• نام و نام خانوادگی
  • جواد علی اکبرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

جواد علی اکبرلو در شهرستان خوی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را درهمان شهرستان به پایان رسانده و در سال 1376 در رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد. در مرداد ماه سال 1382 به عنوان دانشجوی ممتاز و شاگرد اول ورودی 76 به دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی نائل آمد و بلافاصله در مهر ماه 1382 در آزمون دکتری تخصصی رشته بهداشت مواد غذایی شرکت کرده و در بین بیش از 50 نفر شرکت کننده، موفق به کسب رتبه اول گردید. در سال 1384 بورسیه دانشکده دامپزشکی را اخذ نمود. در آبان ماه سال 1387 تحصیلات خود را در مقطع دکتری تخصصی به پایان رسانید و سپس به عنوان یکی از اعضای گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه شروع به کار نمود.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد علی اکبرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

جواد علی اکبرلو در شهرستان خوی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را درهمان شهرستان به پایان رسانده و در سال 1376 در رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد. در مرداد ماه سال 1382 به عنوان دانشجوی ممتاز و شاگرد اول ورودی 76 به دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی نائل آمد و بلافاصله در مهر ماه 1382 در آزمون دکتری تخصصی رشته بهداشت مواد غذایی شرکت کرده و در بین بیش از 50 نفر شرکت کننده، موفق به کسب رتبه اول گردید. در سال 1384 بورسیه دانشکده دامپزشکی را اخذ نمود. در آبان ماه سال 1387 تحصیلات خود را در مقطع دکتری تخصصی به پایان رسانید و سپس به عنوان یکی از اعضای گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه شروع به کار نمود.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-Mojtaba Raeisi, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlu, Seyed Hamed Mirhosseini, Seyed Mohammad Hashem Hosseini, 2015, Effect of carboxymethyl cellulose-based coatings incorporated with Zataria multiflora Boiss. essential oil and grape seed extract on the shelf life of rainbow trout fillets,LWT - Food Science and Technology.

2-A. Sharbati, M. Daneshyar, A. Aghazadeh, J. Aliakbarlu and F. Hamian, 2015, Effects of Rhus coriaria on nutrient composition, thiobarbituric acid reactive substances and colour of thigh meat in heat-stressed broilers,South African Journal of Animal Science.

3-Hosseinzadeh, S., Mardani, K., Aliakbarlu, J. and Ghorbanzadehghan, M., 2015, Occurrence of Campylobacter in chicken wings marketed in the northwest of Iran,International Food Research Journal.

4-Aliakbarlu, J. and Khalili Sadaghiani, S. , 2015, Effect of Avishane Shirazi (Zataria multiflora) and clove (Syzygium aromaticum) essential oils on microbiological, chemical and sensory properties of ground sheep meat during refrigerated storage.,Journal of Food Quality.

5-Aliakbarlu, J. and Mohammadi, Sh. , 2015, Effect of Sumac (Rhus coriaria L.) and Barberry (Berberis vulgaris L.) water extracts on microbial growth and chemical changes in ground sheep meat,Journal of Food Processing and Preservation.

6-Aminzare, M., Aliakbarlu, J., Tajik, H., 2015, Effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on chemical characteristics of lyoner-type sausage during storage at refrigerated condition.,Veterinary Research Forum.

7-Bazargani-Gilani, B., Aliakbarlu, J. and Tajik, H., 2015, Effect of pomegranate juice dipping and chitosan coating enriched with Zataria multiflora Boiss essential oil on the shelf-life of chicken meat during refrigerated storage,Innovative Food Science and Emerging Technologies.

8-Norouzi, E., Daneshyar, M., Farhoomand, P., Aliakbarlu, J. and Hamian, F., 2014, Effect of zinc acetate and magnesium sulfate dietary supplementation on broiler thigh meat colour, nutrient composition and lipid peroxidation values under continuous heat stress condition,Annals of Animal Science.

9-Raeisi, M. Tajik, H., Aliakbarlu, J. and Valipour, S., 2014, Effect of carboxymethyl cellulose edible coating containing Zataria multiflora essential oil and grape seed extract on chemical attributes of rainbow trout meat.,Veterinary Research Forum.

10-Mahmoudi, R., Norian, R., Pajohi-Alamoti, M.R. and Aliakbarlu, J., 2014, Effect of season on microbial and chemical characteristics of milk and yoghurt from sheep,Animal Production Science.

11-Aliakbarlu, J., Khalili, S., Mohammadi, Sh. and Naghili, H, 2014, Physicochemical properties and antioxidant activity of doshab (a traditional concentrated grape juice),International Food Research Journal.

12-Aliakbarlu, J., Mohammadi, Sh. and Khalili, S., 2014, A study on antioxidant potency and antibacterial activity of water extracts of some spices widely consumed in Iranian diet,Journal of Food Biochemistry, 38 (2): 159-166..

13-Bazargani-Gilani, B., Tajik, H., Aliakbarlu, J, 2014, Physicochemical and antioxidative characteristics of Iranian pomegranate (Punica granatum L. cv. Rabbab-e-Neyriz) juice and comparison of its antioxidative avtivity with Zataria multiflora Boiss essential oil.,Veterinary Research Forum.

14-Hashemi, M., Ehsani, A., Hosseini Jazani, N., Aliakbarlu, J. and Mahmoudi, R, 2013, Chemical Composition and in vitro antibacterial activity of essential oil and methanol extract of Echinophora platyloba D.C against some of food-borne pathogenic bacteria,Veterinary Research Forum, 4(2): 123-127. .

15-Razavi Rohani, S.M, Aliakbarlu, J., Ehsani, A. and Hassanzadazar, H., 2013, Biogenic amines determination in some traditional cheeses in West Azerbaijan province of Iran,Veterinary Research Forum.

16-Aliakbarlu, J. and Shameli, F, 2013, In vitro antioxidant and antibacterial properties and total phenolic contents of essential oils from Thymus vulgaris, T. kotschyanus, Ziziphora tenuior and Z. clinopodioides,Turkish Journal of Biochemistry.

17-Aliakbarlu, J., Khalili, S. and Mohammadi, Sh, 2013, Comparative evaluation of antioxidant and anti food-borne bacterial activities of essential oils from some spices commonly consumed in Iran,Food Science and Biotechnology.

18-Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S. M., Oromiehie, A., Malekinejad, H., Aliakbarlu, J. and Hadian, M., 2012, Characterization of antioxidant chitosan film incorporated with Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract.,LWT - Food Science and Technology, 46: 477-484..

19-Aliakbarlu, J. and Tajik, H. , 2012, Antioxidant and antibacterial activities of various extracts of Borago officinalis flowers.,Journal of Food Processing and Preservation, 36(6): 539–544..

20-Aliakbarlu, J., Alizadeh, M., Razavi-Rohani, S.M. and Agh, N. , 2011, Biogenic amines in Iranian white brine cheese: modelling and optimisation of processing factors.,International Journal of Dairy Technology, 64(3): 417-424..

21-Aliakbarlu, J., Alizadeh, M., Razavi-Rohani, S. M., Vahabzade, Z., Saei, S. Agh, N., 2009, Effects of Processing Factors on Biogenic Amines production in Iranian White Brine Cheese,Research Journal of Biological Sciences.

22-حسین نقیلی، حسین تاجیک، جواد علی اکبرلو، پیمان زارع، هادی قاسم مهدی، مجتبی رئیسی و مجید امین زارع، 1392، کاربرد لاکتوباسیلوس کازئی و دما در کنترل سالمونلا تیفی موریوم در in vitro،مجله پزشکی ارومیه.

23-بهنوش بهنام و جواد علی اکبرلو، 1392، اثر آنتی اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی و پونه کوهی روی گوشت مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه،پژوهشهای صنایع غذایی.

24-مجتبی رئیسی، حسین تاجیک و جواد علی اکبرلو، 1391، اثر ضد باکتریایی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس آویشن شیرازی و عصاره دانه انگور،مجله علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 2014, Antimicrobial activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil and grape seed extract against Clostridium perfringens type A inoculated in Lyoner-type sausages during refrigerated storage.,15th International Iranian Congress of Microbiology, تهران,ایران.

2- 1390, Comparative evaluation of vapour-phase and disk covering methods for antibacterial properties measurement of essential oil in three different species of Lamiaceae family,2nd International Congress of Food Hygiene (ICFH2011), تهران,ایران.

3- 1390, Evaluation of antioxidant potency of essential oils from Thymus vulgaris, Thymus kotschyanus and Ziziphora clinopodioides,2nd International Congress of Food Hygiene, تهران,ایران.

4- 1390, Evaluation of antioxidant potency of essential oils from Thymus vulgaris, Thymus kotschyanus and Ziziphora clinopodioides,2nd International Congress of Food Hygiene (ICFH2011), تهران,ایران.

5- 1390, Investigating antibacterial activity of monocaprin against Listeria monocytogenes and E.coli O157: H.,2nd International Congress of Food Hygiene (ICFH2011), تهران,ایران.

6- 1390, Investigating antibacterial activity of monocaprin against Listeria monocytogenes and E.coli O157: H7,2nd International Congress of Food Hygiene (ICFH2011), تهران,ایران.

7- 1392، اثرات سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر آنالیز تقریبی و کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

8- 1391، اثرات ضد میکروبی مونولورین در مواد غذایی،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

9- 1391، اهمیت بهداشت شیر،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

10- 1391، باکتریهای اسید لاکتیک مورد استفاده در صنایع لبنی،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

11- 1394، بررسی اثر ضد میکروبی8،1- سینئول علیه دو باکتری استافیلوکوکوس آرئوس و سالمونلا تیفی موریوم،همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام، همدان،ایران.

12- 1389، بررسی اثرات توام اسانس روغنی میخک و عصاره دانه انگور بر الگوی فساد میکروبی گوشت گاومیش چرخ شده در دمای نگهداری نامناسب،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

13- 2015، بررسی اثرات ضد باکتریایی سینامالدئید و اوژنول بر باکتریهای پاتوژن در مواد غذایی و روشهای آزمایشگاهی آن،اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

14- 1389، بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانلی گل گاوزبان،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

15- 1389، بررسی قدرت آنتی اکسیدانی و مقدار فنل تام عصاره های مختلف گل گاوزبان،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

16- 1391، بیماریهای منتقله از تخم مرغ،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

17- 1391، بیماریهای منتقله از گوشت قرمز،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

18- 1392، تاثیر سطوح مختلف گلوتامین بر میزان مواد مغذی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 2015، تعیین میزان حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) اوژنول و اسید استیک روی لیستریا مونوسیتوژنز،اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

20- 2015، تعیین میزان حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) سینامالدئید و اسید لاکتیک روی اشریشیا کولای،اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

21- 2015، فعالیت ضد باکتریایی سینامالدئید و اوژنول علیه باکتریهای اشرشیا کولای و لیستریا مونوسیتوژنز،اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

22- 1389، کاهش تولید آمینهای بیوژنیک در پنیر سفید ایرانی،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

23- 1391، مزایای سلامتی باکتریهای پروبیوتیک،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

24- 1389، مطالعه اثر فاکتورهای فراوری بر پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

25- 1391، مطالعه اثرات ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی، زنجبیل، دارچین و مریم گلی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

26- 1391، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی، زنجبیل، دارچین و مریم گلی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

27- 1391، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی سماق، فلفل سیاه، فلفل قرمز، خردل و زرد چوبه،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

28- 1392، معرفی آب انار به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی غذا،دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا، تهران،ایران.

29- 1384، مقایسه مقادیر آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز در گاوهای مبتلا به بیماریهای انگلی خونی در منطقه ارومیه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-جواد علی اکبرلو، - 2.حسین تاجیک 40%، 1390، ارزیابی اثر اسانس گل گاوزبان بر روی رادیکال های آزاد،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (5)

1-بهنوش بهنام، 1390، اثر اسانس پونه و آويشن شيرازي بر ماندگاري گوشت مرغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-سيامند حسين زاده، 1390، بررسي آلودگي بال هاي مرغ عرضه شده در فروشگاههاي مرغ به كمپيلو باكتر، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-فرناز شاملي، 1391، : مقايسه اثرات آنتي اكسيداني و ضد باكتريايي اسانس دو گونه آويشن(T.vulgaris، T.kotschyanus) و دو گونه كاكوتي(Z. clinopodioides ، Z.tenuior)، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-شاديه محمدي، 1391، مطالعه اثرات ضد باكتريايي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره آبي فلفل قرمز، فلفل سياه، سماق، زرشك و رازيانه در محيط آزمايشگاهي و گوشت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-سرور خليلي صدقياني، 1391، ارزيابي مقايسه اي فعاليت آنتي اكسيداني و اثرات ضد باكتريايي اسانس آويشن شيرازي، ميخك، زنجبيل، دارچين، مريم گلي وكاربرد آنها در گوشت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.