• نام و نام خانوادگی
  • حبیب اذانچیلر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (40)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب اذانچیلر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-ph.d، 2005، Matroid Theory،INDIA.
مقالات ژورنال (5)

1-Habib Azanchiler،POORBABA..AZADI، 2018، A new matroid constucted by the rank function ofa matroid ،AKCE internationl journal of graph and combinatoric.

2-حبیب اذانچیلر, 2015, On Extension of Graphic Matroids,Lobocheveskii Journal of Mathematics.

3-حبیب اذانچیلر, 2011, Gamma-Extension of Binary Matroids,ISRN Discretrde Mathematics.

4-حبیب اذانچیلر, 2007, The Cocircuits of splitting matroids,Journal of the Indian Math.Soc.

5- 2006, Extension of line-Splitting Operation from Graphs to Binary Matroids,Journal of Mathematical Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-Habib Azanchiler، 2016، Matroid and graph،Tabriz univercity.

2- 2005, Cocircuits of a Splitting Matroid,36th Annual Iranian Mathematics Conference.

3- 2006, Cocircuits of an Element Splitting Matroid,37th Annual Iranian Mathematics Conference.

4- 1385, Flats of an Element Splitting Matroid,4th Iranian Geometry and Topology Seminar.

5- 1389, On Extension of a Binary Matroid,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران.

6- 1392, on extention of graphic matroid,اولین همایش ریاضی و امار, ارومیه,ایران.

7- 1389, On the Cardinality of Non-Isomorphic Matroids,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران.

8- 1389, ON THE CIRCUITS AND COCIRCUITS OF SPLITTING MATROIDS,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, ارومیه,ایران.

9- 2007, On the Flats of Splitting Matroids,38th Annual Iranian Mathematics Conference.

10- 2008, On the Rank Functions of Splitting Matroids,39th Annual Iranian Mathematics Conference.

11- 2007, Some New Operations on Binary Matroids,International Symposium on Geometric Function Theory and Applications.

12- 1390, the largest cliques and aplications,5-امین کنفرانس ترکیبیات جبری...., کاشان,ایران.

13- 1392, the minimal trellis for m-combined algebra.......,همایش ریاضی و امار, ارومیه,ایران.

14- 1390، درامدی بر متروید های فازی و ......،42-امین کنفرانس ریاضی ایران، رفسنجان،ایران.

15- 1391، متروید های امیخته،بنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی، شیراز،ایران.

16- 1389، مترویدهای فازی ترانسورسال (TFM)،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران.

17- 1390، هم-دور های مترویدهای شکافته شده،اولین سمینار دانشجویان ریاضی، تبریز،ایران.

18- 1389، همبندی مترویدهای قابدار،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1386، جبر وانالیز.

2- 1386، هندسه تحلیلی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1388، هم - دورهای مترویدهای شکافته شده،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-حبیب اذانچیلر،اذانچیلر، 1393، ارزیابی درونی گروه ریاضی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
پایان نامه ها (40)

1-sima mehrjoya، 2017، The excluded minors for the class of matroid that are graphic or bicirrcular lift، Dr . Azanchiler.

2-سیما مهر جویا، 1396، مینور های حذف شده برای کلاس مترویدهایی که گرافیک با دودوری ارتقا یافته اند، دکتر اذانچیلر.

3-فاطمه عظیم زاده، 1396، گرافهایی که منحصرا به وسیله متروید های k-دوری تعریف می شوند.

4-آرش جباپور، 1396، اجتماع مترویدها گرافی است؟ دودویی است؟ هیچکدام؟.

5-امير شكري، 1391، گراف هاي بايه اي مترويد هاي زوج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ندا امان ابادي، 1391، مينور هاي ممنوع براي مترويدهاي شكافته شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فرزانه اميري، 1391، خواص همبندي نهايي مترويد هاي اجتناب بذيز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نگار ياوري، 1391، حدس اشتراك دور - هم دور در مترويد هاي منظم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سبيده حسيني، 1391، يك اثبات كوتاه از نمايش بذيري مترويدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ايدا غني زاده، 1391، مترويد هاي مسير مشبكه اي.....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مدينه شايان، 1391، اميخته هايي از مترويد هاي نهايي...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حسين يكاني، 1391، نظريه تجزيه براي كگد هاي خطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-معين بوربابا، 1391، گراف بايه اي يگ مترويد دو رنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-محمد فتاحي، 1391، مترويدهاي تعيين شده توسط چند جمله اي تات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-متين كريمي، 1390، مينور هاي حذف شده براي مترويدهاي جهارتايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سخي كوسلي، 1390، همبندي مترويدهاي فازي.......، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-الناز غديري، 1390، بايدار سازهاي كلاسي از مترويد هاي نمايش بذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-جمال مرادي، 1390، مترويدهاي 3-همبند با محيط 6، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سارا اسلاميان، 1390، ابرصفحه هاي همبند در مترويد هاي دودويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مسيب شفعيي، 1390، تعيين بايه هاي يك مترويد.....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-زينب قاسمي، 1390، مترويد ها روي هندسه هاي محدب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-حامد حيدر نزاد، 1390، قضيه هاي نوع اور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فريناز بلوريان، 1389، مترويد هاي با تكيه گاه....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-عليرضا بدلي، 1389، كمر و همكمر يك مترويد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فيض الهي، 1389، مترويد هاي فازي....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-تقي دوست، 1389، انقباض يك عضو از يك هم دور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-الهام ايماني، 1389، بوشش هاي هم دور از مترويد هاي..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-عبدالعظيم بور، 1389، مترويد هاي دودويي....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-امينه پورحسيني، 1394، گردايه هاي كافي توصيفي از فلتها در مترويدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-رعنا صادقي، 1393، تجزيه هاي مترويدهاي گرافي-علامت دار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-انور سيدزاده، 1393، مترويدهاي پرداخت شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميه شيخ بيگلو، 1393، نتايجي از عمل شكافتن در مترويدهاي دودويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-خاطره كيالاشكي، 1393، مينورهاي حذف شده براي مترويدهاي...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-نيره علي بور، 1392، همبندي متناهي در مترويدهاي نامتناهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-ولي اريا منش، 1392، ساختار h-بردار در يك مترويد...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-شيوا كاسبي، 1392، مترويد هاي برداخت شده و كدهاي ريد مولر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-نسرين اسيابي، 1392، توابع رتبه cg-مترويدهاي محض، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-ندا قهرمانزاده، 1392، مترويد هاي به هم چسبيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محمد صادق لعلي ثاني، 1393، توسيعي از مترويد با رتبه زير مدولاري.....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سيد ازاد حسيني، 1393، مترويد هاي نامتناهي در گراف ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.