• نام و نام خانوادگی
  • محمد یخچالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (65)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد یخچالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (65)

1- 2015, A survey of Pulex irritans (Linnaeus 1758, Siphonaptera: Pulicidae) infestation in sheep and residential areas in Kurdistan Province, Iran,Iranian Journal of Veterinary Science and Technology.

2- 2015, Epidemiology of Eimeria species in selected broiler farms of Khoy suburb, West Azarbaijan Province, Iran,Archives of Razi Institute.

3- 2015, Inhibition Effect of pH on the Hatchability of Fasciola Miracidia under Laboratory Conditions,Iranian Journal of Parasitology.

4- 2015, Molecular detection of the infection with Fasciola hepatica in field-collected snails of Galba truncatula and Lymnaea stagnalis from West Azarbaijan, Iran,Archives of Razi Institute.

5- 2013, Prevalence of rabbit hepatic coccidiosis in north west of Iran,Archives of Razi Institute.

6- 2013, Seasonal and Geographic Distribution of Cercarial Infection in Lymnaea gedrosiana (Pulmunata: Lymnaeidae) In North West Iran,Iranian Journal of Parasitology.

7- 2013, Detection of Infection with Larval Stages of Ornithobilharzia turkestanicum using PCR in Field-Collected Snails of Lymnaea gedrosiana from Northwestern Iran,Iranian Journal of Parasitology.

8- 2013, Prevalence and body distribution of the poultry red mite in layer farms from Markazi province of Iran,Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University.

9- 2013, Radular Teeth Morphology in Limax (Caspilimax) keyserlingi (Martens, 1880) and Parmacella ibera (Eichwald, 1841) from Northern Iran,Iranian Journal of Parasitology.

10- 2012, Molecular study for detecting the prevalence of Fasciola gigantica in field-collected snails of Radix gedrosiana (Pulmonata: Lymnaeidae) in northwestern Iran,Veterinary Parasitology.

11- 2012, Histopathological changes caused by the nymph stage of Linguatula serrata in the mesenteric lymph nodes of goats,Acta Veterinaria Hungarica.

12- 2012, Prevalence of Cryptosporidium-like infection in on-humped camels ()oCamelus dromedariusf northwestern Iran,Parasite.

13- 2012, Radular Variations in Freshwater Snails of the Family Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda: Basommatophora) from Northwestern Iran,American Malacological Bulletin.

14- 2012, The occurrence of helminth parasites in the gastrointestinal of catfish (Silurus glanis Linnaeus 1758) from the Zarrine-roud river, Iran,Veterinary Research Forum.

15- 2012, Ticks (Acari: Ixodida: Ixodidae and Argasidae) abundance and associated risk factors for animals in the natural habitat of Sanandaj suburb, Iran,International Journal of Acarology.

16- 2011, Prevalence of Cercariae Infection in Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) in NorthWest of Iran,Veterinary Research Forum.

17- 2011, Prevalence of Cercariae Infection in Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) inNorthWest of Iran,Veterinary Research Forum.

18- 2011, Pathological changes in mesenteric lymph nodes infected with L. serrata nymphs in Iranian sheep,Revue de Médecine Vétérinaire.

19- 2011, Diversity and seasonal distribution of ixodid ticks in the natural habitat of domestic ruminants in north and south of Iran,Revue de Médecine Vétérinaire.

20- 2011, Pathological Changes in Mesenteric Lymph Nodes by Nymph Stage of Linguatula Serrata in Cattle,American Journal of Animal and Veterinary Sciences.

21- 2010, A study on prevalence of Eimeria spp.infection in camels of Tabriz region,Archives of RaziInstitute.

22- 2010, The prevalence and intensity of Eimeria spp. infection in sheep of Malayer suburb, Iran,Archives of RaziInstitute.

23- 2010, The prevalence and intensity of Eimeria spp. infection in sheep of Malayer suburb, Iran.,Archives of Razi Institute, 55,65.

24- 2008, Eimeria Infection (Coccidia: Eimeriidae) in Sheep of Different Age Groups in Sanandaj City, Iran,Veterinarski Arhiv.

25- 2007, Eimeriosis in Bactrian and Dromedary camels in the Minndoab region ,Iran,Acta Veterinaria (Beograd).

26- 2007, Prevalence of Eimeria Infections in Camels in Miandoab Suburb, North-West of Iran,Acta Vet. Brno.

27- 2006, Prevalence and Ectoparasites Fauna of Sheep and Goats Flocks in Urmia Suburb, Iran,Veterinarski Arhiv.

28- 1394، بوم شناسی حلزو نهای خانواده لیمنه ایده و تأثیر برخی شاخص های شیمیایی بر پراکنش آنها در زیستگا ههای آبی استان آذربایجان غربی،مجله تحقیقات دامپزشکی.

29- 1394، آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامدار ی ها ی صنعتی اطراف کنگاور در استان کرمانشاه،مجله تحقیقات دامپزشکی.

30- 1393، مطالعه آلودگی تخم توکسوکاراکانیس (آسکاریدیدا: آسکاریدیده) در سگ و خاک پارک های عمومی شهرستان پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)،مجله تحقیقات دامپزشکی.

31- 1393، مطالعه فراوانی و تنوع گونه ای ایمریا در مرغداری های گوشتی شهرستان همدان،مجله تحقیقات دامپزشکی.

32- 1393, PCR-RELP for detecting of Theileria annulata infection incattle and Hyalomma species in Kermanshah Province, Iran,Archives of Razi Institute.

33- 1393, PCR-RFLP Analysis of 28 SrDNA for Specification of Fasciola gigantica (Cobbold, 1855) in the Infected Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1785) Snails from Northwestern Iran,Iranian J Parasitol.

34- 1392، اثر گیاه خرزهره، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک بر روی گونه های انگل جلدی لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر روند ایجاد ضایعه در موش سوری،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

35- 1391، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس با تکثیر ژنco-1 به روش PCR-RFLP در استان آذربایجان غربی،مجله پزشکی ارومیه.

36- 1391، تنوع گونه ای کنه های سخت (آکارینا: ایکسودیده) در زیستگاه طبیعی نشخوارکنندگان اهلی ایران: مطالعه استانی در کرمانشاه،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران.

37- 1391، مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس (Neoechinorhynchus sp. Van cleave، 1919) در دستگاه گوارش سس ماهی (Barbus sp.)،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران.

38- 1391، مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس در دستگاه گوارش سس ماهی (Barbus sp.)،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران.

39- 1391، مقایسه روش های کانترایمنوالکتروفورزیس و واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص هیداتیدوزیس گوسفند،نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی).

40- 1390، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل با تکثیر ژن nda-1 به روش،مجله دامپزشکی ایران، 1،7.

41- 1390، مطالعه تنوع سویه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل با تکثیر ژن nda-1 به روشPCR-RFLP،مجله دامپزشکی ایران.

42- 1389، ارزش روش های مختلف تشخیص هیداتیدوزیس در نشخوارکنندگان بزرگ،مجله پژوهش و سازندگی.

43- 1389، بررسی آسیب شناختی نوچه لینگواتولا سراتا 1789 (Frohlich ) در گره های لنفاوی روده بندی گاومیش،مجله پژوهش و سازندگی.

44- 1389، غربالگری موارد سرم مثبت سارکوسیستیس (آپی کمپلکسا: سارکوسیستیده) (Lankester 1882) گوسفند به روش کانترایمنوالکتروفورزیس و مقایسه آن با یافته های کشتارگاهی،پژوهش و سازندگی.

45- 1389، مطالعه تنوع گونه ای و توزیع جغرافیایی حلزون های خانواده لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی،پژوهش و سازندگی.

46- 1388، مطالعه شیوع لینگواتولا سراتا در نشخوار کنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله تحقیقات دامپزشکی.

47- 1387, بررسی میزان شیوع گونه های آیمریا و کریپتوسپوریدیوم گاو در شهرستان سنندج ( استان کردستان ),پژوهش و سازندگی.

48- 1387، مطالعه شیوع آلودگی Dirofilaria jmmitis سگ ها در شهرستان سقز استان کردستان،پژوهش و سازندگی.

49- 1387, مطالعه شیوع آلودگی دیرفیلاریاایمیتیس سگ ها در شهرستان سقز استان کرستان,مجله تحقیقات دامپزشکی.

50- 1387، مطالعه فروانی و تنوع گونه ای آرتمیا در گاو و گاو میش در شهرستان تبریز،مجله دامپزشکی ایران.

51- 1387، مطالعه فون انگلی کنه های ایکسودیده در گله های گوسفند و بز در روستاهای صالح آباد شهرستان تربت جام،پژوهش و سازندگی.

52- 1386، مطالعه میزان آلودگی های گاو و گوسفند وبز به کنه های ایکسودیده در دامداری های اطراف شهرستان بوکان،مجله دامپزشکی ایران.

53- 1385، بررسی میزان شیوع هیداتیدوزیس در نشخوارکنندگان کشتارشده در شهرستان بانه (استان کردستان) در سال 1380،مجله دامپزشکی ایران.

54- 1384، بررسی میزان آلودگی کرمی کبد گوسفند و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه صنعتی ارومیه،مجله علمی دانشکده دامپزشکی.

55- 1384، مطالعه اثر ضد آیمریایی اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) در خرگوش آزمایشگاهی در شرایط In vivo و In vitro،پژوهش و سازندگی.

56- 1383، مطالعه جنبه های اکولوژیکی و میزان شیوع کنه های سخت (آکارینا:ایکسودیده)در گاو، گاومیش و گوسفند در دامداری های اطراف شهرستان اشنویه،پژوهش و سازندگی.

57- 1382، بررسی آلودگی کرمی گوزن زرد ایرانی (Cervus linnaeus)ساکن در جزیره اشک دریاچه ارومیه براساس آزمایش مدفوع،پژوهش و سازندگی.

58- 1382، بررسی آلودگی کرمی ریه در گاومیش و گوسفند در کشتارگاه صنعتی ارومیه،پژوهش و سازندگی.

59- 1382، بررسی میزان آلودگی کرمی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

60- 1381، بررسی میزان آلودگی انگلی lchthyophthirius multifiliis در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی،پژوهش و سازندگی.

61- 1381، بررسی عوامل کوکسیدیایی خرگوش (نژاد نیوزیلندی سفید) در مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه،پژوهش و سازندگی.

62-.

63- 1381، بررسی میزان آلودگی گاوهای شیری به کنه های سخت (خانواده ایکسودیده)در منطقه گرمه استان خراسان،پژوهش و سازندگی.

64- 1380، کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

65- 1380، نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1- 1394, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidaeon) horses in North West of Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

2- 1394, Activity of Kurdish propolis on Leishmania major,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, اروميه,ايران.

3- 2005, Coccidiosis and the Eimeria Species in Chickens in Farms Around Amole City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

4- 1391, Comparative study on minerals profile (Na, K, Ca, Mg, P) in naturally infected and non-infected stray dogs by Neospora caninum.,1st International and 8th National Congress, كرمان,ايران.

5- 2011, Detection of Fasciola larva infection in Lymnaea gedrosiana of northwestern Iran using PCR-RFLP,International conference on global health and publiuc health education, Hong Kong,China-Hong kong.

6- 1394, Detection of Theileria equi and Babesia cabali in horses and donkeys by microscopic and molecular methods inic Urmia suburb, West azarbaijan province, Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

7- 1394, Determination the frequency of ixodid ticks on the donleys in West Azarbaijan province, Iran,دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران, رشت,ايران.

8- 1394, Effects of ethanolic extract of Zataria multiflora and closantel on Fasciola hepatica egg hatching in in vitro conditions,14th Iranian Pharmaccutical Sciences Congress (IPSC2015, تهران,ايران.

9- 2013, Eimeria infection in dairy cattle of industrial farms in Kangavar suburban of Kermanshah province, Iran.,Apicomplexa in farms animals, Kusadasi,Turkey.

10- 2014, Eimeria species diversity in broiler farms of Khoy city, West Azarbaijan province, Iran,Fourth International Veterinary Poultry Congress (IVPC2014), تهران,ايران.

11- 2005, Epidemiological Study on Hydatidosis in Camel, Cattle and Sheep in Mashad City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

12- 1394, In vitro antileishmanial effect of Aloe vera leaf exudate,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, اروميه,ايران.

13- 2011, Pathology changes in gastrointestinal tract infected withNeoechinorhynchus spp. (Neoacanthocephala:Neoechinorhynchidae) in Barbus capito of Zarine-Roud River Neoechinorhynchidae) in Barbus capito of Zarine-Roud RiverNeoechinorhynchidae) in Barbus cap,The IVth Conference of The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology, OSLO,Norway..

14- 2005, Prevalence of Hydatidosis in Slaughtered Cattle and Sheep in Kermanshah City, Iran,The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand.

15- 2003, Survey of Freshwater Snail Around Abadan and Khoramshahr Regions in Iran,World Aquaculture 2003.

16- 2004, Survey of the Parasite Transmission Role of Fresh Vegetables in Urma City, Iran,parasite Transsion Role of Fresh Vegetable. Iran.

17- 2005, The Occurrence and Pathology of Eimeria Infection in Rabbits in Urmia, Iran,Joint International Tropical Medicine Meeting 2005.

18- 1383، بررسي فراواني انگل ديپلوستوموم اسپاتاسرام در كپور ماهيان كارگاههاي پرورشي اطراف اروميه،اولين كنگره دانشجويان علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ايران.

19- 1391، بررسي فراواني آلودگي بستر به تخم نماتودها در مزارع طيور گوشتي اطراف شهرستان همدان،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

20- 1394، بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس درالاغ هاي هاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

21- 1391، بررسي ميزان شيوع ايمريا و نماتود در بستر طيور بومي حومه همدان،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

22- 1384، بررسي ميزان شيوع حلزون هاي ناقل ترماتودهاي انگلي در شهرستان اروميه،چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران.

23- 1394، بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسب هاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه درشهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

24- 1394، تشخيص مورفومتريك پيروپلاسموزيس در اسب هاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماري هاي اسب، شيراز،ايران.

25- 1394، تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

26- 1394، تعيين ناقلين بابزياكابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز،ايران.

27- 1387، سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموزيس در شهرستان قوچان،پانزدهمين كنگره دامپزشكي.

28- 1388، شناسايي توكسوپلاسما گوندي (آپي كمپلكسا: ساركوسيستيده) با استفاده از تعداد كمي اووسيت به روش Nested PCR،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.

29- 1384، شيوع تيلريوزيس و مقايسه درمانگاهي آن با شاخص هاي خوني نشخواركنندگان در دامداري هاي اطراف شهرستان اسلام آبادغرب (استان كرمانشاه)،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

30- 1389، شيوع درمانيسوس گالينه (مزو استيگماتا:درمانيسيده) در طيور تخمگذار مرغداري هاي صنعتي اراك و حومه،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

31- 1389، كريپتوسپوريديوزيس شترهاي دو كوهانه (كاملوس باكتريانوس) در شهرستان مياندواب و حومه،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

32- 1387، مطالعه فراواني بيماري ديروفيلاريوژيس در سگ هاي ارجاعي به درمانگاه دامپژشكي شهرستان اروميه،پانزدهمين كنگره دامپزشكي.

33- 1386، مطالعه فون انگلي كنه هاي / ايكوسوديده در گله هاي گوسفند و بز در روستاي هاي صالح آباد شهرستان تربت جام،پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

34- 1388، مطالعه الگوي الكتروفورزيس كيست هيداتيد گاو و گاو ميش در دو سيستم احيايي و غير احيايي با استفاده از روش SDS-PAGE،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.

35- 1391، مطالعه پروفايل بيو شيميايي كيست هيداتيد در نشخواركنندگان اهلي شهرستان تبريز،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

36- 1393، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي بندپايان انكل زنبور عسل در استان آذربايجان شرقي،هجدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

37- 1391، مطالعه توزيع فصلي و جغرافيايي كك پولكس ايريتانس در گوسفندان و اماكن انساني روستاهاي استان كردستان،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.

38- 1384، مطالعه جنبه هاي اكولوژيكي و ميزان شيوع انگل هاي خارجي در گله هاي گوسفند وبز در دامداري هاي اطراف شهرستان اروميه،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

39- 1391، مطالعه روند تفريخ تخم گونه هاي ترماتود فاسيولا در شرايط آزمايشگاهي.،كنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني مواد غذايي (از مزرعه تا سفره)، تهران،ايران.

40- 1387، مطالعه فراواني واروجا كوبسوني و اركاراپيس وودي انگل زنبور عسل در شهرستان اردبيل،پانزدهمين كنگره دامپژشكي.

41- 1391، مطالعه فراواني گونه هاي فاسيولا انگل كبد در نشخواركنندگان اهلي.،كنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني مواد غذايي (از مزرعه تا سفره)، تهران،ايران.

42- 1391، مطالعه فراواني و تنوع گونه اي ايمريا در مرغداري هاي گوشتي اطراف شهرستان همدان.،دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران، قم،ايران.

43- 1384، مطالعه مقايسه اي ميزان شيوع گونه هاي آيمريايي انگل گوسفند در گروه هاي سني مختلف در دو منطقه آب و هوايي غرب و شمال غرب ايران،چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران.

44- 1391، مطالعه مقايسه روش هاي جمع آوري كك پولكس ايريتانس از دام و اماكن انساني،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.

45- 1387، مطالعه مقدماتي اثر درمان سنتي عصاره گياهي نريوم اولئاندر، رسينوس كامونيس، كاسپيوم آنوم در درمان ليشمانيوزيس پوستي در شهرستان اصفهان،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

46- 1393، مطالعه ميزان آلودگي انگل هاي كرمي دستگاه گوارش گربه هاي ولگرد در شهرستان اهر (استان آذربايجان شرقي)،سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي، گرمسار،ايران.

47- 1386، مطالعه ميزان شيوع و خسارت اقتصادي هيداتيدوزيس در نشخواركنندگان شهرستان سنندج-استان كردستان در سال 1384،همايش سراسري كيست هيداتيد.

48- 1394، مطالعه ناقلين تيلريا اكويي(بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسب هاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماري هاي اسب، شيراز،ايران.

49- 1391، مطالعه ي شيوع و تنوع گونه اي كنه هاي سخت انگلي در سگ هاي نگهبان گاوداريهاي اطراف شهرستان اروميه،دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان،ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-.

2-موسی توسلی، 1395، بیماری های انگلی طیور، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

3-.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-محمد یخچالی، - 2.عبدالغفار اونق، 1383، کنترل زیست شناختی کرمهای ریوی نشخوارکنندگان کوچک توسط قارچ های فرصت طلب،دانشگاه ارومیه.

2-محمد یخچالی، - 2.کریم مردانی 50%، 1390، مطالعه سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در چرخه اهلی انگل براساس توالی نوکلئوتیدی ژن ND1 و CO-1،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3-محمد یخچالی، - 2.شهرام جوادی 40% - 3.احمد مرشدی 10%، 1388، مطالعه شیوع نئوسپوروزیس سگ در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4-محمد یخچالی، - 2.احمد مرشدی 50%، 1389، مطالعه ساختار آنتی ژنتیکی کیست هیداتیک و مقایسه آن در نشخوار کنندگان بزرگ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

5- 1383، بررسی اثرات ضدکوکسیدیایی اسانس های گیاهی بومی ایران (ZAIR) در حیوانات آزمایشگاهی،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (16)

1-كيا بهرام نژاد، 1392، مطالعه اثر pH در ممانعت از خروج ميراسيديوم فاسيولا از تخم در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضاعلي رحمتي، 1391، مطالعه كوكسيديوزيس گاو در سيستم پرورشي صنعتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-اسعد حسين پناهي، 1391، مطالعه آلودگي حلزون ليمنه آ اوريكولاريا به سركر ترماتود تريكوبيلارزيا توسط ژن TS-1 rDNA در بركه هاي اطراف شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-سيد ياسر ميرراجعي، 1391، مطالعه آلودگي ليمنه آ گدروزيانا به نوزاد اورنيتوبيلارزيا تركستانيكوم به روش PCR در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-اميد قشقايي، 1392، مطالعه فراواني تيلريا انولاتا توسط ژن 18s rRNA در كنه هيالومل انگل گاو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-شهاب الدين سهرابي، 1391، مطالعه كنه هاي ايكسوديده در زيستگاه طبيعي نشخواركنندگان شهرستان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عباس ايماني باران، 1390، اپيدميولوژي و تشخيص مولكولي گونه هاي فاسيولا و ارتباط آن با پراكنش جمعيتي جلزون هاي ليمنه ايده در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

8-فرهاد فرهنگ پژوه، 1390، بررسي شيوع ساركوسيستيس ژيگانته آ در گوسفندان كشتارگاه صنعتي اروميه با استفاده از تكنينك PCR-RFLP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يوسف ميرزايي، 1390، شيوع و شناسايي گونه هاي كريپتوسپوريديوم آندرسوني به روش ميكرومتري و كريپتوسپوريديوم پارووم به روش مولكولي با تكثير قطعه 18S rRNAدر مدفوع گاو در اطراف شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ليلي جمشيدي ديلمي، 1390، مطالعه مورفومتريك ساختار رادولا در حلزون هاي مخروطي و صفحه اي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-ميلاد بهرامي، 1389، بررسي پروفايل مقدماتي كراتين فسفوكيناز و مواد معدني ( سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و فسفر ) در سگ هاي آلوده به نئوسپورا كانينوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-كيخسرو سرهنگ زاده، 1393، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي بندپايان انگل خارجي زنبورعسل در استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-پويان عليالي، 1393، مطالعه فون انگل كرمي دستگاه گوارش و انگل هاي خارجي در ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmychthys moltitrix ) در سد حسنلو، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-مريم فخري، 1393، مطالعه تنوع گونه ايي آيمريا در سيستم هاي پرورشي صنعتي و صنتي طيور در شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-آرش خانزاده كرويق، 1394، مطالعه مقايسه اي آلودگي كريپتوسپوريديايي در سگ هاي شهرستان تبريز و اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-روزبه تقوي، 1394، مطالعه توزيع جغرافيايي و فصلي آلودگي انگل هاي خارجي در طيور بومي و ماكيان تخمگذار استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.