• نام و نام خانوادگی
  • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Farnaz Malekifard, Fatemeh Keramati, Susceptibility of protoscoleces of hydatid cyst to various concentrations of Oak gall (Quercus infectoria Olivier) extract at different exposure times in vitro,Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Accepted ......

2-Farnaz Malekifard, Fatemeh Keramati, Study mortality effects of carob (ceratonia silique) extract on protoscoleces of hydratid cyst in vitro,Armaghane-danesh Journal (Yasuj University of Medical Sciences), Accepted ......

3-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour, Molecular detection and differentiation of Giardia duodenalis in cattle of Urmia, northwest of Iran,Veterinary Research Forum - Accepted .....

4-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Karim Mardani, 2017, PCR-RFLP DETECTION OF HAEMOPROTEUS SPP. (HAEMOSPORIDA: HAEMOPROTEIDAE) IN PIGEON BLOOD SAMPLES FROM IRAN,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, DOI: 10.15547/bjvm.2014.

5-Farnaz Malekifard, 2017 , SOLICIDAL EFFECT OF THE GOLD NANOPARTICLE ON PROTOSCOLECES OF HYDRATID CYST IN VITRO. ,URMIA MEDICAL JOURNAL, 28(2):130-137.

6-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali , 2015, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran,Persian Journal of Acarology, 4(4):399-407.

7-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali, Reza Darvishzadeh, 2014, Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran,Veterinary Research Forum, 5(2): 129-133.

8-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Seyed Hassan Pourseyed, Iraj Bernousi, Karim Mardani , 2012, Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana,Parasitology research.

9-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaeilnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Mahdi Dilmaghani, 2013, Detection of toxoplasma gondii DNA in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR-RFLP,Jundishapur Journal of Microbiology.

10-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Hossein Tajik , 2011, Prevalence of Coenurus cerebralis in sheep in Northwest of Iran,Veterinary Research Forum.

11-Mousa Tavassoli, Hossein Tajik, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, 2012, seasonal infestation of oestrus ovis larvae in slaughtered sheep in urmia, iran,Iranian veterinary journal, 7:73-78.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-Farnaz Malekifard, Akbar Khodadadi, 2017, Serum total sialic acid concentrations in donkeys with natural babesiosis in Urmia, Northwest of Iran,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

2-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour Mahalleh, 2017, Prevalence of Giardia spp. infection in cattle of Urmia and its association with diarrhea in cattle,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

3-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour Mahalleh, 2017, Genotypic characterization of Giardia duodenalis in cattle of Urmia, northwest of Iran,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

4-Omid Noorani Kaliji, Mohammad Yakhchali, Farnaz Malekifard, 2017, Frequency and geographical distribution of Giardia and Cryptosporidium in ruminants and livestock dogs in the city of Mahabad (West Azarbayjan Province),The 1st international convention of Iranian scientific society of large animal internal medicine.

5-Farnaz Malekifard, 2015, DETERMINATION THE FREQUENCY OF IXODID TICKS ON THE DONKEYS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

6-Farnaz Malekifard, 2015, A SURVEY OF HARD TICKS (ACARI: IXODIDAE) ON HORSES IN NORTHWEST OF IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

7-Farnaz Malekifard, 2015, DETECTION OF THEILERIA EQUI AND BABESIA CABALLI IN HORSES AND DONKEYS BY MICROSCOPIC AND MOLECULAR METHODS IN URMIA SUBURB, WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

8-فرناز ملکی فرد، موسی توسلی، محمد یخچالی، مهدی شاه قلی، آیدین شفیع پور، 1395، شناسایی ناقلین تیلریا اکویی (بابزیا اکویی) در الاغ های شهرستان ارومیه،نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

9-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, Ali Kazemnia, 2011, Detection of Haemoproteus spp. in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in IRAN,1er congrès sur la Biodiversité Animale et Écologie de la Santé.

10- 1394، بررسي غلظت اسيد سياليك در سرم خون اسبهاي آلوده به تيلريا اكويي،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.

11- 1394، بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس در الاغ هاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

12- 1394، بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسبهاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه در شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

13- 1394، تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

14- 1394، تعيين ناقلين بابزيا كابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

15- 1394، تعيين ناقلين تيلريا اكويي (بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.
پایان نامه ها (5)

1-اکبر خدادای، 1396، بررسی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی و نئوسپورا کنینوم در جنین های سقط شده گوسفند در شهرستان ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر روزعلی باتوانی.

2-محمد علیمردای، 1396، بررﺳﯽ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي زنجبیل و اسطوخودوس ﺑﺮ تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاهی، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر موسی توسلی.

3-فاطمه کرامتی، 1396، بررﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﮐﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي بلوط و خرنوب ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، دکتر فرناز ملکی فرد.

4-امید نورانی کلیجی، 1396، مطالعه آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در سگ و نشخوارکنندگان دامداری های شهرستان مهاباد، دکتر محمد یخچالی، دکتر فرناز ملکی فرد.

5-مینو احمدپور محله، 1395، شناسایی مولکولی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در گاوهای شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد.