• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا محمودیان متهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
  • a.mahmoudian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا محمودیان متهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Detection of Antirabies Antibody in Dogs by IHA,Comparison with Rabies ELISA Test in Urmia", Indian Vet. Journal, 2003.

2- "بررسی سرم شناسی میزان شیوع آلودگی گاوها به BVDV با آزمون الایزا و مقایسه استفاده از الایزای شیر و سرم خون در ارومیه", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1383.

3- "بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "Assessment of Aanti-infectious Bursal Disease Virus Antibodies Transferred from Hen to Egg and Chick by ELISA in Urmia (IRAN)", World Veterinary Congress, 2002.

2- "تعيين كمترين عيار با ارزش جهت پي بردن به عفونت توكسوپلاسمايي با آزمودن الايزا و ايمونو فلورسنت (IFA) در سرم گوسفندان دراروميه", دومين همايش سراسري دفاع در برابر عوامل بيولوژيك با تاكيد بر ارتقا روشهاي تشخيص و پيشگيري, 1383.