• نام و نام خانوادگی
  • حسن ملکی نژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology (VPT), Faculty of Vet. Medicine, UrmiaUniversity, Urmia, Iran, and

Department of Veterinary Pharmacology, Pharmacy, and Toxicology (VFFT), Faculty of Vet. Medicine, Yalelaan 16, 3508 TD, The Netherlands

Tel. Privet:

Mobile: +98 914 149 6558

Tel. Work: +984412792608

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (65)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (92)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (40)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن ملکی نژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
        بیوگرافی کوتاه

Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology (VPT), Faculty of Vet. Medicine, UrmiaUniversity, Urmia, Iran, and

Department of Veterinary Pharmacology, Pharmacy, and Toxicology (VFFT), Faculty of Vet. Medicine, Yalelaan 16, 3508 TD, The Netherlands

Tel. Privet:

Mobile: +98 914 149 6558

Tel. Work: +984412792608

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (65)

1-حسن ملکی نژاد, 2016, Protective effect of ethyl pyrovate on sperm parameters in phenylhydrazine induced hemolytic,Veterinary Research Forum.

2-حسن ملکی نژاد, 2016, Atorvastatin up-regulates the expression and activity of renal Cytochrome P450 3A2 in diabetic,j o u r n a l o f a p p l i e d b i o m e d i c i n e.

3-حسن ملکی نژاد, 2016, Interspecies variation in the hepatic biotransformation of zearalenone: Evidence for bio-inactivation of mycoestrogen zearalenone in sturgeon fish,Iranian Journal of Fisheries Sciences.

4-حسن ملکی نژاد, 2015, Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision,Toxin Reviews.

5-حسن ملکی نژاد, 2015, Protective effects of cornus mas extract on in vitro fertilization potential in methotrexate treated male mice,Veterinary Research Forum.

6-حسن ملکی نژاد, 2015, Hawthorn ethanolic extracts with triterpenoids and flavonoids exert hepatoprotective effects and suppress the hypercholesterolemia?induced oxidative stress in rats,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

7-حسن ملکی نژاد, 2015, Neurotoxicity of mycotoxins produced in vitro by Penicillium roqueforti isolated from maize and grass silage,Human and Experimental Toxicology.

8-حسن ملکی نژاد, 2015, Fructooligosaccharide raftilose reduces the mycophenolate mofetil-induced complications: Hematological and biochemical alterations,Veterinary Research Forum.

9-حسن ملکی نژاد, 2015, Immunotherapeutic effects of pentoxifylline in type 1 diabetic mice and its role in the response of T-helper lymphocytes,Iran J Basic Med Sci.

10-حسن ملکی نژاد, 2015, nCytotoxic effect of nanosilver particles on testicular tissue: Evidencefor biochemical stress and Hsp70-2 protein expressio,Environmental Toxicology and Pharmacology.

11-حسن ملکی نژاد, 2015, The role of sera from equine grass sickness on apoptosis induction in PC12 Tet-off p53 cell line,Veterinary Research Forum.

12-حسن ملکی نژاد, 2015, Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health- A Narrative Review Article,Iran J Public Health.

13-حسن ملکی نژاد, 2015, Varicocele-Induced Infertility in Animal Models,International Journal of Fertility and Sterility.

14-حسن ملکی نژاد, 2015, Involvement of cyclin D1 and E2f1 in zearalenone-induced DNA damage in testis of rats,Toxicon.

15-حسن ملکی نژاد, 2014, Protective effects of vitamin E and Cornus mas fruit extract on methotrexate induced cytotoxicity in sperms of adult mice,Veterinary Research Forum.

16-حسن ملکی نژاد, 2014, Aflatoxin M1 Concentration in Various Dairy Products:,Iranian J Publ Health.

17-حسن ملکی نژاد, 2014, Effects of silymarin on the pharmacokinetics of atorvastatin in diabetic rats,Eur J Drug Metab Pharmacokinet.

18-حسن ملکی نژاد, 2014, Royal jelly protects from taxol-induced testicular damages via improvement of antioxidant status and up-regulation of E2f1,System Biology in Reproductive Mediccine.

19-حسن ملکی نژاد, 2014, Vitamin E improved cypermethrin-induced damages in the ovary of rats;,Pesticide Biochemistry and Physiology.

20-حسن ملکی نژاد, 2014, Atorvastatin attenuates the paraquat-induced pulmonary inflammation via PPARc receptors: A new indication for atorvastatin,Pesticide Biochemistry and Physiology.

21-حسن ملکی نژاد، 2014، Treatment of type I diabetic mice with Al-transe retinoic acid by inhibition of proinflammatory cytokines،The journal of Urmia University of Medical Scinces.

22-حسن ملکی نژاد, 2014, Combined action of Silymarin and Celecoxib in modulating inflammatory mediators in osteoarthritis,Biomedicine and Preventive Nutrition.

23-حسن ملکی نژاد, 2014, Cytochrome C and Caspase-3/7 are Involved in Mycophenolic Acid- Induced Apoptosis in Genetically Engineered PC12 Neuronal Cells Expressing the p53 gene,Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

24-حسن ملکی نژاد, 2014, Silymarin attenuates mycophenolate mofetil-induced duodenal disorders in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

25-حسن ملکی نژاد, 2013, Aspergillus fumigatous toxins cause cytotoxic and apoptotic effect in Human T Lynphocytes (Jurkat cells),World Mycotoxin Journal.

26-حسن ملکی نژاد, 2013, Comparative Protective Effect of Hawthorn Berry Hydroalcoholic Extract , Atorvastatin, and Mesalamine on Experimentally Induced Colitis in Rats,JOURNAL OF MEDICINAL FOOD.

27-حسن ملکی نژاد, 2013, Potentiality and safety assessment of combination therapy with silymarin andcelecoxib in osteoarthritis of rat model,Biomedicine and Preventive Nutrition.

28-حسن ملکی نژاد, 2013, Antifibrotic effect of atorvastatin on paraquat-induced pulmonary fibrosis: Role of PPAR? receptors,European Journal of Pharmacology.

29-حسن ملکی نژاد, 2013, Silymarin protects from varicocele-induced damages in testis and improves sperm quality: evidence for E2f1 involvement,Systems Biology in Reproductive Medicine,.

30-حسن ملکی نژاد, 2013, Mycophenolate mofetil alters the antioxidant status in duodenum of rats: Implication for silymarin usage in mycophenolate mofetil-induced gastrointestinal disorders,Veterinary Research Forum.

31-حسن ملکی نژاد, 2013, The pathophysiology of osteoarthritis,Journal of Pharmacy Research.

32-حسن ملکی نژاد, 2013, ZEARALENONE IS CONVERTED TO A POTENT OESTROGENIC METABOLITE BY THE SUBCELLULAR FRACTIONS AND HEPATOCYTESEQUINE HEPATIC,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine.

33-حسن ملکی نژاد, 2012, Cyclopiazonic acid attenuates the divalant cations and augments the mRNA level of iNOS in the liver of the chickens,World mycotoxin Journal.

34-حسن ملکی نژاد, 2012, Long-term administration of Silymarin augments proinflammatory mediators in the hippocampus of rats: Evidence for antioxidant and pro-oxidant effects,Human and Experimental Toxicology.

35-حسن ملکی نژاد, 2012, Silymarin potentiates the anti-inflammatory effects of Celecoxib on chemically induced osteoarthritis in rats,Phytomedicine.

36- 2012, Cytotoxic Effects of Serum from Equine Grass Sickness Cases on Neuro-2a and PC12 Tet-Off Cell Lines: Implication for Using In Vitro Methods as Antemortem Diagnostic Tools,Journal of Equine Veterinary Science.

37-حسن ملکی نژاد, 2012, Silymarin regulates HIF-1? and iNOS expression inthe brain and gills of hypoxic-reoxygenated rainbow trout Oncorhynchus mykiss,AQUATIC BIOLOGY.

38-حسن ملکی نژاد, 2012, Silymarin regulates the cytochrome P450 3A2 and glutathione peroxides in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats,Phytomedicine.

39- 2011, Nitric Oxide and Acute Phase Proteins Are Involved in Pathogenesis of Mycophenolate Mofetil–Induced Gastrointestinal Disorders in Rats,Transplantation Procedings.

40- 2011, Protective effects of melatonin and Glycyrrhiza glabra extract on ochratoxin A induced damages on testes in mature rats,Human and Experimental Toxicology.

41-حسن ملکی نژاد, 2011, Study of the Mast Cells Distribution andHeterogeneity in Experimentally Induced Cystic Ovaries in Rats,Intern J Appl Res Vet Med..

42- 2011, Histological Impact of Long Time Varicocele-induction on Right and Left Testes in Rat; Relationship with Sperm Parameters and mating abilities,Veterinary Research Forum.

43- 2011, One step forward to improve the latest method of antibacterial susceptibility testing of vitro-cultured bacteria: and implication for antibacterial efficacy of Enrofloxacine on Aeromobas hydrophila,World journal of Microbiology and Biotechnology.

44- 2011, silymarin potentiates the antinociceptive effect of morphin in mice,phytotherapy research.

45- 2011, Liquorice plant extract reduces ochratoxin A-induced nephrotoxicity in rats,Experimental and Toxicologic Pathology.

46- 2010, chloramphenicol residues in chicken liver kidney and muscles: a comparison among the antibacterial residues monitoring methods of four plate test elisa and hplc,food and chemical toxicology.

47- 2010, the protective effect of liquorice plant extract on ccl4 induced hepatotoxicity in common carp )cyprinus capri(,veteronary research forum.

48- 2010, influence of sub-acute exposure to paraquat on cytochrome p450 3a2 expression in rat liver and lungs,pesitide biochemistry and physiology.

49- 2010, Zearalenone is bioactivated in the river buffalo (Bubalus bubalis): hepatic biotransformation,Tropical Animal Health Production.

50- 2007, Exposure of Oocytes to the Fusarium Toxins Zearalenone and Deoxynivalenol Causes Aneuploidy and Abnormal Embryo Development in Pigs,Biology of Reprodction.

51- 2007, In Vitro Assessment of Adsorbents Aiming to Prevent Deoxynivalenol and Zearalenone Mycotoxicoses,Mycopathologia.

52- 2007, Clinical Effects and Biochemical Mechanisms Associated with Exposure to the Mycoestrogen Zearalenone,Animal Feed Science and Technology.

53- 2007, Phenoxybenzamine Treatment is Insufficient to Prevent the Stress-induced Effects in Rat Gastrointestinal Tract,International Journal of Pharmacology.

54- 2006, Expression of 3a-and 3B-Hydroxy Steroid Dehydrogenase Mrna in COCS and Granulosa Cells Determines Zearalenone Biotransformation,Toxicology in vitro.

55- 2006, Naturally Occurring Estrogens in Processed Milk and in Raw Milk (from Gestated Cows),Journal of Agricultural and Food Chemistry.

56- 2006, Hydroxysteroid Dehydrogenases in Bovine and Porcine Granulosa Cells Convert Zearalenone into its Hydroxilated Metabolites a-Zaeralenol and B-Zaeralenol,Veterinary Resaearch Communications.

57- 2006, Species Differences in the Hepatic Biotransformation of Zearalenone,The veterinary journal.

58- 2005, Bioactivation of Zearalenone by Porcine Hepatic Biotransformation,Vet.res.

59- 2005, Enzyme Kinetics of Zearalenone Biotransformation:PH and Cofactor Effect,Arch Toxicol.

60- 2003, The Oestrogenc effect of Mycotoxin Zearalenone in Different Animal Species Depends on Biotransformation Pathways,Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics.

61- 2003, Apoptosis: A Possible Mechanism Involved in Equine Grass Sickness (EGS),Journal Of Veterinary Pharmacology & Therapeutics.

62-حسن ملکی نژاد, 1394, Cardioprotective effect of royal jelly on paclitaxel-induced cardio-toxicity in rats,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

63-حسن ملکی نژاد، 1394، تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوحه های گوشتی،تحقیقات تولیدات دامی.

64-حسن ملکی نژاد، 1392، بررسی اثرات آل - ترانس رتینوئیک اسید بر روی علائم، میزان نیتریک اکسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در مدل موشی مولتیپل اسکلروز،مجله علوم رازی پزشک.

65-مهران مرادی، حسین تاجیک، مهدی رضوی روحانی،ارومچی رسول، حسن ملکی نژاد،، 1389، ارزیابی خصوصیات آنتیاکسیدانتی، رنگ و اثرات ضد باکتریائی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی علیه لیستریا منوسیتوژنز،ارمغان دانش.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (92)

1- 1394, A Brief Review on Pharmacology of commonly Abused Drugs,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

2- 1394, Allopurinol down-regulated the hypoxia-induced factor-1a in neuro-2a cells exposed to hypoxia-reoxygenation,13th Iranian International congress of toxicology, Urmia,I R Iran.

3- 2008, Allopurinol Reduces Reactive Species Oxygen Production During Hypoxic Ondition in Neuronal Cells,1 st International congress of vet phamacological Sciences.

4- 1390, Alternative natural products instead of synthetic antibiotics: Antibacterial effect of Zataria,بيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, همدان,ايران.

5- 2011, Aresenic, Cadmium and Lead contents in imported rice and olive goods,11th International Congress of Iranian Society of Toxicology, Mashhad,Iran.

6- 1392, Atorvastatin via PPAR receptors reduced the Paraqut-induced pro-inflammatory cytokines in the lungs,12th Iranian Congress of Toxicology, ساري,ايران.

7- 2007, Biotransformation of the Mycoestrogen Zearalenone in Horses,29th Mycotoxins-Congress.

8- 1392, Cardio-protective effect of Royal Jelly against the Taxol-induced damages in Rats,12th congress of Toxicology, ساري,ايران.

9- 2009, CCL4 is not only a hepatotoxic compound but in chronic exposure also may exert neurotoxicty,10th Iranian congress of Toxicology, Tehran,Iran.

10- 2011, Characterization of environmentally friendly chitosan films incorporated with biologically active plant compounds,International Food Congress, Ezmir,Turkey.

11- 2011, Cyclooxygenase 2 is up regulated in subacute exposure to paraquat,11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology, Mashahd,Iran.

12- 2010, cyclopiazonic acid toxic effects on the liver and kidney : biological and histopathological studies,9th international issx meeting, istanbul,turkey.

13- 2003, Cytotoxic Effects of Penicillium Roqueforti Toxins on Neuro-2a Cells,16th Iranian International Physiology and Pharmacology Congress, Tehran, Iran.

14- 1394, Cytotoxic effects of two P-glycoprotein inhibitors Ketoconazole and Silymarin on Caco-2 cells,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

15- 1393, Daidzein and Trifolium hydroalcoholic extract negatively affected the testis strucure and functions,بيستمين كنگره باروري و ناباروري ايران, اصفهان,ايران.

16- 2011, Determination of estrogenic hormones in raw and cooked beef,2nd international congress of veterinary pharmacology, Tehran,Iran.

17- 1394, Effect of aflation-B1 on testicular tissue; Evidence for the roles of p21,,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

18- 2009, Effect of Allopurinol on Intracellular ATP-Contact and the Reactive Oxygen Species Generation in Hypoxic Neuro-2a Cells,11th International Congress of EAVPT.

19- 1392, Effect of chronic exposure to Trifolium leaves hydro-alcoholic extract and Daidzein on sperm parameters in rats; Evidence for sperm DNA damage and chromatin condensation,12th congress of Toxicology, ساري,ايران.

20- 2009, Effect of Melatonin and Vitamin E on Flumetrin- Induced Toxicity in Rat Testes,11th International Congress of EAVPT.

21- 2010, Effect of Tamaxifen on Female Genital Tract Histogenesis in Rat Fetus,16th Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine.

22- 2008, Effect of Zearalenone on cytochrome P 450 1A1 and 1B1 activity and mRNA level in TCDD-induced MCF-7 Human Breast Cancer cells,30th mycotoxin conference.

23- 2007, Effect of Zearalenone on Cytochrome P450 1A1 in TCDD-induced MCF-7 human Breast Cancer cells,18th Iranian Congress of Physiology&Pharmacology.

24- 2009, Endogenous estrogens and exoestrogens and thier possible impact on carcinogenesis,10th Iranian congress of Toxicology, Tehran,Iran.

25- 2011, estroid hormones in beef and river buffalo meat,2nd international congress of veterinary pharmacology, Tehran,Iran.

26- 1394, Evaluating the Protective Effect of Co-administrating of Vitamin C and Royal on Phenylhydrazine-induced Anemia’s Derangements on Sperm Quality,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

27- 1391, Evaluation of silymarin and melatonin protective effects in the kidneyof streptozotocin-induced diabetic rats: biochemical and histopathological studies,13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Isfahan,Iran.

28- 2007, Evaluation of Zinc Protoporphyrin and Urinary Delta-Aminolevulinic Acid as Indicators of Lead Poisoning in Workers Exposed to Lead,9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology.

29- 1390, Hawthorn (Crataegus Monogyna) hydroalcholic extracts anti- hyperlipidemic and antioxidant,بيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, همدان,ايران.

30- 1393, Hawthorn berries ethanolic extract lowered the PCOS-increased Testosterone and improved the Ovaries structure,بيستمين كنگره باروري و ناباروري, اصفهان,ايران.

31- 1394, High glucose induced cytotoxicity on Human Umbilical Vein Endothelial Cells,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

32- 1392, HOWTHORN BERRIES HYDROALCOHOLIC EXTRACT WITH HIGH TRITERPENIC ACID CONTENT REDUCES THE EXPERIMENTALLYINDUCED COLITIS DAMAGES IN RATCOLITIS DAMAGES IN RAT,2nd national congress on medicinal plants, تهران,ايران.

33- 2012, improves sperm qualitySilymarin prevents and protects from DOX-induced oxidative stress and,13th Royan Congress on Reproductive Biomidicine, Tehran,Iran.

34- 2011, Interaction beween gentamycin and MMF in experimentally-induced pyelonephritis in rfat,2nd International congress of veterinary pharmacology, Tehran,Iran.

35- 2011, Lactic acid Bacteria attenuate the Aspergillus flavus growth and Aspergillus flavus-produced Aflatoxin B1,11th International congress of Iranian Society of Toxicology, Mashhad,Iran.

36- 1392, Liquoric triterpenoids transport via Caco2 cells monolayer,2nd national congress on medicinal plants, تهران,ايران.

37- 1393, Mycoestrogen Zearalenone reduced the testicular endocrine activity and enhanced epithelia apoptosis in rats,بيستمين كنگره باروري و ناباروري, اصفهان,ايران.

38- 2009, mycoestrogens may exert their carcinogenesis via down regulation of mrp4 transporters,10th }ranian congress of toxicology, tehran,iran.

39- 2011, Mycophenolate Mefetil-induced gastrointestinal disorders is mediated by myeloperoxidase activity and acute phase proteins in rat,11th International Congress of Iranian Society of Toxicology, Mashhad,Iran.

40- 2011, Mycotoxin in imported rice: An implication for analyzing system in customs,11th International Congress of Iranian Society of Toxicology, Mashahd,Iran.

41- 1386, Mycotoxins in Food And Feed Chain and Their Impact on Human Health,17th Iranian National food Industry Congress.

42- 1387, Mycotoxins: Emerging Substsnces in Animals and Humans Health,1th International Congress of Veterinery Pharmacology,.

43- 2010, occurrence of cyclopiazonic acid in broilers diet and its effect on oxidative and nitrosative stress,9th issx, istanbul,turkey.

44- 2010, Paraquat toxic effects are beyond the respiratory system: Evidence for hepatic and renotoxicity,9th ISSX, Istanbul,Turkey.

45- 2009, Potentiation of Morphine Analgesia After Pretreatment wih Silymarin,19th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology.

46- 1392, PPAR receptors play a crucial role in the Paraquat-induced fibrosis: Implications for atorvastatin,12th Congress of Toxicology, ساري,ايران.

47- 1394, Prebiotic Raftilose attenuated the Aspirin-, Lipopolysaccharide- andMMF-induced cytotoxicity on Caco-2 cells,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

48- 1391, Protective effect of mesalamine, atorvastatin and howthorn berries hydroalcoholic extract on experimentally-induced colitis in rats,13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Isfahan,Iran.

49- 1390, Protective effect of Silymarin on oxidative stress in Sterptozotosin-induced diabetic rat,بيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, همدان,ايران.

50- 1393, Ram and rat: Two accepted models for Toxicological Studies,دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي, شيراز,ايران.

51- 1392, Red clover hydroalcoholic extract with high level of phenol scavenges free radicals,2nd natioanal congress on medicinal plants, تهران,ايران.

52- 2011, Red Clover: An alternative for hormone therapy replacement with antioxidant effects,2nd international congress of veterinary pharmacology, Tehran,Iran.

53- 2012, Royal Jelly protects from Taxol-induced damages in sperm quality in rats,13th Royan Intenational Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

54- 1391, Silymarin and celecoxib attenuated the mycophenolate mofetil Silymarin and celecoxib attenuated the mycophenolate mofetilinduced duodenum of rat,13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Isfahan,Iran.

55- 1390, Silymarin attenuates the serum and cartilage levels of IL-1? in chemically-induced,بيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, همدان,ايران.

56- 1392, Silymarin down regulated the varicocele induced protein oxidation and E2f1 expression in the tetis,2nd national congress medicinal plant, تهران,ايران.

57- 2008, Silymarin Exerts its Analgesic Effects via Antioxidant Power,1 st International congress of vet phamacological Sciences.

58- 2012, Silymarin improves hypoxia/reoxygenation-induced histopathological and transcriptional changes in rainbow trout,12th internationla congress of EAVPT, Noordwijkerhout,The Netherlands.

59- 2012, Silymarin prevents doxorubicin-induced carbonyl stress and rregulates the c-myc expression at mRNA level in the testis of rat,12th international congress of EAVPT, Noordwijkerhout,The Netherlands.

60- 1392, Silymarin regulates the pharmacokinetic of Atorvastatin in diabetic rats,2nd national congress on medicinal plants, تهران,ايران.

61- 1392, Silymarin restored the pnacreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,تهران - دانشگاه شهيد بهشتي.

62- 1390, Silymarin: an antioxidant or pro-oxidant,بيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, همدان,ايران.

63- 1392, SILYMARINATTENUATED THEMYCOPHENOLATE MOFETILINDUCEDTHEMYCOPHENOLATE MOFETILINDUCED,2nd national congress on medicinal plants, تهران,ايران.

64- 2008, Study of Antioxidant and Analgesic Effects of Colchicines Extract in Vivo and in Vitro Approaches,1 st International congress of vet phamacological Sciences.

65- 2011, study of therapeutic effect od melatonin on nNOS expression at mRNA level in diabetic rats,2nd international congress of Veterinary pharmacology, Tehran,Iran.

66- 2008, Study the Effect of Various Concentrations of Silymarin on Proliferation of Human Breast Cancer (MCF-7) and Human Prostate Cancer (Lncap)Cells,1st international congress of vet phamacological sciences.

67- 2011, The Cyclipiazonic acid: An old toxin with new impacts,11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology, Mashahd,Iran.

68- 2009, the effect of chronic formaldehyde inhalation in testicular tissue and sperm quantity and quality in rats,9th inranian congress of toxicology, tehran,iran.

69- 1394, The effects of Silibinin and Quercetin on Human Umbilical Vein Endothelial cells,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

70- 2012, the feline hypersensitivity against Acetaminophen toxicity is beyond the glucuronyl transferase deficiency: primary evidence for involvement of MRP2,12th INternatioanl congress of the European Association fo0r Veterinary Pharmacology and Toxicology, Noordwijkerhout,The Netherlands.

71- 2010, The influence of feed from and long-term cold temrature on the incidence of ascites and its associated parameters in male broilers at low altitudes,2nd international veterinary poultry congress, Tehran,Iran.

72- 2008, The Liquorice Plant Extract Proved CCL4-Induced Damages of the Fish Hepatoxicity, 1st international congress of vet phamacological sciences.

73- 2008, The Natural Estrogens and Mycoestrogens : from Simple Cell Proliferation to Transcriptional Effects on Cytochrome P 450 1A1 and 1B1 Expression in Human Breast Cancer Cell,Ehrlich II 2nd World Conference on Magic Bullets.

74- 1394, The protective effect of Achillea millefolium on failure effects of nicotine on sperm parameters,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

75- 2008, Xanthine Oxidase Inhibitors Reduce Nitric Oxide Production in Hypoxic Neuro-2a Cells,1 st International congress of vet phamacological Sciences.

76- 2005, Zearalenone Estrogenicity and Hepatic-Biotransformation,IfADO.

77- 1392, Zearalenone lowered the ram sperm quality and augmented the DNA damage in two Zearalenone lowered the ram sperm quality and augmented the DNA damage in two,12th congress of Toxicology, ساري,ايران.

78- 1394, Zearalenone up-regulates Estrogen receptor ? transcriptionally and translationally in the testis of rats,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, Urmia,Iran.

79- 2003, Zearalenone: an Emerging Toxin,14th symposium on Environmental Contaminants and Natural Toxins in the Food Chain.

80- 2011, Zedaralenone negatively affects the sperm quality in ram,11th International Congress of Iranian Society of Toxicology, Mashahd,Iran.

81- 1393، اثرات هيپوتيروئيديسم تجربي بر هيستولوژي و هيستوسيمي تخمدان موش رت بالغ،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

82- 1393، آتورواستاتين سبب كاهش ليپيد پراكسيداسيون و افزايش فعاليت SOD در كبد رتهاي ديابتي مي شود.،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

83- 1393، بيان MRP4 در كبد سگ بعد از مسموميت با استامينوفن،اولين كنفرانس سم شناسي دامپزشكي، تهران،ايران.

84- 1393، تاثير بعضي داروهاي ضد انگلي بر لينگواتو سراتا در محيط خارج بدن،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

85- 1393، تاثير مايكوتوكسين ها بر دام، طيور و آبزيان: مروري اجمالي بر 10 سال مطالعات تجربي،اولين كنفرانس سم شناسي دامپزشكي، تهران،ايران.

86- 1389، تغييرات فصلي پارامترهاي استاندارد مني و رابطه آنها با اجزاي پلاسماي مني قوچ قزل،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي.

87- 1393، زل رويال كاهش دهنده ميزان LDH و اكسيداسيون چربيها و پروتئين ناشي از تاكسول،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

88- 1393، ژل رويال كاهش توان انتي اكسيدانتي و افزايش اكسيداسيون پروتئينهاي بيضه ناشي از مصرف تاكسول را تعديل مي كند.،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

89- 1389، مطالعه اثر عصاره هيدروالكلي خاك شير در درمان سنگ كليه تجربي،همايش ملي گياهان داروئي، ساري،ايران.

90- 1393، مطالعه اثرات هيپوتيروئيديسم تجربي بر عيار هورمونهاي هيپوفيزي و گنادي،دومين كنفرانس علوم پايه، شيراز،ايران.

91- 1393، مطالعه اثرات هيپوتيروئيديسم تجربي توسط كاربيمازول بر عيار هورمونهاي T3 and T4،دومين كنفرانس علوم پايه دامپزشكي، شيراز،ايران.

92- 1389، مطالعه تاثير عصاره هيدروالكلي ميوه زالزالك بر ميزان كلسترول تام سرم و ليپيد پركسيداسيون كبد در موشهاي رت هايپرليپيدميك،همايش ملي گياهان داروئي، ساري،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1388، طراحی و ساخت قفس متابولیک پیشرفته.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1393، مطالعه اثرات تنظیمی سیلیمارین بر فارماکوکینتیک آتورواستاتین در موشهای رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-حسن ملکی نژاد، - 2.ناصر آق 20%، 1391، مطالعه متابولیسم کبدی مایکوتوکسین های آفلاتوکسین B1، Ochratoxin A و Zearalenone در ماهیان قزل آلا،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-حسن ملکی نژاد، - 2.ناصر آق 20%، 1394، مطالعه متابولیسم کبدی مایکوتوکسین های آفلاتوکسین B1، Ochratoxin A و Zearalenone در ماهیان خاویاری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1389، مطالعه مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی و ضددردی Silymarin و عصاره Achillea millefolium در موش های سوری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5- 1376، شناسایی و جمع آوری گال بلوط و مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک ترمیم زخم تجربی توسط اشکال پودر،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (40)

1-مهران مرادي، 1389، مطالعه تهيه فيلم خوراكي ضد ميكروبي كيتوزان و استفاده از آن در مارتادلا، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

2-آرش علي زاده، 1390، مطالعه تغييرات فعاليت آنزيم ميلوپراكسيداز در يافت روده و مقادير پروتئينهاي فاز حاد در سرم ناشي از مصرف مايكوفنولات مفتيل در موشهاي رت بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-صمد علي محمدي، 1390، ببرسي اثرات عصاره هيدروالكلي سياهدانه بر بافت كبد و لوزالمعده و ارزيابي ميزان گليكوژن كبدي در مشهاي رت ديابتيك با استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

4-معصومه مرادي، 1390، مطالعه اثرات Apoptotic and Cytotoxic مايكوفنوليك اسيد در ساولهاي PC12، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-مزدك رازي، 1390، بررسي اثر واريكوسل تجربي بر توانائي باروري در موشهاي رت بالغ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-ياسر شهبازي، 1389، مطالعه ميزان طبيعي هورمونهاي استروئيدي در فذآورده هاي خام و حرارت ديده دامي و اثرات تكثير سلولي آنها بر روي ستوتهاي سرطاني سينه انسان، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

7-سهيل وارسته، 1390، مطالعه تغييرات بيان ترنسپورتر MRP2 در مسموميت گربه ها با استامينوفن، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-سيد مهدي مشتاقيون، 1391، مطالعه اثرات محافظتي داروهاي آلوپورينول و سيليمارين بر آسيبهاي ناشي از واريكوسل تجربي در موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-حامد جانباز آسيابر، 1391، مطالعه اثرات پيشگيرانه، محافظتي و درماني سيليمارين بر روي پراكسيداسيون چربيها و اكسيداسيون پروتئينها در بافت بيضه متعاقب تجويز دوكسوروبيسين در موشهاي رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-ساناز شيخ زاده، 1391، مطالعه اثرات SilymaRIN و Celecoxib بر روي عوارض گوارشي ناشي از مصرف مايكوفنولات مفتيل در موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-علي شاليزار جلالي، 1390، اثرات محافظتي عصاره هاي آبي گل بومادران و ميوه زازالك بر روي تخريب بافت بيضه موش رت متعاقب تجويز سيكلوفسفاميد، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-سجاد فيضي، 1390، بررسي تغييرات هيستولوژيكي، هيستوشيميائي بر روي بيضه و كيفيت اسپرم مشهاي رت بالغ تحت درمان با سم آترازين، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-عزيزه رضائي، 1391، بررسي تاثير افزودن كازئينات سديم و عصاره نعناع بر ميزان فعاليت بازدارندگي ACE در ماست پروبيوتيك بدون چرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-علي رضا مرادي، 1391، تاثير افزودن ژل رويال به رقيق كننده تريس-زرده تخم مرغ براي نگهداري اسپرم قوچ قزل به صورت مايع در دماي 4 درجه ي سانتيگراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-پريسا سوفي، 1391، اثر سطوح مختلف عصاره هيدروالكلي برگ و گل شبدر قرمز روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد در زمانهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-وحيد شفيعي ايران نژاد، 1390، مطالعه اثرات محافظتي mesalamine ، Atorvastain و عصاره هيدروالكلي ميوه زالزالك بر كوليت تجربي در موس رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

17-آيسا رضابخش، 1390، مطالعه اثر درماني ديابت ناشي از Streptozotocin با سيليمارين و ملاتونين بر ميزان mRNA آنزيمهاي Cytochrome P450 و گلوتاتيون پراكسيداز در كبد موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

18-آيسا رضا بخش، 1390، مطالعه اثر درماني ناشي از Streptozotocin با سيليمارين . ملاتونين بر ميزان mRNA آنزيمهاي Cytochrome P450 و گلوتاتيون پراكسيداز در كبد موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

19-مسعود محرابي، 1392، مطالعه اثر داروي Atorvastatin بر فيبروز ريوي ناشي از پاراكوات: نقش گيرنده هاي PPARgama، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

20-فاطمه دلخوش كسمائي، 1391، مطالعه اثر محافظتي ژل رويال بر تغييرات بيوشيميائي و بافتي ناشي از مصرف تاكسول در بافت بيضه موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

21-سركار خانم پروانه قنبر مولائي، 1393، اثر سيليمارين اضافه شده به جيره مادر در نرونهاي حسي عقده پشتي نخاع نوزاد رت اكسوتومي شده، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

22-سركار خانم الميرا اديب نيا، 1393، تاثير زيرالنون بر تغييرات ايمنوهيستوشيميائي گيرنده هاي ER a و پارامترهاي اسپرم در موش رت بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

23-آقاي حجت عنبرا، 1393، مطالعه بافت شناسي اثر محافظتي ژل رويال و ويتامين ث بر بهبود روند تحليل بيضه و كيفيت اسپرم ناشي از آنمي هموليتيك حاصل از تجويز فنيل هيدرازين در موش هاي سوري بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

24-سركار خانم شيرين رخسار طلب آذر، 1393، مطالعه اثر سيليمارين بر فارماكوكينتيك آتورواستاتين در موش رت ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

25-سركار خانم معصومه عباس زاده، 1393، اثرات كوئرسيتين روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم هاي قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه در زمانهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سركار خانم معصومه عباس زاده، 1393، اثر كوئرسيتين بر فاكتورهاي كمي و كيفي اسپرم فوچ نكهداري شده در 4 درجه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سركار خانم زهرا غفاري صدقياني، 1393، مطالعه اثر ديادزئين و فيتواستروژن هاي عصاره هيدروالكلي برگ شبدر قرمز بر فاكتورهاي كمي و بيان ژنهاي ERa and ERb در اسپرم و بافت بيضه موشهاي رت بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

28-سركار خانم شبنم چراغي آذر، 1393، تاثير مايكوتوكسين زرالنون بر ميزان بيان ايمنوهيستوشيميائي پروتئين Cyclin D1 و بيان ژن E2f1 در بافت بيضه موش رت بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-آقاي شاهين عليزاده، 1393، مطالعه اثر آتورواستاتين بر تغييرات بافتي و فعاليت آنزيمي Cytochrome P450 3A2 ناشي از ديابت در كليه موشهاي رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

30-سركار خانم زهرا مودب، 1393، تاثير ايزومرR پولوگون بر روي گيرنده هاي ERa و تغييرات بافت شناسي بافت بيضه در موش سوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-ليلا زلرعي، 1392، مطالعه بافت شناسي، هيستومورفومتري، هيستوشيمي بيضه و ارزيابي پارامترهاي و توان باروري موشهاي سوري بالغ درمان شده توسط متوتركسات و اثرات محافظتي ويتامين E و عصاره زغال اخته، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

32-صغري عباس زاده، 1392، اثرات استرادايول و مايكواستروژن آلفا زيرالنول روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرو قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-مينا ستاري، 1392، انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين S100A9 سلولهاي نوتروفيل بصورت نو تركيب در باكتري E. Coli سويه M15، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

34-ذبيح الله نعمتي، 1392، تاثير جيره هاي آلوده به ?فلاتوكسينها و افزودن بعضي از مكملها بر روي رشد و هضم غذا در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

35-سركار خانم سپيده حسني ديزجي، 1392، مطالعه تاثير سيليمارين بر متابوليسم كبدي سوبستراي Cytochrome P450 3A2 در موشهاي ديابتي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

36-سركار خانم فاطمه بالا زاده، 1392، مطالعه تغييرات ناشي از اثرات تخريب نيكوتين بر ساختار بافت شناسي فوليكول هاي تخمدان و اثر محافظتي عصاره الكلي گياه بومادران در موش صحرائي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

37-آقاي علي كلانتري، 1392، مطالعه بافت شناسي اثرات آنمي هموليتيك ناشي از فنيل هيدرازين بر ساختار بافت بيضه و پارامترهاي باروري موش هاي سوري بالغ و نقش محافظتي كروسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

38-سركار خانم مهسا حلاج صلاحي پور، 1392، مطالعه تغييرات ناشي از اثرات تخريبي نيكوتين بر ساختار بافت شناسي بيضه و اثر محافظتي عصاره الكلي گياه بومادران در موش صحرائي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

39-سركار خانم مونا خرم جوي، 1392، مطالعه نقش گيرنده هاي PPARg در واكنشهاي التهابي ناشي از پاراكوات در ريه موش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

40-آقاي محمد رضا حسينچي قره آغاجي، 1392، اثر اسيد جيبرليك بر روي ساختار آناتوميكي و هيستولوژيكي و عملكرد توليد مثل بيضه صحرائي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.