرگر، 1394، ساختن خانواده هايي از خمهاي بيضوي با رتبه عمومي بالا، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-فواد خوشنام، 1393، مساله رتبه خانواده هاي جديدي از خمهاي بيضوي و بررسي حدس BSD، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-كامران نبردي، 1392، محاسبه خمهاي بيضوي در خانواده هايي از پيچش درجه دوم، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

7-آرمان شمسي زرگر، 1394، خصوصي سازي خم بيضوي، خانواده اي از خمهاي بيضوي، رتبه، تصاعد حسابي گروه تاب، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.