• نام و نام خانوادگی
  • سعید نفیسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید نفیسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Javad Cheraghi، Saeed NAfisi، Ehsan Hosseini، 2013، Survey the interference of Glutamate-Histamine in central Nervous System in food intakeat broiler chickens (A Physiological Approche to Nero-Endocinal system in poultry)،BEPLS.

2-Mohammad reza Hafeziahmadi, Saeed Nafisi, Ehsan Hosseini, Ali Mohammad Bahrami, 2013, Physiological and Clinicopharmacologyical Study of High sensitivity C-reactive protein, as a prognosis Biomarker in Acute bCoronary Syndrome and its Level in Atherostatin Treatment,BEPLS.

3-سید میثم ابطحی – سعید نفیسی –هادی اسمعیلی ، 1394، اثرات ایمونوساپرسیو تری فلورالین در موش سوری،مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد، 439 - 432.

4- 2012, Study the Effect of High and Low Frequencies Pulsed Square Electromagnetic Fields on the logarithmic Growth of the E.coli,International Journal of Microbiological Research.

5- 2012, Comparative and Mixture Effect of Cynodon Dactylon, Electromagnetic Filed and Insulin On Diabetic Mouse,Balkan Med J.

6- 2010, Acute Effect of P.E.Ms Resulting from Significant Frequencies of High and Low Triangular Waves on WBC,Global Veterineria.

7- 2010, Influence of EMFs 2 Square Wave with Low Frequency on Serum ALT and AST Levels and Histochemistry of Hepatocytes Glycogen,Global Veterinary.

8- 2010, The Effects of Whole Body Explosure to Extremely Low Frequency Triangular Puls EMFs on Serum Lipids in Rabbit with Normal Diet,Iranian Journal of Diabet and Lipid Disorders.

9- 1388، اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

10- 1388، اثر میدان مغناطیسی بر علایم رفتار سندرم محرومیت از مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی،مجله پزشکی ایران.

11- 1386، بررسی اثر کشندگی اشعه گاما برEscherichia coli(در آب های راکد)،مجله علوم دامپزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1386، بررسي تواناي ايجاد فلجي حاصل از كنه توسط كنه آرگاس پرسيكوس در طيور،چهارمين سمپوزيوم ملي بهداشت و بيماري هاي طيور.
کتاب های چاپ شده (5)

1-سعید نفیسی و همکاران، 1384، الکترومغناطیس در هیستو شیمی،تالیف، 98.

2-مارک اویا، 1396، مرور سریع تفسیر کاربردی ECG در دامهای کوچک،ترجمه.

3-سعید نفیسی، شمس الدین اطهاری، بهادر حاج محمدی، اختلالات عصبی – روانی درمان با الکترومغناطیس،تالیف.

4-زهره بابالو، سعید نفیسی، شمس الدین اطهاری، 2011، نورو ایمونو آندو کرینولوژی،تالیف و گردآوری.

5-سعید نفیسی، 1385، الکترومغناطیس در هیستوشیمی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سعید نفیسی، - 2.رحیم حب نقی 25%، 1392، مطالعه اثرات میدانهای الکترومغناطیس پالس دار مربعی و مثلثی فرکانس پایین بر ذخیره گلیکوژن قلب در خرگوش،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-سعید نفیسی- شمس الدین اطهاری، 1387، سیستم الکترومغناطیسی پالس دار مثلثی کاهنده استرس و افسردگی،ایران.

2-دکتر سعید نفیسی - دکتر شمس الدین اطهاری، 1389، سیستم کاهنده چربی خون با امواج الکترومغناطیس مربعی،ایران.

3-سعید نفیسی، 1385، دستگاه شستشوی گلیکوژن کبد و کاهش قند خون با پالس مربعی،دانشگاه اروميه.
پایان نامه ها (3)

1-.

2-محمد باصري ازغندي، 1393، مطالعه تاثيرات ماده 2و6 دي نيتروآنيلين (ترفلان) بر الكتروكارديوگرافي قلب و هموگلوبين خون در موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-هاجر اسدلو، 1393، مطالعه تاثيرات ماده 2و6 دي نيتروآنيلين (تري فلورالين) بر تابلوي خوني و ميزان كلسيم خون در موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.