فرناز ملکی فرد
 • نام و نام خانوادگی
  • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • f.malekifard@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (1)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Hossein Tajik , "Prevalence of Coenurus cerebralis in sheep in Northwest of Iran", Veterinary Research Forum, 2011.

2-Tavassoli M, Tajik H, Malekifard F, Soleimanzadeh A, Mardani K, "seasonal infestation of oestrus ovis larvae in slaughtered sheep in urmia, iran", Iranian veterinary journal, 2012.

3-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Seyed Hassan Pourseyed, Iraj Bernousi, Karim Mardani , "Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana", Parasitology research, 2012.

4-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaeilnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Mahdi Dilmaghani, "Detection of toxoplasma gondii DNA in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR-RFLP", Jundishapur Journal of Microbiology, 2013.

5-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali , "A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran", Persian Journal of Acarology, 2015, http://researchinfo.urmia.ac.ir/URBIS/Uploads/JArticle/JArticle139412F316402.pdf.

6-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali, Reza Darvishzadeh, "Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran", Veterinary Research Forum, 2014, http://researchinfo.urmia.ac.ir/URBIS/Uploads/JArticle/JArticle139405F811367.pdf.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, Ali Kazemnia, "Detection of Haemoproteus spp. in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in IRAN", 1er congrès sur la Biodiversité Animale et Écologie de la Santé, 2011.

2-Farnaz Malekifard, "DETERMINATION THE FREQUENCY OF IXODID TICKS ON THE DONKEYS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN", 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 2015.

3-Farnaz Malekifard, "A SURVEY OF HARD TICKS (ACARI: IXODIDAE) ON HORSES IN NORTHWEST OF IRAN", 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 2015.

4-Farnaz Malekifard, "DETECTION OF THEILERIA EQUI AND BABESIA CABALLI IN HORSES AND DONKEYS BY MICROSCOPIC AND MOLECULAR METHODS IN URMIA SUBURB, WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN", 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 2015.

5- "بررسي غلظت اسيد سياليك در سرم خون اسبهاي آلوده به تيلريا اكويي", سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب, 1394, شيراز,ايران.

6- "بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس در الاغ هاي شهرستان اروميه", نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

7- "بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسبهاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه در شهرستان اروميه", نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

8- "تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي", نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

9- "تعيين ناقلين بابزيا كابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه", نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان, 1394, تبريز,ايران.

10- "تعيين ناقلين تيلريا اكويي (بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه", سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب, 1394, شيراز,ايران.
پایان نامه ها (1)

1-مینو احمدپور محله, "شناسایی مولکولی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در گاوهای شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1395.