• نام و نام خانوادگی
  • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1- 2015, Megaoesophagus in the upper cervical oesophagus in a steer: a case report,Veterinarni Medicina.

2- 1390، ارزش تشخیصی یافته های رادیوگرافی تورم ضربهای نگاری و صفاق در گاو،مجله دامپزشکی ایران، دوره هفتم، شماره 4، زمستان 1390.

3- 2006, Vascular Hamartoma as the Cause of Hind Limb Lameness in a Horse,J. Vet. Med. A.

4- 1388، ارزیابی تغییرات بعضی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی خون در رتیکولوپریکاردیت ضربه ای گاو،مجله دامپزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1- 2005, Diagnosis and Surgical Tratment of Colonic Atresia in 32 Newborn Calves,Soft tissue Surgery Large Animals.

2- 2005, Diagnosis and Surgical Treatment of Colonic Atresia in 32 Newborn Calves,پنجمين سمپوزيوم جراحي، راديولوژي و بيهوشي دامپزشكي ايران.

3- 1393, Radiographic and Ultrasonographic findings of space-occupying masses in the bovine lungs,the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR), مشهد,ايران.

4- 1393, Radiographic aspect of rickets in lamb: case report,the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR),, مشهد,ايران.

5- 1393, Unilateral Split-Forelimb Malformation in a Puppy: A case report,the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR),, مشهد,ايران.

6- 1384، ارزيابي راديوگرافي درمان پذيري لنگش در موارد بيماري خط سفيد در گاو شيري،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

7- 1380، ارزيابي نماي طبيعي اولتراسونوگرافي معده سگ،سومين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران.

8- 1382، استفاده از تصويربرداري اولتراسونوگرافي جهت ارزيابي غده پستان گاو شيري،سيزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

9- 1388، اولتراسونوگرافي نگاري در گاو هلشتاين،هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

10- 1388، اولتراسونوگرافي هزارلا در گاو هلشتاين ايراني،هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

11- 1387، اهميت سونوگرافي در تشخيص يك مورد ديروفيلاريازيس مزن سگ،چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك.

12- 1383، بروز لنگش مكانيكي ناشي از توده حجيم بافتي در مفصل بخلق يك راس تك سمي،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

13- 1387، تعيين دقيق موقعيت توپوگرافي طحال گاو با استفاده از يافته هاي اولترا سونوگرافي،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

14- 1384، چهره راديوگرافي آپلازي سگمنتال كولون در گوساله،چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران.

15- 1384، چهره راديوگرافي بيماري خط سفيد در گاو شيري،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

16- 1394، درمان جراحي سنگهاي چندگانه پيشابراه از طريق سيستوتومي در سگ نر،نهمين گردههايي دام پزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

17- 1394، درمان غير جراحي يك مورد شكستگي الكرانون در اسب كرد،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.

18- 1391، دشكستگي مهره محور در يك قلاده سگ،دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تبريز،ايران.

19- 1384، راديولوژي نرمال سيستم اسكلتي جوجه تيغي،دومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي حيوانات كوچك.

20- 1387، رخداد همزمان بيماري پان اوستايتيس و غضروفي ماندن صفحه رشد پاييني اولنا در يك قلاده سگ،پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

21- 1389، گزارش ابتلا دو مورد سگ نژاد ژرمن شفرد به ائوزينوفيليك پانوستايتيس،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

22- 1388، گزارش اولين مورد استئوكندروزيس دو طرفه مفصل شانه در يك قلاده گربه در ايران،هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

23- 1390، گزارش اولين مورد كاهش مادرزادي هورمون تيروئيد(Congenital hypothyroidism) در يك توله سگ در ايران،پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك، تهران،ايران.

24- 1394، گزارش موردي لنگش شديد ناشي از عدم تشكيل يك طرفي استخوان ران در يك سگ نژاد ترير،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

25- 1391، گزارش يك مورد استئوميليت در خروس لاري،دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تبريز،ايران.

26- 1390، گزارش يك مورد آبسه عقب حلقي (retropharyngeal abscess) در يك راس گاو هولشتاين 3 ساله،هفتمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تهران،ايران.

27- 1390، گزارش يك مورد عدم تقارن حركتي در اندامهاي خلفي يك قلاده گربه وحشي،پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك، تهران،ايران.

28- 1390، گزارش يك مورد لنگش در ايگواناي سبز (Green Iguana)،پنجمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك، تهران،ايران.

29- 1387، گزارش يك مورد هايپر تروفيك استئوپاتي (Hypertrophic Osteopathy)پيشرفته در سگ،چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك.

30- 1382، مطالعه اوليه ارزيابي كمي حداكثر اتساع روده باريك در سگ،اولين كنگره دامپزشكي حيوانات خانگي ايران.

31- 1381، مطالعه گذشته نگر 90 مورد شكستگي استخوان ران در سگ و گربه و طبقه بندي آن با سيستم آنجر (Unger System)،چهارمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران.

32- 1391، يافته‌هاي اولتراسونوگرافي شيردان در گاوهاي هلشتاين ايراني،دهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، تبريز،ايران.

33- 1000، يافته‌هاي راديوگرافي و سونوگرافي دو مورد گاو و گوساله مشكوك به تورم ضربه‌اي نگاري،ششمين همايش جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران " " " كنفرانس داخلي(چاپ خلاصه مقاله)".
پایان نامه ها (2)

1-سجاد عليزاده، 1390، يافته هاي راديوگرافيكي و اولتراسونوگرافيكي توده هاي فضاگير در ريه گاو، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-مهسا بابايي، 1393، يافته هاي راديوگرافيكي موارد آترزي روده‌اي در گوساله‌هاي نوزاد، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.