• نام و نام خانوادگی
  • وحید محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1- 1390، دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی (DVSc)،دانشگاه تهران.

2- 1385، دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مقالات ژورنال (4)

1-Vahid Najarnezhad, Vahid Mohammadi, Mohammad Velayati, 2016, Evaluation of clinical, hematological, and biochemical changes following autologous blood transfusion in goats,Comparative Clinical Patholology.

2-Vahid Mohammadi, Ehsan Anassori, Shoja Jafar, 2016, Measure of energy related biochemical metabolites changes during peri-partum period in Makouei breed sheep,Veterinary Research Forum.

3-Sedighe Abbasipour-Dalivand, Rahim Mohammadi, Vahid Mohammadi, 2015, Effects of Local Administration of Platelet Rich Plasma on Functional Recovery after Bridging Sciatic Nerve Defect Using Silicone Rubber Chamber An Experimental Study,Bulletin of Emergency and Trauma.

4- 2015, Determination of Lead and Cadmium Level in Cow’s Milk by Spectrophotometry Electrothermal Atomic Absorption,Journal of Ilam University of Medical Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 2013, Analysis of the Relationship between BoLA-DRB3.2 gene and Bovine Leukemia Virus infection in Iranian Holstein Cattle,lThe 2nd International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP), Tehran, Iran.

2- 2013, Spina bifida in a lamb,The 2nd International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP), Tehran, Iran.

3- 1394, Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination,5th International veterinary poultry congress, Tehran, Iran.

4- 1393, Platelet Rich Plasma Locally Improves Functional Recovery after Bridging Sciatic Nerve Defect Using Silicone Rubber Chamber.,4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS), Mashhad, Iran.

5- 1394, Survey on Sulfonamide resistance gene (sul1) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia,5th International veterinary poultry congress, Tehran, Iran.

6- 1394, Survey on Tetracycline resistance gene (tetA) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia,5th International veterinary poultry congress, Tehran, Iran.

7- 1391، تشخيص يك مورد سندروم ميلوديسپلاستيك (MDS-RAEB) در گربه نژاد مو كوتاه اهلي،دومين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان، ايران.

8- 1391، گزارش آلودگي به كانديدا آلبيكنس (Candida albicans) در يك سنجاب ايراني (Sciurus anomalus)،دومين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، سمنان، ايران.

9- 1393، گزارش باليني تورم قرنيه ائوزينوفيليك در گوسفند.،هجدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، ايران.

10- 1394، گزارش يك مورد آنسفالوسل مادرزادي در يك راس بره ماده چهار ماهه،نهمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، تبريز، ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1393، خون شناسی و سلول شناسی پرندگان و حیوانات غیر معمول (اگزوتیک) بیمار ،دانشگاه اروميه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- ، 1395، ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با انرژی و برخی پارامترهای دیگر خون طی دوره انتقالی در گوسفندان نژاد ماکویی،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (7)

1-محمد ولايتي، 1394، بررسي تغييرات باليني، هماتولوژي و بيوشيميايي بدنبال انتقال خون اتولوگ در بز، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-پيمان سپهرنيا، 1394، بررسي فراواني ژن مقاومت به تتراسايكليين tetA در جدايه هاي اشريشيا كلي از جوجه هاي گوشتي شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-هانيه معلم بنداني، 1393، بررسي مقادير سرب و كادميوم در شير خام گاو مناطق مختلف سيستان- ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاور.

4-محسن محمدي، 1392، اثر سطوح مختلف پروبيوتيك و تنش گرمايي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوحه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

5-صديقه عباسي پور، 1393، ارزيابي تاثير كاربرد موضعي پلاسماي غني از پلاكت(Platelet Rich Plasma) بر روي ترميم عصب سياتيك رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

6-فرزانه عابدي، 1392، بررسي تغييرات آنزيمهاي استرس اكسيداتيو در ورم پستان تجربي با ليپوپلي ساكاريد اشريشياكلي در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاور.

7-فرشاد سلطاني، 1394، بررسي ميزان شيوع مايكوپلاسما گالي سپتيكوم در مرغان گوشتي شهرستان اروميه به روش PCR، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-کلینیکال پاتولوژی، دکتری عمومی دامپزشکی.

2-کارورزی آزمایشگاه، دکتری عمومی دامپزشکی.

3-بیوشیمی بالینی، کارشناسی ارشد.

4-بیوشیمی ویتامینها و مواد معدنی، کارشناسی ارشد.

5-مدیریت و ایمنی در آزمایشگاه، کارشناسی ارشد.

6-شناخت دستگاهها و روشهای آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد.

7-بیوشیمی هورمونها، کارشناسی ارشد.

8- کلینیکال پاتولوژی طیور،دکترای تخصصی.

9- کلینیکال پاتولوژی جراحی،دکترای تخصصی.

10- کلینیکال پاتولوژی کاربردی،دکترای تخصصی.