• نام و نام خانوادگی
  • تورج مهدی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
  • t.mehdizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • تورج مهدی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-T. Mehdizadeh, M.S. Hashemzadeh, A. Nazarizadeh, M. Neyriz-Naghadehi, M. Tat, M. Ghalavand, R. Dorostkar, "Chemical composition and antibacterial properties of Ocimum basilicum, Salvia officinalis and Trachyspermum ammi essential oils alone and in combination with nisin", Research Journal of Pharmacognosy (RJP), 2016, 3(4), 2016: 51-58.

2- "Essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in culture media and Iranian white cheese", iranian journal of microbiology, 2012.

3- "Antibacterial, antioxidant and optical properties of edible starch-chitosan composite film containing Thymus kotschyanus essential oil", Veterinary Research Forum, 2012.

4- "The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes", LWT - Food Science and Technology, 2011.

5- "بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنیهای سنتی شهرستان ارومیه", مجله بهداشت مواد غذایی, 1391.

6- "ارزیابی ویژگی های ضدباکتریایی، آنتی اکسیدانی و نوری فیلم خوراکی کامپوزیتی نشاسته - کیتوزان حاوی عصاره الکلی پوست انار", مجله علوم پزشکی ارومیه, 1391.

7- "اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نیسین و اسانس پیاز تحت غلظتهای مختلف نمک و ph بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی", مجله بهداشت مواد غذایی, 1390.

8- "بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره روغنهای اسانسی سه نوع پیاز مختلف بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوسو اشریشیا کلی", علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1- "Production of Iranian White Cheese with Dill Flavor and Study of its effect on the Growth and Survival of E.Coli O157 During Storage", 5 th National Congress on Medicinal Plants 18, 19 May 2016 Isfahan- Iran, 2016.

2- "Combined Antimicrobial Effect of Basil (Ocimum Basilicum ) Essential Oils and Nisin Bacteriocin", 5 th National Congress on Medicinal Plants 18, 19 May 2016 Isfahan- Iran, 2016.

3- "بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی عصاره هیدروالکلی پوست انار در محیط آزمایشگاه", 19 کنگره دامپزشکی ایران, 1395.

4- "بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی عصاره هیدروالکلی پره گردو در شرایط آزمایشگاهی", 19 کنگره دامپزشکی ایران, 1395.

5- "تاثیر باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر ویژگیهای شیمیایی و حسی پنیرسنتی کوزه", دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست, 1394.

6- "A survey on the microbiological and chemical quality of river buffalo in Urmia", اولين كنفرانس بين اللملي بهداشت مواد غذايي, 1388, تهران,ايران.

7- "AnAnAtimicrobial effects of combination of nisin and essential oil extracts of garlic and onion under different concentration of NaCl and different temperature and pH", First international congress of food hygiene, 1388, تهران,ايران.

8- "ANTIBACTERIAL, ANTIOXIDANT AND OPTICAL PROPERTIES OF EDIBLE STARCH-CHITOSAN COMPOSITE FILM CONTAINING THYMUS KOTSCHYANUS ESSENTIAL OIL", كنگره دانشچويان گروه پزشكي, 1391, اروميه,ايران.

9- "Antimicrobial and antioxidant activities of edible chitosan film enriched with natural pomegranate peel extract", 17 كنگره ملي دامپزشكي, 1391, تهران,ايران.

10- "Chemical Constituents and Antibacterial Activity of Ginger (Zingiber officinale Rosc.) Essential Oil in Combination with Heat-Denatured Lysozyme at Different pH Values", First international congress of food hygiene, 1388, تهران,ايران.

11- "Investigation of antibacterial activity of monocaprin against listeria monocytogenes and e.coli o157h7", دومين كنگره بين المللي بهداشت مواد غذايي, 1390, تهران,ايران.

12- "ارزيابي اثرات ضد باكتريايي فيلم كامپوزيتي خوراكي كيتوزان - نشاسته حاوي عصاره الكلي پوست انار بر روي باكتري هاي اشيرشياكلي و استافيلوكوكوس اورئوس", نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشا دامي, 1391, قم,ايران.

13- "ارزيابي اثرات ضد باكتريايي و توان مهاركنندگي متابوليتهاي حاصل از لاكتوباسيلوس كازئي بر روي برخي از ويژگيهاي فنوتيپي سالمونلا تيفي موريوم", كنگره ملي نخبگان بهداشت و ايمني مواد غذايي, 1391, تهران,ايران.

14- "ارزيابي اثرات ضد ليستريايي و ويژگيهاي نوري فيلم كامپوزيتي خوراكي كيتوزان - نشاسته حاوي عصاره الكلي پوست انار", نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشا دامي, 1391, قم,ايران.

15- "ارزيابي اثرات ضدباكتريايي ، آنتي اكسيداني و فنل كل فيلم فعال خوراكي كيتوزان حاوي اسانس روغني كاكوتي", كنگره ملي گياهان داروئي، كيش, 1391, كيش,ايران.

16- "بررسي اثر آنتي اكسيدانتي و ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي مريم گليofficinalis LSalvia بر زمان ماندگاري فيله ماهي قزل الاي رنگين كمان", سومين همايش بزرگ علوم و صنليع غذايي, 1394, اصفهان,ايران.

17- "بررسي اثرات ضد باكتريايي توام نيسين با روغن اساسي مريم گلي", همايش علمي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اروميه, 1392, اروميه,ايران.

18- "بررسي آفلاتوكسينM1 در پنيرهاي سنتي كوزه عرضه شده در استان كردستان با روش الايزا", دومين همايش كشوري سالمت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيهاي آن, 1393, تهران,ايران.

19- "بررسي مقايسه ايي آلودگي سالمونلايي در تخم مرغ هاي محلي و صنعتي شهر اروميه", بيست و يكمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران, 1392, شيراز,ايران.

20- "بررسي ومقايسه تشكيل بيوفيلم برخي ازباكتريهاي مهم از نظر مواد غذايي بر روي سطوح آلومينيوم و استيل ضد زنگ", دومين كنگره ملي پژوهشگران ايمني غذا, 1392, تهران,ايران.

21- "بيوسنسورها و نانوبيوسنسورها، ابزارهايي براي تصديق سلامت و ارگانيك بودن مواد غذايي", دومين كنگره ملي پژوهشگران ايمني غذا, 1392, تهران,ايران.

22- "تهيه فيلم كامپوزيتي خوراكي نشاسته - كيتوزان حاوي تركيب نيسين و عصاره پوست انار و بررسي اثرات ضد ميكروبي، آنتي اكسيداني و نوري آن", كنگره ملي نخبگان بهداشت و ايمني مواد غذايي, 1391, تهران,ايران.

23- "جداسازي و تعيين فنوتيپ باكتريهاي اسيد لاكتيك از پنير سنتي كوزه", نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشا دامي, 1391, قم,ايران.

24- "روش هاي نوين افزايش سلنيوم در مواد غذايي و نمونه هاي بيولوژيكي", اولين همايش روشهاي افزايش ماندگاري فرآوردههاي غذايي )بدون مواد افزودني(, 1393, تهران,ايران.

25- "ساختار بيوفيلم در محصولات لبني و تاثيرات محيط بر كيفيت سلامت شير", دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در علوم غذايي, 1394, زابل,ايران.

26- "كاربرد فيلمها و پوششهاي ضد ميكروبي در كنترل عوامل بيماريزا و افزايش عمر نگهداري محصولات گوشتي", كنگره ملي نخبگان بهداشت و ايمني مواد غذايي, 1391, تهران,ايران.

27- "كاربرد كروماتوگرافي بالا متصل به طيف سنج جرمي )HPLC_MS) در تعيين باقي مانده سموم و آفت كشها در مواد غذايي", دومين كنگره ملي پژوهشگران ايمني غذا, 1392, تهران,ايران.

28- "كاربردهاي تكنولوژي پالس نوري در صنايع غذايي", سومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, 1394, آبادان,ايران.

29- "مروري بر بهبود خواص فراسودمندي پروتئين هاي شير با تاكيد بر ويژگي هاي انحصاري آنزيم هاي پروتئوليتيك", دومين همايش كشوري سالمت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيهاي آن, 1393, تهران,ايران.

30- "مطالعه اثرات ضد باكتريايي لاكتوباسيلوس كازئي برعليه سالمونلا تيفي موريوم", نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشا دامي, 1391, قم,ايران.

31- "مكانيسم اثر پالس نوري بر م يكروارگانيسم ها در مواد غذايي", اولين همايش روشهاي افزايش ماندگاري فرآوردههاي غذايي )بدون مواد افزودني(, 1393, تهران,ايران.

32- "ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي اشرشياكلي بوسيله ي مونولورين )لوريسيدين( در مدل غذايي", نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشا دامي, 1391, قم,ايران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-تورج مهدی زاده، اصغر زمانی، میثم ابطحی, "تهیه نانوذرات مس به روش سازگار با محیط زیست و کاربردهای مختلف آنها", سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز مالکیت معنوی, 1395.
پایان نامه ها (8)

1-آیدا اصغری، جواد علی اکبرلو، تورج مهدی زاده, "مقایسه پتانسیل آنتی اکسیدانی عصاره های فراصوت پوست و هسته انگور قرمز و سفید", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1395.

2-مهسا مایلی، حسین تاجیک، تورج مهدی زاده, "اثر ترکیبی پوشش زئین حاوی عصاره های متانولی و اتانولی پوست نارنج و بسته بندی وکیوم بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای نگه¬داری شده در یخچال", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1395.

3-فاطمه اسماعیل، حسین تاجیک، تورج مهدی زاده, "بررسی اثر ترکیبی پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس و عصاره گیاه اناریجه بر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده در خلاء", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1395.

4-مریم ابراهیمیان، تورج مهدی زاده، جواد علی اکبرلو, "تاثیر عصاره آبی الکلی پوست انار بر طول مدت نگهداری کره سنتی", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1395.

5-.

6-ندا محمدی پور، تورج مهدی زاده, "تاثیر عصاره هیدروالکلی پره گردو بر طول مدت نگهداری کره سنتی", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1395.

7-سیما جعفری، حسین تاجیک، تورج مهدی زاده, "بررسی اثر فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه مریم گلی( Salvia officinalis L.) بر زمان ماندگاری فیله ماهي قزل آلای رنگین کمان", دانشگاه ارومیه، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, 1394.

8-سولماز صانعي فر، اصغر زمانی، تورج مهدی زاده, "تهيه وشناسايي نانو ذرات فلزي تثبيت شده بروي مواد سلولزي وبررسي خواص فيزيكي آنتي باكتريايي وآنتي اكسيدانتي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1- "اصول تغذیه", کارشناسی صنایع غذایی.

2- "تجزیه شیمیایی مواد غذایی", کارشناسی بهداشت مواد غذایی.

3- "اصول کنترل کیفیت در صنایع غذایی", کارشناسی علوم و صنایع غذایی.

4- "صنایع لبنیات", کارشناسی علوم و صنایع غذایی.

5- "کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی", کاردانی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.

6- "اصول نمونه برداری مواد غذایی", کارشناسی بهداشت مواد غذایی.

7- "اصول مدیریت بهداشت در صنایع غذایی", دکتری تخصصی( Ph.D) بهداشت مواد غذایی.

8- "آلودگی محیطی مواد غذایی", کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی.

9- "بهداشت محیط در صنایع غذایی", کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی.

10- "کنترل شیمیایی مواد غذایی", کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی.

11- "کنترل شیمیایی مواد غذایی", دکتری حرفه ایی دامپزشکی.