بیوگرافی کوتاه           

I am an Iranian veterinary specialist, Professor in Parasitology at Urmia University with over 23 years working and research on different aspects of Parasitology. i.e. veterinary and molecular parasitology, biocontrol of parasites, and veterinary public health importance with over 118 ISI and ISC articles in this field of study and projects' management experiences as a leader and/or team member of more than 39 research projects. Currently, I have keen interest to carry on my researches regarding biocontrol of helminths parasites with food supply importance for humans and welcome to those who wish to work.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (65)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
کتاب های چاپ شده (8)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (16)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد یخچالی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

I am an Iranian veterinary specialist, Professor in Parasitology at Urmia University with over 23 years working and research on different aspects of Parasitology. i.e. veterinary and molecular parasitology, biocontrol of parasites, and veterinary public health importance with over 118 ISI and ISC articles in this field of study and projects' management experiences as a leader and/or team member of more than 39 research projects. Currently, I have keen interest to carry on my researches regarding biocontrol of helminths parasites with food supply importance for humans and welcome to those who wish to work.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-DVM , 1987-1993, Doctor of Veterinary Medicine ,University of Tehran, Iran.

2-DVsC, 1995-1999, Veterinary Parasitology,University of Tehran, Iran.
مقالات ژورنال (65)

1- 2015, A survey of Pulex irritans (Linnaeus 1758, Siphonaptera: Pulicidae) infestation in sheep and residential areas in Kurdistan Province, Iran,Iranian Journal of Veterinary Science and Technology.

2- 2015, Epidemiology of Eimeria species in selected broiler farms of Khoy suburb, West Azarbaijan Province, Iran,Archives of Razi Institute.

3- 2015, Inhibition Effect of pH on the Hatchability of Fasciola Miracidia under Laboratory Conditions,Iranian Journal of Parasitology.

4- 2015, Molecular detection of the infection with Fasciola hepatica in field-collected snails of Galba truncatula and Lymnaea stagnalis from West Azarbaijan, Iran,Archives of Razi Institute.

5- 2013, Prevalence of rabbit hepatic coccidiosis in north west of Iran,Archives of Razi Institute.

6- 2013, Seasonal and Geographic Distribution of Cercarial Infection in Lymnaea gedrosiana (Pulmunata: Lymnaeidae) In North West Iran,Iranian Journal of Parasitology.

7- 2013, Detection of Infection with Larval Stages of Ornithobilharzia turkestanicum using PCR in Field-Collected Snails of Lymnaea gedrosiana from Northwestern Iran,Iranian Journal of Parasitology.

8- 2013, Prevalence and body distribution of the poultry red mite in layer farms from Markazi province of Iran,Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University.

9- 2013, Radular Teeth Morphology in Limax (Caspilimax) keyserlingi (Martens, 1880) and Parmacella ibera (Eichwald, 1841) from Northern Iran,Iranian Journal of Parasitology.

10- 2012, Molecular study for detecting the prevalence of Fasciola gigantica in field-collected snails of Radix gedrosiana (Pulmonata: Lymnaeidae) in northwestern Iran,Veterinary Parasitology.

11- 2012, Histopathological changes caused by the nymph stage of Linguatula serrata in the mesenteric lymph nodes of goats,Acta Veterinaria Hungarica.

12- 2012, Prevalence of Cryptosporidium-like infection in on-humped camels ()oCamelus dromedariusf northwestern Iran,Parasite.

13- 2012, Radular Variations in Freshwater Snails of the Family Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda: Basommatophora) from Northwestern Iran,American Malacological Bulletin.

14- 2012, The occurrence of helminth parasites in the gastrointestinal of catfish (Silurus glanis Linnaeus 1758) from the Zarrine-roud river, Iran,Veterinary Research Forum.

15- 2012, Ticks (Acari: Ixodida: Ixodidae and Argasidae) abundance and associated risk factors for animals in the natural habitat of Sanandaj suburb, Iran,International Journal of Acarology.

16- 2011, Prevalence of Cercariae Infection in Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) in NorthWest of Iran,Veterinary Research Forum.

17- 2011, Prevalence of Cercariae Infection in Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) inNorthWest of Iran,Veterinary Research Forum.

18- 2011, Pathological changes in mesenteric lymph nodes infected with L. serrata nymphs in Iranian sheep,Revue de Médecine Vétérinaire.

19- 2011, Diversity and seasonal distribution of ixodid ticks in the natural habitat of domestic ruminants in north and south of Iran,Revue de Médecine Vétérinaire.

20- 2011, Pathological Changes in Mesenteric Lymph Nodes by Nymph Stage of Linguatula Serrata in Cattle,American Journal of Animal and Veterinary Sciences.

21- 2010, A study on prevalence of Eimeria spp.infection in camels of Tabriz region,Archives of RaziInstitute.

22- 2010, The prevalence and intensity of Eimeria spp. infection in sheep of Malayer suburb, Iran,Archives of RaziInstitute.

23- 2010, The prevalence and intensity of Eimeria spp. infection in sheep of Malayer suburb, Iran.,Archives of Razi Institute, 55,65.

24- 2008, Eimeria Infection (Coccidia: Eimeriidae) in Sheep of Different Age Groups in Sanandaj City, Iran,Veterinarski Arhiv.

25- 2007, Eimeriosis in Bactrian and Dromedary camels in the Minndoab region ,Iran,Acta Veterinaria (Beograd).

26- 2007, Prevalence of Eimeria Infections in Camels in Miandoab Suburb, North-West of Iran,Acta Vet. Brno.

27- 2006, Prevalence and Ectoparasites Fauna of Sheep and Goats Flocks in Urmia Suburb, Iran,Veterinarski Arhiv.

28- 1394، بوم شناسی حلزو نهای خانواده لیمنه ایده و تأثیر برخی شاخص های شیمیایی بر پراکنش آنها در زیستگا ههای آبی استان آذربایجان غربی،مجله تحقیقات دامپزشکی.

29- 1394، آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامدار ی ها ی صنعتی اطراف کنگاور در استان کرمانشاه،مجله تحقیقات دامپزشکی.

30- 1393، مطالعه آلودگی تخم توکسوکاراکانیس (آسکاریدیدا: آسکاریدیده) در سگ و خاک پارک های عمومی شهرستان پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)،مجله تحقیقات دامپزشکی.

31- 1393، مطالعه فراوانی و تنوع گونه ای ایمریا در مرغداری های گوشتی شهرستان همدان،مجله تحقیقات دامپزشکی.

32- 1393, PCR-RELP for detecting of Theileria annulata infection incattle and Hyalomma species in Kermanshah Province, Iran,Archives of Razi Institute.

33- 1393, PCR-RFLP Analysis of 28 SrDNA for Specification of Fasciola gigantica (Cobbold, 1855) in the Infected Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1785) Snails from Northwestern Iran,Iranian J Parasitol.

34- 1392، اثر گیاه خرزهره، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک بر روی گونه های انگل جلدی لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر روند ایجاد ضایعه در موش سوری،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

35- 1391، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس با تکثیر ژنco-1 به روش PCR-RFLP در استان آذربایجان غربی،مجله پزشکی ارومیه.

36- 1391، تنوع گونه ای کنه های سخت (آکارینا: ایکسودیده) در زیستگاه طبیعی نشخوارکنندگان اهلی ایران: مطالعه استانی در کرمانشاه،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران.

37- 1391، مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس (Neoechinorhynchus sp. Van cleave، 1919) در دستگاه گوارش سس ماهی (Barbus sp.)،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران.

38- 1391، مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس در دستگاه گوارش سس ماهی (Barbus sp.)،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران.

39- 1391، مقایسه روش های کانترایمنوالکتروفورزیس و واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص هیداتیدوزیس گوسفند،نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی).

40- 1390، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل با تکثیر ژن nda-1 به روش،مجله دامپزشکی ایران، 1،7.

41- 1390، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل با تکثیر ژن nda-1 به روشPCR-RFLP،مجله دامپزشکی ایران.

42- 1389، ارزش روش های مختلف تشخیص هیداتیدوزیس در نشخوارکنندگان بزرگ،مجله پژوهش و سازندگی.

43- 1389، بررسی آسیب شناختی نوچه لینگواتولا سراتا 1789 (Frohlich ) در گره های لنفاوی روده بندی گاومیش،مجله پژوهش و سازندگی.

44- 1389، غربالگری موارد سرم مثبت سارکوسیستیس (آپی کمپلکسا: سارکوسیستیده) (Lankester 1882) گوسفند به روش کانترایمنوالکتروفورزیس و مقایسه آن با یافته های کشتارگاهی،پژوهش و سازندگی.

45- 1389، مطالعه تنوع گونه ای و توزیع جغرافیایی حلزون های خانواده لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی،پژوهش و سازندگی.

46- 1388، مطالعه شیوع لینگواتولا سراتا در نشخوار کنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله تحقیقات دامپزشکی.

47- 1387, بررسی میزان شیوع گونه های آیمریا و کریپتوسپوریدیوم گاو در شهرستان سنندج ( استان کردستان ),پژوهش و سازندگی.

48- 1387، مطالعه شیوع آلودگی Dirofilaria jmmitis سگ ها در شهرستان سقز استان کردستان،پژوهش و سازندگی.

49- 1387, مطالعه شیوع آلودگی دیرفیلاریاایمیتیس سگ ها در شهرستان سقز استان کرستان,مجله تحقیقات دامپزشکی.

50- 1387، مطالعه فروانی و تنوع گونه ای آرتمیا در گاو و گاو میش در شهرستان تبریز،مجله دامپزشکی ایران.

51- 1387، مطالعه فون انگلی کنه های ایکسودیده در گله های گوسفند و بز در روستاهای صالح آباد شهرستان تربت جام،پژوهش و سازندگی.

52- 1386، مطالعه میزان آلودگی های گاو و گوسفند وبز به کنه های ایکسودیده در دامداری های اطراف شهرستان بوکان،مجله دامپزشکی ایران.

53- 1385، بررسی میزان شیوع هیداتیدوزیس در نشخوارکنندگان کشتارشده در شهرستان بانه (استان کردستان) در سال 1380،مجله دامپزشکی ایران.

54- 1384، بررسی میزان آلودگی کرمی کبد گوسفند و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه صنعتی ارومیه،مجله علمی دانشکده دامپزشکی.

55- 1384، مطالعه اثر ضد آیمریایی اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) در خرگوش آزمایشگاهی در شرایط In vivo و In vitro،پژوهش و سازندگی.

56- 1383، مطالعه جنبه های اکولوژیکی و میزان شیوع کنه های سخت (آکارینا:ایکسودیده)در گاو، گاومیش و گوسفند در دامداری های اطراف شهرستان اشنویه،پژوهش و سازندگی.

57- 1382، بررسی آلودگی کرمی گوزن زرد ایرانی (Cervus linnaeus)ساکن در جزیره اشک دریاچه ارومیه براساس آزمایش مدفوع،پژوهش و سازندگی.

58- 1382، بررسی آلودگی کرمی ریه در گاومیش و گوسفند در کشتارگاه صنعتی ارومیه،پژوهش و سازندگی.

59- 1382، بررسی میزان آلودگی کرمی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

60- 1381، بررسی میزان آلودگی انگلی lchthyophthirius multifiliis در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی،پژوهش و سازندگی.

61- 1381، بررسی عوامل کوکسیدیایی خرگوش (نژاد نیوزیلندی سفید) در مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه،پژوهش و سازندگی.

62-.

63- 1381، بررسی میزان آلودگی گاوهای شیری به کنه های سخت (خانواده ایکسودیده)در منطقه گرمه استان خراسان،پژوهش و سازندگی.

64- 1380، کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

65- 1380، نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1- 1394, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidaeon) horses in North West of Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

2- 1394, Activity of Kurdish propolis on Leishmania major,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, اروميه,ايران.

3- 2005, Coccidiosis and the Eimeria Species in Chickens in Farms Around Amole City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

4- 1391, Comparative study on minerals profile (Na, K, Ca, Mg, P) in naturally infected and non-infected stray dogs by Neospora caninum.,1st International and 8th National Congress, كرمان,ايران.

5- 2011, Detection of Fasciola larva infection in Lymnaea gedrosiana of northwestern Iran using PCR-RFLP,International conference on global health and publiuc health education, Hong Kong,China-Hong kong.

6- 1394, Detection of Theileria equi and Babesia cabali in horses and donkeys by microscopic and molecular methods inic Urmia suburb, West azarbaijan province, Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

7- 1394, Determination the frequency of ixodid ticks on the donleys in West Azarbaijan province, Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

8- 1394, Effects of ethanolic extract of Zataria multiflora and closantel on Fasciola hepatica egg hatching in in vitro conditions,14th Iranian Pharmaccutical Sciences Congress (IPSC2015, تهران,ايران.

9- 2013, Eimeria infection in dairy cattle of industrial farms in Kangavar suburban of Kermanshah province, Iran.,Apicomplexa in farms animals, Kusadasi,Turkey.

10- 2014, Eimeria species diversity in broiler farms of Khoy city, West Azarbaijan province, Iran,Fourth International Veterinary Poultry Congress (IVPC2014), تهران,ايران.

11- 2005, Epidemiological Study on Hydatidosis in Camel, Cattle and Sheep in Mashad City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

12- 1394, In vitro antileishmanial effect of Aloe vera leaf exudate,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, اروميه,ايران.

13- 2011, Pathology changes in gastrointestinal tract infected withNeoechinorhynchus spp. (Neoacanthocephala:Neoechinorhynchidae) in Barbus capito of Zarine-Roud River Neoechinorhynchidae) in Barbus capito of Zarine-Roud RiverNeoechinorhynchidae) in Barbus cap,The IVth Conference of The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology, OSLO,Norway..

14- 2005, Prevalence of Hydatidosis in Slaughtered Cattle and Sheep in Kermanshah City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

15- 2003, Survey of Freshwater Snail Around Abadan and Khoramshahr Regions in Iran,World Aquaculture 2003.

16- 2004, Survey of the Parasite Transmission Role of Fresh Vegetables in Urma City, Iran,parasite Transsion Role of Fresh Vegetable. Iran.

17- 2005, The Occurrence and Pathology of Eimeria Infection in Rabbits in Urmia, Iran,Joint International Tropical Medicine Meeting 2005.

18- 1383، بررسي فراواني انگل ديپلوستوموم اسپاتاسرام در كپور ماهيان كارگاههاي پرورشي اطراف اروميه،اولين كنگره دانشجويان علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ايران.

19- 1391، بررسي فراواني آلودگي بستر به تخم نماتودها در مزارع طيور گوشتي اطراف شهرستان همدان،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

20- 1394، بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس درالاغ هاي هاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

21- 1391، بررسي ميزان شيوع ايمريا و نماتود در بستر طيور بومي حومه همدان،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

22- 1384، بررسي ميزان شيوع حلزون هاي ناقل ترماتودهاي انگلي در شهرستان اروميه،چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران.

23- 1394، بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسب هاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه درشهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

24- 1394، تشخيص مورفومتريك پيروپلاسموزيس در اسب هاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماري هاي اسب، شيراز،ايران.

25- 1394، تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

26- 1394، تعيين ناقلين بابزياكابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

27- 1387، سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموزيس در شهرستان قوچان،پانزدهمين كنگره دامپزشكي.

28- 1388، شناسايي توكسوپلاسما گوندي (آپي كمپلكسا: ساركوسيستيده) با استفاده از تعداد كمي اووسيت به روش Nested PCR،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.

29- 1384، شيوع تيلريوزيس و مقايسه درمانگاهي آن با شاخص هاي خوني نشخواركنندگان در دامداري هاي اطراف شهرستان اسلام آبادغرب (استان كرمانشاه)،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

30- 1389، شيوع درمانيسوس گالينه (مزو استيگماتا:درمانيسيده) در طيور تخمگذار مرغداري هاي صنعتي اراك و حومه،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

31- 1389، كريپتوسپوريديوزيس شترهاي دو كوهانه (كاملوس باكتريانوس) در شهرستان مياندواب و حومه،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

32- 1387، مطالعه فراواني بيماري ديروفيلاريوژيس در سگ هاي ارجاعي به درمانگاه دامپژشكي شهرستان اروميه،پانزدهمين كنگره دامپزشكي.

33- 1386، مطالعه فون انگلي كنه هاي / ايكوسوديده در گله هاي گوسفند و بز در روستاي هاي صالح آباد شهرستان تربت جام،پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

34- 1388، مطالعه الگوي الكتروفورزيس كيست هيداتيد گاو و گاو ميش در دو سيستم احيايي و غير احيايي با استفاده از روش SDS-PAGE،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.

35- 1391، مطالعه پروفايل بيو شيميايي كيست هيداتيد در نشخواركنندگان اهلي شهرستان تبريز،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

36- 1393، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي بندپايان انكل زنبور عسل در استان آذربايجان شرقي،هجدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

37- 1391، مطالعه توزيع فصلي و جغرافيايي كك پولكس ايريتانس در گوسفندان و اماكن انساني روستاهاي استان كردستان،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.

38- 1384، مطالعه جنبه هاي اكولوژيكي و ميزان شيوع انگل هاي خارجي در گله هاي گوسفند وبز در دامداري هاي اطراف شهرستان اروميه،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

39- 1391، مطالعه روند تفريخ تخم گونه هاي ترماتود فاسيولا در شرايط آزمايشگاهي.،كنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني مواد غذايي (از مزرعه تا سفره)، تهران،ايران.

40- 1387، مطالعه فراواني واروجا كوبسوني و اركاراپيس وودي انگل زنبور عسل در شهرستان اردبيل،پانزدهمين كنگره دامپژشكي.

41- 1391، مطالعه فراواني گونه هاي فاسيولا انگل كبد در نشخواركنندگان اهلي.،كنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني مواد غذايي (از مزرعه تا سفره)، تهران،ايران.

42- 1391، مطالعه فراواني و تنوع گونه اي ايمريا در مرغداري هاي گوشتي اطراف شهرستان همدان.،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

43- 1384، مطالعه مقايسه اي ميزان شيوع گونه هاي آيمريايي انگل گوسفند در گروه هاي سني مختلف در دو منطقه آب و هوايي غرب و شمال غرب ايران،چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران.

44- 1391، مطالعه مقايسه روش هاي جمع آوري كك پولكس ايريتانس از دام و اماكن انساني،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.

45- 1387، مطالعه مقدماتي اثر درمان سنتي عصاره گياهي نريوم اولئاندر، رسينوس كامونيس، كاسپيوم آنوم در درمان ليشمانيوزيس پوستي در شهرستان اصفهان،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

46- 1393، مطالعه ميزان آلودگي انگل هاي كرمي دستگاه گوارش گربه هاي ولگرد در شهرستان اهر (استان آذربايجان شرقي)،سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي، گرمسار،ايران.

47- 1386، مطالعه ميزان شيوع و خسارت اقتصادي هيداتيدوزيس در نشخواركنندگان شهرستان سنندج-استان كردستان در سال 1384،همايش سراسري كيست هيداتيد.

48- 1394، مطالعه ناقلين تيلريا اكويي(بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسب هاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماري هاي اسب، شيراز،ايران.

49- 1391، مطالعه ي شيوع و تنوع گونه اي كنه هاي سخت انگلي در سگ هاي نگهبان گاوداريهاي اطراف شهرستان اروميه،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.
کتاب های چاپ شده (8)

1-Yakhchali، M. Shamsi، L.، 2022، Arthropod collection and identification field and laboratory techniques. In: Gibb، T. J. and Oseto، C.Y. (ed.) Arthropod collection and identification field and laboratory techniques.1stEdition، Elsevie Academic Press، USA. (In Persian، in Press) .

2-Tehrani، A.A. Yakhchali، M. Rezaei، H ، 2021، Pathology & Parasitology for Veterinary Technicians. Shapiro، L.S. (ed.) Pathology & Parasitology for Veterinary Technicians (Veterinary Technology).2nd Edition، Delmar: Cengage Learning، USA. (In Persian) .

3-Professor Laith A. Jawad، 2022، Tigris and Euphrates Rivers: Their environment from headwoters to mouth. In: Yakhchali، M. (ed.) Human diseases caused by aquatic snails in lran. New Zealand، Springer Publisher، Germany. (InEnglish) .

4-Yakhchali، M. Garekhani، J. Heidari، H.، 2017، Helminthology and Veterinary Helminthic Diseases. Urmia University publisher، Iran. (In Persian) .

5-M. Yakhchali، 2006، Parasitology. Chernin (ed.) Parasitology، Taylor & Francis، UK. Urmia University publisher، Iran. (In Persian) .

6-.

7-.

8-.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-محمد یخچالی، - 2.عبدالغفار اونق، 1383، کنترل زیست شناختی کرمهای ریوی نشخوارکنندگان کوچک توسط قارچ های فرصت طلب،دانشگاه ارومیه.

2-محمد یخچالی، - 2.کریم مردانی 50%، 1390، مطالعه سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل براساس توالی نوکلئوتیدی ژن ND1 و CO-1،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3-محمد یخچالی، - 2.شهرام جوادی 40% - 3.احمد مرشدی 10%، 1388، مطالعه شیوع نئوسپوروزیس سگ در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4-محمد یخچالی، - 2.احمد مرشدی 50%، 1389، مطالعه ساختار آنتی ژنتیکی کیست هیداتیک و مقایسه آن در نشخوار کنندگان بزرگ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

5- 1383، بررسی اثرات ضدکوکسیدیایی اسانس های گیاهی بومی ایران (ZAIR) در حیوانات آزمایشگاهی،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (16)

1-كيا بهرام نژاد، 1392، مطالعه اثر pH در ممانعت از خروج ميراسيديوم فاسيولا از تخم در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضاعلي رحمتي، 1391، مطالعه كوكسيديوزيس گاو در سيستم پرورشي صنعتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-اسعد حسين پناهي، 1391، مطالعه آلودگي حلزون ليمنه آ اوريكولاريا به سركر ترماتود تريكوبيلارزيا توسط ژن TS-1 rDNA در بركه هاي اطراف شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-سيد ياسر ميرراجعي، 1391، مطالعه آلودگي ليمنه آ گدروزيانا به نوزاد اورنيتوبيلارزيا تركستانيكوم به روش PCR در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-اميد قشقايي، 1392، مطالعه فراواني تيلريا انولاتا توسط ژن 18s rRNA در كنه هيالومل انگل گاو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-شهاب الدين سهرابي، 1391، مطالعه كنه هاي ايكسوديده در زيستگاه طبيعي نشخواركنندگان شهرستان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عباس ايماني باران، 1390، اپيدميولوژي و تشخيص مولكولي گونه هاي فاسيولا و ارتباط آن با پراكنش جمعيتي جلزون هاي ليمنه ايده در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

8-فرهاد فرهنگ پژوه، 1390، بررسي شيوع ساركوسيستيس ژيگانته آ در گوسفندان كشتارگاه صنعتي اروميه با استفاده از تكنينك PCR-RFLP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يوسف ميرزايي، 1390، شيوع و شناسايي گونه هاي كريپتوسپوريديوم آندرسوني به روش ميكرومتري و كريپتوسپوريديوم پارووم به روش مولكولي با تكثير قطعه 18S rRNAدر مدفوع گاو در اطراف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ليلي جمشيدي ديلمي، 1390، مطالعه مورفومتريك ساختار رادولا در حلزون هاي مخروطي و صفحه اي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-ميلاد بهرامي، 1389، بررسي پروفايل مقدماتي كراتين فسفوكيناز و مواد معدني ( سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و فسفر ) در سگ هاي آلوده به نئوسپورا كانينوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-كيخسرو سرهنگ زاده، 1393، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي بندپايان انگل خارجي زنبورعسل در استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-پويان عليالي، 1393، مطالعه فون انگل كرمي دستگاه گوارش و انگل هاي خارجي در ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmychthys moltitrix ) در سد حسنلو، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-مريم فخري، 1393، مطالعه تنوع گونه ايي آيمريا در سيستم هاي پرورشي صنعتي و صنتي طيور در شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-آرش خانزاده كرويق، 1394، مطالعه مقايسه اي آلودگي كريپتوسپوريديايي در سگ هاي شهرستان تبريز و اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-روزبه تقوي، 1394، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي آلودگي انگل هاي خارجي در طيور بومي و ماكيان تخمگذار استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.