• نام و نام خانوادگی
  • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • f.malekifard@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرناز ملکی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-Farnaz Malekifard, Minoo Ahmadpour, Molecular detection and differentiation of Giardia duodenalis in cattle of Urmia, northwest of Iran,Veterinary Research Forum - Accepted .....

2-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Karim Mardani, 2017, PCR-RFLP DETECTION OF HAEMOPROTEUS SPP. (HAEMOSPORIDA: HAEMOPROTEIDAE) IN PIGEON BLOOD SAMPLES FROM IRAN,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, DOI: 10.15547/bjvm.2014.

3-Farnaz Malekifard, 2017 , SOLICIDAL EFFECT OF THE GOLD NANOPARTICLE ON PROTOSCOLECES OF HYDRATID CYST IN VITRO. ,URMIA MEDICAL JOURNAL, 28(2):130-137.

4-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali , 2015, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran,Persian Journal of Acarology, 4(4):399-407.

5-Farnaz Malekifard, Mousa Tavassoli, Mohammad Yakhchali, Reza Darvishzadeh, 2014, Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran,Veterinary Research Forum, 5(2): 129-133.

6-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Seyed Hassan Pourseyed, Iraj Bernousi, Karim Mardani , 2012, Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana,Parasitology research.

7-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaeilnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Mahdi Dilmaghani, 2013, Detection of toxoplasma gondii DNA in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR-RFLP,Jundishapur Journal of Microbiology.

8-Mousa Tavassoli, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Hossein Tajik , 2011, Prevalence of Coenurus cerebralis in sheep in Northwest of Iran,Veterinary Research Forum.

9-Mousa Tavassoli, Hossein Tajik, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, 2012, seasonal infestation of oestrus ovis larvae in slaughtered sheep in urmia, iran,Iranian veterinary journal, 7:73-78.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-Mousa Tavassoli, Bijan Esmaielnejad, Farnaz Malekifard, Ali Soleimanzadeh, Karim Mardani, Ali Kazemnia, 2011, Detection of Haemoproteus spp. in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in IRAN,1er congrès sur la Biodiversité Animale et Écologie de la Santé.

2-Farnaz Malekifard, 2015, DETERMINATION THE FREQUENCY OF IXODID TICKS ON THE DONKEYS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

3-Farnaz Malekifard, 2015, A SURVEY OF HARD TICKS (ACARI: IXODIDAE) ON HORSES IN NORTHWEST OF IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

4-Farnaz Malekifard, 2015, DETECTION OF THEILERIA EQUI AND BABESIA CABALLI IN HORSES AND DONKEYS BY MICROSCOPIC AND MOLECULAR METHODS IN URMIA SUBURB, WEST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN,2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9).

5- 1394، بررسي غلظت اسيد سياليك در سرم خون اسبهاي آلوده به تيلريا اكويي،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.

6- 1394، بررسي مورفومتريك پيروپلاسموزيس در الاغ هاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

7- 1394، بررسي ميزان فراواني ابتلا به پيروپلاسموزيس در اسبهاي آلوده به كنه و غير آلوده به كنه در شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

8- 1394، تعيين ميزان آلودگي به پيروپلاسموزيس با روش هاي مولكولي و ميكروسكوپي در الاغ هاي استان آذربايجان غربي،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

9- 1394، تعيين ناقلين بابزيا كابالي به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان، تبريز،ايران.

10- 1394، تعيين ناقلين تيلريا اكويي (بابزيا اكويي) به روش مولكولي در اسبهاي شهرستان اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب، شيراز،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-فاطمه کرامتی، 1396، بررﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﮐﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي بلوط و خرنوب ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، دکتر فرناز ملکی فرد.

2-امید نورانی کلیجی، 1396، مطالعه آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در سگ و نشخوارکنندگان دامداری های شهرستان مهاباد، دکتر محمد یخچالی، دکتر فرناز ملکی فرد.

3-مینو احمدپور محله، 1395، شناسایی مولکولی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در گاوهای شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، دکتر فرناز ملکی فرد.