• نام و نام خانوادگی
  • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.asadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-محمدعلی اسدی گلمانخانه, 2011, Multiple Points of Immersions of M6 R7,Acta Mathmatica Scientia.

2-محمدعلی اسدی گلمانخانه, 2010, Double Point of self-transverse immersions of M2n Ran-5,The Mathematical Society Japan (ISI.

3- 2009, Double Point Self-Transverse Immersions of M8k?R16k-4,Topology and its Applications.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 2006, Cobordism Theory of Immersions and Multiple point Manifolds,چهارمین سمینار هندسه و توپولوژی کشور.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1000، منیفلدهای دو گانه،دانشگاه ارومیه.

2- 1390، کدام غوطه وری .... دارای منیفلد دوگانه کوبوردیسم با منیفلد دولد .... است،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (21)

1-حسن بابايي صومعه دل، 1392، جنبه هاي منيفلدي حدس نويكوف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ندا مشايخي ميانجي، 1391، ممانعت از وجود نگاشت هاي تا كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-عرفان الياسي، 1392، يك نسخه ي پارامتري از قضيه بورساك -اولام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-احمد نادري، 1392، بررسي رسته لوسترنيك اشنايرلمن نسبت به كلاس كوهومولوژي حقيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مصطفي ساماني، 1392، كلاف هاي مماسي مرتبه دو از منيفلد هاي با بعد نا متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا خيري سلطان احمدي، 1393، افرازهاي توپولوژي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ساحل جرايي، 1393، ضرب ناوي در فضاي گراسمن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-روژين معماري، 1393، شناوري حاصل ضرب منيفلدهاي با بعد پايين در R n، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-خديجه قاسمي، 1393، بديهي سازي كلاسهاي استايفل ويتني كلافهاي برداري روي تعليق هاي مكرر منيفلدهاي دولد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سولماز حاجيزاده ساعتلو، 1393، شناسايي كلاسهاي كوهمولوژي همانند كلاسهاي اولر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اكرم تيموري غرب، 1389، قضيه بديهي ساز براي كلاسهاي مشخصه ي كلافهاي منيفلدي فرد- بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فاطمه شكرزاده، 1389، توپولوژي رشته بندي هاي سطح مقطع دار و فضاهاي حلقوي آزاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-نورمحمد اكوان پور، 1389، لايه سازي روي منيفلدهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-اكو اورامي، 1391، مجمو عه هاي كراندار در گروه هاي توپولوژيك و شناوري ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-عليرضا بهشتي، 1391، علامت يك منيفلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-روح اله بيگ زاده، 1390، دنباله هاي طيفي سر و برخي از كاربرد هاي ان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ساناز منيري، 1390، مانع هاي توپولوژيكي براي شناوريهاي كلآ متنافر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-جواد لطيفي زاده، 1391، كلاسهاي هوموتوپي منظم از غوطوريهاي منيفلد هاي سه بعدي در فضاي پنج بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-زينب رحيمي فيروز اباد، 1390، توسيع پايدار از كلافهاي برداري روي فضاهاي تصويري حقيقي و كرانهاي براي اعداد شوارزنبرگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-عباداله محمدي، 1391، نقاط انطباق نگاشت هاي تاري روي S n -كلافها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-اميد اسماعيل دوخت، 1391، پايداري برديسم و شناوري كره ها در منيفلدهاي 4-بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.