مهران مرادی
 • نام و نام خانوادگی
  • مهران مرادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری بهداشت مواد غذایی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
  • m.moradi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

زمینه ­های تحقیقاتی

       -میکروبیولوژی شیر و فرآورده­های لبنی       

       -ارزیابی احتمال خطر                        -بیوفیلم باکتری­های بیماری زا و فساد زا در مواد غذایی 

       -تهیه و ارزیابی خصوصیات عملکردی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی با منشاء حیوانی، گیاهی و میکروبی 

      -تهیه و ارزیابی فیلم و پوشش­های خوراکی- ضد میکروبی و استفاده از آنها در مواد غذایی

شماره  تلفن محل کار:   04431942633 

شماره فاکس محل کار:   04432771926

آدرس ریسرچ گیت: www.researchgate.net/profile/Mehran_Moradi2

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=zwa4dXMAAAAJ&hl=en

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (12)
دروس تدریس شده (5)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهران مرادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری بهداشت مواد غذایی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

زمینه ­های تحقیقاتی

       -میکروبیولوژی شیر و فرآورده­های لبنی       

       -ارزیابی احتمال خطر                        -بیوفیلم باکتری­های بیماری زا و فساد زا در مواد غذایی 

       -تهیه و ارزیابی خصوصیات عملکردی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی با منشاء حیوانی، گیاهی و میکروبی 

      -تهیه و ارزیابی فیلم و پوشش­های خوراکی- ضد میکروبی و استفاده از آنها در مواد غذایی

شماره  تلفن محل کار:   04431942633 

شماره فاکس محل کار:   04432771926

آدرس ریسرچ گیت: www.researchgate.net/profile/Mehran_Moradi2

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=zwa4dXMAAAAJ&hl=en

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-PROFESSIONAL BACKGROUND , "Iran (Urmia) / Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University/ Assistant Professor / 2014-now".

2-PROFESSIONAL BACKGROUND , "Iran (Tabriz) / Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz /Assistant Professor / 2011-2014".

3-UNIVERSITY EDUCATION, "Urmia University, Faculty of Veterinary Medicine/ Ph.D in Food Hygiene/2006-2011/Urmia, Iran ", Thesis: : Investigation on Development of Chitosan Antimicrobial Edible Film for Martadella Sausage.

4-UNIVERSITY EDUCATION, "Urmia IAU, Faculty of Veterinary Medicine/ Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M) /1997-2004/Urmia, Iran ", Thesis: Purification of N2 From Avian Influenza A (H9N2) Virus for Preparation of Neuraminidase Specific Antiserum.

5-HIGH SCHOOL EDUCATION, "Imam Khomeini high school / Iranian high school degree / 1993-1997/Urmia, Iran ".
مقالات ژورنال (33)

1-Shahabi., N .,Tajik, H., Moradi, M., Forough, M. Ezati, P., "Physical, antimicrobial and antibiofilm properties of Zataria multiflora Boiss essential oil nanoemulsion", International Journal of Food Science and Technology, 2017.

2-Masomi, V.,Tajik, H., Moradi, M., Forough, M., Shahabi., N , "Antimicrobial effects of Zataria multiflora boiss. essential oil nanoemulsion against Escherichia coli O157:H7", Urmia Medical Journal, 2016.

3-Tajik, H., Moradi, M., Razavi Rohani, S.M., Hadian, M, "Determination of aflatoxin M1 in pasteurized and UHT milk in West-Azarbaijan province of Iran. ", Journal of Food Quality and Hazards Control, 2016.

4-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Mahmoudian, A., "Antioxidant and antimicrobial effects of zein edible film impregnated with Zataria multiflora boiss essential oil and monolaurin. ", LWT- Food Science and Technology. , 2016.

5-Tootoonchi, P., Hesari, J., Moradi, M., Fathi, B., "Production and evaluation of probiotic red grape juice by Latobacillus acidophilus LA5, and Lactobacillus casei. ", Journal of Food Science Research, 2016.

6-Tajik, H., Naghili, H., Ghasemmahdi, H., Moradi, M., Badali, A., "Effects of Zataria multiflora boiss essential oil, ultraviolet radiation and their combination on Listeria monocytogenes biofilm in a simulated industrial model.", International Journal of Food Science and Technology. , 2015.

7-Tootoonchi, P., Hesari, J., Moradi, M., Mehrnoosh, F., "Survival of encapsulated Lactobacillus Acidophilus LA5 and Lactobacillus Casei 431in orange juice stored in refrigerated temperature. ", International Journal of Biology, Pharmacy and applied Science, 2015.

8-Ghasemi, S., Haji Seyed Javadi, N., Moradi, M., Khosravi-Darani, K., "Application of zein antimicrobial edible film incorporating Zataria multiflora boiss essential oil for preservation of Iranian ultrafiltered Feta cheese. ", African Journal of Biotechnology, 2015.

9-Ghasemmahdi, H., Tajik, H., Moradi, M., Badali, A., Modaresi, R., Dilmaghani, M. , "Antibiotic resistance pattern and biofilm formation ability of clinically Isolates of Salmonella enterica serotype Typhimurium.", International Journal of Enteric Pathogens. , 2015.

10-Tajik, H., Farhangfar, A., Moradi, M. & Razavi Rohani, S.M. , "Effectiveness of clove essential oil and grape seed extract on microbial and lipid oxidation characteristics of raw buffalo patty during storage at abuse refrigeration temperature", . Journal of Food Processing and Preservation. , 2014.

11-Moradi, M., Mirzaie, M. & Abdali, H. , "Inhibition of antibiotic-resistant Staphylococcus aureus using the combined application of cumin essential oil and norfloxacin. ", Zoonosis Research. , 2013.

12-Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Moradi, M., Farhangfar, A., "Evaluation of antibacterial characteristics of zein edible film incorporated withZatariamulti flora boiss essential oil and monolaurin against listeria monocytogenes and E. coli o157: h7 in vitro. ", Urmia Medical Journal. , 2012.

13-Ghasemi, S., Haji SeyedJavadi, N., Moradi, M., Oromiehie, A.,& Khosravi-Darani, K. , "Investigation on development of zein antimicrobial film and essential oil of Zatariamulti flora Boiss on Salmonella enteritidis, Listeria monoctogenes, Escherichia coli and Staphylococcus aureus.", Asian Journal of chemistry. , 2012.

14-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Oromiehie, A., Malekinejad, H., & Ghasemmahdi, H. , "Development and evaluation of antioxidant chitosan film incorporated with grape seed extract. ", Journal of Medicinal Plants. , 2012.

15-Saei-Dehkordi, S.S., Fallah, A.A., Heidari-Nasirabadi, M., & Moradi, M. , "Chemical composition, antioxidative capacity and interactive antimicrobial potency of Satureja khuzestanica Jamzad essential oil and antimicrobial agents against selected food- related microorganisms. ", International Journal of Food Science and Technology., 2012.

16-Tavassoli,M., Imani, A., Tajik, H., Moradi, M., & Pourseyed, S.H. , "Novel in Vitro Efficiency of Chitosan Biomolecule against Trichomonas gallinae.", Iranian Journal of Parasitology. , 2012.

17-Mahmodi, R.,Tajik, H., Farshid, A.A., Ehsani, A., Zaree, P., & Moradi, M, "Phytochemical properties of menthalongifolia L. Essential oil and its antimicrobial effects on Staphylococuus aureus. ", Armaghan Danesh. , 2012.

18-Hassanzadeh, P., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Ehsani, A., Aliakbarlu, J., & Moradi, M., "Effects of gamma irradiation and chitosan edible coating on the bacterial, chemical and sensory properties of chicken meat. ", Journal of Food Science Research. , 2012.

19-Razavi Rohani, S.M.,Moradi, M.,& Mehdizadeh, T., "Antibacterial combined effects of nisin and onion essential oil under different concentration of NaCl and pH against Listeria monocytogenes in vitro. ", Journal of Food Hygiene, 2012.

20-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Oromiehie, A., Malekinejad, H., Aliakbarlu, J., & Hadian, M. , "Characterization of antimicrobial-antioxidant chitosan film incorporated by Zatariamulti flora Boiss essential oil and grape seed extract..", LWT Food Science and Technology, 2012.

21-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., & Oromiehie, A.,, "Effectiveness of Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract impregnated chitosan film on ready-to-eat mortadella-type sausages during refrigerated storage.", Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011.

22-Razavi Rohani, S. M., Moradi, M., Mehdizadeh, T., Saei Dehkordi, S. S. & Griffiths, M.W. , "The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes. ", LWT Food Science and Technology, 2011.

23-Farhangfar, A., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M.,Moradi, M., & Aliakbarlu, J. , "Combined Influence of the Clove Essential oil and Grape Seed Extract on the Spoilage Related Bacteria of Buffalo Patties during the Storage at 8 °C. ", Journal of Food Science Research, 2011.

24-Saei-Dehkordi, S.S., Tajik, H., Moradi, M.,& Khalighi-Sigaroodi, F. , "Chemical composition of essential oils in Zataria multiflora Boiss from different parts of Iran and their antioxidant and antimicrobial efficacy. ", Food and Chemical Toxicology, 2010.

25-Tajik, H., Asri Rezaie, S., Pajohi- Alamouti, M.R., Moradi, M., & Dalir Naghadeh, B., "Mineral content of muscle (longissimus dorsithoracis) and liver of river buffalo (Bubalus Bubalis). ", Journal of Muscle Foods, 2010.

26-Tajik, H., Alabaf-Yoosofi, F., & Moradi, M., "Effects of Edible Zein and Chitosan Coating Assimilated by Oregano Essential Oil on Quality Indexes of Hen Egg. ", Journal of Food Science Research. , 2010.

27-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Oromiehie, A.,Malekinejad, H., & Saei-Dehkordi, S.S, "Antibacterial, Antioxidant and Color Properties of Edible Chitosan Film Incorporated with Zataria multiflora Boiss. essential oil.", Armaghan Danesh, 2010.

28-Moradi, M., Tajik, H., No, H.K., Razavi Rohani, S.M., Oromiehie, A., & Ghasemi, S., "Potential inherent properties of chitosan and its applications in preserving muscle food.", Journal of Chitin and Chitosan, , 2010, 15(1): 35-45..

29-Saei-Dehkordi, S.S., Tajik, H., Moradi, M., Jafari Dehkordi, A.,& Ghasemi, S., "Chemical composition and antibacterial effects ofRosmarinus Officinalis L. essential oil with lysozyme on Listeria monocytogenes. ", ArmaghanDanesh, 2009.

30-Saei Dehkordi, S. S., Razavi Rohani, S. M., Tajik, H., Moradi, M. &Aliakbarlou, J, "Antimicrobial effects of lysozyme in combination with Zataria multiflora Boiss. essential oil at different pH and NaCl concentrations on E. coli O157:H7 andStaphylococcus aureus. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 2008.

31-Tajik, H., Moradi, M., Razavi Rohani, S.M., Erfani, A.M., & SabetJalali, F.S., "Preparation of chitosan from brine shrimp (Artemia urmiana) cyst shells and effects of different chemical processing sequences on the physicochemical and functional properties of the product.", Molecules, 2008.

32-Nazari, A., Moradi, M., Aminian, M., & Madani, R., "Preparation of neuraminidase specific antiserum from H9N2 subtype of avian influenza virus. ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 2007.

33-Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., & Moradi, M., "Detection of Aflatoxin M1 in raw and commercial pasteurized milk in Urmia, Iran. ", Pakistan Journal of Biological Science, 2007.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- "Antibacterial effect of eugenol and silver nanoparticles and their interaction with food components. ", The 17th International and Iranian congress of Microbiology, 2016, Tehran.

2- "Sanitizing and antibiofilm properties of Zataria multiflora essential oil against Staphylococcus aureus. ", The 17th International and Iranian congress of Microbiology, 2016.

3- "Antibacterial and antibiofilm characteristics of silver nanoparticles loaded agar hydrogel against Staphylococcus aureus. ", The 17th International and Iranian congress of Microbiology, 2016.

4- "Antibacterial properties of Zataria multiflora boiss. essential oil nanoemulsion formed by emulsion phase inversion. ", 3th International congress of veterinary Pharmacology & Pharmaceutical Sciences., 1395, Shahrekord.

5- "Effect of growth temperature and biofilm age on the resistance of Salmonella Typhimurium biofilms to bacteriophage in chicken model.", 5th International Veterinary poultry Congress, 1394, Tehran.

6- "Mycotoxin detoxification ability of Lactic Acid Bacteria a bio-approach", IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, 1394, Urmia.

7- "ارزيابي اثر اسانس و نانو امولسيون گياه آويشن شيرازي بر كنه ارگاس پرسيكوس (كنه مرغ) در شرايط آزمايشگاهي", سومين همايش ملي كنترل بيولوژيك در كشاورزي و منابع طبيعي, 1394, مشهد,ايران.

8- "بررسي پايداري و خصوصيات ضدبيوفيلمي نانوامولسيون اسانس آويشن شيرازي", سومين كنگره سراسري باكتري شناسي ايران, 1394, تهران,ايران.

9- "فعاليت ضدبيوفيلمي اسانس آويشن شيرازي بر عليه ايزوله كلينيكي سالمونلا تيفي موريوم مقاوم به چند دارو.", سومين همايش بزرگ علوم و صنايع غذايي, 1394, اصفهان,ايران.

10- "مروري بر طيف سنجي ارتعاشي همراه با آناليز كمومتريكس براي تشخيص ملامين در شير", دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آن, 1393, تهران,ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید سیاوش ساعی دهکردی- مهران مرادی- مهدی بخت, "انگل های قابل انتقال از مواد غذایی", 1394, انتشارات دانشگاه شهرکرد ,ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-Moradi, M., Tajik, H., , "Effect of neutral electrolyzed water on biofilm of some pathogens and spoilage bacteria in dairy model systems", Urmia University, 2017.

2-Tajik, H., Moradi, M., , "Antimicrobial effects of zein edible film incorporated with Zataria multiflora Boiss. essential oil and monolaurin against Listeria monocytogenes and E. coli O157: H7", Urmia University, 2010.

3-Razavi Rohani, S.M.,Moradi, M., "Antimicrobial effects of combination of nisin and essential oil extracts of garlic and onion under different concentration of NaCl and different temperature and pH", Urmia University, 2008.
پایان نامه ها (12)

1-لیلا السادات بوریاباف, "خصوصیات ضد بیوفیلمی و ضدعفونی کنند گی هیدروژل آگار حاوی نانو نقره کلوئیدی", دکتری عمومی دامپزشکی- استاد راهنما, 1395.

2-نگین حیدریان دهکردی, "تداخلات ضدمیکروبی نانو نقره کلوئیدی با اوژنول و ترکیبات غذایی؛ مطالعه آزمایشگاهی", کارشناسی ارشد- استاد راهنما, 1395.

3-مریم شیردل, "بهبود اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی اسانس آویشن شیرازی با نانو نقره کلوئیدی و استفاده از آنها به¬عنوان محلول ضدعفونی کننده", کارشناسی ارشد. استاد راهنما, 1395.

4-ناصر باقری, "اثرات بنزوآلکانیوم کلراید و پر استیک اسید بر بیوفیلم لیستریا منوسیتوژنز در مدل شیر خام", کارشناسی ارشد, 1394.

5-ولی اله معصومی, "اثرات ضدمیکروبی نانوامولسیون آویشن شیرازی بر علیه اشرشیا کلی O157:H7", کارشناسی ارشد, 1394, استاد مشاور.

6-نسیم شهابی, "خصوصیات فیزیکی، ضد¬باکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز", کارشناسی ارشد, 1394, استاد مشاور.

7-آرمن بدلی ریحان اباد, "اثرات اسانس آویشن شیرازی در تشکیل بیوفیلم سالمونلا تیفی¬موریوم در سطوح در تماس با غذا", کارشناسی ارشد, 1394, استاد مشاور.

8-پریزاد توتونچی, "تولید آب انگور قرمز ارگانیک پروبیوتیک به وسیله باکتری¬های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و لاکتوباسیلوس کازئی431-", کارشناسی ارشد, 1392, استاد مشاور.

9-ريبوار محمدي, "اثرات دماي رشد و سن بيوفيلم در مقاومت بيوفيلم سالمونلا تيفي موريوم نسبت به باكتروفاژ در مدل گوشت مرغ", پایان نامه دكتراي عمومی, 1394, استاد راهنما.

10-مصطفي عليپور, "اثرات باكتريوفاژ بر بيوفيلم سالمونلا تيفي موريوم تشكيل شده در سطح استيل زنگ نزن در مدل گوشت قرمز", پایان نامه دكتراي عمومی, 1394, استاد راهنما.

11-هادي قاسم مهدي, "بررسي استفاده از باكتريوفاژ در رشد و بقاء سالمونلا انتريكا سروواريته تيفي موريوم در پتي گوشت گاو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

12-نسيم واعظي, "اثرات پوشش خوراكي كيتوزان حاوي عصاره دانه انگور بر روي ماندگاري فيله ماهي قزل آلا در دماي يخچال", پایان نامه دكتراي عمومي, 1393, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1- "بهداشت و صنایع شیر".

2- "میکروب شناسی مواد غذایی".

3- "بهداشت کارخانجات مواد غذایی ".

4- "نمونه برداری مواد غذایی ".

5- "استانداردها و قوانین مواد غذایی".
جوایز و افتخارات (1)

1- "استاد نمونه دانشگاه تبریز", 1391.