• نام و نام خانوادگی
  • رامین مظاهری خامنه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین مظاهری خامنه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری تخصصی (DVSc)، 1383 تا 1391، دکتری تخصصی جراحی،دانشگاه ارومیه.

2-دکتری عمومی (DVM)، 1377 تا 1383، دکتری عمومی دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
مقالات ژورنال (15)

1-Aghaei borashan F, Shahrooz R, Ahmadi A, Mazaheri Khamene R, Imani M, Autumn 2018, Histomorphometrical Study of the Effect of Platelet-rich Plasma Therapy on the Damage Caused by the Torsion-Detorsion Testicular in Mice,Journal of Fasa University of Medical Sciences, http://journal.fums.ac.ir/article-1-1550-en.html.

2-Khaneshi F, Shahrooz R, Ahmadi A, Mazaheri Khamene R, Imani M, 2018, Protective effect of Bone marrow mesenchymal cells on Testis Histologic and Histolomorphometric properties in Mice following Spermatic cord Toesion-Detorsion,Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ)l, 23 (2): 202-213.

3-Shariati SH، Shalizar-Jalali A، Esmaeilnejad B، Mazaheri-Khameneh R، 2018، Histological analysis of testiculopathy induced by experimental babesiosis،Feyz، Journal of Kashan University of Medical Sciences، April، 2018 Vol. 22، No 1، Pages 15-24.

4-مسعود پورعيسي، محمد حسين دقيقي، امير عمراني راد، حسن فتاحي، اشرف فخرجو، رامين مظاهري خامنه، ارزیابی سیگنال های MRI گره های لنفاوی Reactive با نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن،مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز.

5-Sara Javanmardi , Samira Golmohammadi, Ramin Mazaheri-khameneh, 2017, Evaluation of Silymarin effects on post-operative peritoneal adhesion in Rats,The Journal of Urmia University of Medical Sciences, Vol. 28(8), November 2017.

6-Saifzadeh S, Derakhshanfar A, Shokouhi F, Hashemi M, Mazaheri R, 2006, Vascular hamartoma as the cause of hind limb lameness in a horse,J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med, 53(4):202-4.

7-Saifzadeh S, Shokouhi Sabet Jalali F, Javanmardi S, Mazaheri-Khameneh R, 2007, Traumatic urinary diversion caused by gunshot injury in a stallion,Iranian Journal of Veterinary Research (IJVR), 8(3): 279-81.

8-Sarrafzadeh-Rezaei F, Saifzadeh S, Mazaheri R, Behfar M, 2008, First report of vaginal prolapse in a bitch treated with oestrogen,Anim Reprod Sci, 106(1-2):194-9.

9-Poureisa M, Daghighi MH, Mazaheri Khameneh R, Salehi Majd S, 2015, Fetal Nasal Bone Status in Iranian Women Undergoing First-Trimester Screening For Trisomy 21: A Review and an Observational Study,Iranian Journal of Radiology.

10-Poureisa M, Daghighi MH, Esmaili H, Mazaheri-Khameneh R, 2015, Magnetic resonance imaging of Whipple s disease confined to the CNS presenting with multiple intracerebral mass lesions,Acta Medica Iranica.

11-Daghighi MH, Pouriesa M, Maleki M, Fouladi DF, Pezeshki MZ, Mazaheri Khameneh R, Bazzazi AM, 2014, Migration patterns of herniated disc fragments: a study on 1,020 patients with extruded lumbar disc herniation,The Spine Journal.

12-Poureisa M, Daghighi MH, Mazaheri-Khameneh R, Ghadirpour A, 2013, Bilateral primary breast lymphoma in a teenage girl with multi-organ involvement,Acta Medica Iranica.

13-Ramin Mazaheri-Khameneh; Farshid Sarrafzadeh-Rezaei; Siamak Asri-Rezaei; Bahram Dalir-Naghadeh, 2012, Comparison of time to loss of consciousness and maintenance of anesthesia following intraosseous and intravenous administration of propofol in rabbits,Journal of the American Veterinary Medical Association.

14-Mazaheri-Khameneh R, Sarrafzadeh-Rezaei F, Asri-Rezaei S, Dalir-Naghadeh B, 2012, Evaluation of clinical and paraclinical effects of intraosseous vs intravenous administration of propofol on general anesthesia in rabbits,Veterinary Research Forum (VRF).

15-Daghighi MH, Poureisa M, Shimia M, Mazaheri-Khamene R, Daghighi S, 2012, Extramedullary plasmacytoma presenting as a solitary mass in the intracranial posterior fossa,Iranian Journal of Radiology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 1394، گزارش موردي لنگش شديد ناشي از عدم تشكيل يك طرفي استخوان ران در يك سگ نژاد ترير،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركننگان، تبريز،ايران.

2- 1393, A Case Report of Mandibular Fracture Stabilization Using Modified Wire Technique in a Calf,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

3- 1393, A Case Report of Mid-shaft None Union Radius and Ulna Fracture in a Hawk Treated with IM Pinning and Orthopedic Wires,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

4- 1393, Evaluation of total intraosseous anesthesia (TIOA) with propofol in rabbit,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

5- 1393, First Report of Equine Juvenile Mandibular Ossifying Fibroma (EJMOF) in a Filly Treated with Rostral Mandibulectomy in Iran,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

6- 1393, Reverse Saphenous Conduit Flap: A Case Report in a Cat with Severe Large Metatarsophalangeal Degloving Injury,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

7- 1393, Undiagnosed Diaphragmatic Hernia in a Traumatized Cat,چهارمين سمپوزيوم بين المللي جراحي دامپزشكي (ISVS) و يازدهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي (ISVSAD), مشهد,ايران.

8- 1394، گزارش يك مورد SCC آلت تناسلي نريان ارجاعي به كلينيك دامپزشكي دانشگاه اروميه،سومين كنگره ملي بهداشت و بيماري هاي اسب، شيراز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-رامین مظاهری خامنه،مسعود پورعیسی، 1388، ارزیابی MR digital subtraction در تشخیص تومور های داخل جمجمه ای.

2-رامین مظاهری خامنه،محمد حسین دقیقی، 1390، شیوع انواع هرنیه های extruded دیسکال کمری با MRI.

3-رامین مظاهری خامنه،مسعود پورعیسی، 1391، عوامل مستعد کننده در دژنراتیو اسپوندیلولیستزیس: بررسی بر پایه تصاویر MRI.
پایان نامه ها (14)

1-محمدصدیق شهریاری نور، 1398، بررسی تأثیر پانسمان نانوسلولزی باکتریایی برای رسانیدن ویتامین ث بر التیام زخم پوستی در موش رت، رامین مظاهری خامنه.

2-بهاران علیزاده مهاجر، 1397، تاثیر تجویز پیش درمانی مکمل روی بر ترمیم آناستوموز تجربی کولون در رت، رامین مظاهری خامنه.

3-مهدی شاه قلی، 1397، تاثیر درمانی مکمل روی بر سیمای بافت شناسی و پایداری آناستوموز تجربی کولون در رت، رامین مظاهری خامنه.

4-فرشته خانشی، 1397، ارزیابی اثرات محافظتی ماست سلها و سلولهای مزانشیمی بر تغییرات بافتی، پارامترهای اسپرمی و توان آزمایشگاهی متعاقب القا پیچش و واپیچش بیضه ای در موشهای سفید آزمایشگاهی، دکتر رسول شهروز.

5-فاطمه آقایی، 1397، ارزیابی توان محافظتی ماست سل ها، پلاسمای غنی از پلاکت و اتیل پیروات در ساختار بافتی بیضه، خصوصیات اسپرم و توان باروری موش های سفید آزمایشگاهی متعاقب پیچش و واپیچش بیضه، دکتر رسول شهروز.

6-سروه رستمی نژاد، 1397، مطالعه مقادیر تروپونین I و CK-MB به دنبال استفاده از داروهای پیش بیهوشی تیزانیدین و کلونیدین در رت، دکتر سیامک عصری رضایی، دکتر رامین مظاهری خامنه.

7-جلیل اعظمی، 1396، بررسی اثرات آمینو اسید ها بر روی تحرک اختلالات اکروزوم و یکپارچگی پلاسمای اسپرم سگ در طول نگهداری در یخچال، دکتر علی سلیمان زاده.

8-زهرا برمکی ، 1396، بررسی اثر آنتی اکسیدانی آلفالیپوئیک اسید بر روی کیفیت منی سگ در طول نگهداری در دمای 5 درجه سانتی گراد .

9-سید حمید شریعتی، 1395، ارزیابی های استریولوژیک، مورفومتریک و مورفولوژیک تغییرات ساختار بافتی بیضه در مدل تجربی بابزیوز ناشی از بابزیا بایژمینا در موش.

10-نیلوفر علی آبادیان، 1395، تاثیر تجویز داخل صفاقی سیلیمارین بر روند ترمیم زخم آناستوموز مری در رت.

11-سیامک غلامعلی پور، 1395، تأثیر تجویز خوراکی سیلیمارین بر التیام برش تجربی سیستوتومی در رت.

12-سمیرا گل محمدی، 1395، ارزیابی تاثیر تجویز داخل صفاقی سیلیمارین در ممانعت از تشکیل چسبندگیهای صفاقی بعد از عمل جراحی .

13-سيد مصطفي موسوي بايگي، 1394، تاثير تجويز داخل صفاقي سيليمارين بر روند التيام زخم برش طولي مري گردني در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-احمد عليزاده، 1394، اثربخشي تجويز داخل استخواني پروپوفل جهت بيهوشي در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1-کشیک کارورزی، دکتری عمومی.

2-اصول جراحی و هوشبری، دکتری عمومی.

3-عملیات بالینی در بخش جراحی، دکتری عمومی.

4-جراحی عمومی دامهای بزرگ، دکتری عمومی.

5-کارورزی جراحی دام کوچک، دکتری عمومی.

6-کارورزی جراحی دام بزرگ ، دکتری عمومی.

7-جراحی عمومی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

8-بیماریهای اندامهای حرکتی، دکتری عمومی.