• نام و نام خانوادگی
  • غلامرضا نجفی تازه کند قاطرچی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامرضا نجفی تازه کند قاطرچی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (32)

1- 2016, Protection against Cyclosporine-Induced Reprotoxicity by Satureja khuzestanicaEssential Oil in Male Rats,International Journal of Fertility and Sterility.

2- 2015, Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study,Bulletin of Emergency and Trauma.

3- 2014, Effect of Leptin on In VitroNuclear Maturation and Apoptosis of Buffalo (Bubalus bubalis) Oocyte,International Journal of Fertility and Sterility.

4- 2014, Protective Effect of Royal Jelly on In Vitro Fertilization (IVF) in Male Mice Treated with Oxymethalone,Cell Journal (Yakhteh).

5- 2013, The effect of pyridaben pesticide on the DNA integrity of sperm and early in vitro embryonic development in mice,Iranian Journal of Reproductive medicine.

6- 2013, Protective effect of royal jelly on the sperm parameters and testosterone level and lipid peroxidation in adult mice treated with oxymetholone,Avicenna Journal of Phytomedicine.

7- 2013, Protective Effect of Ethyl Pyruvate on Epididymal Sperm Characteristics ,Oxidative Stress and Testestrone Level in Methotrexate Treated Mice,Journal of reproduction and infertility.

8- 2013, The in vitro effect of leptin on semen quality of water buffalo (Bubalus bubalis) bulls,Veterinary Research Forum.

9- 2011, Histological study of hepatopancreas in Hi Fin Pangasius (Pangasius sanitwongsei),African Journal of Biotechnology.

10- 2011, Macrostructure of the Cranial Cervical Ganglion in the River Buffalo (Bubalus Bubalis),veterinary research forum.

11- 2010, Compensatory ovarian changes, mast cell distribution and luminal structure changes following unilateral ovariectomy in rats,Iranian Journal of Veterinary Research.

12- 2010, Histological and anatomical study of the White Rooster: testis, epididymis and ductus deferens,International Journal of Veterinary Research.

13- 2010, Study of the Mast Cells Distribution and Heterogeneity in Experimentally Induced Cystic Ovaries in Rats,The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine.

14- 2010, The Effect of Chronic Exposure with Imidacloprid Insecticide on Fertility in Mature Male Rats,International Journal of Fertility and Sterility.

15- 2010، اثر سم دیازینون بر روی بافت بیضه در موش بالغ رت: مطالعه هیستوپاتولوژی،مجله پزشکی ارومیه.

16- 2009, Ethanol Induced Histological and Histochemical Changes Testis, Sperm DNA Damage, Chromatin Integrity and Sperm Abnormality in the Experimental Model: Rat Model,Yakhteh Medical Journal.

17- 2009, THE EFFECT OF LIGATION OF THE OVARIAN ARTERY ON OVARIAN FOLLICULAR FUNCTION IN RATS,INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH (INT JVR).

18- 2009, Macro anatomical investigations of the cranial cervicalganglion of the sheep,Iranian Journal of Veterinary Research.

19- 2008, The Effect of Ligation of Right Ovarian Artery on Ovarian Follicular Function and PCOS Generation in Rats,Journal of Animal and Veterinary Advences.

20- 2008, The Topographical anatomy,Blood and Nerve Supply of the Carotid Body in the Cattle (1-3 Years Old ),Journal of Animal and Veterinary Advences.

21- 1394، Protective Effect of Selenium-enriched Saccharomyces cerevisiae Cell Wall on In Vitro Fertilization in Adult Male Rats under Chronic Immobilization Stress،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

22- 1394، The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Achillea millefolium on Sperm Parameters and Apoptotic Changes in Cyclophosphamide Treated Mice،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

23- 1394، اثر حفاظتی روغن جوانه گندم بر اختلالات هورمون های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربا مازپین در موش های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

24- 1394، اثر محافظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

25- 1394، تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی گیاه سداب بر تعداد و قطر انواع فولیکولهای تخمدانی در موش سوری،مجله پزشکی ارومیه.

26- 1394، Therapeutic Effects of Licorice Extract on In vitro Maturation and In vitro Fertilization in Mice Model of Polycystic Ovary Syndrome،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

27- 1393، اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

28- 1393، تاثیر استرس بی حرکتی مزمن و ژل رویال بر میزان هورمون های استروئیدی، کورتیزول و تغییرات بافتی رحم در موش سوری ماده،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

29- 1392، بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال براسترس اکسیداتیو ناشی از بلئومایسین در پانکراس موش های صحرایی نر،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

30- 1391, A Preliminary anatomical study on carotid body of the macoee sheep,Veterinary Research Forum.

31- 1391، تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با اسیدهای آلی برتغییرات بافتی رودة کوچک، عملکردوخصوصیات لاشة جوجه های گوشتی،نشریه پژوهشهای علوم دامی.

32- 1386، مطالعه مقایسه ای آناتومیکی و هیستومورفومتری سینوس کاروتید و شریان کاروتید مشترک در گاومیش نر و ماده بالغ آذربایجانی،مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 2010, A histological study of the pyloric caeca in Acipenser fish,2th international congress on aquatic animal health managment and disease, tehran,iran.

2- 1388, a morphological and histological study of distriburion and heterogeneity of mast cell in Iranian native white rooster reproductive system,2nd Internatinal veterinary poultry congress, تهران,ايران.

3- 1391, Effects of Ethyl alcohol on in vitro fertilization (IVF) in adult male mice,Abstracts of the 3rd International and 18th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبريز,ايران.

4- 1391, Effects of Ltrazine on in vitro fertilization (IVF) and sperm DNA damage in adult male rats,Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, تبريز,ايران.

5- 2010, Histoanatomical Study of the Pyloric Caeca in Acipensor fish,2st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, تهران,ايران.

6- 2010, histological and anatomical study of the Iranian native white rooster reproductive system; testis, epididymis, and ductus deference,2nd Internatinal veterinary poultry congress, تهران,ايران.

7- 2008, Histological and Histo-Morohological Study of the effect of Gly-phosate Compound on Testes, Sperm-Mortality and Histological Defficiency in mature male rats,first international congress on veterinary Pharmacology and pharmacological sciences, تهران,ايران.

8- 1388, histological investigation of the Imidacloprid compound on the testes in mature Rats,سمينار سراسري سم شناسي و مسموميت هاي ايران, تهران,ايران.

9- 2009, Histological investigation of the imidacloprid compound on the testes tissue in mature rats,10th iranian congress toxicology and poisoning, tehran,iran.

10- 2009, Histological study oh hepatopancreas in hi fin pangasius(Pangasius pangasius),1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, تهران,ايران.

11- 2009, Microanatomical Study of the Spleen in Beluga(Huso huso(,1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, تهران,ايران.

12- 2009, Microscopic structure of the hepatopancreas in iridescent shark cat fish(Pangasius hypophthalmus),1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, تهران,ايران.

13- 1391, Protective effect of hawthorn extract on cyclosporineA -induced damagei n male mice,Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, تبريز,ايران.

14- 1391, Protective Effect of Selenium on Diazinon Induced sperm DNA damage and decrease of sperm count, sperm viability and velocity,Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, تبريز,ايران.

15- 1391, Pyridaden effects on DNA integrity of sperm cells and early embryonic development in mous,Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, تبريز,ايران.

16- 1386، بررسي بافت شناسي سلولهاي خوني در بلدرچين ژاپني،دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور، سنندج،ايران.

17- 1387، مطالعه بافت شناسي غده تيروئيد در سگ بومي آذربايجان غربي،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

18- 1388، مطالعه ساختار بافت شناسي قسمت مياني روده در فيل ماهي يك ساله(Huso huso)،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، تهران،ايران.

19- 1388، مطالعه ساختار بافت شناسي كبد در فيل ماهي (Huso huso) يك ساله،اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، تهران،ايران.

20- 1387، مطالعه ماكروسكوپيك كيسه هاي هوايي در كبوتر بالغ،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.
پایان نامه ها (15)

1-الهام قنبري، 1392، مطالعه اثر ژل رويال بر پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر ديابتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-زهرا اكبري زاده، 1391، مطالعه تاثير عصاره گياهي مرزه و بومادران بر روي تغييرات هيستوشيميايي بيضه و توان باروري (IVF) در موش رت نر بالغ كه با داروي سانتيمون (سيكلوسپورين) درمان شده اند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الهام آتشفراز، 1392، مطالعه اثر اتيل پيروات و عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر روي سيستم توليد مثلي و توان باروري آزمايشگاهي در موش هاي سوري نر كه با متوتروكسات تيمار شده اند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-امير خاكي، 1391، تاثير لپتين بر بلوغ آزمايشگاهي و آپوپتوز اووسيت بعد از انجماد بلوري و كيفيت مني تازه و منجمد يخ گشايي شده گاوميش رودخانه اي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

5-ندا خلف خاني، 1390، اثر تغذيه از دانه كامل آفتابگردان بر مورفولوري دستگاه گوارش و برخي از فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فرانك ايلخاني، 1390، تاثير سطوح مختلف كاسني و مرزه بر فراسنجه هاي خوني و مورفولوژي دستگاه گوارش در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زهرا آرمند، 1391، مطالعه تاثير عصاره دانه انگور سياه و عصاره زالزالك بر روي تغييرات هيستوشيمي بيضه و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) در موش رت نر درمان شده با داروي سيكلوسپورين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حميد رضا پير دهقان، 1391، مطالعه اثر تجويز حاد داروي سفتري اكسون(Ceftriaxone) بر روي تغييرات بافتي و هيستوشيميايي بيضه و غدد ضميمه جنسي در موش سوري، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-مرتضي سيد آبادي، 1391، مطالعه اثر داروي سفترياكسون(ceftriaxone) بر روي كيفيت ،آسيب DNA و بررسي توان باروري آزمايشگاهي(IVF) اسپرم در موش سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-حامد حسن زاده، 1390، مطالعه آناتومي و هيستومورفومتري جسم كاروتيد Carotid body در گوسفند ماكويي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-حسام الدين حسن زاده، 1390، مطالعه ساختار اناتوميكي و هيستومورفومتري عقده عصبي گردني قدامي)Cranial cervical ganglion ) در بزهاي بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-كيومرث نوري، 1389، تاثير كروم متيونين روي عملكرد رشد، متابوليت هاي خون و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-علي اصغر شعباني، 1390، مطالعه تاثير تركيبات اسيدهاي آلي با هدف جايگزيني با آنتي بيوتيك محرك رشد بر روي عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-سعيد علي حسين مسلك، 1390، مطالعه آناتومي و هيستومورفومتري روده كوچك در جوجه شتر مرغ هاي كمتر از يك ماه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

15-مجتبي بابازاده، 1389، مطالعه اثر سم كلر پيريفوسChlorpriphus بر روي بافت بيضه و اسپرماتوزوئيد در موش رت بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.