• نام و نام خانوادگی
  • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (54)
دروس تدریس شده (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1379-1384، ریاضی محض (آنالیز تابعی)،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1371- 1373، ریاضی محض،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1366- 1371، ریاضی محض،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مقالات ژورنال (20)

1-S.Ostadbashi and M. Dehghan، 2020، On charactor porojectivity on Banach Modules،Caspian journal of mathematical sciences، Vol. 9، No. 2.

2-S. Ostadbashi، M. Soleimaninia، R. Jahanara and Ghoonkil Park، 2020، Approximation of solutions of the inhomogeneous Gauss differential equations by hypergeometric function،Journal of computational analysis ana applications، Vol. 29، No. 1.

3-S. Ostadbashi and M. Solaimaninia, 2016, On Pexider difference for a Pexider cubic functional equation,Mathematical Reports.

4-A. Nejati, S.Ostadbashi, G. H. Kim and S. Mahmofakhe, 2012, A Pexider difference for a Pexider functional equation,Advances in Difference Equations.

5-َA.Ebadian and S.Ostadbashi, 2005, On the real Banach function algebras,Journal of Mathematics and its Applications.

6-َA.Ebadian and S.Ostadbashi, 2004, Isomorphisms between certain real Banach spaces,International Journal of Applied Mathematics.

7-Y. N. Dehghan and S. Ostadbashi, 2005, On the real group algebras,Far East J. Math Sci(FJMS).

8-S.Ostadbashi and S. Shams, 2006, Some properties of certain functions concerning hypergeometric functions in some classes of univalent functions,Mathematica.

9-َA.Ebadian, S. Zolfeghari, S.Ostadbashi and Choonkil Park, 2015, Approximation onthe reciprocal functional equation in several variables in matrix non- Archimedean random normed spaces,Advances in Difference Equations.

10-S.Ostadbashi and J. Kazemzadeh, 2015, Orthogonal stability of mixed type additive and cubic functional equations,Int. J. Nonlinear Anal. Appl.

11-َA.Ebadian, S. Zolfeghari and S.Ostadbashi , 2015, Higher - derivations in non- Archimedean random C *- algebras and Lie higher *- derivations in non- Archimedean rarandom Lie C^*- algebras,Acta Universitastis Apulensis.

12-َA.Ebadian, S. Zolfeghari and S.Ostadbashi, 2015, Nearly partial ternary cubic derivations on non- Archimedean random Banach ternary algebras,Acta Universitatis Apulensis.

13-َS. Zolfeghari, A.Ebadian, S.Ostadbashi, M. De La Sen and M. E. GHordji, 2013, A fixed point approach to the Hyers- Ulam stability of an AQ functional equation in probabilistic modular spaces,International Journal Nonlinear Analysis and Applications.

14-S.Ostadbashi, A. Nejati, M.Solaimaninia and T. M Rassias, 2013, A Pexider difference associated to a Pexider quartic functional equation in topological vector spaces,Involve, a Journal of Mathematices.

15-َM. E. Ghordji, A. Jabbari, A.Ebadian and S.Ostadbashi, 2013, Automatic cotinuity of 3- homomorphisms on ternary Banach algebras,International Journal of Geometric Methods in Modern Physics.

16-S.Ostadbashi, S. Mahmodfakhe and M.Solaimaninia, 2012, Stability of quadratic functional equation in intuitionistic Fuzzy normed spaces,Nonlinear Functional Analysis and Applications.

17-A. Nejati and S.Ostadbashi, 2010, Approximate generalized Jordan derivations on Banach modules,Nonlinear Functional Analysis and Applications.

18-َA.Ebadian and S.Ostadbashi, 2006, Compact homomorphisms of real Lipschitz algebras,Southeast Asian Bulletin of Mathematics.

19-َA.Ebadian and S.Ostadbashi, 2005, On the real group algebras,Far East J. Math Sci(FJMS).

20-َA. Ebadian and S. Ostadbashi , 2004, Star homomorphisms on Co(X, T ),Far East J. Math Sci(FJMS).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-.

2-سعید استادباشی و نسرین علیزاده، 1397، تفاضل پکسیدر برای معادله تابعی پکسیدر،چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران - تهران.

3-S.Ostadbashi and R. Jahanara, 2018, Approximation of solution of the inhomogeneous Gauss differentials equations by hypergeometric function ,49-th Annual Iranian Mathematics Conference.

4-سعید استادباشی و مهسا سلیمانی نیا ، 1389، پایداری معادلات تابعی درجه چهار،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.

5- 1389، تعمیم تقریب مشتقهای جوردن روی مدولهای باناخ،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.

6-سعید استاباشی و نازیلا شفیقی، 1389، مرکز سازهای دوبل روی فضاهای باناخ،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1389، تقریبی از مشتق های جردن تعمیم یافته،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (54)

1-مجید دهقان، 1399، ویژگی های a- همولوژیکی جبرهای باناخ- پایاننامه دکتری، دکتر سعید استاد باشی.

2-افسانه حیدر دوست، 1399، بحثی روی نگاشتهای حافظ برد عددی بین C- جبرها- پایاننامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی.

3-مهسا سلیمانی نیا، 1396، نزدیک سازی معادلات تابعی روی فضای برداری توپولوژيکی و فضا های دو هیلبرتی ، روش نقطه ثابت ، پایان نامه دکترا، دکتر سعید استادباشی.

4-حسن بشارتی نیا، 1395، تعمیم قضیه نقطه ثابت روی فضاهای G- متریک و فضاهای متریک جزیی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

5-حامد محمدیان، 1392، تعمیم یافتن مساله پایداری اولام برای نگاشت درجه دوم اویلر- لاگرانژ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر علی عبادیان و دکتر سعید استادباشی.

6-رقیه علوی، 1389، نگاشت جمعی تعمیم یافته در مدواهای باناخ و یکریختی های C-جبرها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

7-رضا خلیلی، 1388، دوگان دوم جبرهای لیپشیتس حقیقی از توابع مختلط، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر علی عبادیان و دکتر سعید استادباشی.

8-زینب صفی ، 1395، مشتق هاس سه تایی روی جبرهای باناخ سه تایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

9-مهدی زارع، 1388، خاصیتی جمعی برای پایه ها و قاب های فضای هیلرت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

10-رضا جعفری، 1388، میانگین پذیری و میانگین پذیری ضعیف حبرهای عملگری لیپشیتس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر علی عبادیان و دکتر سعید استادباشی.

11-نازیلا شفیقی، 1388، میانگین پذیری ایده الی توسیع های مدولی در جبرهای باناخ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی و دکتر خیراله هوشیار قهرمانلو.

12-سعیده خسروزاده، 1395، نکاتی در مورد قضایای نقطه ثابت نگاشتهای چهار انقباضی ضعیف که در عبارات کسری روی فضاهای متریک جزعا مرتب صدق می کنند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی.

13-بهناز بهروزپور، 1388، مشتق های ژوردن روی جبرهای خاص، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

14-هادی هادوی، 1387، میانگین پذیری ایده الی دوگان دوم جبرهای باناخ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

15-لیلا یوسفی، 1393، پایداری و ابر پایداری معادله نمایی از پکسیدری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

16-نیلوفر صدیقی، 1387، عملگرهای حافظ انفصال بین جبرهای ایپشیتس کوچک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

17-کورش لطفی، 1393، در فضای توپولوژي نرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

18-محمد حسن عمادی، 1393، پایداری تعمیم یافته هایرز- اولام- راسیاس برای معادلات پکسیدری درجه دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

19-صابر لطفی، 1393، پایداری معادلات تابعی کشی- ینسن روی فضاهای نرمدار فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی.

20-حیدر حسین پور، 1393، ابر ساختارهای نرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی .

21-بهاره چرخ انداز، 1393، پایداری معادلات تابعی کسینوسی و نمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی .

22-معصومه علیپور، 1393، پایداری هایرز- اولام از فرمولهای مثلثاتی تعمیم یافته، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی .

23-آسیه میر ابراهیم پور، 1396، پایداری معادلات تابعی مجموعه مقدار فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی و دکتر محمد علی ابوالفتحی.

24-رعنا جهان آرا ، 1395، تعیین عملگرهای نرمال، هیپونرمال و EP ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

25-حکیمه گوزلی، 1394، روش نقطه ثابت برای پایداری معادلات مخلوط جمعی- مکعبی روی مدولهای باناخ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

26-محمد خدایاری، 1396، تقریب نقطه ثابت برای پایداری معادلات تابعی پنج تایی روی فضا های مدولار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استاد باشی و دکتر محمد علی ابوالفتحی.

27-مریم باجلانی، 1389، پایداری معادل از توابع جمعی و درجه دوم در فضا های شبه باناخ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

28-لیلا آکسون، 1396، فضاهای ابر متریک برداری و قضیه نقطه ثابت متناظر آن ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

29-رعنا قره محمدلو، 1396، وارون مور- پنروس عناصر نرمال و هرمیتی روی حلقه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر سعید استادباشی.

30-مهسا سليماني نيا، 1390، همريختي ها روي فضاي توابع ليپ شيتس كوچك حقيقي مقدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

31-هديه رستمي، 1390، شناسايي مشتق ها و مشتق هاي ژوردن روي جبرهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

32-پروانه صفري، 1390، پايداري هايرز- اولام- راسياس معادلات ديفرانسيلي از مراتب مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

33-روناك جهانگيري، 1390، مشتق ژوردن چپ روي حلقه ها و جبرهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

34-شيرين ايواني، 1391، عملگرهاي تفاضلي درجه دوم در فضاهاي lp، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

35-رباب عبذالله پور، 1391، پايداري معادله تابعي درجه دوم تعميم يافته در ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

36-جواد صدقي مقدم، 1391، پايداري G- قاب پيوسته، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

37-نسرين عباسي، 1391، تقريب همريختي هاي دو طرفه و مشتق هاي دو طرفه روي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

38-رقيه اسدي، 1391، پايداري هايرز - اولام راسياس براي معادلات تابعي n- متغييره، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

39-شاهرخ فرهاد آبادي، 1391، پايداري يك معادله كشي ينسن تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

40-يلدا شفيعي، 1393، توپولوژي نرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

41-عذرا دلگشايي، 1393، فضاي ايدهال ماكسيمال جبرهاي يكنواخت گويا و چند جمله اي هاي توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

42-سعيده فاضلي، 1393، پايداري معادله ي تابعي جمعي پارامتري در فضاهاي شبه باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

43-رويا مرادي، 1393، پايداري و ابر پايداري همريختي ها و مشتقات سه تايي روي شبه جبرهاي باناخ سه تايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

44-امير دستوری، 1391، g-قاب ها و پايداري g- قابها در فضاهاي هيلبرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

45-حسن آبشت، 1392، حل و پايداري معادلات تابعي تعميم يافته تركيبي درجه سوم و ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

46-بابك سلطان نزاد، 1392، پايداري غير خطي در فضاهاي نرمدار تصادفي متنوع، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

47-عباس زيني، 1391، نگاشتهاي جداكننده ي دو طرفه بين فضاهاي تابي ليپشيتس، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

48-فرشاد پور الياس، 1391، پايداري بر قابهاي توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

49-جواد صدقي مقدم، 1391، پايداري G- قابهاي پيوسته، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

50-سميرا زكي، 1394، پيوستگي خودكار سه همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

51-آديفه جعفر گندوكي، 1394، قاب هاي تركيبي و g- قاب ها در فضاهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

52-مهسا مرادوردي، 1394، معادلات مرتبط با فضاي ضرب داخلي در فضاي نرمدار L تصادفي غير ارشميدسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی.

53-وحيده رادفر، 1393، تجزيه قابهاي ريس و موجكها در اجتماع متناهي از مجموعه هاي مستقل خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دکتر سعید استادباشی و دکتر علی عبادیان.

54-سميه ذوالفقاري، 1394، نزديك سازي معادلات تابعي روي فضاهاي رندم نا ارشميدسي و روي جبرهاي باناخ رندم نا ارشميدسي، پایان نامه دكترا، پروفسور علی عبادیان و دکتر سعید استادباشی.
دروس تدریس شده (24)

1-مباحث نوین، دکتری.

2-جبرهای تام، دکتری.

3-مباحثی در آنالیز تابعی، دکتری.

4-C- جبرها، دکتری.

5-نظریه عملگرها 2، دکتری.

6-آنالیز تابعی 2، دکتری.

7-جبرهای باناج، دکتری.

8-آنالیز هارمونیک ، کارشناسی ارشد.

9-نظریه عملگر ها 1، کارشناسی ارشد.

10-آنالیز تابعی 1، کارشناسی ارشد.

11-آنالیز حقیقی 1، کارشناسی ارشد.

12-مبانی ماتریس ها و جبر خطی، کارشناسی.

13-جبر خطی 1، کارشناسی.

14-نظریه معادلات ، کارشناسی.

15-تحقیق در عملیات 1، کارشناسی.

16-نظریه اندازه، کارشناسی.

17-آنالیز ریاضی، کارشناسی.

18-میانی آنالیز ریاضی، کارشناسی.

19-مبانی منطق، کارشناسی.

20-مبانی ریاضیات، کارشناسی.

21-معادلات دبفرانسیل، کارشناسی.

22-ریاضی 3، کارشناسی.

23-ریاضی 2، کارشناسی.

24-ریاضی 1، کارشناسی.