• نام و نام خانوادگی
  • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.ostadbashi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-علی عبادیان - سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) سعید استادباشی و گونکیل پارک, 2015, Approximation onthe reciprocal functional equation in several variables in matrix non- Archimedean random normed spaces,Advances in difference equations.

2-سعید استادباشی کفاشی و جعفر کاظمی, 2015, Orthogonal stability of mixed type additive and cubic functional equations,Int. J. Nonlinear Anal. Appl.

3-علی عبادیان- سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) و سعید استادباشی کفاشی, 2015, Higher - derivations in non- Archimedean random C *- algebras and Lie higher *- derivations in non- Archimedean rarandom Lie C^*- algebras,Acta universitastis Apulensis.

4-علی عبادیان- سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) و سعید استادباشی کفاشی, 2015, Nearly partial ternary cubic derivations on non- Archimedean random Banach ternary algebras,Acta universitatis Apulensis.

5-ذوالفقاری(دانشجوی دکتری)- عبادیان(استاد راهنما)-سعید استادباشی(استاد راهنما)- لا سن- اسحاقی, 2013, A fixed point approach to the Hyers- Ulam stability of an AQ functional equation in probabilistic modular spaces,International Journal Nonlinear Analysis and Applications.

6-سعید استادباشی کفاشی- عباس نجاتی- مهسا سلیمانی نیا- ت. راسیاس, 2013, A Pexider difference associated to a Pexider quartic functional equation in topological vector spaces,Involve, a journal of mathematices.

7-سعید استادباشی کفاشی, مجید اسحاقی و علی عبادیان وعلی جباری, 2013, Automatic cotinuity of 3- homomorphisms on ternary Banach algebras,International jurnal of geometric methods in modern phisics.

8-سعید استادباشی کفاشی , l مهسا سلیمانی نیا و سورات محمود فخه, 2012, Stability of quadratic functional equation in intuitionisticfuzzy normed spaces,Nonlinear functional analysis and applications.

9- 2010, Approximate Generalized Jordan Derivations on Banach Modules,Nonlinear Functional Analysis and Applications.

10- 2006, Compact Homomorphisms of Real Lipschitz Algebras,Southeast Asian Bulletin of Mathematics.

11- 2005, On the Real Group Algebras,far east J.math Sci(FJMS).

12- 2004, Star Homomorphisms on Co(X, T ),Far East J. Math Sci(FJMS).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1389، پایداری معادلات تابعی درجه چهار،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.

2- 1389، تعمیم تقریب مشتقهای جوردن روی مدولهای باناخ،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.

3- 1389، مرکز سازهای دوبل روی فضاهای باناخ،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1389، تقریبی از مشتق های جردن تعمیم یافته،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (25)

1-مهسا سليماني نيا، 1390، همريختي ها روي فضاي توابع ليپ شيتس كوچك حقيقي مقدار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هديه رستمي، 1390، شناسايي مشتق ها و مشتق هاي ژوردن روي جبرهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پروانه صفري، 1390، پايداري هايرز- اولام- راسياس معادلات ديفرانسيلي از مراتب مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-روناك جهانگيري، 1390، مشتق ژوردن چپ روي حلقه ها و جبرهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شيرين ايواني، 1391، عملگرهاي تفاضلي درجه دوم در فضاهاي lp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رباب عبذالله پور، 1391، پايداري معادله تابعي درجه دوم تعميم يافته در ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-جواد صدقي مقدم، 1391، پايداري G- قاب پيوسته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نسرين عباسي، 1391، تقريب همريختي هاي دو طرفه و مشتق هاي دو طرفه روي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رقيه اسدي، 1391، پايداري هايرز - اولام راسياس براي معادلات تابعي n- متغييره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-شاهرخ فرهاد آبادي، 1391، پايداري يك معادله كشي ينسن تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-يلدا شفيعي، 1393، توپولوژي نرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عذرا دلگشايي، 1393، فضاي ايدهال ماكسيمال جبرهاي يكنواخت گويا و چند جمله اي هاي توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سعيده فاضلي، 1393، پايداري معادله ي تابعي جمعي پارامتري در فضاهاي شبه باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رويا مرادي، 1393، پايداري و ابر پايداري همريختي ها و مشتقات سه تايي روي شبه جبرهاي باناخ سه تايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-امير دانشجويي، 1391، g-قاب ها و پايداري g- قابها در فضاهاي هيلبرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-حسن آبشت(نيمه حضوري)، 1392، حل و پايداري معادلات تابعي تعميم يافته تركيبي درجه سوم و ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-بابك سلطان نزاد، 1392، پايداري غير خطي در فضاهاي نرمدار تصادفي متنوع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-عباس زيني، 1391، نگاشتهاي جداكننده ي دو طرفه بين فضاهاي تابي ليپشيتس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فرشاد پور الياس، 1391، پايداري بر قابهاي توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-جواد صدقي مقدم، 1391، پايداري G- قابهاي پيوسته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميرا زكي، 1394، پيوستگي خودكار سه همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-آديفه جعفر گندوكي، 1394، قاب هاي تركيبي و g- قاب ها در فضاهاي باناخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مهسا مرادوردي، 1394، معادلات مرتبط با فضاي ضرب داخلي در فضاي نرمدار L تصادفي غير ارشميدسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-وحيده رادفر، 1393، تجزيه قابهاي ريس و موجكها در اجتماع متناهي از مجموعه هاي مستقل خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميه ذوالفقاري، 1394، نزديك سازي معادلات تابعي روي فضاهاي رندم نا ارشميدسي و روي جبرهاي باناخ رندم نا ارشميدسي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.