• نام و نام خانوادگی
  • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر اصغر اسمعیلی

استادیار  گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

تخصص اصلی: فیزیک-حالت جامد

علایق و زمینه پژوهشی: خواص اپتیکی و ترابردی ابررسانا و نیمه رسانا ها، سلولهای خورشیدی، نانو ساختارها، شبیه سازی و مطالعات نظری در فیزیک ماده چگال

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (20)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر اصغر اسمعیلی

استادیار  گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

تخصص اصلی: فیزیک-حالت جامد

علایق و زمینه پژوهشی: خواص اپتیکی و ترابردی ابررسانا و نیمه رسانا ها، سلولهای خورشیدی، نانو ساختارها، شبیه سازی و مطالعات نظری در فیزیک ماده چگال

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترا، فیزیک حالت جامد،دانشگاه ارومیه.

2-فرصت مطالعاتی، ابررسانایی،ایتالیا.
مقالات ژورنال (8)

1-Asghar Esmaeili, Mehdi Faraji, Somayyeh Karimi, 2018, The conduction band non-parabolicity of degenerate AZO semiconductors: k.p method,European Physical Journal: AP, https://epjap.epj.org/articles/epjap/abs/2018/09/ap180013/ap180013.html.

2-M. Faraji, A.Esmaeili, A. Shirzad, 2018, A comparison among the results of various dispersion relations for the ellipsometric data of Mn:ZnO thin films using PSO algorithm.,Physica B: Condensed Matter, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452618303533.

3-A. Esmaeili, S. Gaznagi, 2016, The performance of ruthenium based dye sensitized solar cells in the presence of graphen,Phys. Status Solidi A, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pssa.201600275.

4-Asghar Esmaeili, 2016, Many-body, Pauli blocking and carrier-impurity interaction effects on the band gap of aluminum doped zinc oxide thin films: A new method to evaluate both hole and electron effective masses of degenerate semiconductors,current applied physics, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567173916301213.

5-M. Jafari, H. Sedghi, A. Esmaeili, 2013, The Investigation of the Weak Link Behavior in the Niobium (Nb)Doped Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O? Superconductor,J Supercond Nov Magn, 26, 3331.

6-A. Esmaeili, H. Sedghi, 2012, Excess-conductivity of Nd0.1Y0.9Ba2Cu3O7and Ca0.1Y0.9Ba2Cu3O7superconductors: A quantitative comparison between results of aliovalent and isovalent substitutions in Y-site,Journal of Alloys and Compounds, 537, 29.

7-A. Esmaeili, H. Sedghi, M. Amniat-Talab, M. Talebian, 2011, Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new Y-based Y3Ba5Cu8O18?x superconductor,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 79, 443.

8-A. Esmaeili, H. Sedghi, M. M. Golzan, M. Amniat-Talab, 2011, The Normal State Properties of Y3Ba5Cu8?xZnxO18?? Superconductor in Bipolaron Model,Journal of Superconductivity and Novel Magnatism, 24, 2237.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-جعفری، صدقی، اسمعیلی، شیخی، 1389، بررسی اثرات جانشانی نئوبیم در خواص ابررسانایی نمونه های حجیم ابررسانای پایه بیسموت،کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران .

2-قربانی، صدقی، اسمعیلی، 1391، خواص ترابردی و ساختاری ابررسانای Bi Pb Sr Ca Cu O 1.6 0.4 2 2 3 9.8 تهیه شده در دماهای مختلف،کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن.

3-فرجی، مهدی؛ اسمعیلی، اصغر، 1397، نقش جذب پایین گاف انرژی بر روی انرژی اورباخ و بر همکنش اکسیتون-فونون نمونه های ZnO:Mn،کنفرانس فیزیک ایران 1397.

4-پایزبان، خورشید؛ اسمعیلی، اصغر، 1396، مطالعه اثر تغییرات طول کایرال نانولوله های کربنی زیگزاگ تک جداره بر چگالی حالتهای آن با استفاده از مدل بستگی قوی،کنگره ملی شیمی و نانو شیمی.

5-بصیری، سعید؛ اسمعیلی، اصغر، 1396، مطالعه اثر نقص نقطه ای بر انرژی شبکه اپتیکی مثلثی با استفاده از مدل تنگ بست،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران.

6-مرادی نژاد، میثم؛ اسمعیلی، اصغر، 1396، تاثیر گرافن بر روی بازدهی و طول عمر الکترون ها در سلولهای خورشیدی بر پایه نقطه کوانتوم CdSe،کنفرانس فیزیک ایران .

7-مهری؛ اسمعیلی؛ نادرعلی؛ مطیعی، 1396، بررسی خواص اپتیکی غیر خطی نقطه کوانتوم Gr-CdSe با استفاده از روش روبش Z،کنفرانس فیزیک ایران .

8-اسمعیلی، اصغر ؛ رسولی، مهران، 1393، مطالعه ی اثر آلایش منگنز بر روی شدت جفت شدگی exciton- phonon لایه های نازک ZnO بااستفاده از روش اپتیکی،دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران.

9-ترابی، آیدا ؛ اسمعیلی، اصغر ؛ صدقی، حسن، 1392، بررسی خواص اپتیکی نانو لایه هاي نازك ZnO:SnO2 در ضخامت هاي مختلف با استفاده از بیضی نگاري،کنفرانس فیزیک ایران 1392.

10-آیدا ترابی، اصغر اسمعیلی، حسن صدقی، 1392، مطالعو طیف نوری نیمو رسانای ZnO و ZnO:SnO2 در ناحیو ىای مادون قرمس، مرئی و ماوراء بنفش با استفاده از بیضی نگاری و FTIR،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

11-اسمعيلي، اصغر؛ صدقي، حسن؛ گلزان، سید مقصود؛، 1390، بررسي مدل جفت پلاروني در دو حالت حضور و عدم حضور پلارون هاي حرارتي براي ابررساناي Y0.9M0.1Ba2Cu3O7 M  Nd ،Ca،کنفرانس فیزیک ایران 1390.
پایان نامه ها (20)

1-سرور فرامرزی، 1396، شبیه سازی سلولهای خورشیدی بر پایه نقطه کوانتوم CdSe/Gr، استاد راهنما .

2-سعید بصیری، 1396، اثر هال کوانتومی اسپینی در شبکه اپتیکی مثلثی شامل نقص نقطه ای با استفاده از مدل بستگی قوی، استاد راهنما .

3-خورشید پاییزبان، 1396، بررسی اثر تغییرات طول کایرال نانو لوله های کربنی زیگزاگ چند جداره بر روی چگالی حالتها با استفاده از مدل بستگی قوی، استاد راهنما .

4-میثم مرادی نژاد، 1396، تاثیر گرافن بر روی طول عمر و زمان پخش الکترون در سلولهای خورشیدی بر پایه نقطه کوانتوم CdSe، استاد راهنما .

5-سمیرا مهری، 1396، بررسی اثر گرافین بر روی خواص اپتیکی غیر خطی نقاط کوانتومی CdSe با استفاده از روش جاروب Z، استاد راهنما .

6-راحله طایفه حاتمی، 1396، تاثیر گرافن بر روی بازدهی و طول پخش الکترون در سلولهای خورشیدی بر پایه نقطه کوانتوم CdSe، استاد راهنما .

7-مهران رسولی، 1393، مطالعه تغییرات شدت جفت شدگی exciton-phonon نانو لایه های ZnO:Mn با استفاده از روش اپتیکی، استاد راهنما .

8-امیر راعی ثانی، 1393، مطالعه تغییرات حاملهای آزاد تجمعی در اثر جانشانی Al با استفاده از روش اپتیکی، استاد راهنما .

9-صباح گزنقی، 1394، اثر چگالی حاملهای بار بر بازدهی سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگدانه ، استاد راهنما .

10-فریبا برزگران، 1395، مطالعه انسداد نوار رسانش لایه های نازک ZnO:Al، استاد راهنما .

11-سمیرا جعفری، 1395، بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سلولهای خورشیدی، استاد راهنما .

12-مریم کریمی، 1395، مطالعه خواص کانونی تیغه منطقه ای خطی بازتابی، استاد راهنما .

13-خديجه قليزاده، 1392، آشكارسازي در هم تنيدگي نقطه كوانتومي ابررسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مريم شيخي، 1392، توليد و شبيه سازي كربن نانو تيوپهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مريم حيدرزاده زنگلاني، 1393، مدل سازي رشد نانو تيوبهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رويا نوري، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Co با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مهدي صادقي، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Ni و ZnO:Fe با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-آيدا ترابي، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:SnO2 با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جلال قرباني فيروزسالاري، 1391، بهينه سازي پروسه پخت ابررساناهاي پايه بيسموت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-.
دروس تدریس شده (13)

1-.

2-.

3-ماده چگال 1، دکترا.

4-ماده چگال 2، دکترا.

5-نظریه تابعیت چگالی، دکترا.

6-ابررسانایی پیشرفته (مشترک)، دکترا.

7-حالت جامد پیشرفته 2، کارشناسی ارشد.

8-حالت جامد پیشرفته 1، کارشناسی ارشد.

9-بلور شناسی، کارشناسی.

10-فیزیک حالت جامد 2، کارشناسی.

11-فیزیک حالت جامد 1، کارشناسی.

12-الکترومغناطیس، کارشناسی.

13-دروس پایه، کارشناسی.