• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا محمودیان متهور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا محمودیان متهور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 2003, Detection of Antirabies Antibody in Dogs by IHA,Comparison with Rabies ELISA Test in Urmia,Indian Vet. Journal.

2- 1383، بررسی سرم شناسی میزان شیوع آلودگی گاوها به BVDV با آزمون الایزا و مقایسه استفاده از الایزای شیر و سرم خون در ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

3- 1382، بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 2002, Assessment of Aanti-infectious Bursal Disease Virus Antibodies Transferred from Hen to Egg and Chick by ELISA in Urmia (IRAN),World Veterinary Congress.

2- 1383، تعيين كمترين عيار با ارزش جهت پي بردن به عفونت توكسوپلاسمايي با آزمودن الايزا و ايمونو فلورسنت (IFA) در سرم گوسفندان دراروميه،دومين همايش سراسري دفاع در برابر عوامل بيولوژيك با تاكيد بر ارتقا روشهاي تشخيص و پيشگيري.