• نام و نام خانوادگی
  • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (34)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1377، توپولوژی جبری و دیفرانسیل،دانشگاه منچستر.

2-کارشناسی ارشد، 1366، ریاضی محض،دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی، 1363، ریاضی محض،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (7)

1-M A Asadi Golmankhaneh, P J Eccles, 2000, Double Point Surface of Immersions ,Geometry & Topology 4, 149-170.

2-M. A Asadi Golmankhaneh, P J Eccles, 2000, Determining the Characteristic Numbers of Self-Intersection Manifolds,Journal of London Math. Soc. (2) 62, 278-290.

3-M. A Asadi Golmankhaneh , 2007-2008, Double Point Manifolds of Immersions of M^7 to R^9,Journal of Mathematical Extension VOL. 2 NO 1,2, 57-69.

4-M A Asadi Golmankhaneh, 2007 31:, Thom Spaces of Induced \xi/G- Boudles, ,Southeast Asian of Mathematics , 1-7.

5-M A Asadi Golmankhaneh, 2011, 31B(1), Multiple Points of Immersions of M^6 R^7,Acta Mathmatica Scientia, 259-267.

6-M A Asadi Golmankhaneh, 2010, Double Point of self-transverse immersions of M^{2n} to R^{4n-5},The Mathematical Society of Japan (ISI), 1257-1271.

7-M A Asadi Golmankhaneh, 2009, Double Point Self-Transverse Immersions of M^{8k} to R^{16k-4},Topology and its Applications, 156, 2452-2461.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-M A Asadi Golmankhaneh, Double Point Manifolds of Immersions M^n to R^{2n-2},30th Annual Mathematical Conference of Iran, Ardabil.

2-M A Asadi Golmankhaneh, Double Point Manifolds of Immersions of M^n to R^{2n-4},13th Annual Algebra Seminar of Iran, Urmia.

3-M A Asadi Golmankhaneh, Double Point of Immersions of M^n to R^{2n-5},35th Annual Mathematical Conference of Iran, Ahvaz.

4-M A Asadi Golmankhaneh, 2006, Cobordism Theory of Immersions and Multiple point Manifolds,4th Geometry and Topology Seminar of Iran, Urmia.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-M A Asadi Golmankhaneh, 2003, Double Point Manifolds of Immersions M^n to R^{2n-4},Urmia University.

2-M A Asadi Golmankhaneh, 2004, Double Point Manifolds of Immersions of M^n to R^{2n-5},Urmia University, بنیادی.
پایان نامه ها (34)

1-الهام هاشم زاده ، 1396، همولوژی گروه اندازه از گروه لی استثنایی G2، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

2-پریسا قاسمی زاده، 1395، بررسی موازی پذیری و مولد منیفلدهای دولد ، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

3-فاتن سالمی، 1396، کوهمولوژی کلافهای برداری، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

4-زهرا یاخچی محمد حسین زاده، 1394، کلاسهای استایفل ویتنی یک منیفلد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

5-عاطفه سلمانزاده، 1393، ساختار منیفلد باناخ برای مجموعه های کلی از نگاشتها، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

6-امنه جعفری، 1393، چند جمله ای های باز از توپولوژی های متناهی، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

7-فاطمه همتی، 1393، نکاتی در باره رتبه مشخصه کلافهای برداری، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

8-رامین قهرمانی، 1396، رتبه مشخصه کلافهای برداری، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

9-جمیله امام دوست، 1394، توپولوژی پوششی- نزدیک برای فضا های باناخ، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

10-محمد علی بخشی تازه کند ، 1396، کرانهای پایین برای پیچیدگی توپولوزیکی، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

11-شهروز الف نژاد، 1396، کوهمولوژی کلافهای تاری، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

12-سوسن عبدلعلی پور، 1393، مقدمه ای برای کوهمولوژی L2، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

13-فضه اختری فر، 1391، پیچیدگی توپولوژیکی H-فضاها، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

14-حسن بابايي صومعه دل، 1392، جنبه هاي منيفلدي حدس نويكوف، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

15-ندا مشايخي ميانجي، 1391، ممانعت از وجود نگاشت هاي تا كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

16-عرفان الياسي، 1392، يك نسخه ي پارامتري از قضيه بورساك -اولام، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

17-احمد نادري، 1392، بررسي رسته لوسترنيك اشنايرلمن نسبت به كلاس كوهومولوژي حقيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

18-مصطفي ساماني، 1392، كلاف هاي مماسي مرتبه دو از منيفلد هاي با بعد نا متناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

19-ليلا خيري سلطان احمدي، 1393، افرازهاي توپولوژي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

20-ساحل جرايي، 1393، ضرب ناوي در فضاي گراسمن، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

21-روژين معماري، 1393، شناوري حاصل ضرب منيفلدهاي با بعد پايين در R n، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

22-خديجه قاسمي، 1393، بديهي سازي كلاسهاي استايفل ويتني كلافهاي برداري روي تعليق هاي مكرر منيفلدهاي دولد، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

23-سولماز حاجيزاده ساعتلو، 1393، شناسايي كلاسهاي كوهمولوژي همانند كلاسهاي اولر، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

24-اكرم تيموري غرب، 1389، قضيه بديهي ساز براي كلاسهاي مشخصه ي كلافهاي منيفلدي فرد- بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

25-فاطمه شكرزاده، 1389، توپولوژي رشته بندي هاي سطح مقطع دار و فضاهاي حلقوي آزاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

26-نورمحمد اكوان پور، 1389، لايه سازي روي منيفلدهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

27-اكو اورامي، 1391، مجمو عه هاي كراندار در گروه هاي توپولوژيك و شناوري ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

28-عليرضا بهشتي، 1391، علامت يك منيفلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

29-روح اله بيگ زاده، 1390، دنباله هاي طيفي سر و برخي از كاربرد هاي ان، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

30-ساناز منيري، 1390، مانع هاي توپولوژيكي براي شناوريهاي كلآ متنافر، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

31-جواد لطيفي زاده، 1391، كلاسهاي هوموتوپي منظم از غوطوريهاي منيفلد هاي سه بعدي در فضاي پنج بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

32-زينب رحيمي فيروز اباد، 1390، توسيع پايدار از كلافهاي برداري روي فضاهاي تصويري حقيقي و كرانهاي براي اعداد شوارزنبرگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

33-عباداله محمدي، 1391، نقاط انطباق نگاشت هاي تاري روي S n -كلافها، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.

34-اميد اسماعيل دوخت، 1391، پايداري برديسم و شناوري كره ها در منيفلدهاي 4-بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمدعلی اسدی گلمانخانه.