• نام و نام خانوادگی
  • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
  • mm.hashemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1- "Megaoesophagus in the upper cervical oesophagus in a steer: a case report", Veterinarni Medicina, 2015.

2- "Vascular Hamartoma as the Cause of Hind Limb Lameness in a Horse", J. Vet. Med. A, 2006.

3- "ارزش تشخیصی یافته های رادیوگرافی تورم ضربهای نگاری و صفاق در گاو", مجله دامپزشکی ایران، دوره هفتم، شماره 4، زمستان 1390, 1390.

4- "ارزیابی تغییرات بعضی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی خون در رتیکولوپریکاردیت ضربه ای گاو", مجله دامپزشکی ایران, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1- "Diagnosis and Surgical Tratment of Colonic Atresia in 32 Newborn Calves", Soft tissue Surgery Large Animals, 2005.

2- "Diagnosis and Surgical Treatment of Colonic Atresia in 32 Newborn Calves", پنجمين سمپوزيوم جراحي، راديولوژي و بيهوشي دامپزشكي ايران, 2005.

3- "Radiographic and Ultrasonographic findings of space-occupying masses in the bovine lungs", the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR), 1393, مشهد,ايران.

4- "Radiographic aspect of rickets in lamb: case report", the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR),, 1393, مشهد,ايران.

5- "Unilateral Split-Forelimb Malformation in a Puppy: A case report", the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR),, 1393, مشهد,ايران.

6- "ارزيابي راديوگرافي درمان پذيري لنگش در موارد بيماري خط سفيد در گاو شيري", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1384.

7- "ارزيابي نماي طبيعي اولتراسونوگرافي معده سگ", سومين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1380.

8- "استفاده از تصويربرداري اولتراسونوگرافي جهت ارزيابي غده پستان گاو شيري", سيزدهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1382.

9- "اولتراسونوگرافي نگاري در گاو هلشتاين", هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1388, تهران,ايران.

10- "اولتراسونوگرافي هزارلا در گاو هلشتاين ايراني", هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1388, تهران,ايران.

11- "اهميت سونوگرافي در تشخيص يك مورد ديروفيلاريازيس مزن سگ", چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك, 1387.

12- "بروز لنگش مكانيكي ناشي از توده حجيم بافتي در مفصل بخلق يك راس تك سمي", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1383.

13- "تعيين دقيق موقعيت توپوگرافي طحال گاو با استفاده از يافته هاي اولترا سونوگرافي", پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1387.

14- "چهره راديوگرافي آپلازي سگمنتال كولون در گوساله", چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1384.

15- "چهره راديوگرافي بيماري خط سفيد در گاو شيري", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1384.

16- "درمان جراحي سنگهاي چندگانه پيشابراه از طريق سيستوتومي در سگ نر", نهمين گردههايي دام پزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

17- "درمان غير جراحي يك مورد شكستگي الكرانون در اسب كرد", سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب, 1394, شيراز,ايران.

18- "دشكستگي مهره محور در يك قلاده سگ", دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1391, تبريز,ايران.

19- "راديولوژي نرمال سيستم اسكلتي جوجه تيغي", دومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي حيوانات كوچك, 1384.

20- "رخداد همزمان بيماري پان اوستايتيس و غضروفي ماندن صفحه رشد پاييني اولنا در يك قلاده سگ", پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1387.

21- "گزارش ابتلا دو مورد سگ نژاد ژرمن شفرد به ائوزينوفيليك پانوستايتيس", شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1389, تهران,ايران.

22- "گزارش اولين مورد استئوكندروزيس دو طرفه مفصل شانه در يك قلاده گربه در ايران", هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1388, تهران,ايران.

23- "گزارش اولين مورد كاهش مادرزادي هورمون تيروئيد(Congenital hypothyroidism) در يك توله سگ در ايران", پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك, 1390, تهران,ايران.

24- "گزارش موردي لنگش شديد ناشي از عدم تشكيل يك طرفي استخوان ران در يك سگ نژاد ترير", نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

25- "گزارش يك مورد استئوميليت در خروس لاري", دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1391, تبريز,ايران.

26- "گزارش يك مورد آبسه عقب حلقي (retropharyngeal abscess) در يك راس گاو هولشتاين 3 ساله", هفتمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1390, تهران,ايران.

27- "گزارش يك مورد عدم تقارن حركتي در اندامهاي خلفي يك قلاده گربه وحشي", پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك, 1390, تهران,ايران.

28- "گزارش يك مورد لنگش در ايگواناي سبز (Green Iguana)", پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك, 1390, تهران,ايران.

29- "گزارش يك مورد هايپر تروفيك استئوپاتي (Hypertrophic Osteopathy)پيشرفته در سگ", چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك, 1387.

30- "مطالعه اوليه ارزيابي كمي حداكثر اتساع روده باريك در سگ", اولين كنگره دامپزشكي حيوانات خانگي ايران, 1382.

31- "مطالعه گذشته نگر 90 مورد شكستگي استخوان ران در سگ و گربه و طبقه بندي آن با سيستم آنجر (Unger System)", چهارمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1381.

32- "يافته‌هاي اولتراسونوگرافي شيردان در گاوهاي هلشتاين ايراني", دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران, 1391, تبريز,ايران.

33- "يافته‌هاي راديوگرافي و سونوگرافي دو مورد گاو و گوساله مشكوك به تورم ضربه‌اي نگاري", ششمين همايش جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران " " " كنفرانس داخلي(چاپ خلاصه مقاله)", 1000.
پایان نامه ها (2)

1-سجاد عليزاده, "يافته هاي راديوگرافيكي و اولتراسونوگرافيكي توده هاي فضاگير در ريه گاو", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

2-مهسا بابايي, "يافته هاي راديوگرافيكي موارد آترزي روده‌اي در گوساله‌هاي نوزاد", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.