بیوگرافی کوتاه           

آدرس :  https://orcid.org/0000-0002-4809-3782

آدرس تامسون رویترز:      https://publons.com/researcher/1845561/farnaz-malekifard/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Farnaz_Malekifard

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5uNIFkgAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4-YVCw28oUL-QscGGRF4GQb2hOKwahWobebcC_hqMPuy-7te_O0I7t-Xb_EFTnSvZHxEYNgXw7iX9CWm32fM79RwdnrphFjxKRAGfaJb4D7g6xN6beYgi0t_MV28c_GPdIL4-oGlMJ0Opn3BzLWoMy4NDWtg

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (12)
دروس تدریس شده (14)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • فرناز ملکی فرد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

آدرس :  https://orcid.org/0000-0002-4809-3782

آدرس تامسون رویترز:      https://publons.com/researcher/1845561/farnaz-malekifard/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Farnaz_Malekifard

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5uNIFkgAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4-YVCw28oUL-QscGGRF4GQb2hOKwahWobebcC_hqMPuy-7te_O0I7t-Xb_EFTnSvZHxEYNgXw7iX9CWm32fM79RwdnrphFjxKRAGfaJb4D7g6xN6beYgi0t_MV28c_GPdIL4-oGlMJ0Opn3BzLWoMy4NDWtg

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-PhD, 2014, Vet Parasitology,Urmia University.

2-DVM, 2008,Urmia University.
مقالات ژورنال (18)

1-Farnaz Malekifard, RoozAli Batavani, Akbar Khodadadi, Investigation of Toxoplasma gondii and Neospora caninum as a cause of ovine abortion in affected herds of Urmia, northwest of Iran,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Accepted......

2-Neda Ahmadi afshar, Farnaz Malekifard, Siamak Asri Rezaei, Mousa Tavassoli, 2020, Hematological and Biochemical changes in naturally occurring equine piroplasmosis in donkeys (Equus asinus) of Northwest of Iran,Acta Parasitologica., DOI: 10.2478/s11686-020-00223-0.

3-Omid Noorani Kolije, Mohammad Yakhchali, Farnaz Malekfard, 2020, Investigation Cryptosporidium infection in cattle and water buffaloes of farms in Mahabad suburb, Iran,Journal of Veterinary Research, 75(2):147-155.

4-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli , Kiana Vaziri, In vitro assessment antiparasitic effect of selenium and copper nanoparticles on Giardia deodenalis cyst,Iranian Journal of Parasitology, ........ Accepted.

5-Farnaz Malekifard, Mosa Tavassoli, Mohammad Alimoradi, In vitro Assessment of anti-Trichomonas effects of Zingiber officinale and Lavandula angustifolia extracts on Trichomonas gallinae,Veterinary Research Forum......... Accepted.

6-Akbar Pourmand, Farnaz Malekifard, Mohammad Yakhchali, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infestation on equids in Sardasht suburb, Iran ,Veterinary Researchers & Biological Products....... Accepted.

7-Farnaz Malekifard, Mohammad Yakhchali, Mahdis Madhi, Prevalence of Varroa and association of Colony Collapse Disorder in apiaries in Urmia suburb, Iran,Veterinary Researchers & Biological Products....... Accepted.

8-Farnaz Malekifard, Fatemeh Keramati, 2018, Susceptibility of protoscoleces of hydatid cyst to various concentrations of Oak gall (Quercus infectoria Olivier) extract at different exposure times in vitro,Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 20 (5) e61316.

9-Farnaz Malekifard, Fatemeh Keramati, 2018, Study mortality effects of carob (ceratonia silique) extract on protoscoleces of hydratid cyst in vitro,Armaghane-danesh Journal (Yasuj University of Medical Sciences), 23(1):69-79.

10-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour, 2018, Molecular detection and differentiation of Giardia duodenalis in cattle of Urmia, northwest of Iran,Veterinary Research Forum, 9(1):81-85.

11-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Karim Mardani, 2017, PCR-RFLP DETECTION OF HAEMOPROTEUS SPP. (HAEMOSPORIDA: HAEMOPROTEIDAE) IN PIGEON BLOOD SAMPLES FROM IRAN,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, DOI: 10.15547/bjvm.2014.

12-Farnaz Malekifard, 2017 , SOLICIDAL EFFECT OF THE GOLD NANOPARTICLE ON PROTOSCOLECES OF HYDRATID CYST IN VITRO. ,URMIA MEDICAL JOURNAL, 28(2):130-137.

13-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali , 2015, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran,Persian Journal of Acarology, 4(4):399-407.

14-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali, Reza Darvishzadeh, 2014, Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran,Veterinary Research Forum, 5(2): 129-133.

15-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Seyed Hassan Pourseyed, Iraj Bernousi, Karim Mardani , 2012, Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana,Parasitology research.

16-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaeilnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Mahdi Dilmaghani, 2013, Detection of toxoplasma gondii DNA in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR-RFLP,Jundishapur Journal of Microbiology.

17-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Hossein Tajik , 2011, Prevalence of Coenurus cerebralis in sheep in Northwest of Iran,Veterinary Research Forum.

18-Mousa Tavassoli, Hossein Tajik, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, 2012, seasonal infestation of oestrus ovis larvae in slaughtered sheep in urmia, iran,Iranian veterinary journal, 7:73-78.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Awin Sabzewari, 2019, Molecular detection of Neospora caninum Infection in dogs in Urmia ,4th International & 11th NAtional Congress on Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA11).

2-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mastoureh Abbasi Bourkeili, 2019, study of Eimeria species diversity in native chicken in Qaemshahr subrub ,4th International & 11th NAtional Congress on Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA11).

3-فرناز ملکی فرد، محمد یخچالی، مهدیس مدحی، 1397، شیوع واروآ دستراکتور و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل در زنبورستان های شهرستان ارومیه،اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و خیوان.

4-فرناز ملکی فرد، محمد معین سبزه ای، 1397، بررسی میزان شیوع آلودگی به انگل های مشترک انسان و دام در دام های کشتار شده در کشتارگاه شهرستان سنقر، استان کرمانشاه ،اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و خیوان.

5-فرناز ملکی فرد، محمد معین سبزه ای، مروا عزیزنژاد، مهدی بابایی، 1397، بیماری پیروپلاسموزیس اسبی، مانعی در تجارت بین المللی اسبها ،کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب.

6-فرناز ملکی فرد، فاطمه کرامتی، محمد معین سبزه ای، محدثه اللهیاری، سیدعلی اکبر شیخ الاسلامی، 1397، بررسی اثرات کشندگی عصاره های بلوط و خرنوب بر کیست هیداتید گوسفند ،اولین کنگره بهداشت مواد غذایی.

7-فرناز ملکی فرد، محمد معین سبزه ای، محدثه اللهیاری، سیدعلی اکبر شیخ الاسلامی، 1397، انگل های زئونوز منتقله از ماهیان، تهدیدی برای ایمنی غذایی ،اولین کنگره بهداشت مواد غذایی.

8-Amir Zarein, Mehdi Kian, Mohammad Honarjoo, Farnaz Malekifard, 2017, A Review of New Treatments about Toxoplasmosis in 2016 ,National Conferene on zoonoses .

9-Farnaz Malekifard, Marva Aziznejad, Dictyocaulus arnfieldi infestation in horses in suburb of Rasht ,The 5th international Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2019).

10-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Ali Moradi, 2018, The Effect of Zingiber officinale Extract on Growth of Trichomonas gallinae ,7th National Congress on Medicinal Plants.

11-فرناز ملکی فرد، آرمین گلزاده، آرش آزادی، مهدی کیان، محمد معین سبزه ای، 1397، آلودگی به ایزوسپورافلیس در گربه های شهرستان ارومیه ،بیستمین کنگره دامپزشکی ایران.

12-فرناز ملکی فرد، موسی توسلی، سحر معینی، سپیده رجبی، 1397، تعیین گونه نوزما در زنبور عسل های شهرستان ارومیه،بیستمین کنگره دامپزشکی ایران.

13-Neda Ahmadi Afshar, Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, 2018, Serologic and Microscopic Studies on piroplasmosis in donkeys (Equus asinus) in the northwest of Iran ,14th International Congress of Immunology and Allergys.

14-Neda Ahmadi afshar, Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, 2018, Haematological and serum biochemical parameters in horses with natural babesiosis in Urmia, Northwest of Iran,14th International Congress of Immunology and Allergys.

15-Farnaz Malekifard, Akbar Khodadadi, 2017, Serum total sialic acid concentrations in donkeys with natural babesiosis in Urmia, Northwest of Iran,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

16-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour Mahalleh, 2017, Prevalence of Giardia spp. infection in cattle of Urmia and its association with diarrhea in cattle,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

17-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour Mahalleh, 2017, Genotypic characterization of Giardia duodenalis in cattle of Urmia, northwest of Iran,The 4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017).

18-Omid Noorani Kaliji, Mohammad Yakhchali, Farnaz Malekifard, 2017, Frequency and geographical distribution of Giardia and Cryptosporidium in ruminants and livestock dogs in the city of Mahabad (West Azarbayjan Province),The 1st international convention of Iranian scientific society of large animal internal medicine.

19-Farnaz Malekifard, 2015, DETERMINATION THE FREQUENCY OF IXODID TICKS ON THE DONKEYS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

20-Farnaz Malekifard, 2015, A SURVEY OF HARD TICKS (ACARI: IXODIDAE) ON HORSES IN NORTHWEST OF IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

21-Farnaz Malekifard, 2015, DETECTION OF THEILERIA EQUI AND BABESIA CABALLI IN HORSES AND DONKEYS BY MICROSCOPIC AND MOLECULAR METHODS IN URMIA SUBURB, WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

22-فرناز ملکی فرد، موسی توسلی، محمد یخچالی، مهدی شاه قلی، آیدین شفیع پور، 1395، شناسایی ناقلین تیلریا اکویی (بابزیا اکویی) در الاغ های شهرستان ارومیه،نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

23-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, Ali Kazemnia, 2011, Detection of Haemoproteus spp. in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in IRAN,1er congrès sur la Biodiversité Animale et Écologie de la Santé.

24- 1394، بررسي غلظت اسيد سياليك در سرم خون اسبهاي آلوده به تيلريا اكويي،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.

25- 1394، بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس در الاغ هاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

26- 1394، بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسبهاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه در شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

27- 1394، تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

28- 1394، تعيين ناقلين بابزيا كابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

29- 1394، تعيين ناقلين تيلريا اكويي (بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-دکتر فرناز ملکی فرد، 1397، بررسی اثرات نانوذرات طلا بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (12)

1-اکبر پورمند، 1398، مطالعه فراوانی آلودگی به کنه های سخت درتک سمی های شهرستان سردشت، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر محمد یخچالی.

2-سیده اوین سبزه واری، 1397، بررسی آلودگی به نئوسپورا کنینوم به روش مولکولی در سگ های شهرستان ارومیه.

3-مستوره عباسی بورخیلی، 1397، مطالعه گونه های ایمریا در پرندگان بومی در شهرستان قائم شهر.

4-مهدیس مدحی، 1397، شیوع واروآ دستراکتور و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل در زنبورستان های شهرستان ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر محمد یخچالی.

5-کیانا وزیری، 1397، بررسی نانوذرات سلنیوم و مس بر روی مرحله کیستی ژیاردیا دئودنالیس در شرایط آزمایشگاهی، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر موسی توسلی.

6-نیلوفر نجفی، 1397، تحلیل بر اثرات استفاده از حشره کش اسپینوزاد در بندپایان و تجربه ای بر اثر آن در آرگاس پرسیکوس در شرایط آزمایشگاهی.

7-سحر معینی، 1397، بررسی آلودگی به نوزما و تعیین گونه های نوزما در زنبور عسل های شهرستان ارومیه.

8-اکبر خدادای، 1396، بررسی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی و نئوسپورا کنینوم در جنین های سقط شده گوسفند در شهرستان ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر روزعلی باتوانی.

9-محمد علیمردای، 1396، بررﺳﯽ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي زنجبیل و اسطوخودوس ﺑﺮ تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاهی، دکتر فرناز ملکی فرد، دکتر موسی توسلی.

10-فاطمه کرامتی، 1396، بررﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﮐﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي بلوط و خرنوب ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، دکتر فرناز ملکی فرد.

11-امید نورانی کلیجی، 1396، مطالعه آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در سگ و نشخوارکنندگان دامداری های شهرستان مهاباد، دکتر محمد یخچالی، دکتر فرناز ملکی فرد.

12-مینو احمدپور محله، 1395، شناسایی مولکولی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در گاوهای شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد.
دروس تدریس شده (14)

1-مبانی بیولوژی سلولی مولکولی، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

2-ایمنی شناسی بیماریهای انگلی، کارشناسی ارشد انگل شناسی.

3-بیماریهای انگلی مشترک انسان و حیوان، کارشناسی ارشد انگل شناسی.

4-اصول بیولوژی مولکولی، کارشناسی ارشد انگل شناسی.

5-بیماریها و آفات زنبور عسل، کارشناسی ارشد امور دامی.

6-بیولوژی انگلها، کارشناسی ارشد انگل شناسی.

7-ایمنوپارازیتولوژی و بیولوژی مولکولی، PhD انگل شناسی.

8-انگل شناسی درمانگاهی، کارشناسی ارشد انگل شناسی.

9-انگل شناسی 1 کرمهای گرد، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

10-انگل شناسی 2 کرمهای پهن، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

11-پرورش و بیماریهای زنبور عسل، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

12-جانورشناسی عمومی، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

13-بیماریهای مشترک انسان و دام، دکترای حرفه ای دامپزشکی.

14-آشنایی با انگل حشرات مفید، کارشناسی ارشد انگل شناسی.